Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de bedrijven PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory CVBA, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV als adviesorganen zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Jamoulle, Eric, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Awans - Grâce-Hollogne, met ingang va type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Bal, Alain, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Gerpinnes - Ham-sur-Heure-Nalinnes - Mont type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006000717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Libois, Olivier, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/O type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Dehon, Bernard, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir, type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Hooreman, Philippe, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Dours - Hensies - Honnelles - Qui type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Monsieur, Alain, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lince type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 77 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de data bedoeld in dit artikel 77 en in artikel 235, &****; 1, tweede lid, van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 26/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006003469 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitbreiding van het begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of professionele belegger type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006003465 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 9 juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006003473 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006003472 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters, afgevaardigd bestuurder en leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, § 4 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006003471 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 8 van de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006009765 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de examens met het oog op de werving van effectieve en plaatsvervangende assessoren in **** gespecialiseerd in penitentiaire zaken en van effectieve en plaatsvervangende assessoren gespecialiseerd in sociale re-integratie type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009773 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, in werking tredend op 31 oktober 2006 's avonds, is de heer Lemmens, E., griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zi Bij koninklijk besluit van 12 mei 2006, in werking tredend op 31 oktober 2006 's avonds, is de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009780 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 juni 2006 is Mevr. De Pessemier, M., vrederechter van het kanton Vilvoorde, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009781 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, dat in werking treedt op 15 oktober 2006, is aan de heer Walravens, W., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Schepdaal . Het is hem verg(...) Bij ministeriele besluiten van 29 september 2006 : - is het verzoek tot associatie van de he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009779 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2006, is Mevr. De Pessemier, M., vrederechter van het kanton Vilvoorde, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten g Bij koninklijk besluit van 24 september 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2006, is aan (...) type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006009791 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 maart 2004 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006023013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overheveling van de goederen, rechten en plichten betreffende de door de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën uitgeoefende opdrachten naar de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006023014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 8, § 10, 1°, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006023015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006201740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006202043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006202057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006202425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een jaarlijkse regularisatievergoeding voor werklozen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006202491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006202695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006202712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de versoepeling van de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006202715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006202737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006202743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006202742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006202760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006003474 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten type ministerieel besluit prom. 22/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het te gebruiken formulier in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen voor de verkiezing van de gemeenteraden type ministerieel besluit prom. 02/10/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006031496 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming met de algemene erkenningsvoorwaarden van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma SA Steria NV voor het geheel van de Digivote-systemen en door de firma SA Stésud NV voor het geheel van de Jites-systemen

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006203039 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 135/2006 van 14 september 2006 Rolnummer 3710 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 50, eerste lid, en 58 van het programmadecreet van het Waalse Gewest van 3 februari 2005 betreffende de economisc Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006203118 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 116/2006 van 5 juli 2006 Rolnummer 3827 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 202 van het Wetboek van de inkomensbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof, same wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006203144 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 132/2006 van 28 juli 2006 Rolnummer 3981 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 49 van het decreet van het Waalse Gewest van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van d Het Arbitragehof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter M. Melchior en de rechters-verslag(...) type arrest prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006203143 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 126/2006 van 28 juli 2006 Rolnummers 3786 en 3805 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 43 van het Vlaamse decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, vóór Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

decreet

type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036314 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Verenigde Arabische Emiraten, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Dubai op 8 maart 2004 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036315 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Nicaragua, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Luxemburg op 27 mei 2005 type decreet prom. 14/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036353 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Bulgarije en Roemenië, anderzijds, betreffende de toetreding van de republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, het protocol, de akte en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 25 april 2005

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009784 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 30 mei 2006 werd de heer Macours, G., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent aangewezen, vanaf 1 november 2006, om het ambt van plaatsvervangend raadsheer in dit hof uit te oefenen tot

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009789 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 17 mei 2006 werd de heer Maes, Th., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 november 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsz

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1998 tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 125 euro en meer aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen, en tot bepaling van de formaliteiten voor het indienen van de desbetreffende jaaroverzichten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036422 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest en tot opheffing van artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot toekenning van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203152 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2007-2009 van het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203151 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2007-2009 van het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203153 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2007-2009 van het gasdistributienet van IGH type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203154 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2007-2009 van het gasdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203155 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2007-2009 van het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203156 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2007-2009 van het gasdistributienet van ALG type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203157 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het gasdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203159 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203160 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het gasdistributienet van IGH type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203158 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203161 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het gasdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203165 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2007-2009 van het stroomdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203163 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006203164 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het gasdistributienet van ALG

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009774 bron federale overheidsdienst justitie Bericht. - Examen met het oog op de werving van effectieve en plaatsvervangende assessoren in **** gespecialiseerd in penitentiaire zaken en van effectieve en plaatsvervangende assessoren gespecialiseerd in sociale re-integratie

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006203195 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundigen mechanica of elektromechanica (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG06007) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006203196 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundigen elektronica (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG06008) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er v(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006203197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatiecorrespondenten (niveau B) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (ANG06844) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006203198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés beleid budget en beheerscontrole (niveau A) voor de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (ANG06847) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, d(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

document

type document prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009782 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Collin, J.-P., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 oktober 2006. type document prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009785 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt De aanwijzing van Mevr. Van Coppenolle, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 oktober type document prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009786 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk De aanwijzing van Mevr. Verbeke, A.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 20 oktober 20 type document prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009787 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De aanwijzing van de heer Fabry, B., rechter in rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een periode met ingang van 29 oktober 2006 en eindigend op 31 type document prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009788 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De aanwijzing van Mevr. Vanderstraeten, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 okto

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2006 Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 312 van 29 september 2006, blz. 50721, bericht nr. 2006/40309, Nederlandstalige tekst, moet als titel gelezen worden : « Indexcijfer In de Franstalige tekst moet als titel gelezen worden : « Indice des prix à la consommation du (...) type erratum prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006023016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen. - Erratum type erratum prom. 20/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006023026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006000758 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacante betrekking van **** bij de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van **** bij de Raad voor **** te begeven is. De aan **** voor de betrekking De kandidaten moeten ten minste drie jaar hetzij : 1(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006000757 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacante betrekking van voorzitter van de **** voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van voorzitter van de **** voor **** te begeven is bij mandaat. **** voor de betrekking De kandidaten moeten **** zijn, volle dertig jaar oud ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacante betrekking van eerste voorzitter van de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van Eerste voorzitter van de Raad voor **** te begeven is **** **** aanstelling gebeurt door de **** bij een in ministerraad overlegd besluit voor een mandaat van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006000756 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacante betrekking van beheerder bij de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van Beheerder bij de Raad voor **** te begeven is. De aanstelling **** voor de betrekking De kandidaten moeten de leeftijd van 30 jaar hebben ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/10/2006 numac 2006009772 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Dendermonde : 1, vanaf 1 februari 2007; - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Luik : 2; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei : 1; - bij de rechtbank van koophandel te Hoei : 1; - opsteller bij de griffie : - van het hof v(...)
^