Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014009317 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen type wet prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de internering van personen type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014009353 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009387 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 05/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's te New Delhi op 8 augustus 2012 (2) type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008 (2) (3) (4) type wet prom. 05/05/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014015161 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Parijs op 16 december 2009 (2) (3) type wet prom. 05/05/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014015174 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 (2) type wet prom. 05/05/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014015171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te 's-Gravenhage op 19 oktober 1996 (2) (3) type wet prom. 05/05/2014 pub. 02/05/2017 numac 2014015236 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brasilia op 7 mei 2009 (2) type wet prom. 05/05/2014 pub. 24/03/2017 numac 2014015239 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 5 MEI 2014 - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 (2) type wet prom. 05/05/2014 pub. 23/12/2015 numac 2014015250 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 en 18 maart 2010 (2) (3) type wet prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen type wet prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector type wet prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren type wet prom. 05/05/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2014 pub. 04/05/2015 numac 2015000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te 's-Gravenhage op 19 oktober 1996. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2015 numac 2015000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2014 pub. 16/09/2015 numac 2015000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/10/2015 numac 2015000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2014 pub. 18/12/2015 numac 2015000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2014 pub. 23/03/2016 numac 2016000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de internering van personen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/05/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 49.000 euro aan de VZW "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 05/05/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014024257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 49.000 euro aan de VZW "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014021060 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Zakentall » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2007 houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs bij het Overlegcomité voor het niet-confessioneel secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 01/12/2014 numac 2014029724 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035702 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit betreffende de uitvoering van de REG-openbaredienstverplichtingen vanaf 2014

decreet

type decreet prom. 05/05/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014203429 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2014 type decreet prom. 05/05/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014203917 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot verlaging van de schoolkosten in het basisonderwijs type decreet prom. 05/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204328 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 05/05/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204327 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot erkenning en ondersteuning van sociale trefpunten type decreet prom. 05/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204329 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen type decreet prom. 05/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2014204632 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste wijziging van het decreet van 12 december 2013 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/05/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014021062 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief - Overheidsopdrachten Belangenvermenging - Draaideurconstructie

bericht

type bericht prom. 05/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014000427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht in toepassing van het punt 6 van de ministeriële omzendbrief GPI 44ter van 14 januari 2010. - Richtlijnen betreffende het Interventiekorps. - Bijzondere periode. - Top G7 op 4 en 5 juni 2014

erratum

type erratum prom. 05/05/2014 pub. 09/04/2015 numac 2015201664 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot erkenning en ondersteuning van sociale trefpunten. - Erratum
^