Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 februari 2022
gepubliceerd op 07 maart 2022

Wet tot aanpassing van de algemene wet inzake douane en accijnzen aan het douanewetboek van de Unie en houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022020382
pub.
07/03/2022
prom.
23/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2022. - Wet tot aanpassing van de algemene wet inzake douane en accijnzen aan het douanewetboek van de Unie en houdende diverse bepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - MODERNISERING VAN DE NEDERLANDSE TAAL

Art. 2.In de Nederlandse tekst van de artikelen 1, 2° en 3°, 44, lid 1, 45, lid 2, 46, 47, 49, § 1, 51, 52, 53, 67, 76, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 97, lid 1, 114, § 2, 133, 1°, 147, § 1, 151, § 1, 165, 166, 173, § 3,176, 180, 183, 184, §§ 1 en 2, 186, § 1, 190, §§ 1 en 3, 192, lid 1, 194, lid 2, 201, § 2, lid 1, 203, § 1, lid 1, 205, 210, §§ 1 en 2 lid 1, 235, §§ 1 en 2, 236, § 1, 246, 250, 251, 255, 270, 273, § 2, 281, § 4, 292, § 1, 320, leden 2 en 5, en 327 van de algemene wet van 18 juli 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1977 pub. 31/01/2013 numac 2013000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake douane en accijzen, gecoördineerd op 18 juli 1977, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 augustus 1981 bevestigd door de wet van 21 mei 1985, bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten2, en bij de wetten van 22 december 1989, 27 december 1993, 21 december 2009, 23 december 2009, 14 januari 2013, 25 april 2014, 12 mei 2014, 27 april 2016, 3 april 2019 en 2 mei 2019 wordt het woord "der" telkens vervangen door de woorden "van de".

Art. 3.In de artikelen 5, 1°, 6, 97 en 204, § 6 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 27 december 1993 en 12 mei 2014, worden de woorden "der douane of der accijnzen" telkens vervangen door de woorden "van de douane of accijnzen".

Art. 4.In de artikelen 88, 93 en 166 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989, 12 mei 2014, en 27 april 2016, wordt het woord "alsdan" telkens vervangen door het woord "dan".

Art. 5.In de artikelen 54, 55, 72, 192, 226, 246, 247, 249, § 1, 291, 1°, 294, 3°, 307 en 308 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten2, en de wetten van 12 mei 2014 en 27 april 2016, wordt het woord "Rijk" telkens vervangen door het woord "koninkrijk".

Art. 6.In de artikelen 46, 72, 114, § 1, 115, § 2, 156, § 2, 165, 220, § 1, 235, §§ 1 en 2, 240, 241, §§ 2 en 3, en 253 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten2 en de wetten van 21 december 2009, 12 mei 2014 en 27 april 2016, wordt het woord "schipper" telkens vervangen door het woord "kapitein".

Art. 7.In de artikelen 44, lid 2, 45, lid 2, 56, 113, § 1, 147, § 1, 163, lid 2, 190, §§ 1 en 2 en 249, § 1 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 mei 2014 en 27 april 2016, wordt het woord "schippers" telkens vervangen door het woord "kapiteins".

Art. 8.Artikel 50 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 50.Wanneer goederen van aan de kusten van het Koninkrijk gestrande of verongelukte schepen in lichters worden overgenomen, zullen de kapiteins van de lichters, voor zover zij dezelfde verplichtingen hebben als de kapiteins van binnenkomende zeeschepen, met de overgenomen goederen waarvoor geen generale verklaring werd ingediend, niet verder mogen varen dan de dichtstbijzijnde toegankelijke haven.

Daar zullen zij, samen met de eventueel van wal gekomen bemanning van het zeeschip onmiddellijk deze verklaring doen en verder met de ambtenaren overleggen zoals vermeld in artikel 49.".

Art. 9.In artikel 96 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "de douanevervoer" vervangen door de woorden "het douanevervoer".

Art. 10.In artikel 131, lid 1 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 27 december 1993 en 12 mei 2014, worden de woorden "de door de Koning toe te stane uitzonderingen" vervangen door de woorden "de uitzonderingen die door de Koning worden toegestaan".

Art. 11.In artikel 208, § 1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten en het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten3, wordt het woord "produkten" vervangen door het woord "producten".

Art. 12.In artikel 241, § 3, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten en het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten3, worden de woorden "van vijf- tot tienmaal de accijnzen" vervangen door de woorden "van vijf- tot tienmaal de rechten en accijns".

Art. 13.In artikel 263 van dezelfde wet worden, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten de woorden "vergezellen, of als aannemelijk" vervangen door de woorden "vergezellen, en als aannemelijk".

TITEL 3. - MODERNISERING VAN DE FRANSE TAAL

Art. 14.In artikel 133, lid 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 27 december 1993 en 12 mei 2014, worden, in de Franse tekst, de woorden "pour la durée d'un ou de six mois" vervangen door de woorden "pour la durée d'un à six mois".

Art. 15.In artikel 198 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen sluiten, worden in de Franse tekst de woorden "elle énonceront" vervangen door de woorden "elles énonceront".

Art. 16.In artikel 235, § 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten en bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten3, worden in de Franse tekst de woorden "dont il" vervangen door de woorden "dont ils".

Art. 17.In artikel 240 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet 12 mei 2014 en bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten3, worden in de Franse tekst de volgende wijzigingen aangebracht: Het woord "confsquées" wordt vervangen door het woord "confisquées";

Het woord "tranportées" wordt vervangen door het woord "transportées".

Art. 18.In artikel 261/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, wordt in de Franse tekst het woord "prévus" vervangen door het woord "prévues".

Art. 19.In artikel 281, § 4 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten, wordt in de Franse tekst het woord "notifiée" vervangen door het woord "notifiées".

Art. 20.In artikel 319bis, § 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009352 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 februari 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016 sluiten, wordt in de Franse tekst het woord "accordé" vervangen door het woord "accordée".

TITEL 4. - STANDAARDISATIE VAN DE VALUTA

Art. 21.In de artikelen 13, §§ 2 en 3, 17, § 2, 72, 114 §§ 1 en 2, 115 § 2, 128 § 2, lid 2, 130 § 4, 134 lid 2, 137, lid 2, 157, lid 2, 181, 200, § 2, 201, § 3, 203, § 3, 204, § 5, 207, § 1, 208, § 1, 243, 244, 255, 257 §§ 1 en 2, 259, 260, 261, 277, § 2, 294, 315, § 2 en 329, § 1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen sluiten en het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten3, wordt het woord "EUR" telkens vervangen door het woord "euro".

Art. 22.In de artikelen 233, § 2, 235 § 3, 240, 241 § 2 en 254 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten2 en de wetten van 12 mei 2014 en van 27 april 2016, in de Franse tekst, wordt het woord "euro" telkens vervangen door het woord "euros".

Art. 23.In de artikelen 233, § 1, 243 en 329, § 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten2 en de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, in de Franse tekst, wordt het woord "EUR" telkens vervangen door het woord "euros".

Art. 24.In het artikel 329, § 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten2, wordt het woord "eur" telkens vervangen door het woord "euro".

TITEL 5. - AANPASSING VAN DE BENAMINGEN VAN DE EUROPESE INSTELLINGEN

Art. 25.In artikel 20, 16°, c) van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten, in de Franse tekst, worden de woorden "des Communautés européennes" vervangen door de woorden "de l'Union européenne".

Art. 26.In artikel 22/4, lid 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 16 maart 2006, worden de woorden "van de Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "van de Europese Unie".

Art. 27.In het opschrift van hoofdstuk Xbis van dezelfde wet worden de woorden "communautaire goederen" vervangen door het woord "Uniegoederen".

TITEL 6. - AANPASSINGEN OM DE ALGEMENE WET INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN IN CONFORMITEIT TE BRENGEN MET HET DOUANEWETBOEK VAN DE UNIE HOOFDSTUK 1. - Definities, douaneschuld en boeking, algemene bepalingen

Art. 28.In artikel 1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie sluiten, wordt het punt 1° bis ingevoegd, luidende: "1° bis douanewetboek van de Unie: de Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie;".

Art. 29.Artikel 1, 4°, a) van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 1993, wordt vervangen als volgt: "a) rechten bij invoer, zoals bepaald in artikel 5, 20) van het douanewetboek van de Unie;".

Art. 30.Artikel 1, 4°, b) van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 1993, wordt vervangen als volgt: "b) rechten bij uitvoer, zoals bepaald in artikel 5, 21) van het douanewetboek van de Unie.".

Art. 31.Artikel 1, 5° van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "5° douaneschuld: zoals bepaald in artikel 5, 18) van het douanewetboek van de Unie;".

Art. 32.Artikel 1, 7° van dezelfde wet vervangen bij de wet van 27 december 1993 wordt vervangen als volgt: "7° douaneregeling: één van de regelingen zoals opgenomen in artikel 5, 16) van het douanewetboek van de Unie;".

Art. 33.Artikel 1, 8° van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, wordt vervangen als volgt: "8° douanegebied van de Unie: zoals bepaald in artikel 4 van het douanewetboek van de Unie;".

Art. 34.Artikel 1, 9° van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 1993, wordt vervangen als volgt: "9° in het vrije verkeer brengen: zoals bepaald in de artikelen 201 en 202 van het douanewetboek van de Unie;".

Art. 35.In artikel 1, 10° van dezelfde wet worden na het woord "goederen" de woorden ", met inbegrip van de daaraan verbonden technologie" toegevoegd.

Art. 36.Artikel 1, 12° van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, wordt vervangen als volgt: "12° Uniegoederen: zoals bepaald in artikel 5, 23) van het douanewetboek van de Unie;".

Art. 37.Artikel 1 van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 14°, luidende: "14° kapitein: dient in deze wet gelezen te worden als de kapitein, gezagvoerder of schipper belast met het varen van een zeeschip of een ander vaartuig;".

Art. 38.Artikel 1 van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 15°, luidende: "15° piloot-gezagvoerder: de piloot-gezagvoerder van een luchtvaartuig;".

Art. 39.In artikel 3/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 14 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "van het Enig Kantoor der douane en accijnzen" opgeheven.

Art. 40.Artikel 4 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is belast met de inning van de rechten bij invoer en uitvoer bedoeld in artikel 1, 4° en van de accijnzen.".

Art. 41.Artikel 7 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 42.In artikel 8 van dezelfde wet wordt de zin "Alle wetsbepalingen betreffende de in en uitvoer en het douanevervoer van de goederen over water en over land zijn toepasselijk op de in en uitvoer en douanevervoer door de lucht." vervangen door de zin "Tenzij anders bepaald, zijn alle wetsbepalingen betreffende de in- en uitvoer en het douanevervoer van de goederen over water en over land toepasselijk op de in- en uitvoer en douanevervoer door de lucht.".

Art. 43.In artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, wordt de eerste zin vervangen als volgt: "Onverminderd de Uniewetgeving bepaalt de Koning:".

Art. 44.Artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989 en van 12 mei 2014, wordt vervangen als volgt: "

Art. 10.Onverminderd de Uniewetgeving betreffende het gebruik van elektronische systemen voor de communicatie met de douaneautoriteiten, mag de Koning: 1° opleggen dat de gegevens die moeten voorkomen in de aangiften inzake douane in het geautomatiseerd systeem van de douaneaangiften worden ingebracht door de aangever of de douanevertegenwoordiger;2° de modaliteiten bepalen volgens welke de gegevens bedoeld in 1° moeten worden ingebracht in het geautomatiseerd systeem van de douaneaangiften;3° de bijzondere formaliteiten bepalen die de persoon die de aangifte indient, moet vervullen om ontslagen te worden van de verplichting tot het inbrengen van de gegevens van de aangifte in het geautomatiseerd systeem van de douaneaangiften. De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering van dit artikel.".

Art. 45.In artikel 17, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De prestaties bedoeld in artikel 52, 2 van het douanewetboek van de Unie kunnen als bijzondere prestaties worden aangemerkt.".

Art. 46.In artikel 17, § 2, lid 1, van dezelfde wet gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten3, worden de woorden "de douane" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen". HOOFDSTUK 2. - Vaststelling van de toepasselijke heffingsvoeten of het toepasselijke bedrag

Art. 47.Artikel 18 van dezelfde wet, vervangen door de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Vrijstelling van rechten bij invoer

Art. 48.In artikel 19/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, wordt een komma ingevoegd tussen het woord "vrijstelling" en het woord "de".

Art. 49.In artikel 19/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten en vervangen door de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten, wordt het woord "Tenzij" vervangen door de woorden "Onverminderd de Uniewetgeving en tenzij".

Art. 50.In artikel 19/4, lid 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse tekst wordt het woord "présente" ingevoegd voor het woord "loi";2° de woorden "wettelijk bepaalde gevallen" worden vervangen door de woorden "gevallen bij deze wet bepaald". HOOFDSTUK 4. - Vrijstellingen en teruggaven inzake accijnzen

Art. 51.In artikel 20, § 1, 3° van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "van een particulier vanuit een derde land naar een andere particulier die zich in België bevindt" na het woord "handelskarakter" ingevoegd.

Art. 52.In artikel 20, § 1, 16° b) van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen type wet prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse tekst, worden de woorden "en son sein" ingevoegd na de woorden "transfère sa résidence normale";2° de woorden "die zijn gewone verblijfplaats eveneens heeft in een lidstaat van de Europese Unie en" worden ingevoegd tussen de woorden "aan een particulier" en de woorden "die, naar aanleiding van zijn huwelijk". HOOFDSTUK 5. - Binnenbrengen van goederen in het land

Art. 53.In artikel 22/2 van dezelfde wet wordt, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "het aanbieden ervan bij de douane, de summiere aangifte ervan," vervangen door de woorden "de summiere aangifte bij binnenbrengen, de aankomst, het aanbrengen bij de douane,".

Art. 54.Artikel 22/3, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 22/3.Onverminderd de Uniewetgeving, bestaat de aangifte tot tijdelijke opslag, bedoeld in het douanewetboek van de Unie, uit een vrachtlijst naar het model vastgesteld door de Koning.".

Art. 55.In artikel 22/4, lid 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 16 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "die zich niet in een ruimte voor tijdelijke opslag bevinden" worden ingevoegd na de woorden "tijdelijke opslag";2° in de Franse tekst de woorden "désignés ou" worden ingevoegd na de woorden "des lieux";3° de woorden "het stelsel" worden opgeheven.

Art. 56.In artikel 22/4, lid 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 16 maart 2006, worden de woorden "en taksen" ingevoegd voor de woorden "bij invoer".

Art. 57.In artikel 22/5 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993, wordt het woord "ruimten" telkens vervangen door het woord "plaatsen".

Art. 58.In artikel 22/6, 1° van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden ", a tot g," worden opgeheven;2° de woorden "in een vrije zone of nog buiten het douanegebied van de Gemeenschap zijn gebracht" worden vervangen door het woord "wederuitgevoerd".

Art. 59.Artikel 22/7 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993, wordt vervangen als volgt: "

Art. 22/7.De tijdelijke opslag wordt beëindigd: 1° wanneer de goederen onder één van de douaneregelingen bedoeld in artikel 1, 7 worden geplaatst;2° wanneer de goederen zijn wederuitgevoerd;3° wanneer de goederen bedoeld in artikel 22/6, bij de douane worden vertoond. De tijdelijke opslag gebeurt op risico van de houder van de vergunning voor het beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag; deze is ook verantwoordelijk voor de beëindiging van de tijdelijke opslag binnen de voorziene termijn.". HOOFDSTUK 6. - Invoer over zee of door de lucht

Art. 60.Het opschrift van hoofdstuk IV van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "Invoer over zee of door de lucht".

Art. 61.In hoofdstuk IV van dezelfde wet wordt er een afdeling I, bestaande uit de artikelen 23 tot 33, ingevoegd met als opschrift "Afdeling I. Algemene bepalingen voor invoer over zee of door de lucht".

Art. 62.Artikel 23 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 23.Over zee of door de lucht mogen goederen uitsluitend in het douanegebied van de Unie worden gebracht of gelost via het douanekantoor van eerste binnenkomst en vergezeld van de documenten die door deze wet of de Uniewetgeving voorgeschreven zijn.".

Art. 63.Artikel 24 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 24.§ 1. Totdat de elektronische systemen zoals voorzien in de Uniewetgeving ter beschikking zijn, kan een model van de generale verklaring zoals vastgesteld door de Koning als kennisgeving van aankomst worden gebruikt. § 2. De kapitein, piloot-gezagvoerder of een door de exploitant van het schip of luchtvaartuig gemachtigd persoon is gehouden, binnen een door de Koning te bepalen termijn, op het douanekantoor van eerste binnenkomst hun generale verklaring, samen met de boord- en ladingsdocumenten met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken bij de bevoegde ambtenaren in te dienen. § 3. De generale verklaring mag ondertekend worden door ieder persoon die daartoe door de kapitein, piloot-gezagvoerder of exploitant van het schip of luchtvaartuig naar behoren is gemachtigd. § 4. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat gebruik wordt gemaakt van haven- of luchthaven-systemen om de aankomst van een schip of luchtvaartuig te melden. De meldingsgegevens dienen toegankelijk te worden gesteld van de douane. De Koning stelt de bepalingen inzake het gebruik en de toegang tot deze systemen vast.".

Art. 64.Artikel 25 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 25.De generale verklaring bevat ten minste de gegevens zoals bepaald in de Uniewetgeving. Bijkomende gegevens worden vastgesteld door de Koning.".

Art. 65.Artikel 26 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 26.Het binnenkomen van schepen of luchtvaartuigen in ballast of zonder lading ontslaat hen niet van de verplichting om de generale verklaring in te dienen.".

Art. 66.Artikel 27 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 27.§ 1. De kapitein, piloot-gezagvoerder of een door de exploitant van het schip of het luchtvaartuig gemachtigd persoon kan de generale verklaring ook doen door middel van een dubbel van de manifesten of andere aangiften inzake de lading. De verklaring zal ondertekend worden overeenkomstig artikel 24, § 3. § 2. Er wordt ontheffing voor de indiening van de generale verklaring verleend indien de nodige informatie wordt verstrekt door de indiening van de aangifte tot tijdelijke opslag zoals bepaald in artikel 22/3.".

Art. 67.Artikel 28 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 28.Alle goederen die op de generale verklaring zijn vermeld zijn onder douanetoezicht en kunnen aan douanecontroles worden onderworpen zoals bepaald door de Uniewetgeving en verder in deze wet.

Voor als onbekende aangegeven goederen kunnen de voorschriften overeenkomstig Hoofdstuk XII worden toegepast.".

Art. 68.Artikel 29 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 mei 2014 en 27 april 2016, wordt vervangen als volgt: "

Art. 29.In het geval bedoeld in artikel 137 van het douanewetboek van de Unie, moet de kapitein, piloot-gezagvoerder of een door de exploitant gemachtigd persoon of enig ander persoon die het schip of luchtvaartuig op het grondgebied van de Belgische staat heeft binnengebracht, de douaneautoriteiten onmiddellijk van deze situatie in kennis stellen en het vervoer naar een douanekantoor of een andere door hen aangewezen of goedgekeurde plaats verzekeren, en daar de noodzakelijke handelingen voor het indienen van de generale verklaring doen. Op deze goederen zijn alle bepalingen van deze wet inzake het lossen, lichten of het overladen van goederen van toepassing.".

Art. 69.Artikel 30 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 30.§ 1. Op straffe van een boete van 50 euro zal bij aankomst van het zeeschip of luchtvaartuig op de door de douaneautoriteiten aangewezen of goedgekeurde plaats van lossing de kapitein, piloot-gezagvoerder of een door de exploitant gemachtigd persoon verplicht zijn om onmiddellijk bij aankomst van de goederen de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen van de aankomst in kennis te stellen zoals bepaald in de Uniewetgeving. Bovendien zal er voor de lossing aangifte moeten worden gedaan zoals bepaald in hoofdstuk IIIbis en verder gehandeld worden als in hoofdstuk XV en verder in deze wet is voorgeschreven. § 2. Wanneer een vergissing zou zijn gemaakt in de generale verklaring, dan kan bij voormelde kennisgeving de toelating worden gevraagd om deze vergissing recht te zetten. De ambtenaar met ten minste de titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen geeft een advies over deze aanvraag aan de adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen onder wie hij ressorteert. Bij dat advies wordt de generale verklaring toegevoegd, en worden de omstandigheden die tot vergissing zouden hebben geleid voorgelegd. Als de adviseur-generaal overtuigd is dat de fout niet is toe te schrijven aan een intentie tot fraude, zal hij de verbetering toestaan. In geval van weigering, kan dit niet in rechte werken tegen de toepassing van straffen die kunnen worden opgelegd voor valse of onjuiste verklaringen. Bij twijfel vraagt de betrokken adviseur-generaal de beslissing van de centrale administratie.".

Art. 70.Artikel 31 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 31.De kapitein, piloot-gezagvoerder of een door de exploitant gemachtigd persoon, die voor de overlegging van de in artikel 146 bedoelde documenten de goederen wenst te lossen die over zee of door de lucht werden ingevoerd en waarvoor de bij artikel 24 bedoelde generale verklaring is gedaan, kan deze goederen aangeven met een vrachtlijst zoals bedoeld in artikel 22/3.".

Art. 71.Artikel 32 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 32.De vrachtlijst stemt overeen met het document zoals bepaald in artikel 22/3 van deze wet en bevat ten minste de gegevens zoals bepaald in de Uniewetgeving. Bijkomende gegevens worden vastgesteld door de Koning.

De aanduidingen van deze opgaven mogen niet verschillen van deze welke in de generale verklaring zijn opgenomen.".

Art. 72.Artikel 33 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 mei 2014 en 27 april 2016, wordt vervangen als volgt: "

Art. 33.Wanneer ten opzichte van de generale verklaring, tekorten of verschillen in de soort van de goederen worden bevonden, wordt de vrachtlijst van ambtswege verbeterd.

Een aanvullende vrachtlijst mag worden opgemaakt voor te veel bevonden goederen, welke niet in de generale verklaring zijn opgenomen en niet het voorwerp uitmaken van een inbeslagname.".

Art. 73.In hoofdstuk IV van dezelfde wet wordt een afdeling II na artikel 33 ingevoegd en bestaande uit de artikelen 34 tot 37, met als opschrift "Afdeling II. Bijzondere bepalingen voor invoer over zee".

Art. 74.Artikel 34 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 34.Bijzondere bepalingen voor schepen die vanaf het eerste douanekantoor van binnenkomst doorvaren naar een goedgekeurde plaats van lossing in het binnenland worden door de Koning vastgesteld.".

Art. 75.Artikel 35 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 35.Men kan geen goedgekeurde plaatsen van lossing opgeven dan deze die behoren tot het vaarwater van binnenkomst, tenzij om bijzondere redenen een afwijking van deze regel door de administratie mocht zijn toegestaan of dat er overlading plaatsvindt en het vervoer van de goederen gebeurt met een document onder de voorwaarden bepaald in hoofdstuk VIII.".

Art. 76.Artikel 36 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, wordt vervangen als volgt: "

Art. 36.De kapiteins van de vissersschepen uit België die terugkomen van hun visvangst, zijn niet gehouden om een generale verklaring te doen. Om als zodanig te worden erkend en niet opgehouden te worden, zijn ze niettemin verplicht, op straffe van een boete van 50 euro, bij binnenkomst en vóór het passeren van het douanekantoor van eerste binnenkomst, een seinteken te vertonen dat tussen de rederijen en de administratie overeen is gekomen en tot aan de losplaats zo te blijven vertonen, zodat de ambtenaren in de gelegenheid zouden zijn aan boord te komen voor de visitatie zonder de reis te vertragen.".

Art. 77.Artikel 37 van dezelfde wet wordt opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Bijleggers

Art. 78.In artikel 44, lid 2 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "eerste kantoor" vervangen door de woorden "douanekantoor van eerste binnenkomst".

Art. 79.In artikel 45 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en tweede lid, worden, in de Franse tekst, de woorden "surveillance particulière" vervangen door de woorden "surveillance douanière";2° in het eerste lid, worden de woorden "de bijzondere bewaking" vervangen door het woord "douanetoezicht";3° in het tweede lid, worden de woorden "bijzondere toezicht" vervangen door het woord "douanetoezicht";4° in het tweede lid, worden de woorden "de het kantoor" vervangen door de woorden "het douanekantoor van eerste binnenkomst".

Art. 80.In artikel 46 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse tekst worden de woorden "droits d'entrée" vervangen door de woorden "droits à l'importation";2° het woord "Rijkspakhuis" wordt door de woorden "douane-entrepot type III" vervangen;3° de woorden "een particuliere wel verzekerde bergplaats" worden door de woorden "een private beveiligde opslagruimte" vervangen.

Art. 81.In artikel 47 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "en door de Uniewetgeving" na de woorden "deze wet" ingevoegd.

Art. 82.In artikel 48 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 mei 2014 en 27 april 2016, worden de woorden "voortdurende bewaking van de ambtenaren" door het woord "douanetoezicht" vervangen. HOOFDSTUK 8. - Gestrande en geborgen goederen

Art. 83.Artikel 49, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: " § 1. Wanneer aan de kusten van het Koninkrijk goederen worden geborgen of opgevist die uit gestrande of verongelukte schepen komen, of die uit nood in zee werden geworpen, dan moeten degenen, die de goederen bergen of opvissen of het toezicht er over hebben dit zo snel mogelijk ter kennis brengen aan de dichtstbijzijnde ambtenaren om te overleggen hoe de belangen van de administratie kunnen worden gewaarborgd."

Art. 84.In artikel 51 van dezelfde wet worden de woorden "van de bevinding proces-verbaal opgemaakt" vervangen door de woorden "zullen de feiten schriftelijk worden vastgesteld".

Art. 85.In artikel 52 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° De woorden "blijven onder het medetoezicht der administratie op een zodanige manier dat zij zich kan verzekeren van hun identiteit" worden vervangen door de woorden "onder douanetoezicht blijven".2° De woorden "de vereiste borgstelling" worden vervangen door de woorden "de vereiste zekerheidstelling". HOOFDSTUK 9. - Invoer langs de rivieren en over land

Art. 86.Artikel 57 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 87.Artikel 58 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 mei 2014 en 27 april 2016, wordt vervangen als volgt: "

Art. 58.De statistieken moeten worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk XV."

Art. 88.Artikel 59 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 89.Artikel 60 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 60.Wanneer een zekerheidstelling moet worden gesteld, moet dit gebeuren in overeenstemming met de bepalingen uit hoofdstuk XXVI van deze wet."

Art. 90.Artikel 61 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 91.In artikel 63 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "alwaar kantoren van betaling bestaan, of zullen worden gevestigd en tot opslag in entrepot geen andere plaatsen dan waar een entrepot is opgericht" vervangen door de woorden "aangewezen of goedgekeurd door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Art. 92.Artikel 66 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 93.Artikel 68 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 68.Het lossen van goederen mag enkel gedaan worden mits toestemming van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.".

Art. 94.Artikel 69 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 27 december 1993 en van 12 mei 2014, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 0. - Het in het vrije verkeer brengen van goederen

Art. 95.Artikel 70/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en vervangen bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 96.Artikel 70/3, § 1 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt vervangen als volgt: "

Art. 70/3.De aangifte tot het in het vrije verkeer brengen kan worden gedaan door de aangever of de douanevertegenwoordiger, deze laatste onder de voorwaarden voorzien in hoofdstuk XIV. "

Art. 97.Artikel 70/3, § 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 98.Artikel 70/4, § 1 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, wordt vervangen als volgt: " § 1. De aangifte bevat alle vermeldingen die nodig zijn voor de toepassing van de bepalingen die gelden voor de regeling in het vrije verkeer brengen, zoals bepaald in de Uniewetgeving.

De begeleidende documenten, noodzakelijk voor de toepassing van de bepalingen die gelden voor de regeling in het vrije verkeer brengen, zijn in het bezit van de aangever of de douanevertegenwoordiger en toegankelijk voor de douaneautoriteiten op het moment van indienen van de douaneaangifte.".

Art. 99.In artikel 70/4 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 100.In artikel 70/5 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en vervangen bij de wet van 27 december 1993, wordt paragraaf 1 opgeheven.

Art. 101.In artikel 70/7, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin wordt het woord "aangeboden" vervangen door het woord "aangebracht"; 2° de tweede zin beginnend met de woorden "Worden als aangeboden" en eindigend met de woorden "kunnen uitoefenen" wordt vervangen door de volgende zin: "De goederen worden als aangebracht beschouwd door de mededeling aan de douaneautoriteiten dat de goederen bij het douanekantoor of op enige andere, door de douaneautoriteiten aangewezen of goedgekeurde plaats zijn aangekomen en beschikbaar zijn voor douanecontrole.".

Art. 102.In artikel 70/7 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, worden de paragrafen 2 en 3 opgeheven.

Art. 103.Artikel 70/8 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt opgeheven.

Art. 104.Artikel 70/9 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt opgeheven.

Art. 105.Artikel 70/10, § 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt vervangen als volgt: " § 2. Op verzoek van de aangever of de douanevertegenwoordiger kan de douane evenwel, op de door haar te stellen voorwaarden, een aangifte aanvaarden waarop bepaalde vermeldingen niet voorkomen, of waarbij bepaalde documenten niet zijn gevoegd; de douane stelt dan een termijn vast waarbinnen de betrokken vermeldingen of documenten moeten worden medegedeeld of overgelegd.

Onverminderd de Uniewetgeving, moeten de vermeldingen die nodig zijn voor de identificatie van de goederen en die bepaald zijn door de Koning op de vereenvoudigde aangifte voorkomen, opdat deze kan worden aanvaard overeenkomstig het eerste lid.".

Art. 106.In artikel 70/10, § 3 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "onvolledige" wordt vervangen door het woord "vereenvoudigde";2° de woorden "of de douanevertegenwoordiger" worden na de woorden "de aangever" ingevoegd;3° het laatste lid wordt opgeheven.

Art. 107.In artikel 70/10, § 4 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt het woord "onvolledige" vervangen door het woord "vereenvoudigde".

Art. 108.In artikel 70/11 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "faciliteiten" is vervangen door het woord "vereenvoudigingen";2° de woorden "met het oog op de toepassing van artikel 18, § 1" worden opgeheven;3° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 109.In artikel 70/12 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, worden de paragrafen 1 en 2 opgeheven.

Art. 110.Artikel 70/13, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt vervangen als volgt: "

Art. 70/13.De douane kan, indien zij het nuttig acht, alle of een deel van de goederen aan een onderzoek onderwerpen.

Het onderzoek van de goederen gebeurt door de douane op de daartoe aangewezen of goedgekeurde plaatsen en gedurende de daartoe vastgestelde uren.

De douane kan, op verzoek van de aangever of de douanevertegenwoordiger, toestaan dat de goederen op een andere plaats of gedurende andere uren dan bedoeld in lid 2 worden onderzocht. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, komen ten laste van de aangever of de douanevertegenwoordiger.

Onverminderd de Uniewetgeving stelt de Koning de bepalingen vast betreffende het onderzoek van de goederen.".

Art. 111.Artikel 70/14 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt opgeheven.

Art. 112.Artikel 70/15 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt opgeheven.

Art. 113.In artikel 70/16 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° lid 1 wordt opgeheven; 2° lid 2 wordt vervangen door: "Onverminderd de Uniewetgeving, bepaalt de Koning de voorwaarden die van toepassing zijn voor de monsterneming door de douane.".

Art. 114.Artikel 70/18 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 115.Artikel 70/19, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, wordt vervangen als volgt: "

Art. 70/19.§ 1. Onverminderd de Uniewetgeving, gebeurt het vrijgeven van de goederen door de douane op de wijze vastgesteld door de Koning, rekening houdend met de plaats waar de goederen zich bevinden en met de bijzondere regeling volgens welke de douane toezicht op de goederen uitoefent. § 2. Zolang de goederen niet zijn vrijgegeven, mogen zij niet zonder toestemming van de douane worden verplaatst of enige behandeling ondergaan.".

Art. 116.In artikel 70/20 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden " § 1" worden opgeheven;2° de paragrafen2 en 3 worden opgeheven.

Art. 117.In artikel 70/21 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de paragrafen 1 en 2 opgeheven;2° de woorden " § 3" worden opgeheven.

Art. 118.Artikel 70/22 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en vervangen bij de wet van 27 december 1993, wordt vervangen als volgt: "

Art. 70/22.De vereenvoudigde procedures worden opgesteld overeenkomstig de Uniewetgeving.".

Art. 119.Artikel 70/23 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en vervangen bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 120.Artikel 70/23bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 121.Artikel 70/24 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en vervangen bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 122.Artikel 70/25 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en vervangen bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 123.Artikel 70/26 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 124.Artikel 70/27 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 125.Artikel 70/28 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 126.Artikel 70/29 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 1. - Uitvoer over zee

Art. 127.Artikel 71 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 128.In artikel 72 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 mei 2014 en 27 april 2016, en bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten3, worden de woorden "of de in artikel 24, § 3 bedoelde persoon "na het woord "kapitein" ingevoegd.

Art. 129.In artikel 73 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "bij uitgang" worden opgeheven;2° de woorden "tweede lid" worden vervangen door de woorden " § 2".

Art. 130.Artikel 74 van dezelfde wet wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 2. - Uitvoer langs de rivieren en over land

Art. 131.Artikel 75 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 132.Artikel 77 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 77.Bij uitvoer langs de rivieren of over land zullen de documenten overhandigd worden aan de ambtenaren van het kantoor van uitgang, om de uitgang vast te stellen.".

Art. 133.Artikel 78 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 3. - Uitvoer van Uniegoederen

Art. 134.Artikel 78/2, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 1993 en 12 mei 2014, wordt vervangen als volgt: "

Art. 78/2.§ 1. De aangifte moet alle gegevens bevatten die nodig zijn voor de toepassing van de regeling uitvoer, in overeenstemming met de Uniewetgeving. De begeleidende documenten die nodig zijn voor de toepassing van de bepalingen betreffende de regeling uitvoer zijn in het bezit van de aangever en staan ter beschikking van de douaneautoriteiten op het tijdstip van indiening van de douaneaangifte. § 2. De Koning kan preciseren welke vermeldingen op de aangifte moeten voorkomen en welke documenten er moeten bijgevoegd worden. De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering van deze paragraaf.".

Art. 135.Artikel 78/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 136.In artikel 78/4 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt de eerste zin vervangen als volgt: "Behalve wanneer anders voorzien door het douanewetboek van de Unie of deze wet, moet de aangifte worden ingediend bij het bevoegde douanekantoor op de dagen en uren die voor dit kantoor zijn vastgesteld."

Art. 137.Artikel 78/5 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt opgeheven.

Art. 138.Artikel 78/6 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt opgeheven.

Art. 139.Artikel 78/7 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 140.Artikel 78/8 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt opgeheven.

Art. 141.Artikel 78/9 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt opgeheven.

Art. 142.Artikel 78/10 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt opgeheven.

Art. 143.Artikel 78/12 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 1993 en van 12 mei 2014, wordt vervangen als volgt: "Art. 78/12 De vorm waarin de douane de toestemming tot het uitvoeren van de goederen verleent, wordt door de Koning vastgesteld, rekening houdend met de plaats waar de goederen zich bevinden en met de bijzondere bepalingen op basis waarvan de douane toezicht op de goederen uitoefent.".

Art. 144.Artikel 78/13 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 145.Artikel 78/14 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 146.Artikel 78/15 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1983, bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 4. - Bijzondere bepalingen betreffende de uitvoer van goederen met ontheffing van accijnzen

Art. 147.In het opschrift van hoofdstuk XI van dezelfde wet, vervangen door de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, worden de woorden "met ontheffing van accijnzen" vervangen door de woorden "onder de accijnsschorsingsregeling".

Art. 148.Artikel 79 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 79.De overbrenging van het belastingentrepot naar een douanekantoor van uitgang van goederen onder de accijnsschorsingsregeling, moet gebeuren met een accijnsdocument dat moet worden gezuiverd.".

Art. 149.In artikel 80 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "van uitgang" worden ingevoegd tussen het woord "douanekantoor" en het woord "kunnen";2° het woord "accijnsverband" wordt vervangen door het woord "accijnsschorsingsregeling".

Art. 150.Artikel 81 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 81.Op het kantoor van uitvoer wordt de uitvoeraangifte ingediend. Vanaf dat ogenblik bevinden de goederen zich onder de douaneregeling uitvoer. Nadat het kantoor van uitvoer de uitgangsbevestiging heeft ontvangen (van het kantoor van uitgang) zuivert het kantoor van uitvoer het geleidedocument aan."

Art. 151.Artikel 82 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 5. - Verboden, onbekende, niet aanvaarde en onbeheerde goederen

Art. 152.In artikel 85 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden volgende wijzingingen aangebracht: 1° het woord "30" vervangen door het woord "28";2° de woorden "'s Rijks pakhuizen" worden vervangen door de woorden "een douane-entrepot type III". HOOFDSTUK 1 6. - Douanevervoer

Art. 153.In artikel 97 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "document inzake douanevervoer" vervangen door het woord "begeleidingsdocument";2° in het tweede lid wordt het woord "doorvoerdocument" vervangen door het woord "begeleidingsdocument".3° in de Franse tekst worden de woorden "document de transit" telkens vervangen door de woorden "document d'accompagnement".

Art. 154.Artikel 99 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 1993 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 155.In artikel 113 van dezelfde wet wordt paragraaf 3, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, opgeheven.

Art. 156.In artikel 114, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 1993 en gewijzigd bij de wetten van 21 december 2009 en 12 mei 2014 en bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten3, worden de woorden "het document inzake douanevervoer" vervangen door de woorden "het begeleidingsdocument".

Art. 157.In artikel 115 van dezelfde wet wordt paragraaf 3 vervangen als volgt: " § 3. Wanneer, ten gevolge van overlading, verandering van vervoermiddelen of om elke andere reden, verschillende aangiften inzake douanevervoer betrekking hebben op één zelfde lading, worden deze aangiften, voor wat de bevonden verschillen betreft, als slechts één enkele aangifte beschouwd.".

Art. 158.In artikel 116, 1° van dezelfde wet, wordt in de Franse tekst het woord "représentation" vervangen door het woord "présentation".

Art. 159.Artikel 118 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 160.In artikel 119 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989 en 12 mei 2014, wordt het woord "documenten" vervangen door het woord "aangiften".

Art. 161.In artikel 122 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "uitgangskantoor" wordt vervangen door de woorden "douanekantoor van bestemming";2° de woorden "het document" worden vervangen door de woorden "de aangifte";3° de woorden "het document inzake douanevervoer" worden vervangen door de woorden "het begeleidingsdocument". HOOFDSTUK 1 7. - Statistieken

Art. 162.Het opschrift van hoofdstuk XV van dezelfde wet wordt vervangen door het volgende "Statistieken".

Art. 163.Artikel 138 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 164.Artikel 139 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989 en van 12 mei 2014, wordt opgeheven.

Art. 165.Artikel 140 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 166.Artikel 141 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989 en van 12 mei 2014, wordt opgeheven.

Art. 167.Artikel 142 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 168.Artikel 143 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989, 12 mei 2014 en 27 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 169.Artikel 144 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 170.In hoofdstuk XV van dezelfde wet wordt de titel van de onderafdeling "Statistiek" opgeheven.

Art. 171.Artikel 145 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten en bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten3, wordt vervangen als volgt: "

Art. 145.§ 1. De importeurs of exporteurs van goederen zijn ertoe gehouden aan de douane een bijzondere aangifte voor de statistiek voor te leggen. De vorm van die aangifte, de aanduidingen, die ze moet bevatten en de voorwaarden waaronder ze aan de douane moet worden voorgelegd, worden bepaald door de Koning. De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan. § 2. Worden gestraft met een boete van 12,50 euro tot 125 euro: 1° elke weigering vanwege de importeurs of de exporteurs om zich te schikken naar het bepaalde in § 1;2° elke inbreuk op de schikkingen door de Koning of de minister van Financiën getroffen krachtens bedoelde § 1. § 3. De eventuele rechtsvervolgingen worden ingesteld op verzoek van de minister van Financiën, overeenkomstig de inzake douane en accijnzen gevolgde procedure.". HOOFDSTUK 1 8. - Reglement op laden en lossen

Art. 172.In artikel 146 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "omstandige aangifte" worden vervangen door het woord "douaneaangifte";2° de woorden "of de douanevertegenwoordiger" worden na het woord "aangever" ingevoegd.

Art. 173.In artikel 147 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 mei 2014 en 27 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "omstandige aangifte" worden vervangen door het woord "douaneaangifte";2° de woorden "of de douanevertegenwoordiger" worden na de woorden "de aangever" ingevoegd;3° het woord "aangifte" wordt vervangen door het woord "afgifte".

Art. 174.In artikel 157, eerste lid, van dezelfde wet laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "omstandige aangifte" worden telkens vervangen door het woord "douaneaangifte";2° de woorden "bepalingen van de artikelen 138 en 139" worden vervangen door het woord "Uniewetgeving".

Art. 175.In artikel 157 van dezelfde wet wordt lid 3, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, opgeheven. HOOFDSTUK 1 9. - Verificatie van goederen

Art. 176.In het opschrift van hoofdstuk XVII van dezelfde wet wordt het woord "accijnsgoederen" vervangen door het woord "goederen".

Art. 177.In artikel 158 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt de tweede zin, die aanvangt met de woorden "Deze verificatie" en eindigt met de woorden "nuttige handeling", vervangen door de zin "Deze controle wordt uitgevoerd door ten minste één ambtenaar die in het bezit is van zijn aanstellingsbewijs.".

Art. 178.Artikel 160 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989 en 12 mei 2014, wordt vervangen als volgt: "

Art. 160.In het geval de belanghebbende zich benadeeld acht door een nuttig geachte handeling zoals een weging, meting, etc. die uitgevoerd werd met het oog op de controle van de goederen of wanneer een ambtenaar of één van zijn meerderen oordeelt dat de belangen van de Schatkist in gevaar zijn, kan elke nuttig geachte handeling herbegonnen worden, op kosten van de in het ongelijk gestelde partij maar in dat geval zal het geheel het onderwerp uitmaken van elke nuttige handeling voor de controle. Deze nieuwe handeling zal uitgevoerd moeten worden door een andere ambtenaar, tenzij het een verschil in alcoholgehalte betreft.".

Art. 179.Een artikel 160/1 wordt in dezelfde wet ingevoegd, luidende: "

Art. 160/1.Behoudens in geval van vervoer van de goederen onder accijnsverband naar een geoorloofde bestemming of behoudens in geval van voorwaardelijke vrijstelling van accijnzen, worden de accijnzen bij invoer voldaan bij de geldigmaking van de aangifte ten verbruik inzake douane, tenzij toepassing wordt gemaakt van artikel 300.".

Art. 180.Een artikel 160/2 wordt in dezelfde wet ingevoegd, luidende: "

Art. 160/2.De aangifte en overige formaliteiten van uitgaande accijnsgoederen, waarvoor geen afschrijving of teruggave van accijns moet gegeven worden, gebeurt zoals voor accijnsvrije goederen.".

Art. 181.Een artikel 160/3 wordt in dezelfde wet ingevoegd, luidende: "

Art. 160/3.§ 1. Voor de naar behoren aangegeven goederen zal de berekening van de rechten geverifieerd worden door de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen en het te betalen bedrag zal medegedeeld worden. De ambtenaren met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen zullen verantwoordelijk zijn voor alle door hun begane fouten ten nadele van de Belgische staat en de aangevers zullen slechts drie jaar het recht hebben om de te veel betaalde sommen terug te vorderen, vanaf de dag van de aangifte. Na deze termijn zullen deze sommen ten gunste van de Schatkist blijven. § 2. De rechtsvordering tot invordering van bijkomende accijns, verschuldigd wegens onvoldoende inning voor regelmatig aangegeven accijnsgoederen, verjaart na drie jaar te rekenen van de datum van de aangifte. § 3. Onverminderd andere termijnen vastgesteld bij andere wettelijke of reglementaire bepalingen, verjaart het recht om teruggave van de te veel betaalde accijnzen te vorderen na drie jaar te rekenen van de datum van de aangifte."

Art. 182.In artikel 183 van dezelfde wet worden de woorden "Regie der Posterijen" telkens vervangen door de woorden "leverancier van de universele postdienst".

Art. 183.In artikel 236 van dezelfde wet worden de woorden "Regie der Posterijen" telkens vervangen door de woorden "leverancier van de universele postdienst". HOOFDSTUK 2 0. - Zekerheidsstelling, kredieten en betalingen

Art. 184.In het opschrift van hoofdstuk XXVI van dezelfde wet wordt het woord "Borgtochten" vervangen door het woord "Zekerheidstelling".

Art. 185.Artikel 286 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

Art. 286.Alle zekerheden, die door de wetten van de invoerders of andere belastingschuldigen worden gevorderd, zullen worden gesteld ten genoegen van de ontvanger, die voor het bedrag van de zekerheid verantwoordelijk blijft.

Art. 186.Artikel 287 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1978, wordt vervangen als volgt: "

Art. 287.De zekerheid kan op vier manieren gesteld worden: 1° in geld;2° in onroerende goederen;3° in inschrijving in het grootboek der Staatsschuld; 4° door het stellen van personele borg."

Art. 187.In artikel 288 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "borgtochten" wordt telkens vervangen door het woord "zekerheidstellingen";2° het woord "borgtocht" wordt telkens vervangen door het woord "zekerheid".

Art. 188.In artikel 288 van dezelfde wet, in de Franse tekst, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "cautionnements exigés" worden vervangen door de woorden "garanties exigées";2° de woorden "lesquels cautionnements" worden vervangen door de woorden "lesquelles garanties";3° het woord "cautionnement" wordt vervangen door het woord "garantie";4° de woorden "au cautionnement" worden vervangen door de woorden "à la garantie".

Art. 189.In artikel 289 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt het woord "borgtocht" telkens vervangen door het woord "zekerheid".

Art. 190.In artikel 289 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, worden in de Franse tekst de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "le cautionnement" worden vervangen door de woorden "la garantie";2° het woord "cautionnement" wordt vervangen door het woord "la garantie doit être fournie";3° de woorden "du cautionnement personnel" worden vervangen door de woorden "de la garantie personnelle".

Art. 191.In artikel 290 van dezelfde wet, worden de woorden "doorlopende borgtocht" vervangen door de woorden "doorlopende zekerheid".

Art. 192.In artikel 291 van dezelfde wet, wordt het woord "borgtocht" telkens vervangen door het woord "zekerheid".

Art. 193.In artikel 291 van dezelfde wet, in de Franse tekst, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "du cautionnement" worden vervangen door de woorden "de la garantie";2° de woorden "au cautionnement" worden vervangen door de woorden "à la garantie".

Art. 194.In artikel 292 van dezelfde wet, wordt het woord "borgtocht" telkens vervangen door het woord "zekerheid".

Art. 195.In artikel 292 van dezelfde wet, worden in de Franse tekst de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "le cautionnement" worden vervangen door de woorden "la garantie";2° de woorden "du cautionnement" worden vervangen door de woorden "de la garantie".

Art. 196.In artikel 294 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse tekst, worden de woorden "des cautionnements personnels" vervangen door de woorden "des garanties personnelles";2° in de Franse tekst, worden de woorden "le cautionnement doit être fourni" vervangen door de woorden "la garantie doit être fournie";3° in de Franse tekst, worden de woorden "le cautionnement ne pourra être révoqué" vervangen door de woorden "les garanties ne pourront être révoquées";4° in de Franse tekst, worden de woorden "le cautionnement restera affecté" vervangen door de woorden "la garantie restera affectée";5° het woord "borgtochten" vervangen door het woord "borgen";6° het woord "borgtocht" telkens vervangen door het woord "zekerheid".

Art. 197.In artikel 295 van dezelfde wet, wordt het woord "borgtochten" vervangen door het woord "zekerheden".

Art. 198.In artikel 296 van dezelfde wet, wordt het woord "borgtochten" vervangen door het woord "zekerheden".

Art. 199.In artikel 296 van dezelfde wet, worden in de Franse tekst de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "cautionnements" wordt vervangen door het woord "garanties";2° het woord "exempts" wordt vervangen door het woord "exemptes";

Art. 200.In artikel 297 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1978 en 12 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "borgtocht" wordt vervangen door het woord "zekerheid;" 2° de woorden "personele borgtocht" worden vervangen door de woorden "personele borg" Art.201. In artikel 302 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt het woord "borgtocht" vervangen door het woord "zekerheid".

Art. 202.Artikel 311 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten0, wordt vervangen als volgt: "

Art. 311.Bij laattijdige betaling van accijnzen of van andere belastingen die worden ingevorderd door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, met uitzondering van de invoer- en uitvoerrechten, is een nalatigheidsinterest, tegen de rentevoet zoals bepaald in het tweede lid, van rechtswege verschuldigd.

In afwijking van artikel 2, § 2, van de wet van 5 mei 1865Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten betreffende de lening tegen intrest, die de rentevoet in fiscale zaken vaststelt, wordt de rentevoet van de nalatigheidsinterest jaarlijks aangepast.

Deze rentevoet komt overeen met het gemiddelde van de referte-indexen J met betrekking tot de lineaire obligaties op 10 jaar van de maanden april, mei en juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de rentevoet van toepassing is, zonder dat deze minder dan 4 pct. of meer dan 10 pct. mag bedragen. Deze indexen worden door het Federaal Agentschap van de Schuld bekendgemaakt, zoals bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten4 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.

De Federale Overheidsdienst Financiën maakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad, in het derde trimester van elk jaar, de overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid van toepassing zijnde rentevoet voor het volgende kalenderjaar bekend.

De nalatigheidsinterest wordt maandelijks berekend op het totaal van de verschuldigde belasting, afgerond op het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10 euro. Elke fractie van een maand wordt als een volle maand gerekend.

De nalatigheidsinterest van een maand wordt slechts gevorderd indien deze 5 euro bereikt.". HOOFDSTUK 2 1. - Dadelijke uitwinning, voorrecht en wettelijke hypotheek

Art. 203.In artikel 313, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1978 en 11 juli 2018, wordt het woord "borgtocht" vervangen door het woord "zekerheid".

TITEL 7. - DIVERSE BEPALINGEN

Art. 204.In artikel 17/1, § 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten1, worden de woorden "Schriftelijke berichten" vervangen door "Elk bericht verzonden onder gesloten omslag".

Art. 205.Artikel 271 van dezelfde wet, wordt vervangen als volgt: "

Art. 271.De overtreder, aanwezig op het moment van de bekeuring, zal uitgenodigd worden om aanwezig te zijn bij het opmaken van het proces-verbaal, het desgewenst te tekenen en er onmiddellijk een afschrift van ontvangen; in geval van afwezigheid wordt een kopie van het proces-verbaal aan de overtreder bezorgd bij ter post aangetekende brief.".

Art. 206.De thans van kracht zijnde besluiten die werden aangenomen ter uitvoering van de rechtstreekse delegaties aan de minister van Financiën, vervat in artikelen 9, 10, 70/10, § 2, 70/16 et 70/19, § 1, van dezelfde wet, blijven van kracht totdat ze worden gewijzigd of opgeheven door de Koning.

TITEL 8. - OVERGANGSBEPALING

Art. 207.Voor het kalenderjaar 2022, wordt de rentevoet zoals bepaald in artikel 311, tweede lid, van de Algemene Wet inzake Douane en accijnzen vervangen door artikel 202 van deze wet, vastgesteld op 4 pct. Deze overgangsbepaling geldt voor het kalenderjaar 2022 als het bericht zoals bedoeld in artikel 311, derde lid, van de Algemene Wet inzake Douane en accijnzen vervangen door artikel 202 van deze wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 februari 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2410 Integraal verslag: 17 februari 2022

^