Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 november 2021
gepubliceerd op 02 december 2021

Wet houdende wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021034047
pub.
02/12/2021
prom.
26/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2021. - Wet houdende wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 169ter, eerste lid van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij de wet van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003190 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevolge de overdracht van de dienst van de gewestelijke registratierechten aan het Vlaamse Gewest type wet prom. 26/05/2016 pub. 07/06/2016 numac 2016003181 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Tax Shelter stelsel ten gunste van audiovisuele werken sluiten worden de woorden "de ontvanger" vervangen door de woorden "het in artikel 39 bedoelde kantoor".

Art. 3.In artikel 2172 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 december 1958 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989 en 27 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de woorden "ter post aangetekend schrijven aan de ontvanger die de ontvangst heeft gedaan" vervangen door de woorden "aangetekende zending aan het kantoor dat de schuld heeft vastgesteld";b) in het tweede lid worden de woorden "de ontvanger" vervangen door de woorden "het kantoor".

Art. 4.In artikel 222 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 1 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009352 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 februari 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de inning" worden vervangen door de woorden "de invordering";2° in de Franse tekst worden de woorden "sur le revenus" vervangen door de woorden "sur les revenus".

Art. 5.In artikel 259 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 bron federale overheidsdienst financien Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark sluiten, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 6.Artikel 261 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende het Consulair Wetboek sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 261.Wanneer een inschrijving op verschillende kantoren wordt gevraagd tot zekerheid van één en hetzelfde bedrag, wordt het over dat bedrag verschuldigde recht vastgesteld door het kantoor waar de inschrijving het eerst is gevorderd. Het over dat bedrag geïnde recht dekt de inschrijvingen op de overige kantoren.

Wanneer tot zekerheid van één en hetzelfde bedrag op gedematerialiseerde wijze gelijktijdig een inschrijving wordt gevraagd op verschillende kantoren, wordt het over dat bedrag verschuldigde recht vastgesteld door het kantoor dat bevoegd is voor het goed dat als eerste in het inschrijvingsborderel is vermeld. Het over dat bedrag geïnde recht dekt de inschrijvingen op de overige kantoren.".

Art. 7.Deze wet treedt in werking op 1 december 2021.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 november 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2213 Integraal verslag: 18 november 2021.

^