Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/05/2007 numac 2007003266 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het directiecomité van de Commissie v(...) type wet prom. -- pub. 21/05/2007 numac 2007009384 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, **** ****, geboren ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om, ****(...) type wet prom. -- pub. 21/05/2007 numac 2007009426 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 is machtiging verleend aan; de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer (...) beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun ****(...) type wet prom. -- pub. 21/05/2007 numac 2007041305 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand april 2007 is same Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 4,134 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 4(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 21/05/2007 numac 2007054491 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van de heer Moulart, Raymond De heer Moulart, Raymond, geboren te Ukkel op 19 maart 1925, Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het **** besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2007 numac 2007000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 21 april 2007 wordt de aanwijzing van de heer De Becker, Johan, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agath type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007002087 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de ten laste neming van de kosten inzake openbaar vervoer in woonwerkverkeer van de federale personeelsleden door de Staat en sommige federale openbare instellingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007003263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007009485 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007009486 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 10, § 1, laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2007 numac 2007009502 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 mei 2007 is Mevr. Taevernier, B., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Zij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuv Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van werkingscriteria en de modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/05/2007 numac 2007011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2007-0019-A Bij ministerieel besluit van 8 mei 2007 wordt een individuele vergunning aan de Intercommunale CVBA INTRADEL toegekend voor de installatie en de exploitatie van type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007022650 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in psychiatrische verzorgingstehuizen. type ministerieel besluit prom. 14/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007022786 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007022817 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/03/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201582 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 16/03/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201583 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 16/03/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201584 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 24/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201592 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 januari 2006 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie

decreet

type decreet prom. 20/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007035629 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Mauritius inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 30 november 2005 type decreet prom. 20/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007035635 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 april 1998

beschikking

type beschikking prom. 03/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007031186 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en bevordering van de diversiteit inzake culturele uitdrukkingen, goedgekeurd op 20 oktober 2005 en gedaan te Parijs op 9 december 2005 type beschikking prom. 03/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007031187 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007031194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 1999 houdende bepaling van het organieke kader van het Brussels Instituut voor milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de voorwaarden tot aanstelling en van ontslag van de leden van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun statuut

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007035634 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.31 van het programma 24.60, begrotingsjaar 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de schietsportdisciplines type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201547 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201563 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Haine type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201565 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Amel type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201566 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201564 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Moezel

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/05/2007 numac 2007201586 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 april 2007 in zake Marc Van Eeckhoudt tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Overijse en in aanwezigheid van Jeannine Wyns, waa « Schenden de artikelen 1 en 2, § 1, 1°, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/05/2007 numac 2007031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 30 april 2007 wordt, voor een periode van vijf jaar, de

erratum

type erratum prom. 09/05/2006 pub. 21/05/2007 numac 2007009453 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek. - Erratum type erratum prom. 09/05/2006 pub. 21/05/2007 numac 2007009452 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek. - Errata

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/05/2007 numac 2007003236 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Door ministerieel besluit van 3 mei 2007 wordt Mej. Anne Marie Verschueren, Auditeur-generaal bij de Administratie der Thesaurie, aangewezen om de functies van rekenplichtige van de vastgestelde rechten van het Nationaal K
^