Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 november 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2021 pub. 02/12/2021 numac 2021034047 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type wet prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen met het oog op de omzetting van Richtlijn 2019/2162 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties, en tot wijziging van de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen (1) type wet prom. 26/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021043330 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. 26/11/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021034086 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type wet prom. 26/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021034335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat de centrale nummerdatabank betreft type wet prom. 26/11/2021 pub. 08/03/2022 numac 2022020261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 06/12/2021 numac 2021022391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en wat artikel 69**** betreft type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021205643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van Intregrale NV voor het uitoefenen van de verzekeringsactiviteiten als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021205647 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de conventionele disponibiliteit toegekend krachtens de collectieve arbeidsovereenkomsten van 17 december 2020 en 20 april 2021 tussen Brussels Airport Company en de vakorganisaties type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 09/12/2021 numac 2021022624 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid dat het Waalse Gewest vertegenwoordigt bij de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021042976 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 1sexies van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, houdende de transparantie van de voorraad geneesmiddelen bestemd voor de verplichtingen van openbare dienstverlening en houdende diverse wijzigingen type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 13/12/2021 numac 2021043329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 677 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021034185 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het College zoals bedoeld in de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021034294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de pronvinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 20/01/2022 numac 2021034168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 26/04/2022 numac 2021034376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Apothekers en Apotheekassistenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 26/04/2022 numac 2021034377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Apothekers en Apotheekassistenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 09/09/2022 numac 2021034164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 09/09/2022 numac 2021034165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 09/03/2023 numac 2023040628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 02/05/2023 numac 2023030865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en wat artikel 69**** betreft. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 09/03/2023 numac 2023040670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/11/2021 pub. 06/12/2021 numac 2021034152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de jaarlijkse bijdrage van de psychologen type ministerieel besluit prom. 26/11/2021 pub. 21/06/2022 numac 2022202653 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 04, 11, 12 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

decreet

type decreet prom. 26/11/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021043307 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met 1° het verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme , ondertekend te Brussel op 2 februari 2012; 2° de overeenkomst, ondertekend te Brussel op 27 januari 2021 tot wijziging van het verdrag, ondertekend te Brussel op 2 februari 2012, tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) (1) type decreet prom. 26/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043305 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie, ondertekend te Brussel op 5 mei 2020 type decreet prom. 26/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043308 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Oekraïne inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 10 februari 2021 type decreet prom. 26/11/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043306 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België, de regering van de Vlaamse gemeenschap, de regering van de Franse gemeenschap, de regering van de Duitstalige gemeenschap, de regering van het Vlaamse gewest, de regering van het Waalse gewest, de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest en de regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2021 pub. 13/12/2021 numac 2021034232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van LEVL vzw als participatieorganisatie en tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de participatieorganisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2021 pub. 13/12/2021 numac 2021043356 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging tot en met 30 april 2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021034347 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft de verfijning van de regeling van de selectieve subsidie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021043485 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van maximaal 7.389.175,84 euro aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 augustus 2023 in het kader van de eerste projectoproep Edusprong type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2021 pub. 13/01/2022 numac 2022020005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de aanpassing aan de Code 2021 en de Internationale Standaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021034442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan `Vlaamse Veerkracht" type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2021 pub. 02/02/2022 numac 2022030003 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van wolfwerende maatregelen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2021 pub. 03/02/2022 numac 2021022888 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de revalidatieziekenhuizen, de revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg, voor de implementatie van het digitaliseringtraject
^