Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007003034 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43 Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nederlands, wordt zij tussen haakjes (...) - « A.G.F. Belgium Insurance », naamloze vennootschap, Lakensestraat 35, 1000 Brussel. - « Antwe(...) type wet prom. 08/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007003047 bron federale overheidsdienst financien Domaniale wet type wet prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007003069 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikels 43 en 43bis Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen die afstand gedaan hebben van hun inschrijving N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nede(...) - « Crédit du Canton de Fosses », naamloze vennootschap, rue de la Radache 50, 5060 Auvalais. - (...) type wet prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007003068 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43bis Lijst der geregistreerde hypotheekondernemingen N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nederlands, wordt zij tussen haa(...) - « ABN Amro Bank », naamloze vennootschap naar Nederlands recht, maatschappelijke zetel : Foppinga(...) type wet prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009086 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 januari 2007 is machtiging verleend aan de genaamde ****-****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** type wet prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009088 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 17 januari 2007 is machtiging verleend aan : de heer **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2006 pub. 06/02/2007 numac 2006000916 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 23/11/2006 pub. 06/02/2007 numac 2006000918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken I en VI van de wet van 5 maart 2006 houdende diverse dringende bepalingen betreffende de statuten van het personeel van Defensie type koninklijk besluit prom. 23/11/2006 pub. 06/02/2007 numac 2006000919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken I, III tot VII en X van de wet van 20 juni 2006 tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 24/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007002014 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2006-2007 type koninklijk besluit prom. 21/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007007030 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de gewone leden van de controlecommissie inzake de representativiteit van de vakorganisaties van het militair personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009143 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2007, dat in werking treedt op 28 februari 2007, is het aan de heer Van Miert, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven eersha Bij koninklijk besluit van 25 januari 2007 is Mevr. Deutsch, M.-J., advocaat, plaatsvervangend (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009151 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 januari 2007 is Mevr. Desguin, F., ereplaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk e type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007012038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van toelaatbare diensten van de secretaris van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 20/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Sint-Genesius-Rode en Waterloo van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007014045 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mandaten van gerechtelijke politie Door het koninklijk besluit van 15 januari 2007 worden belast met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op de bepalingen van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertu De heren : - Pauwels, Danny, Technisch assistent bij het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verk(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007014047 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mandaten van gerechtelijke politie Door het koninklijk besluit van 11 januari 2007 worden belast met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op de wettelijke en de reglementaire bepalingen betreffende het rijbewijs en in de erkende rijs - De heer Berghmans, Marc, technisch assistent; - De heer Casteur, Michel, technisch assistent; type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de integratie van de bijzondere graden van niveau 1 bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten in de loopbaan van niveau A type koninklijk besluit prom. 21/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007022138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 61 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangeduid is om deel uit te maken van het detachement dat inplaatsgesteld is in Rafah om deel te nemen aan de missie EU Bam Rafah en dat aangeduid is om deel uit te maken van het detachement dat inplaatsgesteld is in Moldavië/Oekraïne om deel te nemen aan de EU missie Moldavië/Oekraïne type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is om deel uit te maken als "finance and administration manager" bij de "european union coordination office for palestinian police support " in Palestina type ministerieel besluit prom. 15/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 14/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007200309 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007200308 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 14/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007200310 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 14/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007200311 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 06 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007200312 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007031062 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij arrest van 5 juli 2006 van de Raad van State, nr. 161.012, wordt nietig verklaard het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 1998 tot bescherming als landschap van de Vogelzang gelegen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007200386 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 december 2006 in zake Raymond Lebeau tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekom « Schendt artikel 56 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, aangevuld door de(...)

decreet

type decreet prom. 15/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007035132 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen type decreet prom. 22/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007035134 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende de toekenning van dienstencheques voor kinderopvang

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009150 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Leuven Bij beschikking van 4 januari 2007 werd de heer Van Miert, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven aangewezen, vanaf 1 maart 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszak type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009149 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 12 september 2006 werd de heer Mattheessens, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 maart 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter i

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2007 type beschikking prom. 22/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007031042 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007031047 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage aan het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007031056 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007031063 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 november 2006, worden, bij uitbreiding, als monument beschermd de meubelen en voorwerpen die integrerend deel uitmaken van het Stocletpaleis, gelegen Tervur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007200331 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking, gewijzigd bij besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007200332 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007200379 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2006 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "SISP du Val d'Heure", SC, te Marchienne-au-Pont type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007200380 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois", SC, te Marcinelle

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2006

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007018014 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De « Radio-Télévision belge de la Communauté française » en de Franstalige Gemeens(...) Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A. 179.660/ V-1726 en G/A. 179.661/V-1727. V(...) type bericht prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007018015 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De NV Neofin, met zetel te 9140 Temse, Winninglaan 3, heeft op 29 december 2006 een vord Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 179.923/IX-5542. Voor de Hoofdgriffier, G.(...) type bericht prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007200385 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 24 november 2006 in zake respectievelijk de vennootschap naar Nederlands recht « Kuijer & Partners » tegen de BVBA « DD Age 1. « Schendt de combinatie van de artikelen 4 en 10, 1°, van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007003037 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 592 van 19 januari 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007003038 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting nr. 608 van 19 januari 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007003041 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 591 van 20 december 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007003039 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting nr. 474 van 10 januari 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007003042 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting nr. 607 van 20 december 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007003040 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 289 van 15 januari 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007003043 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 473 van 8 december 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009139 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2007, blz. 3032 - [2007/09034], onder het opschrift - S(...)

document

type document prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009145 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De heer Van Craen, G., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 27 februari 2007. type document prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009144 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie De aanwijzing van de heer Fischer, F., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 februari 2007. type document prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009146 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van Mevr. Gerard, K., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 februari 2007. type document prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009148 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Gent Mevr. Saelaert, C., rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 11 februari 2007. type document prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009147 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brugge De aanwijzing van Mevr. Vandeputte, B., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 22 feb type document prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007018017 bron wetgevende kamers senaat Samenstelling van een personeelsreserve van schilders voor de sectie Gebouwen en Technische Dienst De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van (gebouwen)sch(...) I. Functiebeschrijving De sectie Gebouwen en Technische Dienst van de Senaat heeft een uitgebrei(...)

document

type document prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007200375 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige fotografen (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) (ANG06024). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ARIJS, HILKE, 1740 TER(...) 2. GOOSSENS, GHISLAIN, 1560 HOEILAART. 3. NEVENS, YVES, 9470 DENDERLEEUW. 4, MAEYAERT, PAUL M(...) type document prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007200376 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Duitstalige attachés - functie : burgerlijk ingenieur, optie openbare werken en bouwkunde (niveau 1) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest (ADW0606A). - Uitslagen Rangschikking van (...) KOONEN, XAVIER, 4840 WELKENRAEDT.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009138 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 wordt de heer Peter Lanssens, met ingang van 1 juni 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 januari 2007 wordt de heer Bart Pollentier, met ingang van 1 december 2006, tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A1-Tewerkstelling, met terugwerkende kracht vanaf 1 december Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeli(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009142 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep voor een eventueel mandaat van ondervoorzitter van de Commissie De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleen - controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt; - info(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007009156 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1 ; - te Tunrhout : 1 (vanaf 1 oktober 2007); - te Brussel : 26 (waarvan 2 vanaf 1 november 2007).(...) 24 van deze plaatsen vervangen plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2006 en(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/02/2007 numac 2007200374 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** attachés - functie : architect (niveau 1) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het **** **** (****0602****). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten(...) ****, ****, 1180 ****.
^