Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 06 februari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022103
pub.
06/02/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007022103/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 195, § 1, 2°, vijfde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 maart 1997 en gewijzigd bij de wet van 22 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten;

Gelet op het voorstel van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gegeven op 27 juli 2005, 5 december 2005 en 6 februari 2006;

Gelet op het advies van de Algemene raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 18 september 2006;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 september 2006;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, gegeven op 4 oktober 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van financiën, gegeven op 17 november 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 1 december 2006;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat, ingevolge de evaluaties van de methodes en principes toegepast krachtens het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten en gelet op de evoluties in de mutualistische sector, het nodig blijkt de inhoud van de evaluatiecriteria en de gewichten toegekend aan deze verschillende criteria te wijzigen, en dit vanaf het boekjaar 2007.

Bijgevolg dienen de mutualistische entiteiten zo snel mogelijk van deze wijzigingen op de hoogte te worden gebracht;

Gelet op het advies 41.842/1 van de Raad van State, gegeven op 7 december 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « artikel 195, § 1, 2°, » en de woorden « Kas voor geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » respectievelijk vervangen door de woorden « artikel 195, § 1, 2°, zesde lid, » en de woorden « Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding »; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt : « Het deel van dat bedrag waarop iedere landsbond van ziekenfondsen maximaal aanspraak kan maken, wordt vastgesteld rekening houdend met het verdeelpercentage bedoeld in artikel 195, § 1, 2°, zevende lid, van de voornoemde wet van 14 juli 1994 van toepassing op het bedrag van de administratiekosten van het boekjaar waarop de evaluatie betrekking heeft.».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden « Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » vervangen door « Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding »; 2° punt 7° wordt vervangen door de volgende bepaling : « 7° de naleving van de termijnen van toepassing inzake de toewijzing van de geboekte prestaties respectievelijk bedoeld in titel III, hoofdstuk III, in titel IV, hoofdstuk III en in titel V, hoofdstuk III, van de voornoemde gecoördineerde wet van 14 juli 1994, alsook van de prestaties die effectief teruggevorderd worden in uitvoering van de bepalingen van artikel 136, § 2, van dezelfde wet, aan een bepaalde boekingsmaand voor wat de verzekering voor geneeskundige verzorging betreft, of aan een bepaald kwartaal, voor wat de uitkeringsverzekering betreft;»; 3° in punt 9° worden de woorden « Dienst voor geneeskundige controle » telkens vervangen door de woorden « Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle ».

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.De in artikel 2 van dit besluit opgenomen criteria hebben de volgende wegingscoëfficiënten : 1° het in 1° bedoelde criterium 15 %;2° het in 2° bedoelde criterium 10 %;3° het in 3° bedoelde criterium 5 %;4° het in 4° bedoelde criterium 5 %;5° het in 5° bedoelde criterium 25 %;6° het in 6° bedoelde criterium 5 %;7° het in 7° bedoelde criterium 15 %;8° het in 8° bedoelde criterium 10 %;9° het in 9° bedoelde criterium 5 %;10° het in 10° bedoelde criterium 5 %.».

Art. 4.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de openbare instelling bedoeld in artikel 2, 4°, en desgevallend de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu maken aan de Controledienst binnen de drie maanden na het verstrijken van de betrokken evaluatieperiode de informatie over die zij noodzakelijk achten voor de beoordeling van de in artikel 2 vermelde criteria. Zij maakt samen met de gegevens waarover de Controledienst zelf beschikt de basis uit van deze beoordeling.

De Raad van de Controledienst kan bepalen onder welke vorm de informatie bedoeld in het eerste lid moet worden meegedeeld, alsook aan welke vereisten deze moet voldoen. ».

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 4bis ingevoegd, luidende : «

Art. 4bis.Wanneer een nieuwe beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering deelt dit laatste aan de Controledienst de wijzigingen mede ten opzichte van de vorige beheersovereenkomst, alsook de aard van de nieuwe elementen die dientengevolge aan de Controledienst ter beoordeling zullen worden overgemaakt. ».

Art. 6.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.Indien voor een criterium of voor een criteriumelement vermeld in artikel 2 geen of onvoldoende representatieve informatie beschikbaar is voor het geheel van de landsbonden van ziekenfondsen en de bij hen aangesloten ziekenfondsen en voor de Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding samen, wordt het desbetreffende aandeel toegekend door toepassing van het gemiddelde percentage bekomen voor de evaluatie van het geheel van de criteria en criteriumelementen vermeld in artikel 2 waarvoor de Controledienst over voldoende representatieve informatie beschikt, en dit rekening houdende met de wegingscoëfficienten van de betreffende criteria vermeld in artikel 3 en met de waarde van de betreffende criteriumelementen vastgesteld door de Controledienst.

De onbeschikbaarheid van informatie moet op gedetailleerde wijze worden gemotiveerd door de instelling die deze moet verstrekken en deze motivering wordt in bijlage gevoegd bij de beslissing van de Raad van de Controledienst bedoeld in artikel 6. ».

Art. 7.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden « Kas voor geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » vervangen door de woorden « Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding ».

Art. 8.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Art. 10.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

^