Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 april 2007
gepubliceerd op 21 mei 2007

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000431
pub.
21/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/besluit/2007/04/27/2007000431/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****>****_title">27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor ********><****>
**** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.****><****>Gelet op de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 78;****><****>Gelet op de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor ****, inzonderheid op artikel 231;****><****>Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 april 2007;****><****>Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 april 2007;****><****>Gelet op het advies 42.904/4 van de Raad van State, gegeven op 25 april 2007, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;****><****>Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Besluit : <****>****_article">Artikel 1.De wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met uitzondering van artikelen 51, 2°, 76bis, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006, en 77, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, treedt in werking op 1 juni 2007. <****>****_article">Art. 2.De datum bedoeld in artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor ****, is 1 juni 2007. <****>****_article">Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. <****>****_article">Art. 4.Onze Minister die de Toegang tot het grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, 27 april 2007 **** **** **** : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse ****, ****. ****
^