Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type wet prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 type wet prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen type wet prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding type wet prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 type wet prom. 27/04/2007 pub. 17/09/2007 numac 2007015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties type wet prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2008 numac 2008000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding. - Duitse vertaling

programmawet

type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet Duitse vertaling van fiscale en financiële bepalingen type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 26/03/2008 numac 2008000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2009 numac 2009000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet Duitse vertaling van uittreksels type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 04/02/2011 numac 2011000020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet. - Duitse vertaling van uittreksels type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 26/10/2011 numac 2011000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 23 maart 2007 tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het **** besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007000440 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007000463 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000916 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007000951 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000950 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007000955 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/12/2007 numac 2007000970 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2007-2008. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 10/12/2007 numac 2007000993 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2006. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007001057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007002081 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007002085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2003 tot vaststelling van de lijst van huurovereenkomsten betreffende de administratieve en logistieke gebouwen en hun terreinen afgesloten door de Regie der Gebouwen en die aan de gemeenten of meergemeentepolitiezones worden overgedragen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007002112 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een gebouw, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de VZW Les Briques du GAMP door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007002086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel en houdende sommige wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007003231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003238 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003237 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007003241 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 48, §§ 4 en 6, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007003263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007123 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2006 betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geïndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007124 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007125 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007126 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007009447 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 04/06/2007 numac 2007009478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende inzonderheid de methode tot het bepalen van alcoholgehalte in het bloed type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009521 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende oprichting van de Commissie voor de filmkeuring type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bepalingen voor het aanleveren van locatiegegevens voor noodoproepen uitgaande van mobiele netwerken aan de nooddiensten overeenkomstig artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor radio-elementen en ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij dit instituut type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van werkingscriteria en de modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de storting van de bijdragen en vergoedingen met betrekking tot de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de periode van verrichting van de universele telefooninlichtingendienst type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van de universele telefooninlichtingendienst type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de telefooninlichtingendiensten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van drie leden, van drie plaatsvervangende leden en van een raadgevend lid van het Opvolgingscomité, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de periode van verrichting van het element van de universele dienst inzake elektronische communicatie dat bestaat in de beschikbaarstelling van openbare telefoons type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van de universele telefoongids type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake verdeling van het aantal openbare telefoons over de gemeenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de periode van verrichting van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de basisvereisten waaraan de nieuw geplaatste openbare telefoons moeten voldoen teneinde het gebruik te vergemakkelijken voor mensen met een handicap type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarstelling van de gegevens die nodig zijn voor de vervaardiging van de universele telefoongids en voor de levering van de universele inlichtingendienst type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder de telefoongidsen worden vervaardigd, verkocht of verspreid, de inhoud en de vorm van de aangifte die bij het Instituut moet worden gedaan type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011338 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2006 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007011364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het element van de universele dienst inzake elektronische communicatie dat bestaat in de beschikbaarstelling van openbare telefoons type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007012335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1998 tot regeling van het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijsten van goederen die worden overgedragen door NMBS-Holding aan Infrabel en door Infrabel aan NMBS-Holding type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende oprichting van een commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007015064 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis. type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van diplomatieke en consulaire beroepsposten waar stembureaus worden opgericht type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022591 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022635 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van artikel 30, § 6 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022638 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4 van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022642 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch overklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022707 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de tenlasteneming van de financiële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor het kalenderjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022710 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voorzover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022708 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de tenlasteneming van de financiële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor het kalenderjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022709 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voorzover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022717 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022733 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2006 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor projecten inzake palliatieve dagverzorging type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007022749 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022751 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022748 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een aanvulling op de kinderbijslag voor bepaalde éénoudergezinnen in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022756 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2007 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022758 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2006 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007022761 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde ziekenhuisgegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022768 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot uitvoering van artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop artikel 107quater, § 2, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, buiten werking treedt type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007022778 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in 1° van artikel 116 van de programmawet van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007022779 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 76 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022780 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022784 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022789 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Organisatie « LEIFartsen » type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 04/06/2007 numac 2007022791 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de verpleegkundige activiteit in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022804 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van tweede en derde plaatsvervangend rechtskundige bijzitters in de provinciale Raden van de Orde van Architecten van Namen, Luik en Vlaams Brabant type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022802 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022801 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2007 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022799 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoeld in artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2006, van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022807 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de presentiegelden, reiskosten en verblijfsvergoedingen toegekend aan de Voorzitter en de leden van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro ingesteld bij artikel 9 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007022805 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022806 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022812 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022811 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022809 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2007, aan de Private stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022813 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022823 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne voor de uitwerking van brochures, de verbetering van zijn internetsite, en de organisatie van een opleiding, in verband met de voedselallergieën type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022822 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het gebruik en het verhandelen van sommige dierlijke bijproducten bestemd voor het voederen van dieren niet bestemd voor humane voeding type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022827 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007022825 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007022865 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022883 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 EUR aan de VZW Greenpeace Belgium type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022882 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2007 aan het permanent secretariaat van het Antarcticaverdrag type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022884 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 25 000 USD aan de Universiteit van de Verenigde Naties type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007023066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet van 24 december 2002 en van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 20.000 euro aan de VZW « European Architecture Foundation » type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007023167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14.93 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007023166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14.93 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2006 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning ten behoeve van de risicogroepen voor 2006 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005 betreffende de sociale programmatie 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de sociale programmatie 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2005 met betrekking tot de loopbanen van de bedienden en de kaderleden in dienst getreden vanaf 1 oktober 2003 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot uitsluiting van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, van de ondernemingen, die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is, en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006 tot wijziging van artikel 3, §§ 2 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004 tot regeling van afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten, vaderschaps- en adoptieverlof en ouderschapsverlof in de koopvaardijsector (1) type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vergoeding bij stand-by regeling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende vormings- en tewerkstellingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de bedragen van de vakbondspremies voor de werklieden van de glasindustrie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005 tot wijziging en aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 1990 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006 betreffende de vaststelling van de verblijfsvergoedingen van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen in de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2006, gesloten in Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot vaststelling van de loonvoorwaarden op 1 januari 2006 voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap : productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, permanente opvoeding, sportfederaties, "la Médiathèque", jeugdorganisaties, lokale televisies type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 betreffende de invoering van een sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006 betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de werkkledij en de uitrusting type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de anciënniteitsvergoeding van de chauffeurs tewerkgesteld in de sector taxi's type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de loon- of arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juni 1972 op de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005 tot verlenging van het stelsel van conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2006 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2006 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een regeling van ontslagbegeleiding type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007201344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de instellingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, inzake het recht op een vrijwillige halftijdse uitstapregeling vanaf de leeftijd van 50 jaar ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2000 (Belgisch Staatsblad van 2 maart 2001) (1) type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007201365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die wagens assembleren, gelegen in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het brugpensioen en het aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de haard-/ standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, houdende goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 7 april 2005 en 12 december 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2005 en van 14 februari 2006 en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van de openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot uitvoering van de artikelen 5 en 8, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2006 betreffende een regeling van ontslagbegeleiding type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 04/04/2008 numac 2008000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2008 numac 2008000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in de voeren type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/06/2008 numac 2008000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/07/2008 numac 2008000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/06/2015 numac 2015000308 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 19/08/2015 numac 2015000423 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 10/12/2007 numac 2007000994 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2006, ter toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat de financiële tegemoetkoming zoals hierboven vermeld toekent. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007003217 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor de boekjaren 2006 en 2007 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 8, 10° en 24, § 1, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007007131 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007007132 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de uitgave van de universele telefoongids en tot vaststelling van de algemene inlichtingen die de universele telefoongids moet bevatten type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011337 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2006, ter toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat de financiële tegemoetkoming zoals hierboven vermeld toekent type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007022650 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in psychiatrische verzorgingstehuizen. type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007022662 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van immunologische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bedoeld in artikel 215, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022692 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022718 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het visueel teken in het kader van de certificering van autocontrolesystemen type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022734 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022783 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007022866 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022915 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de "Universiteit Gent", het "CHU Brugmann", het "CWOA", de "VZW SSPF" en de "VZW IPSA" ter ondersteuning van het project "Vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerste lijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen" type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022918 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het "Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus" ter ondersteuning van het project 'Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022917 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan 'De Sleutel' ter ondersteuning van het project 'Op abstinentie gerichte behandeling voor drugverslaafde adolescenten in samenwerking met ouders' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022916 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan 'De Kiem' ter ondersteuning van het project 'Ambulant programma voor cocaïnegebruikers' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022919 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW 'Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen' ter ondersteuning van het project 'Vroeginterventie door middel van groepswerking met jonge experimenterende en beginnende probleemgebruikers' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022922 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW 'Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen' ter ondersteuning van het project 'Implementatie van een richtlijn over het voorschrijven van benzodiazepines bij gebruikers van illegale drugs' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022923 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het 'Medisch Sociaal Opvangcentrum van Leuven' ter ondersteuning van het project 'Halle-Vilvoorde, een blinde vlek in de drughulpverlening in Vlaams-Brabant' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022920 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW 'Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen' ter ondersteuning van het project 'Screening van riskant of problematisch middelengebruik via online 'zelftest' - vragenlijsten' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022921 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW 'Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen' ter ondersteuning van het project Ontwikkeling en implementatie van een webbased leertraject' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022926 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan info@d VZW inzake een 'nationale mediacampagne over alcohol en andere drugs' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022927 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW 'Ellipse' inzake het project 'Oprichting van een begeleidingsdienst aan huis voor personen die een verslavingsprobleem hebben of gehad hebben' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022924 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan 'De Kiem' ter ondersteuning van het project 'Opvoedingsondersteuning van -verslaafde ouders met jonge kinderen binnen een residentiële setting' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022925 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan 'De Kiem' ter ondersteuning van het project 'Preventie- en hulpverleningsaanbod voor allochtone ouders in verband met druggebruikende kinderen' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022928 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan 'Actolux' inzake het project 'Actomove : Inrichten van sportieve en ludieke activiteiten voor druggebruikers' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het 'Medisch Sociaal Opvangcentrum Brussel' inzake een samenwerkingsproject 'FEDASIL en LAMA - MSOC - Interstices CHU St-Pierre' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW "Kompas" ter ondersteuning van het project 'Externe ouderwerking' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022930 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW « Kliniek Sint-Jozef » ter ondersteuning van het project 'Preventief werken rond middelenmisbruik met hoge risicogroepen : kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022934 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de Stad Luik ter ondersteuning van het "Pilootproject inzake de behandeling door middel van diacetylmorfine" type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022933 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan 'De Sleutel' ter ondersteuning van het project 'Ouderwinkel voor verslaving' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022935 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het CAT Preventiehuis ter ondersteuning van het project "Projet KVO : kinderen van ouders met een verslavingsprobleem" type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022932 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan 'De Spiegel' ter ondersteuning van het project 'Vrouwvriendelijke drugshulpverlening : een alledaagse ongelijkheid' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022939 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Réseau Hépatite C - Bruxelles type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022937 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Psychiatrisch Centrum "Onze Lieve Vrouw van Vrede" ter ondersteuning van het project 'Alcohol binnen het gezin - focus op het kind/de jongere' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022936 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW « Free Clinic » ter ondersteuning van het project « Genderspecifieke werking voor vrouwen binnen de drughulpverlening » type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022938 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het 'Centrum voor Research, Evaluatie en Actie betreffende Afhankelijkkeidsstoornissen' ter ondersteuning van het project 'Mediacampagne Verantwoord Gokken' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022940 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Centrum Geestelijke Gezondheidzorg van Charleroi ter ondersteuning van het project 'Part-En-Relais' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022943 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het 'Medisch Sociaal Opvangcentrum van Gent' ter ondersteuning van het project 'Klinisch casemanagement en intervisie voor hulpverleners voor drugverslaafde zwangeren en drugverslaafde ouders met jonge kinderen' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022941 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Maison médicale d'Ottignies 'Espace santé' » ter ondersteuning van het project 'De competentie van afhankelijke patiënten als vector van verandering : een collectieve aanpak door middel van micro projecten om de sociale band te herstellen' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022942 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW "Le Comptoir" inzake een project met betrekking tot de integratie van een medisch en verpleegkundig consultatiebureau binnen de diensten van "Le Comptoir" type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022944 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan 'CAD Limburg' ter ondersteuning van het project "Internet hulpverlening voor problematische alcoholgebruikers" type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022945 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het 'Medisch Sociaal Opvangcentrum voor drugverslaafden van Genk' ter ondersteuning van het project "Selectieve preventie voor druggebruikers en hun familie" type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022947 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het "Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand" ter ondersteuning van het project "Geïndiceerde drugpreventie aan jongeren met zwakkere mogelijkheden, ontwikkelingsstoornissen en/of ernstige emotionele problemen" type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022946 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het 'Medisch Sociaal Opvangcentrum van Gent' ter ondersteuning van het project 'Opvang opiatenafhankelijken in de eerstelijngezondheidszorg' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022948 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het "Maison médicale du quartier des Arsouilles" ter ondersteuning van het project "De eerstelijnsbehandeling van verslavingen. Oprichting van een proactief zorgmodel" type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022950 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het "FEDITO bruxelloise" inzake het project "ASSUDOC met betrekking tot de oprichting van een online bibliotheek gespecialiseerd in verslavingen" type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022949 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW "Trempoline" inzake het project "Het ouderschap bij Trempoline. Ouder zijn en drugsverslaafde" type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022997 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van één of meerdere adjunct secretarissen voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de leden van deze Raad type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007201734 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de prioritaire zones als autonome saneringsgebieden en van de planning van het onderzoek naar die zones type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202104 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 04/05/2015 numac 2015000214 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 19/08/2015 numac 2015000418 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 30/03/2017 numac 2017011391 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum

decreet

type decreet prom. 27/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035775 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 27/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035858 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035871 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 op het vlak van het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen type decreet prom. 27/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035930 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de schrapping en de aanpassing van eindtermen voor het studiegebied Algemene vorming van het secundair onderwijs voor sociale promotie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007035670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanduiding van de activiteiten waarvoor een individueel bodempreventie- en bodembeheersplan moet worden voorgelegd aan de OVAM type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007035677 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting en samenstelling van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035742 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035761 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035804 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007035899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007035959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een politiek verlof op verzoek van het personeelslid type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007036159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

erratum

type erratum prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003246 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet. - Erratum type erratum prom. 27/04/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007003248 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingvermindering voor passief-huizen. - Erratum type erratum prom. 27/04/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007014211 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum type erratum prom. 27/04/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007014363 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Erratum type erratum prom. 27/04/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet. - Erratum type erratum prom. 27/04/2007 pub. 27/05/2008 numac 2008000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren. - Erratum
^