Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 januari 2007
gepubliceerd op 13 februari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012014
pub.
13/02/2007
prom.
31/01/2007
ELI
eli/besluit/2007/01/31/2007012014/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****>****_title">31 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (1)****><****>
**** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.****><****>Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inzonderheid op artikel 8, § 1, eerste lid;****><****>Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inzonderheid op artikel 17, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 februari 2003 en 19 juli 2004;****><****>Gelet op het advies van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, gegeven op 21 november 2006;****><****>Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 november 2006;****><****>Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 17 november 2006;****><****>Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van de **** unie van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en **** als vluchteling of als persoon die anderszins **** bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, die uiterlijk op 10 oktober 2006 in het Belgisch recht moest omgezet worden, bepaalt dat de personen die voor de subsidiaire **** in aanmerking komen, toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt vanaf hun aanvraag;****><****>Overwegende dat de overgangsbepalingen van de wet van 15 september 2006 die de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wijzigt en van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot de oprichting van een Raad voor ****, die voorzien in de omzetting van voormelde richtlijn in de mate dat ze de **** de bevoegdheid verlenen om de subsidiaire **** toe te kennen, van kracht zijn vanaf 10 oktober 2006 teneinde de rechten van de vreemdelingen die voor deze status in aanmerking kunnen komen, te vrijwaren;****><****>Overwegende dat derhalve de personen die van dit nieuwe statuut kunnen genieten, onmiddellijk de arbeidsmarkt moeten kunnen bereiken;****><****>Gelet op advies 42.000/1 van de Raad van State, gegeven op 27 december 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;****><****>Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : <****>****_article">Artikel 1.In artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wordt een 1°)bis ingevoegd, **** als volgt : « 1°bis : aan de buitenlandse onderdanen die erkend zijn voor de subsidiaire **** gedurende de periode waarbinnen hun verblijf is beperkt; » <****>****_article">Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 oktober 2006. <****>****_article">Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, 31 januari 2007.****><****>**** **** **** : De Minister van ****, ****. **** _______ Nota ****_list">(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 30 april 1999, Belgisch Staatsblad van 21 mei 1999. Koninklijk besluit van 9 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 26 juni 1999.
^