Etaamb.openjustice.be
Wet van 05 mei 2014
gepubliceerd op 08 juli 2014

Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009387
pub.
08/07/2014
prom.
05/05/2014
ELI
eli/wet/2014/05/05/2014009387/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

5 MEI 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken

Art. 2.In artikel 30, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003009497 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003022542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. 03/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003329 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en artikel 121, § 1, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten, worden de woorden "verhoor over feiten en vraagpunten" vervangen door de woorden "verhoor van partijen".

Art. 3.In artikel 43 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 11, tweede lid, worden de woorden " § 9" vervangen door de woorden "artikel 43quinquies";2° in § 12, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 23 september 1985, worden de woorden "door een examen, voor de in § 9 voorziene examencommissie" vervangen door de woorden "hij overeenkomstig artikel 43quinquies". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 19 juli 1945Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/1945 pub. 07/12/2012 numac 2012000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet strekkend tot het voorzien in de uitvoering van artikel 82 van de Grondwet. - Duitse vertaling sluiten strekkend tot het voorzien in de uitvoering van artikel 82 van de Grondwet

Art. 4.In het opschrift van de wet van 19 juli 1945Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/1945 pub. 07/12/2012 numac 2012000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet strekkend tot het voorzien in de uitvoering van artikel 82 van de Grondwet. - Duitse vertaling sluiten strekkend tot het voorzien in de uitvoering van artikel 82 van de Grondwet worden de woorden "artikel 82" vervangen door de woorden "artikel 93".

Art. 5.In het enig artikel van dezelfde wet worden de woorden "artikel 82" vervangen door de woorden "artikel 93". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting

Art. 6.In artikel 1 van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Franse tekst wordt het woord "il" vervangen door het woord "Il";2° in de Nederlandse tekst wordt het woord "Er" in limine ingevoegd.

Art. 7.Artikel 5 van dezelfde wet wordt opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 8.In artikel 151, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003009497 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003022542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. 03/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003329 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en artikel 121, § 1, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten, worden de woorden "artikel 326, eerste lid" vervangen door de woorden "artikel 326, § 1".

Art. 9.In artikel 613, 4°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 106" vervangen door de woorden "artikel 158".

Art. 10.In artikel 615, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, worden de woorden "artikel 90" vervangen door de woorden "artikel 103".

Art. 11.In artikel 5 van het Bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken, vervangen bij de wet van 26 juni 1974, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden "artikel 104" vervangen door de woorden "artikel 156";2° in het 2° worden de woorden "de provincie Brabant" vervangen door de woorden "de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad". Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 5 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3530 - 2013/2014 Integraal verslag : 22 en 23 april 2014 (*) Senaat (www.senate.be) Stukken : 5-2325 - 2013/2014 Handelingen van de Senaat : 3 april 2014

^