Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 21/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003773 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de algemene regeling inzake accijnzen type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003774 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet ter ondersteuning van de werkgelegenheid type wet prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009018541 bron de post nv van publiek recht Gebruikershandvest Overeenkomstig artikel 144 van de wet van 21 maart 1991, deelt DE POST NV van publiek recht haar nieuwe tarieven mee geldig vanaf 1 januari 2010. Alle tarieven zijn meegedeeld in euro. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type wet prom. 23/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021134 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009040209 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 september 2009 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4°, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ACTIF (millions d'euros) (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009000883 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009000884 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde aan de gemeente of aan de politiezone voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009000885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009009935 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 december 2009, is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Brussel, Mevr. Cuvelier, K., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel. Dit besluit treedt in werking op de datum v Bij ministerieel besluit van 21 december 2009, is aan de heer De Poorter, G., medewerker op arb(...) type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009012278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2009 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2009, 111.54 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003495 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 24/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009011602 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het opleggen van prijs- en leveringsvoorwaarden voor het leveren in 2010 en 2011 van de secundaire regeling door verschillende producenten

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009205594 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 176/2009 van 12 november 2009 Rolnummer 4557 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009205782 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 183/2009 van 12 november 2009 Rolnummer 4662 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 101, § 2, tweede en derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld do6or het Hof van Bero Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter M. Melchior, waarnemend (...) type arrest prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009205869 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 189/2009 van 26 november 2009 Rolnummer 4609 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, § 2, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009205901 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 193/2009 van 26 november 2009 Rolnummer 4630 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijder Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009036225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 79, 80 en 83 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009206006 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009206040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009206041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profitsector type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009206044 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 januari 2009 tot uitvoering van de artikelen 38, 39 en 43 van het Boswetboek type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009206039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot bepaling, voor het jaar 2009, van de nadere regels voor de overname door het Gewest van een huurtegemoetkoming voor een onbewoonde woning dat in beheer dient te worden genomen door een sociaal vastgoedagentschap of een vereniging voor de bevordering van de huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009206043 bron waalse overheidsdienst Besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009206049 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 november 2009, is beroep t b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 november 2009 ter post aangetekende (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009095309 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze overdracht werd in Ierland, op 12 oktober 2009, door de « High Court » goedgekeurd. Deze ov(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009029791 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Secundair, provinciaal, gemeentelijk, vrij, gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van26 april 2009, wordt bevorderd tot Commandeur De heer FAGNANT Ivan, Jean-Marie, Ghislain, Colette, Directeur général op de Direction générale (...)

document

type document prom. -- pub. 31/12/2009 numac 2009009861 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2010 Art. 6. Droit - Recht - 3/4 - 1/4 - Copie - Kopie - 3/4 - 1/4 (...)
^