Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 juli 2018
gepubliceerd op 20 juli 2018

Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018040327
pub.
20/07/2018
prom.
11/07/2018
ELI
eli/wet/2018/07/11/2018040327/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

11 JULI 2018. - Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek

Art. 2.In artikel 577-5, § 1, eerste lid, 2°, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten4, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 3.In artikel 577-8, § 4, 16°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten4 en gewijzigd bij de wet van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 4.In artikel 577-13, § 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten4, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 5.In artikel 577-13/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 6.In artikel 815, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 10 oktober 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het Gerechtelijk Wetboek - Duitse vertaling van de artikelen 728 en 1017 sluiten, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "hypothecaire openbaarmaking".

Art. 7.In artikel 939 van hetzelfde wetboek worden de woorden "kantoor van bewaring der hypotheken van het arrondissement waar de goederen gelegen zijn" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 8.In artikel 1069 van hetzelfde Wetboek wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 9.In artikel 1240bis, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten8 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "de ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap van de overledene" vervangen door de woorden "het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 1240bis, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten8, wordt het woord "ontvanger "vervangen door het woord "kantoor".

Art. 11.In artikel 1240bis, § 5, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten8 en gewijzigd door de wet van 13 december 2012, worden de woorden ", de ontvanger van het successiekantoor of de door de Koning bij toepassing van paragraaf 1, derde lid, aangewezen dienst" vervangen door de woorden "of het in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de hypotheekwet

Art. 12.In artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten9, worden de woorden "kantoor van bewaring der hypotheken" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 13.In artikel 5, derde lid, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "bewaarder" wordt vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in de Nederlandse tekst wordt het woord "zijn" vervangen door het woord "haar".

Art. 14.In artikel 27, 5° bis, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten8, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 15.In artikel 29 van dezelfde wet wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "hypothecaire openbaarmaking".

Art. 16.In artikel 36, eerste lid, van dezelfde wet, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 17.In artikel 80 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 15 april 1889, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het zesde lid, ingevoegd bij de wet van 15 april 1889, wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 18.In artikel 81 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "hypothecaire openbaarmaking";2° in het tweede lid wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 19.In artikel 82, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden "kantoor van bewaring der hypotheken" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 20.In artikel 83 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "stelt de schuldeiser, hetzij in persoon, hetzij door een derde, aan de hypotheekbewaarder ter hand" vervangen door de woorden "bezorgt de schuldeiser, zelf of via een derde, aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het tweede lid, 2°, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";3° in het vierde lid, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het woord "bewaarder" wordt vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";b) het woord "hij" wordt telkens vervangen door het woord "zij";c) het woord "zijn" wordt vervangen door het woord "haar".

Art. 21.In artikel 84 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 10 oktober 1913, 19 december 2006 en 21 december 2013, worden de woorden "stellen de partijen, hetzij in persoon, hetzij door een derde, aan de bewaarder ter hand" vervangen door de woorden "bezorgen de partijen, zelf of via een derde, aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het tweede lid, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten4 en gewijzigd bij de wetten van 19 december 2006 en 21 december 2013, wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";3° in het derde lid, ingevoegd bij de wet van 10 oktober 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het Gerechtelijk Wetboek - Duitse vertaling van de artikelen 728 en 1017 sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten2, wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";4° in het vierde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het woord "bewaarder" wordt vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";b) het woord "hij" wordt vervangen door het woord "zij'.

Art. 22.In artikel 88 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "kantoor der hypotheken" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".2° in het derde lid wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 23.In artikel 90bis, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 oktober 1913, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "bewaarder der hypotheken" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het derde lid worden het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 24.In artikel 91, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden "bewaarder zijn" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie haar".

Art. 25.In artikel 93, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten3, worden de woorden "kantoor van de bewaarder" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 26.In artikel 118 van dezelfde wet wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "hypothecaire openbaarmaking".

Art. 27.In artikel 124 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, worden de woorden "De bewaarders houden" vervangen door de woorden "Ieder inzake hypothecaire openbaarmaking bevoegd kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie houdt".

Art. 28.In artikel 125 van dezelfde wet, gewijzigd bij het regentsbesluit van 26 juni 1947 en bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "De bewaarders houden" worden vervangen door de woorden "Ieder inzake hypothecaire openbaarmaking bevoegd kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie houdt";2° het woord "vermelden" wordt vervangen door het woord "vermeldt";3° het woord "wijzen" wordt vervangen door het woord `wijst".

Art. 29.In artikel 126 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "De bewaarders geven" vervangen door de woorden "De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie geeft";2° in het tweede lid wordt het woord "mogen" vervangen door het woord "mag";3° in het derde lid wordt het woord "bewaarders" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 30.In artikel 127, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden "hypotheekbewaarders zijn gehouden" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is gehouden".

Art. 31.In artikel 127, tweede lid, van dezelfde wet, worden de volgende wijziging aangebracht: 1° de woorden "zij zijn" worden vervangen door de woorden "zij is";2° in de Franse tekst wordt het woord "tenus" vervangen door het woord "tenue".

Art. 32.In artikel 127, derde lid, van dezelfde wet, ingevoerd bij de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten4, worden de woorden "zijn zij gehouden" vervangen door de woorden "is zij gehouden".

Art. 33.In artikel 128, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten0, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 34.In artikel 129, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden "bewaarder in zijn" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in haar".

Art. 35.In artikel 131, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 juli 1933 en bij het regentsbesluit van 26 juni 1947, wordt het woord "bewaarders" vervangen door de woorden "hypothecaire openbaarmaking".

Art. 36.In artikel 132 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten0, worden de woorden "hypotheekbewaarders zijn" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is".

Art. 37.In artikel 134 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten0, worden de woorden "bewaarder kan de vergissingen die hij" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan de vergissingen die zij".

Art. 38.In artikel 135, 1°, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995 en gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, worden de woorden "aan de hypotheekbewaarder" geschrapt.

Art. 39.In artikel 136 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995, worden de woorden "hypotheekbewaarder of door de daartoe door de directeur-generaal van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen gedelegeerde ambtenaar" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 40.In artikel 137, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995, worden de woorden "aan de hypotheekbewaarder" geschrapt.

Art. 41.In artikel 139, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995, vervangen bij de wet van 1 maart 2007 en gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "openbaarmaking in een hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "hypothecaire openbaarmaking";2° in het tweede lid wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 42.In artikel 140, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995 en gewijzigd bij de wetten van 1 maart 2007 en 21 december 2013, worden de woorden "openbaarmaking in een hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "hypothecaire openbaarmaking".

Art. 43.In artikel 143 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995 en gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 44.In artikel 144, 3°, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995 en vervangen door de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, wordt het woord "hypotheekbewaarders" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 45.In artikel 145 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "openbaarmaking van akten en stukken in een hypotheekkantoor" worden vervangen door de woorden "hypothecaire openbaarmaking van akten en stukken";2° de woorden "daartoe binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën aangewezen ambtenaren" worden vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën". HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 46.In artikel 594 van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 10° worden de woorden "tot het verkrijgen van afschriften van of uittreksels uit de formaliteitsregisters van de ontvangers der registratie en uit de akten of aangiften bewaard in de kantoren van die ambtenaren" vervangen door de woorden "op grond van de artikelen 236 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en 143 van het Wetboek der successierechten";2° in het 11° worden de woorden "der registratie en domeinen" geschrapt.

Art. 47.In artikel 1193ter, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 februari 1981 en vervangen bij de wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 48.In artikel 1253sexies, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 juli 1976, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 49.In artikel 1253septies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 juli 1976 en vervangen bij de wet van 30 juli 2013, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 50.In artikel 1253octies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 juli 1976, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "hypothecaire openbaarmaking".

Art. 51.In artikel 1287, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 1 juli 1972, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 52.In artikel 1430, tweede lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 53.In artikel 1433 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "kantoor der hypotheken" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 54.In artikel 1434 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het tweede lid wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";3° in het tweede lid wordt het woord "hem" telkens vervangen door het woord "haar" en het woord "hij" vervangen door het woord "zij".

Art. 55.In artikel 1439, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 56.In artikel 1441 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de bevoegde hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 57.In artikel 1493, derde lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 58.In artikel 1497, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "bevoegde hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 59.In artikel 1563, derde lid, gewijzigd bij de wet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten9, wordt in het 2° het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 60.In artikel 1565, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 61.In artikel 1567, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 62.In artikel 1569 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het derde lid wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 63.In artikel 1570 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het tweede lid wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie", wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij" en wordt het woord "hem" telkens vervangen door het woord "haar".

Art. 64.In artikel 1571 van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie" en wordt het woord "zijn" vervangen door het woord "haar".

Art. 65.In artikel 1584, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 66.In artikel 1598, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 67.In artikel 1653, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 29 mei 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 bron ministerie van justitie Wet houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van het Strafwetboek

Art. 68.In artikel 382, § 3, van het Strafwetboek, vervangen bij de wet van 28 november 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 bron ministerie van justitie Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het vijfde lid worden de woorden "de hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 69.In artikel 433quaterdecies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten0, worden de woorden "kantoor der hypotheken" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering

Art. 70.In artikel 35bis, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten, worden de woorden "kantoor der hypotheken" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 71.In artikel 120, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1967, worden de woorden "in handen van de ontvanger der registratie" vervangen door de woorden "aan de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën".

Art. 72.In artikel 122, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1967, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "directeur der registratie" worden vervangen door de woorden "ontvanger van de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën";2° het woord "registratiekas" wordt vervangen door het woord "Schatkist".

Art. 73.In artikel 197bis, § 1, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken sluiten, vervangen bij de wet van 11 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten7 en gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 74.In artikel 464/33, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 3, eerste lid, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in § 3, tweede lid, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";3° in § 3, derde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het woord "hypotheekbewaarder" wordt vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";b) het woord "hij" wordt vervangen door het woord "zij";c) in de Nederlandse tekst wordt het woord "hem" telkens vervangen door het woord "haar";4° in § 6, derde lid, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";5° in § 7, derde lid, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";6° in § 8, eerste lid, worden de woorden "de bevoegde hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";7° in § 8, tweede lid, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 75.In artikel 313, eerste lid, 1°, van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten2 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, worden de woorden "ten kantore der hypotheekbewaring te Antwerpen ingeschreven schepen en boten" vervangen door de woorden "in het Belgisch Scheepsregister ingeschreven schepen".

Art. 76.In artikel 430 van hetzelfde Wetboek wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 77.In artikel 441, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten2, worden de woorden ", een schip of een vaartuig" vervangen door de woorden "of een schip" en worden de woorden "een hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "de hypothecaire openbaarmaking, wat de onroerende goederen betreft, of de registers van het Belgisch Scheepsregister, wat de schepen betreft,". HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 78.In artikel 93undecies A, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten4 en vernummerd bij de wet van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten0, worden de woorden ", een schip of een vaartuig" vervangen door de woorden "of een schip" en worden de woorden "een hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "de hypothecaire openbaarmaking, wat de onroerende goederen betreft, of de registers van het Belgisch Scheepsregister, wat de schepen betreft,". HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 79.In artikel 1, eerste lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten5, worden de woorden "door de ontvanger der registratie in een hiertoe bestemd register" vervangen door de woorden "in een hiertoe bestemd register van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 80.In artikel 3 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de ontvanger" vervangen door de woorden "het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 81.Artikel 5bis, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet 21 december 2013, wordt vervangen als volgt: "Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie weigert de registratie van de akte zolang op dit kantoor de vervulling van de formaliteit van de overschrijving voor een akte bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, wordt geweigerd.".

Art. 82.In artikel 6 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "De ontvanger" vervangen door de woorden "Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het derde lid wordt het woord "Hij" vervangen door de woorden "Het kantoor".

Art. 83.In artikel 7 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "heeft de ontvanger het recht" vervangen door de woorden "heeft het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie het recht" en worden de woorden "waarmerkt de ontvanger zelf" vervangen door de woorden "waarmerkt het bevoegde kantoor zelf".

Art. 84.In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten6, worden de woorden ", met inbegrip van de hypotheekbewaringen" geschrapt.

Art. 85.In artikel 211 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten6 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de ontvanger" vervangen door de woorden "het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het derde lid wordt het woord "registratiekantoor" vervangen door het woord "kantoor".

Art. 86.In artikel 25, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 13 augustus 1947, wordt het woord "registratiekantoor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 87.In artikel 29 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten3, wordt het woord "hypotheekbewaarders" vervangen door de woorden "hypothecaire openbaarmaking".

Art. 88.In artikel 30, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 juli 1960, worden de woorden "door hypotheekbewaarders" geschrapt.

Art. 89.In artikel 32 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, wordt in de bepaling onder 1°, derde lid en in het 3° bis, tweede lid, het woord "hypotheekbewaarder" telkens vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 90.In artikel 35, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten5, worden de woorden "der registratie" geschrapt.

Art. 91.In artikel 39, 1°, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, worden de woorden "registratiekantoor bevoegd voor" vervangen door de woorden "bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bepaald op grond van".

Art. 92.In artikel 103, § 2, 4°, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten9, worden tussen het woord "hypotheekbewaarder" en het woord "ambtshalve" de woorden "of de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie" ingevoegd.

Art. 93.In artikel 184bis, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 juni 1986 en vervangen bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten5, worden de woorden "van de registratie" geschrapt.

Art. 94.In artikel 189 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "der registratie" geschrapt.

Art. 95.In artikel 227, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten5, worden de woorden "der registratie" geschrapt.

Art. 96.In het opschrift van Hoofdstuk XIII van Titel I van hetzelfde Wetboek wordt het woord "ontvangers" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 97.In artikel 236, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, worden de woorden "ontvangers der registratie" vervangen door de woorden "bevoegde kantoren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 98.In artikel 259, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "hypotheekbewaarders" vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 99.In artikel 260 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "lonen" vervangen door het woord "retributies"; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Het detail en het totaal van de voor recht en retributies ontvangen sommen worden op het inschrijvingsborderel vermeld."; 3° in het derde lid worden de woorden "de wijze van kwitantie geven" vervangen door de woorden "deze wijze van vermelding".

Art. 100.In artikel 265, 2°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK X. - Wijzigingen van het Wetboek successierechten

Art. 101.In artikel 20, tweede lid, van het Wetboek der successierechten worden de woorden "de ontvanger van" geschrapt.

Art. 102.In artikel 38 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten, worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° in het 1°, eerste lid, worden de woorden "ten kantore van de successierechten" waar ze de eerste keer voorkomen vervangen door de woorden "op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie" en waar ze de tweede keer voorkomen vervangen door de woorden "op het kantoor";2° in het 2°, eerste lid, worden de woorden "ten kantore van de successierechten" vervangen door de woorden "op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 103.In artikel 89 van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", tegenover de hypotheekbewaarder," geschrapt.

Art. 104.In artikel 104 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten2, worden de woorden "van de successierechten" geschrapt.

Art. 105.In artikel 109, 2° van hetzelfde Wetboek worden de woorden "der hypotheekbewaarders" vervangen door de woorden "van de hypothecaire openbaarmaking of in de registers van het Belgisch scheepsregister".

Art. 106.In artikel 126, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, worden de woorden "in België gehouden registers van de hypotheekbewaarders" vervangen door de woorden "in België gehouden registers van de hypothecaire openbaarmaking".

Art. 107.In artikel 137, eerste lid, 3°, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, worden de woorden "in België gehouden registers van de hypotheekbewaarders" vervangen door de woorden "in België gehouden registers van de hypothecaire openbaarmaking".

Art. 108.In het opschrift van Hoofdstuk XVII van het Eerste Boek van hetzelfde Wetboek wordt het woord "ontvangers" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 109.In artikel 143, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten2, worden de woorden "ontvangers van de successierechten" vervangen door de woorden "bevoegde kantoren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 110.In artikel 144, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten2, worden de woorden "ontvangers van de successierechten" vervangen door de woorden "bevoegde kantoren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 111.In artikel 145 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd door de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "ontvangers van de successierechten" vervangen door de woorden "bevoegde kantoren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het tweede lid wordt het woord "ontvangers" vervangen door het woord "kantoren".

Art. 112.In artikel 151, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen sluiten, worden de woorden "ten kantore der successierechten" vervangen door de woorden "op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 113.In artikel 10 van het Wetboek diverse rechten en taksen, ingevoegd bij de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten2 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten3, worden de woorden "bewaarders der hypotheken op onroerende goederen" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK XII. - Wijziging van de Algemene wet van 18 juli 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten3 inzake douane en accijnzen

Art. 114.In artikel 313, § 2, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1978 en 12 mei 2014, worden de woorden "bewaarders der hypotheken" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK XIII. - Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Art. 115.In artikel 16bis, § 5, van het koninklijk besluit nr.38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten1, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 116.In artikel 23ter, § 7, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten1 en vervangen bij de wet van 27 december 2006, worden de woorden "een hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "de hypothecaire openbaarmaking". HOOFDSTUK XIV. - Wijziging van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten7 betreffende de continuïteit van ondernemingen

Art. 117.In artikel 63, eerste lid, van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 bron ministerie van justitie Wet tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd sluiten7 betreffende de continuïteit van ondernemingen wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK XV. - Wijziging van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten

Art. 118.In artikel 100, vierde lid, van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten worden de woorden "ten kantore van de hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK XVI. - Wijziging van de wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten1 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen

Art. 119.In artikel 12bis, 3°, van de wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten1 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5, wordt het woord "hypotheekbewaarders" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK XVII. - Wijzigingen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen

Art. 120.In artikel 14, tweede lid, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de tweede zin wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in de laatste zin worden de woorden "eenzelfde hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "eenzelfde bevoegd kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie" en worden de woorden "de hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 121.In artikel 15 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "hypothecaire openbaarmaking";2° in § 1, tweede lid wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".3° in § 2, tweede lid, wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";4° in § 2, derde lid, wordt het woord "bewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 122.In artikel 57, § 4, van dezelfde wet worden de woorden "lonen verschuldigd aan de hypotheekbewaarders en aan de ontvangers van de registratie uit hoofde van de inlichtingen verstrekt en van de formaliteiten vervuld" vervangen door de woorden "retributies verschuldigd uit hoofde van de door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie verstrekte inlichtingen en vervulde hypothecaire formaliteiten". HOOFDSTUK XVIII. - Wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

Art. 123.In artikel 36, § 1, tweede lid, van de wet van 25 ventôse jaar XI (16 maart 1803) op het notarisambt, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het 2° wordt vervangen als volgt "2° in een kantoor van de Administratie Rechtszekerheid;"; b) het 3° wordt opgeheven. HOOFDSTUK XIX. - Wijziging van de wet van 27 mei 1870 houdende het militair strafwetboek

Art. 124.In artikel 57bis, § 3° bis, eerste lid, van de wet van 27 mei 1870 houdende het militair strafwetboek, ingevoegd bij de wetten van 27 februari 1958 en 5 april 1963 en gewijzigd bij de wet van 10 april 2003, worden de woorden "der registratie" vervangen door de woorden "van de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën". HOOFDSTUK XX. - Wijziging van de wet van 22 januari 1945Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de economische reglementering en de prijzen

Art. 125.In artikel 11, § 1, van de wet van 22 januari 1945Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de economische reglementering en de prijzen, gewijzigd bij de besluitwet van 14 mei 1946 en bij de wet van 6 juli 1983, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het 1° worden de woorden "den ontvanger der registratie" vervangen door de woorden "de ontvanger van de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën";2° in het 2° worden de woorden "den aangeduiden ontvanger der registratie" vervangen door de woorden "de ontvanger van de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die als zodanig zal worden aangeduid". HOOFDSTUK XXI. - Wijziging van de besluitwet van 28 februari 1947Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten6 betreffende de beteugeling van de sluikslachting en van den handel in van deze slachtingen voortkomend vleesch en vet

Art. 126.In artikel 8 van de besluitwet van 28 februari 1947Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten6 betreffende de beteugeling van de sluikslachtingen en van den handel in van deze slachtingen voortkomend vleesch en vet, worden de woorden "den ontvanger der registratie" vervangen door de woorden "de ontvanger van de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën". HOOFDSTUK XXII. - Wijziging van de wet van 1 april 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden

Art. 127.In artikel 12, tweede lid, van de wet van 1 april 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 maart 2016, worden de woorden "de controleur der directe belastingen of de ontvanger der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit of het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK XXIII. - Wijziging van de domaniale wet van 22 december 1949

Art. 128.In artikel 9, § 6, van de domaniale wet van 22 december 1949, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie". HOOFDSTUK XXIV. - Wijziging van het Wetboek van economisch recht

Art. 129.In artikel XX. 88, § 2, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten4, wordt het woord "hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de patrimoniumdocumentatie".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-3093.

Integraal verslag: 5 juli 2018.

^