Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling type wet prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2006000990 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 5 september 2006 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde, evenals voor stagemeesters en stagediensten in de arbeidsgeneeskunde type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2006001007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2006001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2006001009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 11 september 2006 houdende diverse controlemaatregelen inzake accijnzen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 13/02/2007 numac 2006203652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot opheffing van het maandplafond in de toekenning van de toeslagen wegens nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2006203841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, houdende invoering loonbarema's B2A en B1A type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2006204036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen" ter financiering van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2006204109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot bepaling van de modaliteiten inzake het creëren en de werking van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 1 februari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Tirez, Kurt, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel met ingang va type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 1 februari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Vanhauwere, Jan, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Herent-Kortenberg met ingang van 14 d type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 1 februari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Duhamel, Joost, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm met in type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007000140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 1 februari 2007 wordt de heer De Pauw, Kristof, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Geraardsbergen-Lierde voor een termijn van vijf jaar met type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten type koninklijk besluit prom. 31/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007012014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007012066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 wordt Mevr. Annie Vanhoutte met ingang van 1 februari 2007 eervol ontslag verleend uit haar ambt van adviseur. Het is haar vergund aanspraak op het onmiddellijk pensioen te doen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt de heer André Gilles met ingang van 1 april 2007 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig pensioen t type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007012068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad. - Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 29 januari 2007, dat in werking treedt op 6 februari 2007 wordt Mevr. Anne Van Den Bussche, te Sint-Pieters-Woluwe, als vertegenwoordigster van een der meest representati type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007022165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage als valorisatie van de militaire dienst aan personen die gerechtigd zijn op een pensioen gewaarborgd door de wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst, en dat waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2007022176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 50.000 EUR aan de naamloze vennootschap « Cerbux Invest » type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om de experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren te verlengen type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007200118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007200160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vervanging van artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007200163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoeging van bijlagen I, II, III en IV in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002016 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007011051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor het Verbruik. - Ontslagen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 26 januari 2007, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door Mevr. Anne Rahme en de heer Jacques (...) - worden benoemd binnen de Raad voor het Verbruik voor de duur van het mandaat van het lid dat hij (...) type ministerieel besluit prom. 18/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007022145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 28 juli 1971 betreffende de invoer, de uitvoer, de doorvoer en het verkeer tussen de Beneluxlanden van levende dieren en van bepaalde producten van dierlijke en plantaardige oorsprong type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007200420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de seniorvakantie-uitkeringen type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007200478 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 januari 2007 wordt de door de heer Jacques De Meyer aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd. Bij ministerieel besluit van 8 januari 2007 wordt de heer Luc Joi Bij ministerieel besluit van 8 januari 2007 wordt de "SA Transports divers & Cie"(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007200388 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 185/2006 van 29 november 2006 Rolnummer 3935 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 164 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007200401 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 173/2006 van 22 november 2006 Rolnummer 3853 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 20duodecies van de wet van 21 december 1990 houdende statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader, ingev Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007200400 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 172/2006 van 22 november 2006 Rolnummer 3821 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 40 tot 43 van het Vlaamse decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993 en ov Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007200404 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 182/2006 van 29 november 2006 Rolnummer 3892 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de program Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters R. Henn(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2007035127 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2007035129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2007035133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2007035151 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening tot herschikking van kredieten naar programma 24.20 basisallocatie 61.10 zijnde « Dotatie aan het financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2007035178 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 24, programma 60 - provisionele kredieten, basisallocatie 00.26 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007200429 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2006 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de erkenning en de opvolging van de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007200477 bron ministerie van het waalse gewest Intern Walcomfin-team Bij besluit van de Waalse Regering van 18 januari 2007, dat in werking treedt op 18 januari 2007, wordt Mevr. Suzanne Desille, eerste auditeur bij het Rekenhof, als coördinerend projectleidster van het interne Walcomfin-te

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007031051 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Afsluiting jaarrekeningen dienstjaar 2006 Omzendbrief

erratum

type erratum prom. 27/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2007022164 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet . - Erratum type erratum prom. 23/11/2006 pub. 13/02/2007 numac 2007022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Pensioendienst voor de overheidssector. - Erratum type erratum prom. 18/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007031073 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door het Verenigd College van de ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 november 1996 betreffende de erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling. - Erratum type erratum prom. 18/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007031074 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door het Verenigd College van de ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om bijstand te verlenen aan het gehandicapte lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007200480 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige psychosociaal managers (niveau A) - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG06825). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DELCOURT,(...) 2. GILLARD, JEAN-FRANÇOIS, 4020 LIEGE. 3. BERGMANS, VERONIQUE, 4681 HERMALLE-SOUS- ARGENTEAU.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 18 december 2006 werden met ingang van 15 november 2006 benoemd : Leopoldsorde Officier De heren : Germain Arnoys, Beveren-Leie ; Leopold Devos, Deerlijk. Ri(...) De heren : André-Marie Chatelain, Gooik; Willem De Belder, Sint-Martens-Latem; François He(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Beheerscomité Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 : worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, vanaf 11 december 2006, de mandaten van led - de heren Blomme, Marc, Coulier, Luc, Mevr. Delsaut, Valérie, de heer Denudt, Guy, Mevr. Rosman, S(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/02/2007 numac 2007200481 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** psychosociaal managers (niveau ****) voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****06825). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ELKE, 9000 ****. 2. ****, ****, 1070 ****. 3. ****, ****(...)
^