Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor **** type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor ****. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000589 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van het ministerieel besluit van 19 juni 2006 tot wijziging van hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de werking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000588 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 april 2006 houdende uitvoering van de wet van 12 mei 2004 betreffende de bescherming tegen valsemunterij type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 18 mei 2006 tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op submunitie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006000602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006000601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 23 mei 2006 tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aangifte en de akten van overlijden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk met betrekking tot de Codex over het welzijn op het werk en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de koninklijke besluiten behorende tot de beleidsdomeinen mobiliteit en vervoer type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006000627 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot regeling van het model, de inhoud, de wijze van dragen en het gebruik van spuitbussen en handboeien door de leden van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de koninklijke besluiten behorende tot de controlebevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van titel IV, hoofdstuk II, van de programmawet van 9 juli 2004, tot wijziging van de wet van 21 mei 2003 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006000631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk III van de wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006000630 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 28 juli 2005 tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van spoorwegondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 februari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006000636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2006-2007 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 juni 2006 tot wijziging, wat de buitengerechtelijke klachtenregeling in de verzekeringssector betreft, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de artikelen 9, 10, 2°, 4° en 6°, en artikel 11, § 3, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006002117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2005 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006002124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de onteigening van terreinen voor rekening van de Belgische Staat voor wie de Regie der Gebouwen tussenkomt type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006003404 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Super 13", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij. type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006003403 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 100 years », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het B.O.I.C. type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006003429 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006003435 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006003447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2006 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen voor de institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van gouden herdenkingsmuntstukken van 12 1/2 euro ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Belgische Koninklijke Dynastie in 2006 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006007259 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende hervorming van verscheidene verordeningsbepalingen die toepasselijk zijn op ambtenaren van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006007276 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddenschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006009660 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende veiligheid van aanstekers type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende overheveling van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Normalisatie naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek , Boeretang 200, 2400 Mol, een vergunning wordt verleend voor het opsporen van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, voor een gebied in het noordoosten van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006012421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, tot coördinatie van de statuten van het gemeenschappelijk fonds type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006012429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Nederlandstalige sector opvang van kinderen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006012430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006012431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de indexatie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006012434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006014211 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006012432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector spiegelmakerij en fabricage van kunstramen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006012433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Nederlandstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006014212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en programmatorische federale overheidsdienst activabeheer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de bepaling van het project, het vereist aantal in te zetten personeelsleden en de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van Belgacom voor de organisatie en invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 112, 101 en 100 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006014215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van de controle op het verbod van het roken in openbare plaatsen en versterking van de gezondheidscontrole Saniport-Luchthaven type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006022810 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006022930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006022931 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006022945 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006022946 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de regels volgens welke een gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij een ziekenhuis in het kader van de verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006022960 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het invoeren van een toelage voor voorlichtings- en vormingsevenementen over het thema klimaatverandering type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006022967 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022964 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006022988 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006022995 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006022993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022998 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2006 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006023001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006023000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1991 betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006023007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 13, § 3 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006023006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006023005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten. type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006023011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 28, § 1, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006023008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2001 tot regeling van de vernietiging van de gegevensbanken van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de sociale gegevensbanken of de sociale gegevens van persoonlijke aard die erin worden bewaard, in uitvoering van artikel 29 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006023012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006023029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 EUR aan de VZW « Natuurpunt » type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006023031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW Greenpeace Belgium type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006023032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 40.000 EUR aan « De Internationale Poolstichting » type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006023033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 12.000 EUR aan de VZW « Natagora » type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006023057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Kinderbijslagfonds 36 » type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het glasbedrijf type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006202798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1991 betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006202800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndikeerden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006202797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot uitsluiting van ondernemingen die zeevarenden ingeschreven in de Pool der Zeelieden tewerkstellen op shortsea schepen die de Belgische vlag voeren, van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de uitsluitingsvoorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, tot wijziging en coördinatie van het Sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verhoging van de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen, in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit sector van 6 juni 2005 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/01/2007 numac 2006202828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de R.S.Z.-bijdragepercentages voor de periode 1999-2000 die de werkgevers aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" verschuldigd zijn type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006202852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, met betrekking tot de aanwending van de bijdragen voor 2005 voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005 betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bouwwerkgevers en hun arbeiders type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006202895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de carenzdag van de chauffeurs tewerkgesteld in de sector taxis type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006202896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot vaststelling van de innings- en toewijzingswijzen van de bijdrage van 0,1 pct. voor vormings- en tewerkstellingsinspanningen voor de provincies Luik en Luxemburg type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2000 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006202908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel ten behoeve van de erkende zeevissers type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006202918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie in uitvoering van artikel 4 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006202933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 12 van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij" type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005 betreffende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006202940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006202944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2005 met betrekking tot de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant , van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1). type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006203030 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende verlenging van het mandaat van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/11/2022 numac 2022033831 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit tot bepaling van de regels volgens welke een gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij een ziekenhuis in het kader van de verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006011421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2005 tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006036611 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de eerste bewerkers van ruwe tabak type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036612 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de integratie van de met de betalingen voor suikerbieten en cichoreiwortels voor de productie van respectievelijk suiker en inulinestroop overeenkomende component in de bedrijfstoeslagregeling type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036613 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herziening van de referentiegegevens ter uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling in de sector suiker type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036614 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit voor het aanvragen van de integratie van de melkpremie en de extra betalingen in de bedrijfstoeslagregeling type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203416 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het verlof wegens loopbaanonderbreking in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap en van de Instellingen van openbaar nut die onder het Comité van sector XVII ressorteren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006036489 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van de leden van de Raden voor Verkiezingsbetwistingen en de vaststelling van hun vergoedingen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036619 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036671 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot sluiting van de zitting 2005-2006 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006036706 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006036840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006036866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende voorwaarden van schuldherschikking in het kader van achtergestelde leningen van het Fonds Vlaanderen-Azië type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006036873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering voor de financiering van toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006036994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ter invoeging van integrale voorwaarden voor standaardgarages en -carrosseriebedrijven en standaardhoutbewerkingsbedrijven

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de nadere regels voor de inschrijving voor, het afleggen van en de verbetering van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift van basisonderwijs en van de vorm van het getuigschrift van basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006203477 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de deelname aan en het afleggen van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift, van de verworven kennis van leerlingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203480 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de externe evaluatie betreffende de leesvaardigheid in het 2e jaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de externe evaluatie betreffende de leesvaardigheid in het 5e jaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de externe evaluatie betreffende de leesvaardigheid in het 2e jaar van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203481 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef waarbij het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs wordt uitgereikt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 105 van het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203789 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203790 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan lokale televisiezenders

erratum

type erratum prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006023016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen. - Erratum type erratum prom. 15/09/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006023187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen. - Erratum type erratum prom. 15/09/2006 pub. 18/01/2007 numac 2006023411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor geneeskundige vezorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daaarme gelijkgestelde producten. - Errata
^