Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 augustus 2022
gepubliceerd op 19 september 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor jaar 2022

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022205409
pub.
19/09/2022
prom.
31/08/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030589 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State sluiten houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor jaar 2022


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 269, eerste lid, 2°;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, sectie 24. - FOD Sociale Zekerheid, organisatieafdeling 58 - Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid, basisallocatie 24 58 41 42.20.01;

Gelet op de wet van 3 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2022 pub. 14/07/2022 numac 2022015280 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, sectie 24. - FOD Sociale Zekerheid, organisatieafdeling 58 - DG Sociaal Beleid, basisallocatie 24 58 41 42.20.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2022;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030589 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State sluiten houdende toekenning van een toelage aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) voor het jaar 2022 worden de woorden "1.135.000 euro" vervangen door de woorden "1.158.000 euro".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden " vier gelijke schijven van 283.750 euro " vervangen door de woorden " drie gelijke schijven van 283.750 euro en één schijf van 306.750 euro ".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 augustus 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^