Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 april 2014
gepubliceerd op 22 mei 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011273
pub.
22/05/2014
prom.
04/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/04/2014011273/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, houdende goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 7 april 2005 en 12 december 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2005 en van 14 februari 2006 en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit besluit beoogt enkele onvolkomenheden van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, houdende goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 7 april 2005 en 12 december 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2005 en van 14 februari 2006 en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers (hierna ook: "het KB Nummering") weg te werken, enkele artikelen van dat besluit die achterhaald zijn door de wijziging van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector te schrappen en een aantal aspecten met betrekking tot de nummering voor M2M-communicatie te regelen die niet konden geregeld worden door besluiten van het BIPT die terzake genomen werden op grond van artikel 11, § 3 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie (hierna: "de Wet"). Dit besluit beoogt tevens uitvoering te geven aan het voorstel van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie om de inhoud van de bijlage bij de Ethische Code te verduidelijken.

M2M-communicatie (voluit "Machine to Machine-communicatie") is een communicatiedienst waarbij data automatisch worden getransfereerd tussen apparatuur en/of toepassingen met weinig of geen menselijke interventie. Die transfer verloopt in de praktijk meestal via mobiele netwerken, hoewel netwerken op een vaste locatie ook kunnen ingezet worden.

Voorbeelden van M2M-toepassingen zijn telemetrie, alarmsystemen en het aansturen van processen op afstand. Ook consumentenelektronica zoals e-readers, navigatieapparatuur en fotodisplays die eveneens worden verbonden op netwerken om interactiviteit tot stand te brengen maken gebruik van M2M-communicatie. Een deel van de M2M-toepassingen wordt gepromoot of zelfs opgelegd door overheidsinterventie zoals e-call (automatische noodoproep bij auto-ongeval), smart metering (automatische meteropname van het water, gas- of elektriciteitsverbruik) en mogelijk systemen van kilometerheffing.

M2M-communicatie gebeurde in het verleden voornamelijk via "gewone" mobiele nummers, waardoor deze nummers, gelet op de nakende ontplooiing van meer en meer M2M-toepassingen, mogelijk snel schaars zouden kunnen worden en een probleem zouden kunnen opleveren voor het gebruik van mobiele nummers voor "Persoon-tot-Persoon"-mobiele communicatie. Het BIPT nam dan ook de beslissing om voor M2M-toepassingen een afzonderlijke nummerreeks met een verruimde capaciteit te openen. Dit gebeurde op basis van een besluit genomen op basis van artikel 11, § 3, van de Wet. Het was evenwel onmogelijk om in dat besluit de heffingen te bepalen om het efficiënt gebruik van nummercapaciteit uit deze nieuwe nummerreeks te waarborgen, gezien artikel 30, § 2 van de Wet bepaalt dat dit dient te gebeuren via een koninklijk besluit.

Het advies nr. 55.309/4 van 20 maart 2014 van de Raad van State werd integraal gevolgd.

Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 De wijziging van de Franse versie van artikel 50, § 6, heeft tot doel deze versie in overeenstemming te brengen met de Nederlandse versie.

Artikel 2 Het is de bedoeling om in artikel 63 te verwijzen naar de rechtsvormen die geregeld worden door de (gemoderniseerde) wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Het is dan ook aangewezen om in de Franstalige versie van artikel 63, zoals in het Nederlands, te spreken van "fondations" in plaats van "institutions".

Artikel 3 De artikelen 82 en 83 vormden een omzetting van artikel 10 van Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) op het vlak van de opschorting of intrekking van nummercapaciteit.

Uit artikel 10.2 en volgende van de oorspronkelijke Machtigingsrichtlijn volgde onder meer dat om te komen tot een opschorting of intrekking van gebruiksrechten voor nummers er in een eerste fase van de inbreukprocedure een termijn van minimum één maand (de uitzondering van een akkoord van de overtreder met een kortere termijn of een herhaalde inbreuk buiten beschouwing gelaten) diende gegeven te worden om de geviseerde onderneming de gelegenheid te geven een standpunt mee te delen of een einde te maken aan eventuele inbreuken. Deze vereisten werden opgeheven door artikel 3, 6), a) van Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (hierna: "Richtlijn 2009/140/EG") en verdwenen ook al uit de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (hierna: "de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten") door de opheffing van artikel 21/1 (zie artikel 9 van de wet van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie). Ook de modaliteiten van de eigenlijke fase van de opschorting of intrekking werden gewijzigd door Richtlijn 2009/140/EG (zie artikel 3, 6, c) van Richtlijn 2009/140/EG). De gewijzigde modaliteiten werden bij de omzetting verwerkt in de nieuwe versie van artikel 21 van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten (zie artikel 9 van de wet van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie).

Een van artikel 21 van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten afwijkende procedure van schorsing of intrekking van de nummercapaciteit in artikel 82 van het KB Nummering is dan ook overbodig en kan dan ook definitief uit de rechtsorde worden geschrapt.

De opheffing van artikel 83 wordt eveneens verantwoord door een wijziging van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten. Artikel 7 van de wet van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie bracht de schending van artikel 11 van de Wet (dat de rechtsgrond vormt van het KB Nummering) expliciet onder het toepassingsgebied van artikel 20 van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten (artikel 20 van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten handelt over de voorlopige maatregelen die de Raad van het BIPT kan nemen in bijzondere omstandigheden (schending van een reeks artikelen, waaronder artikel 11, § 1, van de Wet, die een onmiddellijke en ernstige dreiging inhoudt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid of die ernstige economische of operationele problemen met zich kan brengen voor andere aanbieders of gebruikers van elektronische-communicatienetwerken of -diensten)).

Hierdoor is een specifieke procedure in het KB Nummering overbodig geworden en kan artikel 83 worden opgeheven.

Artikel 4 Bij besluit van de Raad van het BIPT van 6 september 2011 met betrekking tot het vastleggen van het nummerplan voor M2M-communicatie werd de dienstidentiteit 77 geselecteerd als dienstidentiteit waaronder M2M-toepassingen in België dienen te worden aangeboden. Op grond van de wijziging van dit besluit bij besluit van de Raad van het BIPT van 4 september 2012, dienen M2M-toepassingen die vanaf 1 september 2013 aangeboden worden aan de gebruikers gebruik te maken van nummers met de dienstidentiteit 77.

Aan het gebruik van toegewezen blokken van nummers van de dienstidentiteit 77 is in artikel 84, § 2, 5°, van het KB Nummering nog een jaarlijks recht geassocieerd dat te maken heeft met het vorige gebruik van de dienstidentiteit, met name voor het aanbieden van specifiek voor meerderjarigen bestemde betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken (zie artikel 49 van het KB Nummering).

Toepassing van de bedragen vermeld in artikel 84, § 2, 5° zou leiden tot manifest disproportionele jaarlijkse rechten voor de nummers die vanaf 1 september 2013 gebruikt moeten worden voor nieuwe M2M-toepassingen die op de markt worden gebracht. Strikte toepassing van artikel 84, § 2, 5°, zou inderdaad leiden tot een jaarlijks te betalen recht van 75.000 euro per blok van 1 miljoen nummers (wat de standaardgrootte van de nummercapaciteit voor M2M-toepassingen is waartoe in het besluit van 6 september 2011 werd besloten). De toewijzing van een blok van M2M-nummers zou daarmee ten onrechte 5 maal duurder geprijsd worden dan de toewijzing van een gelijk aantal mobiele nummers, dit terwijl er 1) geen nummerschaarste heerst voor M2M-nummers (gezien er gekozen werd voor 11 cijfers achter de dienstidentiteit 77, wat een maximale nummercapaciteit geeft, rekening houdend met de internationale normen) en 2) de gemiddelde inkomsten per nummer bij M2M-toepassingen aanzienlijk lager ingeschat worden dan de gemiddelde inkomsten per mobiel nummer dat ingezet wordt voor mobiele spraak- en SMS-toepassingen.

Daarom werd in sectie 3.2.3 van het besluit van de Raad van het BIPT van 6 september 2011 gesteld: "Het BIPT zal van de voorziene herziening van het KB Nummering gebruik maken om de jaarlijkse rechten (deze gaan in zodra nummers toegewezen zijn) voor dit soort toepassingen te verlagen.".

Concreet worden, gelet op de grote voorraad aan nummers in de nieuwe 77-nummerreeks, jaarlijkse rechten geïntroduceerd die substantieel lager zijn dan deze die aangerekend worden voor mobiele nummers.

Qua (éénmalige) dossierkosten is de huidige situatie (betaling van dezelfde dossierkost als voor de reservatie van een mobiel nummerblok; zie artikel 84, § 1, eerste lid) passend: of er nu een mobiel nummerblok of een blok van nummers met de dienstidentiteit 77 wordt gereserveerd, het werk dat het BIPT dient te verrichten blijft hetzelfde.

Aan artikel 84, § 1 wordt de passage "of het besluit bedoeld in artikel 11, § 3 van de Wet" toegevoegd (zie onderdeel 1° ) om de situatie te ondervangen, waarin de standaardgrootte van de nummercapaciteit vastgelegd is in het besluit van het BIPT dat het voorlopige nummerplan vaststelt, zoals gebeurd is in sectie 3.3.3. van het besluit van de Raad van het BIPT van 6 september 2011.

Artikel 5 Dit artikel geeft uitvoering aan het voorstel van de Ethische Commissie om haar rechtspraak te codificeren dat betalende horoscoop-, astrologie- en toekomstvoorspellingsdiensten aangeboden dienen te worden onder een 0905-nummer of een 5XXX, 6XXX of een SMS kort nummer behorend tot de nummerreeks 9500 tot en met 9999.

Artikel 6 Dit artikel vereenvoudigt en moderniseert de bijlage bij de Ethische Code. De complexiteit van de huidige bijlage bij de Ethische Code wordt vaak opgeworpen door dienstenaanbieders in dossiers over een incorrect nummergebruik. De bijlage die ingevoerd wordt door dit besluit is gebaseerd op de principes van de typologie betalende diensten, die de Ethische Commissie toestuurde aan de houders van betaalnummers per brief van 11 april 2013. Die (omzend)brief bevatte ook een niet-limitatieve lijst van voorbeelden van diensten en commentaren die gebaseerd waren op de vroegere bijlage bij de Ethische Code (en die nog weerspiegeld is in de artikelen 50 en 71 van het KB Nummering), de tekst van de Ethische Code, gevolgtrekkingen uit rechtspraak van de Ethische Commissie en observatie van de markt.

Artikel 7 Dit artikel behoeft geen commentaar.

We hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

Raad van State, afdeling Wetgeving Advies 55.309/4 van 20 maart 2014 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, houdende goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 7 april 2005 en 12 december 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2005 en van 14 februari 2006 en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie' Op 7 februari 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie verzocht binnen een termijn van dertig dagen verlengd tot 24 maart 2014 (*) een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, houdende goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 7 april 2005 en 12 december 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2005 en van 14 februari 2006 en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 20 maart 2014. De kamer was samengesteld uit Pierre LIENARDY, kamervoorzitter, Jacques JAUMOTTE en Bernard BLERO, staatsraden, en Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne VAGMAN, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre LIENARDY. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 20 maart 2014.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. 1. Artikel 30, § 2, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten `betreffende de elektronische communicatie' is niet gewijzigd bij de wet van 29 mei 2013.De vermelding van deze wet dient derhalve geschrapt te worden uit de eerste aanhefverwijzing, die dienovereenkomstig moet worden herzien. 2. Uit het opschrift van de bijlage moet blijken dat deze zowel de bijlage vormt bij het voorliggende ontwerp, als de ontworpen bijlage bij het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten `tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie'. Daartoe behoort aan de bijlage bij het ontwerp een eerste opschrift gegeven te worden dat luidt als volgt: "bijlage bij het koninklijk besluit van (...) tot wijziging (...)" en een tweede opschrift gesteld als volgt: "bijlage bij het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten tot vaststelling (...)", terwijl de bijlage zelf het volgende opschrift draagt: "Nummerreeksen waarvoor het is toegestaan om naast de prijs voor de communicatie ook een betaling voor de inhoud te vragen". (1) De griffier, A.-C. VAN GEERSDAELE De voorzitter, P. LIENARDY _______ Nota's (*) Bij e-mail van 10 februari 2014. (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling nr. 174 en formule F 4-2-13-2.

4 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, houdende goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 7 april 2005 en 12 december 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2005 en van 14 februari 2006 en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, artikel 11, § 1, gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007 en 10 juli 2012, artikel 29, § 2, gewijzigd bij de wet van 23 december 2009 en artikel 30, § 2, gewijzigd bij de wet van 15 maart 2010, artikel 134, § 2, gewijzigd bij de wetten van 18 mei 2009 en 31 mei 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, houdende goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 7 april 2005 en 12 december 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2005 en van 14 februari 2006 en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie;

Gelet op het voorstel van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie van 29 augustus 2013;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 december 2013;

Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van 10 januari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 januari 2014;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de raadpleging van 17 januari 2014 tot 31 januari 2014 van het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie;

Gelet op het akkoord van het Overlegcomité, gegeven op 5 februari 2014;

Gelet op advies 55.309/4 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, houdende goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 7 april 2005 en 12 december 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2005 en van 14 februari 2006 en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten

Artikel 1.In de Franse versie van artikel 50, § 6, van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, houdende goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 7 april 2005 en 12 december 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2005 en van 14 februari 2006 en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers, gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 maart 2009 wordt het getal "20" vervangen door het getal "10".

Art. 2.In de Franse versie van artikel 63, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "institutions" vervangen door het woord "fondations".

Art. 3.De artikelen 82 en 83 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 4.In artikel 84 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden telkens de woorden "of het besluit bedoeld in artikel 11, § 3 van de Wet" ingevoegd na de woorden "vastgelegd in dit besluit";2° in paragraaf 2, eerste lid, 5°, wordt het getal "77" opgeheven; 3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt een bepaling onder 8° ingevoegd, luidende: "8° 500 EUR per toegewezen blok van 1 miljoen nummers met de dienstidentiteit 77, ongeacht de standaardgrootte van de nummercapaciteit op het ogenblik van de toewijzing.". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten

Art. 5.Artikel 19 van het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie wordt aangevuld met een lid, luidende: "Toegang tot of betaling van horoscoop-, astrologie- of toekomstvoorspellingsdiensten wordt steeds aangeboden onder de nummerreeksen bedoeld in punt A2 en B2 van de bijlage."

Art. 6.De bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 7.De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, houdende goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 7 april 2005 en 12 december 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2005 en van 14 februari 2006 en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie Bijlage bij het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie: Nummerreeksen waarvoor het is toegestaan om naast de prijs voor de communicatie ook een betaling voor de inhoud te vragen A. Nummerreeksen in het nummerplan voor telefoondiensten 1. Toegang tot of betaling van alle specifiek voor meerderjarigen bestemde diensten en -producten, ongeacht of de levering ervan wel of niet via het nummer verloopt, wordt aangeboden via nummers uit de volgende nummerreeksen: a.906 BCXXX met B verschillend van 7, op voorwaarde dat het eindgebruikerstarief maximaal 1 euro per minuut bedraagt; b. 907 BCXXX met B verschillend van 7 (het eindgebruikerstarief bedraagt maximaal 2 euro per minuut);c. Iedere andere voor dit gebruik door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie geopende nummerreeks.2. Toegang tot of betaling van alle ontspanningsproducten en -diensten, ongeacht of de levering ervan wel of niet via het nummer verloopt, wordt aangeboden via nummers uit de volgende nummerreeksen: a.905 BCXXX met B verschillend van 0 en 9 (het eindgebruikerstarief bedraagt maximaal 2 euro per oproep); b. Iedere andere voor dit gebruik door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie geopende nummerreeks.3. Toegang tot of betaling van alle andere producten of diensten dan bedoeld onder 1 of 2, wordt aangeboden via nummers uit de volgende nummerreeksen: a.70 BCXXXX met B verschillend van 0, 1, 5, 8 en 9; b. 900 BCXXX met B verschillend van 9, op voorwaarde dat het eindgebruikerstarief maximaal 50 eurocent per minuut bedraagt;c. 901 BCXXX met B verschillend van 9, op voorwaarde dat het eindgebruikerstarief maximaal 50 eurocent per oproep bedraagt;d. 902 BCXXX met B verschillend van 9, op voorwaarde het eindgebruikerstarief maximaal 1 euro per minuut bedraagt;e. 903 BCXXX met B verschillend van 7, op voorwaarde dat het eindgebruikerstarief maximaal 1,5 euro per minuut bedraagt;f. 904 BCXXX met B verschillend van 9, op voorwaarde dat het eindgebruikerstarief maximaal 2 euro per minuut bedraagt;g. 909 BCXXX met B verschillend van 1 op voorwaarde dat het totaalbedrag dat aan de abonnee aangerekend wordt voor één individuele oproep, ongeacht de maatstaf die gebruikt wordt om het eindgebruikerstarief te bepalen, nooit meer bedraagt dan 31 euro;h. Iedere andere voor dit gebruik door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie geopende nummerreeks. B. Nummerreeksen in het nummerplan voor SMS en MMS-diensten 1. Toegang tot of betaling van alle specifiek voor meerderjarigen bestemde diensten en -producten, ongeacht of de levering ervan wel of niet via het nummer verloopt, wordt aangeboden via nummers uit de volgende nummerreeksen: a.7000 tot en met 7999 (het eindgebruikerstarief, zoals bedoeld in artikel 71, § 6, van het KB Nummering bedraagt maximaal 4 euro); b. Iedere andere voor dit gebruik door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie geopende nummerreeks.2. Toegang tot of betaling van alle ontspanningsproducten en -diensten, ongeacht of de levering ervan wel of niet via het nummer verloopt, wordt aangeboden via nummers uit de volgende nummerreeksen: a.5000 tot en met 5999, op voorwaarde dat het eindgebruikerstarief, zoals bedoeld in artikel 71, § 6, van het KB Nummering, maximaal 50 eurocent bedraagt; b. 6000 tot en met 6999, op voorwaarde dat het eindgebruikerstarief, zoals bedoeld in artikel 71, § 6, van het KB Nummering, maximaal 2 euro bedraagt;c. 9500 tot en met 9999, indien de dienst een betalende berichtendienst uitmaakt (enkel het bericht waarmee de inschrijving voor de dienst verricht wordt en de berichten afkomstig van de dienst mogen een eindgebruikerstarief hebben dat hoger is dan het eindgebruikerstarief van een bericht naar een standaard geografisch of mobiel nummer.Dat hogere eindgebruikerstarief bedraagt maximaal 2 euro per bericht); d. Iedere andere voor dit gebruik door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie geopende nummerreeks.3. Toegang tot of betaling van alle andere producten of diensten dan bedoeld onder 1 of 2, wordt aangeboden via nummers uit de volgende nummerreeksen: a.2000 tot en met 2999, op voorwaarde dat het eindgebruikerstarief, zoals bedoeld in artikel 71, § 6, van het KB Nummering, maximaal 1 euro bedraagt; b. 3000 tot en met 3999, op voorwaarde dat het eindgebruikerstarief, zoals bedoeld in artikel 71, § 6, van het KB Nummering, maximaal 4 euro bedraagt;c. 4000 tot en met 4999 wanneer de dienst bestaat uit het werven van fondsen of het, geheel of gedeeltelijk, creëren van een monetaire waarde dat als betaalmiddel aanvaard wordt door leveranciers van lichamelijke producten of leveranciers van diensten die zelf niet geleverd worden via een elektronische-communicatienetwerk;d. 9000 tot en met 9499, indien de dienst een betalende berichtendienst uitmaakt (enkel het bericht waarmee de inschrijving voor de dienst verricht wordt en de berichten afkomstig van de dienst mogen een eindgebruikerstarief hebben dat hoger is dan het eindgebruikerstarief van een bericht naar een standaard geografisch of mobiel nummer.Dat hogere eindgebruikerstarief bedraagt maximaal 2 euro per bericht); e. Iedere andere voor dit gebruik door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie geopende nummerreeks. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, houdende goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 oktober 2004 en 20 april 2005 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 7 april 2005 en 12 december 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2005 en van 14 februari 2006 en tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkgeversbijdragen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005 betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie sluiten tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

^