Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 februari 2022

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Islamitische eredienst. - Antwerpen Islamic Association. - Omvorming en overdracht van plaatsen van imam Bij koninklijk besluit van 16 januari 2022, in artikel 1, wordt een we Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 juni 2021. (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022020215
pub.
15/02/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Islamitische eredienst. - Antwerpen Islamic Association. - Omvorming en overdracht van plaatsen van imam Bij koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022030589 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 01/02/2022 numac 2022200135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten, in artikel 1, wordt een wedde ten laste van de Schatkist verbonden aan een plaats van imam eerste in rang bij de islamitische gemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen in een plaats van imam tweede in rang bij de islamitische gemeenschap Assounah te Desselgem omgevormd, en, in artikel 2, wordt een wedde ten laste van de Schatkist verbonden aan een plaats van imam derde in rang bij de islamitische gemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen naar een plaats van imam derde in rang bij de islamitische gemeenschap Attaqwa te Deurne overgedragen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 juni 2021.

^