Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 juli 2022
gepubliceerd op 05 september 2022

Wet tot wijziging van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en belegginsadvies, en houdende diverse andere bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen (1)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022015583
pub.
05/09/2022
prom.
20/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies sluiten betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en belegginsadvies, en houdende diverse andere bepalingen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet betreft een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU, en van de Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies sluiten betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Art. 3.Artikel 1, § 3, van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies sluiten betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU type wet prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten, wordt aangevuld met een vijfde streepje, luidende: "- Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU.".

Art. 4.In artikel 2 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 45° worden de woorden "en beursvennootschappen" geschrapt; 2° er wordt een bepaling onder 45° /1 ingevoegd, luidende: "45° /1 wet van 20 juli 2022 : de wet van 20 juli 2022 op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen;"; 3° in de bepaling onder 49° worden de woorden "als bedoeld in artikel 1, § 3, tweede lid, van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten" vervangen door de woorden "als bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 2022";4° in de bepaling onder 55° worden de woorden "als gedefinieerd in artikel 589 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten" vervangen door de woorden "als gedefinieerd in artikel 209 van de wet van 20 juli 2022";5° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 75° tot 81°, luidende: "75° derivaten: de derivaten als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 29), van Verordening Nr.600/2014; 76° genderneutraal beloningsbeleid: een genderneutraal beloningsbeleid dat gebaseerd is op gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid, ongeacht hun gender;77° Verordening (EU) 2019/2033: Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr.1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014; 78° Richtlijn (EU) 2019/2034: Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU;79° Verordening (EU) 1093/2010: Verordening (EU) Nr.1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie; 80° kleine en niet-verweven vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies: een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die voldoet aan de bij artikel 2/2, § 1 bepaalde voorwaarden; 81° systeemrisico: een risico op verstoring van het financiële stelsel met mogelijk ernstige negatieve gevolgen voor het financiële stelsel en de reële economie.".

Art. 5.In dezelfde wet wordt een artikel 2/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 2/2.§ 1. Een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies wordt, voor de toepassing van deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, als een kleine en niet-verweven vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies aangemerkt als zij aan alle voorwaarden van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 voldoet. Zodra zij aan deze voorwaarden meent te voldoen, stelt zij de FSMA daarvan onmiddellijk in kennis.

Zij stelt haar ook in kennis van de datum waarop zij meent te voldoen aan deze voorwaarden. § 2. Indien een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die niet aan alle in artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 gestelde voorwaarden voldeed, nadien toch aan deze voorwaarden voldoet, komt de toepassing van de bepalingen van deze wet die niet op de kleine en niet-verweven vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies van toepassing zijn, pas te vervallen na een periode van zes maanden vanaf de datum waarop aan die voorwaarden van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 wordt voldaan.

De toepassing van de bepalingen van deze wet die niet op de kleine en niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies van toepassing zijn, op een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies komt alleen na die periode te vervallen indien die vennootschap ononderbroken aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 is blijven voldoen, en zij de FSMA daarvan, conform paragraaf 1, in kennis heeft gesteld. § 3. Indien een kleine en niet-verweven vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies vaststelt dat zij niet langer aan alle voorwaarden van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 voldoet, stelt zij de FSMA daarvan en van de datum waarop de vaststelling plaatsvond, in kennis, en conformeert zij zich aan de bepalingen van deze wet die niet op de kleine en niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies van toepassing zijn, binnen twaalf maanden vanaf de datum waarop de vaststelling plaatsvond.".

De vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies past de in de Bijlage I van deze wet neergelegde bepalingen toe op variabele beloningen voor geleverde diensten of prestaties in het boekjaar volgend op het boekjaar waarin de in het eerste lid bedoelde vaststelling plaatsvond.".

Art. 6.In artikel 3, § 2 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het derde lid wordt vervangen als volgt: "De FSMA verleent haar toestemming uitsluitend als blijkt dat de marktexploitant de volgende bepalingen naleeft: 1° artikel 13 van de wet van 20 juli 2022;2° de artikelen 14 en 45 tot 54 van de wet van 20 juli 2022;3° artikel 15, § 2, van de wet van 20 juli 2022;4° artikel 17, § 1, 1°, 2°, 3°, 7° en 9°, en §§ 3 en 4, en artikel 19, eerste en tweede lid, van de wet van 20 juli 2022;5° artikel 20, § 1, tweede lid, van de wet van 20 juli 2022, tenzij een situatie die door deze bepalingen verboden is, door de marktexploitant wordt gerechtvaardigd en door de FSMA wordt goedgekeurd;6° artikel 37 van de wet van 20 juli 2022;7° artikel 42 van de wet van 20 juli 2022; 8° de artikelen 46, 48 en 50 van de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU type wet prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten."; b) het zevende lid wordt vervangen als volgt: "De artikelen 47 tot 53, 56 tot 58 en hoofdstuk III van deze titel zijn mutatis mutandis van toepassing op de marktexploitanten bedoeld in deze paragraaf, alsook de volgende bepalingen van de wet van 20 juli 2022: 1° artikel 56, §§ 1, 2 en 3, tweede lid.Dit artikel is evenwel enkel van toepassing voor de beoordeling van de organisatie-regelingen die van toepassing zijn verklaard op de marktexploitanten; 2° artikel 58;3° artikel 59, § 1; 4° de artikelen 71 tot 73.".

Art. 7.In artikel 4, § 5, eerste lid, 2° van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU type wet prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten, worden de woorden "diensten als bedoeld in artikel 1, § 3, tweede lid, a) en b), van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten" vervangen door de woorden "diensten als bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 2022".

Art. 8.In artikel 6, § 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "artikel 492 tot 496 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten" vervangen door de woorden "de artikelen 5 tot 10 van de wet van 20 juli 2022";2° in het tweede lid worden de woorden "artikel 494 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten" vervangen door de woorden "artikel 8 van de wet van 20 juli 2022".

Art. 9.In artikel 7, vierde lid van dezelfde wet worden de woorden ", aangezien dit de activiteit is als bedoeld in artikel 499, § 2, van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten" geschrapt.

Art. 10.In artikel 10, § 2, eerste lid van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de woorden "conform artikel 590 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten" vervangen door de woorden "conform artikel 211 van de wet van 20 juli 2022".

Art. 11.In artikel 11, derde lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid wordt de zin "Ook de Bank publiceert op haar website een lijst van de beleggingsondernemingen waarvoor zij bevoegd is." opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met drie leden, luidende: "Wanneer de FSMA duidelijke en aantoonbare redenen heeft om aan te nemen dat een beursvennootschap die in België door middel van het vrij verrichten van diensten werkzaamheden uitoefent, de verplichtingen schendt die voortvloeien uit de met toepassing van Richtlijn 2014/65/EU, Verordening nr.600/2014 en Verordening 2017/565 vastgestelde bepalingen, waarbij aan de FSMA geen bevoegdheden worden verleend, stelt zij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van deze bevindingen in kennis.

Indien de betrokken beursvennootschap, ondanks de door de lidstaat van herkomst getroffen maatregelen, of omdat deze maatregelen ontoereikend zijn, blijft handelen op een wijze die de belangen van beleggers in België of de ordelijke werking van de markten kennelijk schaadt, kan de FSMA, na de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst daarvan in kennis te hebben gesteld, maatregelen treffen of doen treffen om de beleggers te beschermen en de goede werking van de markten te handhaven. Het gaat, met name, om de in artikel 64, § 1, eerste lid, 2° en tweede lid, en § 2, eerste lid bedoelde maatregelen.

De Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten worden onmiddellijk van deze maatregelen in kennis gesteld.

In het in het zesde lid bedoelde geval kan de FSMA de Europese Autoriteit voor effecten en markten om bijstand vragen conform artikel 19 van Verordening Nr. 1095/2010.".

Art. 12.In artikel 13 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Zonder afbreuk te doen aan intragroepsbetrekkingen wordt, indien een onderneming uit een derde land, onder meer via een entiteit die namens haar handelt of nauwe banden heeft met de onderneming uit het derde land of een andere persoon die namens een dergelijke entiteit handelt, cliënten of potentiële cliënten in de Europese Unie benadert, de dienst niet geacht uitsluitend op eigen initiatief van de cliënt te zijn verleend." 2° in paragraaf 2 worden de woorden "conform artikel 603 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten" vervangen door de woorden "conform artikel 226 van de wet van 20 juli 2022";3° paragraaf 3 wordt aangevuld met de volgende zin: "De FSMA deelt deze lijsten jaarlijks mee aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten Art.13. In artikel 14, § 3, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie sluiten, wordt de zin "Ook de Bank publiceert op haar website een lijst van de beleggingsondernemingen waarvoor zij bevoegd is." opgeheven.

Art. 14.Artikel 16 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende: "In zijn vergunningsdossier bepaalt de aanvrager of de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies zal voldoen aan de in artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 gestelde voorwaarden om als kleine en niet-verweven vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies te worden aangemerkt.".

Art. 15.Artikel 17, derde lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "De FSMA raadpleegt eveneens vooraf de Bank of de toezichthouders als bedoeld in het tweede lid voor het beoordelen van de geschiktheid van de aandeelhouders, de leiding en de personen die verantwoordelijk zijn voor de onafhankelijke con-trolefuncties, overeenkomstig de artikelen 22 en 23, wanneer deze aandeelhouder een onderneming is als, naargelang het geval, bedoeld in het eerste of tweede lid, of wanneer de persoon die deelneemt aan de leiding van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies eveneens deelneemt aan de leiding van een van de, naargelang het geval, in het eerste of tweede lid bedoelde ondernemingen, of van een onderneming die tot dezelfde groep behoort, of wanneer de persoon die verantwoordelijk is voor een onafhankelijke controlefunctie deze functie uitoefent bij de in het eerste of tweede lid bedoelde onderneming of bij een onderneming die tot dezelfde groep behoort. Deze autoriteiten delen elkaar alle nuttige informatie mee voor het beoordelen van de geschiktheid van de aandeelhouders, de personen die deelnemen aan de leiding en de personen die verantwoordelijk zijn voor de onafhankelijke controlefuncties als bedoeld in dit lid.".

Art. 16.In artikel 21 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de woorden "125 000 euro bedragen." vervangen door de woorden "75 000 euro bedragen. Dit aanvangskapitaal is samengesteld conform artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2033."; 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3.In afwijking van artikel 6:4 en van de bepalingen van boek 6, titel 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet iedere vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die is opgericht als coöperatieve vennootschap over een kapitaal beschikken waarvan het vast gedeelte, dat vastgesteld is in de statuten, niet lager mag zijn dan het bedrag bedoeld in paragraaf 1, en dat volgestort moet zijn ten belope van het dit bedrag. Artikel 7:6 van het genoemd wetboek is van overeenkomstige toepassing.".

Art. 17.In artikel 24 van dezelfde wet worden de woorden "is van toepassing" vervangen door de woorden "is van toepassing op de personen als bedoeld in artikel 23, § 1, eerste lid.".

Art. 18.In artikel 25 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 3° wordt aangevuld met de woorden "en, behalve voor de kleine niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, de voorkoming van de risico's die zij kan inhouden voor derden;"; b) de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt: "6° een beloningsbeleid dat een gezond en doeltreffend risicobeheer garandeert, en dat, behalve bij de kleine niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, voorkomt dat de mate waarin er risico's worden genomen, het door de vennootschap vastgestelde tolerantieniveau te boven gaat, alsook een beloningsbeleid voor de personen die bij de dienstverlening aan cliënten betrokken zijn, dat verantwoord ondernemerschap en een billijke behandeling van cliënten aanmoedigt en belangenconflicten in de betrekkingen met de cliënten voorkomt.Behalve bij de kleine niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, moeten de beleidslijnen en praktijken op het gebied van beloning genderneutraal zijn;" c) in de bepaling onder 8° worden de woorden "conform de wetgeving die is aangenomen voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden" ingevoegd tussen de woorden "een passend intern waarschuwingssysteem" en de woorden "dat met name voorziet in".2° in paragraaf 4 worden de woorden "de artikelen 25/1 tot 26/2" vervangen door de woorden "de artikelen 25/1 tot 26/3";3° in paragraaf 5, eerste lid worden de woorden "mogen die banden geen belemmering vormen" vervangen door de woorden "of indien de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies deel uitmaakt van een groep, mogen die banden of de juridische structuur van de groep geen belemmering vormen".

Art. 19.In artikel 25/1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) vóór het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende: "Het bestuursorgaan is een collegiaal orgaan.In dit verband kan de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies artikel 7:101, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet toepassen."; b) tussen het eerste en het tweede lid, die het tweede en het derde lid worden, wordt een lid ingevoegd, luidende: "Behalve bij de kleine niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies bevat het risicobeleid als bedoeld in het tweede lid, 2°, de risicotolerantie als bedoeld in artikel 34/2."; 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies kan artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet toepassen.".

Art. 20.In artikel 25/2 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.Onverminderd de taken van het bestuursorgaan richten de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies binnen dit orgaan een risicocomité en een remuneratiecomité op.

Naast de verplichting van eerste lid, kan de FSMA eisen dat een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die ze als significant beschouwt gezien haar omvang of interne organisatie of gelet op de aard, de schaal en de complexiteit van haar werkzaamheden, binnen haar bestuursorgaan ook een auditcomité en een benoemingscomité opricht.

De in dit artikel bedoelde comités zijn uitsluitend samengesteld uit leden van het bestuursorgaan die er geen uitvoerend lid van zijn en waarvan minstens één lid onafhankelijk is in de zin van artikel 7:87, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; een lid mag niet in meer dan drie van de comités zetelen."; 2° paragraaf 3, eerste lid wordt aangevuld met de volgende zinnen: "Het remuneratiecomité is evenwichtig samengesteld qua geslacht.Het remuneratiecomité mag worden opgericht op groepsniveau."; 3° er wordt een paragraaf 5/1 ingevoegd, luidende: " § 5/1.De leden van het risicocomité bezitten de nodige kennis, deskundigheid en vaardigheden om het risicobeleid en de risicotolerantie van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies met kennis van zaken te begrijpen, te beheren en op te volgen. Zij zorgen ervoor dat het risicocomité het bestuursorgaan adviseert over het algemene risicobeleid en de algemene risicotolerantie van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, zowel voor de huidige als voor de toekomstige risico's, en het bestuursorgaan assisteert bij het toezicht op de uitvoering van dit beleid door de personen belast met de effectieve leiding van de vennootschap, in voorkomend geval, het directiecomité.

Het bestuursorgaan blijft de algehele verantwoordelijkheid dragen voor de risicostrategieën en -beleidsmaatregelen van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Onverminderd de in artikel 34/2, § 4 bedoelde informatie bepaalt het risicocomité de aard, omvang, vorm en frequentie van de informatie die eraan moet worden overgemaakt over de risico's die de vennootschap kan lopen. Het risicocomité heeft toegang tot de informatie over de risico's waaraan de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies is of kan worden blootgesteld. Het heeft met name rechtstreeks toegang tot de risicobeheerfunctie van de vennootschap en tot het advies van externe deskundigen.

Ter bevordering van gezonde beloningspraktijken en een gezond beloningsbeleid, onderzoekt het risicocomité, onverminderd de taken van het remuneratiecomité, of de incentives die uitgaan van het beloningssysteem op passende wijze rekening houden met de risicobeheersing, de eigenvermogensbehoeften en de liquiditeitspositie van de vennootschap, evenals met de waarschijnlijkheid en de spreiding in de tijd van de winst."; 4° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt: " § 6.In afwijking van paragraaf 1, geldt er een vrijstelling van de verplichting om de in dit artikel bedoelde comités op te richten voor de kleine niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, alsook voor de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies waarvan de waarde van de activa binnen en buiten de balanstelling gemiddeld 100 miljoen euro of minder bedraagt over de periode van vier jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het betrokken boekjaar.

Daarnaast kan de FSMA besluiten een vrijstelling te verlenen aan een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die niet voldoet aan de in het eerste lid bepaalde criteria, maar wel voldoet aan de volgende criteria, met name wegens de aard en de omvang van haar werkzaamheden, haar interne organisatie en, in voorkomend geval, de kenmerken van de groep waartoe zij behoort: 1° de vennootschap behoort niet tot de drie grootste beleggingsondernemingen naar Belgisch recht, gerekend naar de totale waarde van hun activa;2° de omvang van de derivatenactiviteiten binnen en buiten de balanstelling is gelijk aan of kleiner dan 100 miljoen euro;en 3° de waarde van de activa binnen en buiten de balanstelling bedraagt gemiddeld 300 miljoen euro of minder over de periode van vier jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het lopende boekjaar."; 5° in paragraaf 7 worden de woorden "of een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging," vervangen door de woorden ", een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een beheervennootschap van alternatieve instellingen voor collectieve belegging,";6° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 8, luidende: " § 8.Indien er met toepassing van paragraaf 6 geen comités worden opgericht als bedoeld in paragraaf 1, of indien de FSMA geen toepassing maakt van paragraaf 1, tweede lid om de oprichting van de daarin bedoelde comités op te leggen, moeten de aan die comités toegewezen taken worden uitgevoerd door het wettelijk bestuursorgaan als geheel. Wanneer de voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan ingevolge een met toepassing van artikel 25/1, § 3 toegestane afwijking, een uitvoerend lid is, neemt hij het voorzitterschap van het wettelijk bestuursorgaan niet waar als dit optreedt in de hoedanigheid van één van de in paragraaf 1 bedoelde comités.".

Art. 21.In artikel 25/3 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het bestuursorgaan bezorgt de FSMA jaarlijks een verslag over de beoordeling van de compliancefunctie die het met toepassing van artikel 34, § 3 verricht."; 2° de paragrafen 3/1 tot 3/4 worden ingevoegd, luidende: " § 3/1.De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies beschikken over een passende risicobeheer-functie die onafhankelijk is van de operationele functies en die voldoende gezag, status en middelen heeft en rechtstreeks toegang heeft tot het bestuursorgaan.

De personen die belast zijn met de risicobeheerfunctie zorgen ervoor dat alle significante risico's worden gedetecteerd en gemeten en naar behoren worden gemeld. Zij zijn actief betrokken bij de uitstippeling van de risicostrategie van de vennootschap en bij alle beleidsbeslissingen die een significante invloed hebben op de risico's en zijn in staat een volledig beeld te geven van het hele scala van risico's die de vennootschap loopt.

Het hoofd van de risicobeheerfunctie is een persoon belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval een lid van het directiecomité, waarvoor de risicobeheerfunctie de enige functie is waarvoor hij individueel verantwoordelijk is. De FSMA kan toestaan dat een lid van het hoger kaderpersoneel binnen de vennootschap deze functie vervult, mits er in hoofde van deze persoon geen belangenconflict bestaat.

In afwijking van het derde lid, eerste zin kan de FSMA, met het oog op de versterking van de autonomie en de onafhankelijkheid van de risicobeheerfunctie en de compliancefunctie als bedoeld in paragraaf 3, toestaan dat de persoon belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval het lid van het directiecomité, die verantwoordelijk is voor de risicobeheerfunctie, ook verantwoordelijk is voor de compliancefunctie, op voorwaarde dat de twee betrokken functies los van elkaar worden uitgeoefend. § 3/2. De verantwoordelijken voor de risicobeheerfunctie en de compliancefunctie kunnen, onafhankelijk van de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval de leden van het directiecomité, rechtstreeks rapporteren, in voorkomend geval via het risicocomité, aan het bestuursorgaan, en het over hun bezorgdheid inlichten en in voorkomend geval waarschuwen indien specifieke risico-ontwikkelingen een negatieve invloed op de vennootschap hebben of zouden kunnen hebben, met name haar reputatie zouden kunnen schaden.

Het eerste lid doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan krachtens deze wet en Verordening (EU) 2019/2033. § 3/3. De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies waarborgen in een auditcharter ten minste dat de interne auditfunctie onafhankelijk is, een onbeperkt recht op toegang tot informatie heeft en dat haar taken betrekking hebben op alle werkzaamheden en entiteiten van de vennootschap, ook in geval van uitbesteding.

De interne auditfunctie bezorgt aan het bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval de leden van het directiecomité, een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit en de doeltreffendheid van de interne controle, het risicobeheer en de governanceregeling van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. § 3/4. De interne auditfunctie rapporteert rechtstreeks aan het bestuursorgaan, in voorkomend geval via het auditcomité, met kennisgeving aan de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval, de leden van het directiecomité."; 3° in paragraaf 4 worden de woorden "artikel 25, § 1 en paragrafen 1 tot 3" vervangen door de woorden "artikel 25, § 1 en de paragrafen 1 tot 3/4".

Art. 22.In artikel 26, § 4, tweede lid van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU type wet prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten, worden de woorden "en aan het vermogen van de FSMA om te controleren of de onderneming haar wettelijke verplichtingen nakomt" vervangen door de woorden "noch aan het vermogen van de FSMA om te controleren of de onderneming haar wettelijke verplichtingen nakomt".

Art. 23.In dezelfde wet wordt een artikel 26/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 26/3.§ 1. Iedere vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies beschikt over passende processen en systemen om de volgende aspecten te identificeren, meten, beheren en monitoren: 1° de wezenlijke oorzaken en effecten van de risico's voor de cliënten, alsmede elke wezenlijke invloed op het niveau van het eigen vermogen van de vennootschap;2° de wezenlijke oorzaken en effecten van de risico's voor de markt, alsmede elke wezenlijke invloed op het niveau van het eigen vermogen van de vennootschap;3° de wezenlijke oorzaken en effecten van de risico's voor de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, in het bijzonder de risico's die het niveau van het beschikbaar eigen vermogen kunnen verminderen;4° het liquiditeitsrisico over relevante periodes, waaronder intradayperiodes, om te garanderen dat toereikende niveaus van liquiditeit in stand worden gehouden, met name voor het aanpakken van de wezenlijke oorzaken van risico's als bedoeld in 1° en 2°. Voor de toepassing van de bepaling onder 3° omvatten wezenlijke oorzaken van risico's voor de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies in voorkomend geval: materiële wijzigingen in de boekwaarde van activa, met inbegrip van schuldvorderingen op verbonden agenten en het faillissement van cliënten of tegenpartijen, posities in financiële instrumenten, buitenlandse valuta en grondstoffen, en verplichtingen ten aanzien van pensioenregelingen met een gegarandeerde toezegging.

Het eerste lid, 2° is niet van toepassing op de kleine niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van artikel 2/2, § 1. § 2. Als de FSMA de naleving beoordeelt van paragraaf 1 door de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, kan zij rekening houden met de onderschrijving van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, als die verzekering een doeltreffende tool is voor hun risicobeheer. § 3 De in paragraaf 1 bedoelde processen en systemen staan in verhouding tot de complexiteit, het risicoprofiel en de omvang van de werkzaamheden van de vennootschap en tot de conform artikel 34/2 vastgestelde risicotolerantie, en houden rekening met het belang van de vennootschap in de lidstaten waarin zij werkzaam is. § 4. Iedere vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies houdt terdege rekening met elke wezenlijke invloed op het eigen vermogen indien zulke risico's niet op passende wijze worden ondervangen door de overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) 2019/2033 berekende eigenvermogensvereisten.".

Art. 24.In artikel 27, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "onder verwijzing naar de vereisten bedoeld in artikel 54, alsook over hun beloningsbeleid als bedoeld in artikel 25, § 1, 6° " vervangen door de woorden "kapitaal- en liquiditeits behoeften, onder verwijzing naar de vereisten bedoeld in de artikelen 54 en 58/4 tot 58/10, alsook over hun beloningsbeleid als bedoeld in artikel 25, § 1, 6°."; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De FSMA kan van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies eisen dat zij de in artikel 46 van Verordening (EU) 20199/2033 bedoelde informatie meer dan eenmaal per jaar bekendmaken, dat zij termijnen voor die bekendmaking vaststellen, en dat zij gebruikmaken van specifieke media en locaties, met name hun websites, voor andere bekendmakingen dan de financiële overzichten. Het tweede lid is niet van toepassing op de kleine en niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, behalve op dergelijke vennootschappen als bedoeld in artikel 46, lid 2, van Verordening (EU) 2019/2033.".

Art. 25.In titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 2, van dezelfde wet wordt een onderafdeling 8 ingevoegd, getiteld "Algemene bepaling".

Art. 26.In onderafdeling 8, ingevoegd bij artikel 25, wordt een artikel 29/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 29/1.Behalve met de voorwaarden van deze afdeling, houdt de FSMA ook rekening met het vermogen van de aanvragende vennootschap om te voldoen aan de in afdeling 3 bedoelde bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden en om haar ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken: 1° op een wijze die een gezond, doeltreffend en voorzichtig beleid van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies garandeert; 2° onder de voorwaarden die nodig zijn voor de goede werking van het financiële stelsel, de integriteit van de markt, de veiligheid van de beleggers en de behartiging van hun belangen.".

Art. 27.In artikel 30, paragraaf 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Onverminderd de artikelen 77 en 78 van Verordening nr.575/2013, die van toepassing worden verklaard door artikel 9, lid 3, van Verordening (EU) 2019/2033, mag het eigen vermogen van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies niet dalen onder het bedrag van het overeenkomstig artikel 21 vastgestelde minimumkapitaal."; 2° de paragraaf wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Elke verhoging van het in artikel 21, § 3 bedoelde vast gedeelde van het kapitaal moet volledig geplaatst en gestort zijn en bij authentieke akte vastgesteld worden.De artikelen 7:179 en 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen zijn van overeenkomstige toepassing.

De artikelen 7:208, 7:209 en 7:210 van genoemd wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op elke vermindering van dit vast gedeelte, die onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de FSMA.".

Art. 28.In artikel 34 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "in de artikelen 26 tot 26/2 bedoelde" vervangen voor de woorden "in de artikelen 26 tot 26/3 bedoelde"; 2° in paragraaf 2 wordt het derde lid vervangen als volgt: "De leden van het bestuursorgaan hebben passende toegang tot alle informatie en documenten die nodig zijn om de opdrachten uit te voeren waarmee ze zijn belast met toepassing van de bepalingen van deze wet, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen en de rechtstreeks toepasbare Europese regelgeving."; 3° paragraaf 7 worden de woorden "die door of krachtens deze wet" vervangen door de woorden "die door of krachtens deze wet en Verordening (EU) 2019/2033."; 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 8, luidende: " § 8.Het bestuursorgaan legt de algemene beginselen van het beloningsbeleid vast, beoordeelt deze regelmatig, en minstens eenmaal per jaar, en is verantwoordelijk voor het toezicht op de tenuitvoerlegging ervan. Voor die beoordeling doet het een beroep op de onafhankelijke controlefuncties.".

Art. 29.In artikel 34/1, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de woorden "in de artikelen 26 tot 26/2 bedoelde" vervangen door de woorden ""in de artikelen 26 tot 26/3 bedoelde".

Art. 30.In dezelfde wet wordt een artikel 34/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 34/2.§ 1. Dit artikel is niet van toepassing op de kleine en niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van artikel 2/2, § 1. § 2. In het kader van zijn taken als bedoeld in artikel 25/1 stelt het bestuursorgaan de risicotolerantie van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies vast voor al haar werkzaamheden.

Daartoe hecht het bestuursorgaan zijn goedkeuring aan en gaat het regelmatig over tot de toetsing van de strategieën en beleidslijnen voor het aangaan, beheren, opvolgen en beperken van de risico's waaraan de vennootschap voor vermogenbeheer en beleggingsadvies is of kan zijn blootgesteld, met inbegrip van de risico's die voortvloeien uit de macro-economische context waarin die vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies actief is en die verband houden met de stand van de conjunctuurcyclus.

De risicotolerantie van de vennootschap voor alle betrokken werkzaamheden wordt meegedeeld aan de FSMA, die op de hoogte wordt gehouden van de wijzigingen op dit vlak. § 3. Het bestuursorgaan trekt voldoende tijd uit voor een adequate inaanmerkingneming van de in paragraaf 2 bedoelde aspecten. Bovendien wijst het de nodige middelen toe aan het toezicht op het beheer van alle significante risico's waaraan de vennootschap is blootgesteld. § 4. De personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval het directiecomité, delen aan het bestuursorgaan passende informatie mee over alle significante risico's en over alle beleidslijnen inzake het beheer en de beheersing van de significante risico's van de vennootschap en de wijzigingen daarin.

Het bestuursorgaan heeft doorgaans toegang tot de informatie over de risico's waaraan de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies blootstaat of kan worden blootgesteld.".

Art. 31.Artikel 35/1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2. De personen die verantwoordelijk zijn voor de in artikel 25/3 bedoelde onafhankelijke controlefuncties, besteden de nodige tijd aan de uitoefening van hun functies in de vennootschap.

De in artikel 36, § 3, bedoelde interne regels moeten ervoor zorgen dat een externe functie die door een in het eerste lid bedoelde persoon wordt uitgeoefend, geen afbreuk kan doen aan de beschikbaarheid die vereist is voor de uitoefening van zijn onafhankelijke controlefunctie, en moeten voorkomen dat belangenconflicten ontstaan met de uitoefening van die functie.".

Art. 32.In artikel 36 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "de bestuurders, zaakvoerders of directeuren van een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies" vervangen door de woorden "de leden van de organen van een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies"; 2° in paragraaf 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) Het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De leden van het bestuursorgaan die niet deelnemen aan de effectieve leiding van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies mogen geen mandaat uitoefenen in een vennootschap waarin de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies een deelneming bezit, tenzij zij niet deelnemen aan het dagelijks bestuur van die vennootschap."; b) Het derde lid wordt vervangen als volgt: "De in het tweede lid bedoelde regel is niet van toepassing op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die niet significant zijn omwille van hun interne organisatie of de aard, de reikwijdte, de complexiteit of het grensoverschrijdende karakter van hun activiteiten."; 3° in paragraaf 6 wordt het derde lid vervangen als volgt: "De in het tweede lid bedoelde regel is niet van toepassing op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die niet significant zijn omwille van hun interne organisatie of de aard, de reikwijdte, de complexiteit of het grensoverschrijdende karakter van hun activiteiten.".

Art. 33.In titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 3, van dezelfde wet wordt een onderafdeling 3/1 ingevoegd, getiteld "Tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid".

Art. 34.In onderafdeling 3/1, ingevoegd bij artikel 32, wordt een artikel 37/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 37/1.§ 1. Dit artikel is niet van toepassing op de kleine en niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van artikel 2/2, § 1. § 2. Het beloningsbeleid dat conform de artikelen 25, § 1, eerste lid, 6°, en 34, § 8 wordt vastgelegd, strookt met de bedrijfsstrategie, de doelstellingen, de waarden en de langetermijnbelangen van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, omvat maatregelen om belangenconflicten te vermijden, en houdt rekening met de langetermijneffecten van de beleggingsbeslissingen van de vennootschap. Het beloningsbeleid is genderneutraal en wordt duidelijk gedocumenteerd. Het zet aan tot verantwoord ondernemerschap en bevordert risicobewustzijn en voorzichtig risicogedrag. Bij de opstelling en de toepassing van hun beloningsbeleid nemen de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de beginselen van Bijlage I bij deze wet in acht op een wijze en in een mate die aansluit bij de omvang en de interne organisatie van de vennootschap en bij de aard, reikwijdte en complexiteit van haar werkzaamheden. § 3. Het beloningsbeleid heeft betrekking op de categorieën van personeelsleden van wie de beroepsactiviteiten een significante invloed hebben op het risicoprofiel van de vennootschap of van de door haar beheerde activa.

Voor de toepassing van het eerste lid omvatten de categorieën van personeelsleden van wie de beroepsactiviteiten een significante invloed hebben op het risicoprofiel van de vennootschap voor vermogensbeheer of beleggingsadvies of van de door haar beheerde activa, ten minste: 1° de leden van het bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval, de leden van het directiecomité;2° de personen die onafhankelijke controlefuncties uitoefenen;3° de personen die risiconemende functies uitoefenen;en 4° de medewerkers van wie de totale beloning op zijn minst gelijk is aan de laagste beloning van de in 1° en 3° bedoelde personen. § 4. Het beloningsbeleid heeft betrekking op alle beloningen, met inbegrip van de variabele beloningen en de uitkeringen uit hoofde van discretionair pensioen, van de in paragraaf 3 bedoelde personen, en maakt, overeenkomstig de voorschriften van Bijlage I bij deze wet, een duidelijk onderscheid om de criteria te bepalen ter vastlegging van: - de vaste basisbeloning, die in de eerste plaats de relevante beroepservaring en organisatorische verantwoordelijkheden moet weerspiegelen, zoals uiteengezet in de functieomschrijving die deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden, en - de variabele beloning, die afhankelijk is van prestatiecriteria, die een duurzaam en aan de risico's aangepast rendement moet weerspiegelen, alsook extra prestaties die worden geleverd naast de prestaties beschreven in de functieomschrijving die deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden. § 5. Bijlage I bij deze wet legt de criteria, regels en verplichtingen vast waaraan het beloningsbeleid van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de tenuitvoerlegging ervan moeten voldoen, in het bijzonder de voorwaarden voor de vaststelling en de betaling van de variabele beloning. § 6. De beloningspraktijken met betrekking tot de in paragraaf 3 bedoelde personen stroken met het door de vennootschap vastgestelde beloningsbeleid en voldoen aan de verplichtingen van Bijlage I bij deze wet. Deze beloningspraktijken worden regelmatig, en minstens eenmaal per jaar, intern beoordeeld door de controlefuncties om na te gaan of de bepalingen van Bijlage I te allen tijde worden nageleefd, rekening houdend met de ontwikkeling van de situatie van de vennootschap.".

Art. 35.In dezelfde onderafdeling 3/1 wordt een artikel 37/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 37/2.De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die uitzonderlijke overheidssteun hebben verkregen, passen hun beloningsbeleid en -praktijken aan conform de vereisten van Bijlage I bij deze wet.".

Art. 36.In artikel 40 van dezelfde wet worden de woorden "de diensten en" ingevoegd tussen het woord "buiten" en de woorden "de werkzaamheden die zich" en worden de woorden "geen andere werkzaamheden verrichten" vervangen door de woorden "geen andere diensten of werkzaamheden verrichten".

Art. 37.In artikel 54 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.Onverminderd de bepalingen van Verordening (EU) 2019/2033 of andere Europeesrechtelijke bepalingen kan de FSMA het volgende bepalen bij reglement vastgesteld met toepassing van artikel 64 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten: 1° de normen inzake solvabiliteit, liquiditeit en risicoconcentratie en andere begrenzingsnormen die door alle vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies moeten worden nageleefd, wanneer deze normen niet in Verordening (EU) 2019/2033 zijn bepaald;2° de toepassingsmodaliteiten van de normen inzake solvabiliteit, liquiditeit en risicoconcentratie bepaald in Verordening (EU) 2019/2033, met inbegrip van de toepassingsmodaliteiten van de verschillende opties die deze Verordeningen aan de lidstaten en aan de FSMA als bevoegde autoriteit bieden, rekening houdend met de richtsnoeren die de Europese Bankautoriteit bepaalt in verband met voornoemde Verordeningen en de technische reguleringsnormen die de Europese Commissie met toepassing van die verordeningen vaststelt;3° de waarderingsregels die gelden voor de waardering van de activa, de passiva en de posten buiten de balanstelling, voor de controle van de naleving van de normen inzake solvabiliteit, liquiditeit of risicoconcentratie. De in deze paragraaf bedoelde normen kunnen zowel van kwantitatieve als van kwalitatieve aard zijn."; 2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Onverminderd het bepaalde bij paragraaf 1, moet iedere vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies beschikken over een voor haar werkzaamheden en voorgenomen werkzaamheden passend beleid inzake kapitaal- en liquiditeitsbehoeften.De personen belast met de effectieve leiding van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, in voorkomend geval het directiecomité, werken daartoe onder toezicht van het bestuursorgaan een beleid uit dat de huidige en toekomstige kapitaal- en liquiditeitsbehoeften van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies identificeert en vastlegt, rekening houdend met de aard, de omvang en de complexiteit van deze werkzaamheden, de eraan verbonden risico's, het risicobeheerbeleid van de onderneming, alsook de risico's die de vennootschap voor anderen kan inhouden."; b) in het derde lid worden de woorden "inzake kapitaalbehoeften" vervangen door de woorden "inzake kapitaal- en liquiditeitsbehoeften";3° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 38.In artikel 55 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "van deze titel of de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen" vervangen door de woorden "van deze titel, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, of Verordening (EU) 2019/2033";2° het vierde tot zevende lid worden vervangen als volgt: "De leden van het bestuursorgaan zijn zowel jegens de vennootschap als jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van de overtreding van de ter uitvoering van het derde lid vastgestelde bepalingen. Het vierde lid is ook van toepassing op de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval, op de leden van het directiecomité.

Wat de overtredingen betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de leden van het bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding slechts van de in het vierde en vijfde lid bedoelde aansprakelijkheid ontheven indien hen geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd, naargelang het geval, tijdens de eerste algemene vergadering of de eerstkomende zitting van het bestuursorgaan nadat zij er kennis van hebben gekregen.

De FSMA kan, voor bepaalde categorieën van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of in bijzondere gevallen, afwijkingen toestaan van de in het eerste en derde lid bedoelde besluiten en reglementen.".

Art. 39.In titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 4, van dezelfde wet wordt een onderafdeling I ingevoegd, luidende, "Toezicht door de FSMA", die de artikelen 56 tot 58 bevat.

Art. 40.In artikel 56 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU type wet prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen" vervangen door de woorden ", de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen en de Verordening (EU) nr.600/2014 en Verordening (EU) 2019/2033"; 2° paragraaf 2 wordt opgeheven;3° in paragraaf 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de woorden "De FSMA kan zich alle inlichtingen doen verstrekken" vervangen door de woorden "De FSMA kan zich, voor de uitoefening van haar opdracht, alle inlichtingen doen verstrekken";b) in het tweede lid, 1°, worden de woorden "en de rechtstreeks toepasbare Europese verordeningen" ingevoegd tussen de woorden "de wettelijke en reglementaire bepalingen" en de woorden "op het statuut van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies";c) in het tweede lid, 2°, worden de woorden "inzake haar kapitaalbehoeften" vervangen door de woorden "inzake haar kapitaal- en liquiditeitsbehoeften";d) de paragraaf wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De in het eerste en tweede lid bedoelde prerogatieven omvatten ook de toegang tot de agenda's en de notulen van de vergaderingen van de verschillende organen van de vennootschap en van hun interne comités, alsook tot de desbetreffende documenten en de resultaten van de interne en/of externe beoordeling van de werking van die organen. De in het eerste en tweede lid bedoelde prerogatieven omvatten ook de inontvangstneming van alle schriftelijke of mondelinge informatie en toelichting vanwege de leiders en de werknemers van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, of van elke andere betrokken persoon, die de FSMA nodig acht voor de uitvoering van haar opdrachten. De FSMA kan daartoe gesprekken eisen met leiders of personeelsleden van de vennootschap die zij aanduidt."; 4° in hetzelfde artikel worden de paragrafen 3/1 en 3/2 ingevoegd, luidende: " § 3/1.De FSMA mag alleen een aanvullende rapporteringsverplichting of een frequentere rapportering opleggen dan voorzien door of krachtens artikel 55 wanneer de gevraagde informatie niet leidt tot duplicering in de zin van paragraaf 3/2, eerste lid, en wanneer: 1° de aanvullende informatie vereist is voor de uitvoering van de procedure van toetsing en evaluatie als bedoeld in artikel 58/1;of 2° zij het nodig acht informatie te verzamelen om te beoordelen of het risico bestaat dat deze vennootschap in de komende 12 maanden niet meer zal werken overeenkomstig de bepalingen van deze wet, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, of Verordening (EU) 2019/2033. § 3/2. Voor de toepassing van paragraaf 3/1, van de artikelen 58/1 tot 58/4 en van artikel 63/2, § 2, 10°, wordt alle informatie die in wezen identiek is aan informatie die reeds met toepassing van een andere wettelijke of reglementaire bepaling aan de FSMA is meegedeeld, of die door de FSMA kan worden geproduceerd, of die de FSMA op een andere manier kan verkrijgen dan van de vennootschap te eisen dat zij ze meedeelt, geacht tot duplicering te leiden.

Daarnaast vereist de FSMA niet dat reeds ontvangen informatie in een ander formaat of ander niveau van granulariteit wordt meegedeeld voor zover dit verschil haar niet belet informatie te produceren die van dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid is als de informatie die zou worden vereist.".

Art. 41.Artikel 58 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 42.In titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 4, van dezelfde wet wordt een onderafdeling 2 ingevoegd, getiteld "Procedure van prudentieel toezicht", die de artikelen 58/1 tot 58/11 bevat.

Art. 43.In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 41, wordt een artikel 58/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 58/1.Voor zover zij dit nodig acht gelet op de omvang, het risicoprofiel en het bedrijfsmodel van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, toetst de FSMA of de door hen ingevoerde procedures en mechanismen vol-doen aan de bepalingen van deze wet, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en Verordening (EU) 2019/2033, op basis van de in deze onderafdeling vastgestelde procedure.

Aan de hand van de in artikel 58/2 bedoelde criteria evalueert de FSMA de risico's waaraan de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies zijn of zouden kunnen zijn blootgesteld, alsook het passende karakter, in het licht van voornoemde risico's, van het beleid inzake hun kapitaal- en liquiditeitsbehoeften als bedoeld in artikel 54.

In het licht van het evenredigheidsbeginsel stelt de FSMA de frequentie en de reikwijdte van die toetsing en evaluatie vast, rekening houdend met de omvang, de aard, het volume, de complexiteit en het belang, in voorkomend geval de systeemrelevantie, van de werkzaamheden van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De FSMA beslist geval per geval hoe en in welke vorm de in het eerste lid bedoelde toetsing en evaluatie moeten worden uitgevoerd voor de kleine en niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, uitsluitend wanneer zij dat nodig acht gelet op de omvang, de aard, de schaal en de complexiteit van de activiteiten van die vennootschappen.

Met het oog op de in het eerste lid bedoelde evaluatie houdt de FSMA, in voorkomend geval, rekening met het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.".

Art. 44.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 58/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 58/2.§ 1. De toetsing en de evaluatie die de FSMA met toepassing van artikel 58/1 verricht, hebben betrekking op de volgende aspecten: 1° de toetsing of de in artikel 34/2 bedoelde risico's worden beheerst;2° de geografische locatie van de blootstellingen van de vennootschap;3° het bedrijfsmodel van de vennootschap;4° in voorkomend geval, de beoordeling van het systeemrisico, rekening houdend met de vaststelling en meting van het systeemrisico krachtens artikel 23 van Verordening (EU) nr.1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) of met aanbevelingen van het ESRB; 5° de risico's voor de beveiliging van de door de vennootschap gebruikte netwerk- en informatiesystemen om te zorgen voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van haar processen, gegevens en activa;6° de blootstelling van de vennootschap aan het renterisico dat voortvloeit uit activiteiten buiten de handelsportefeuille;7° de organisatieregeling van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies als bedoeld in artikel 25 en het vermogen van het bestuursorgaan en van de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval het direc-tiecomité, om hun taken te vervullen. § 2. De FSMA kan, bij reglement vastgesteld met toepassing van artikel 64 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten, de kwantitatieve en kwalitatieve criteria verduidelijken waarop zij zich baseert voor de beoordeling van de omvang van de risico's en van het passende karakter van hun behandeling door de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.".

Art. 45.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 58/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 58/3.§ 1. De FSMA onderzoekt regelmatig en minstens om de drie jaar of de interne benaderingen voor de berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten in overeenstemming zijn met Verordening (EU) 2019/2033. Zij onderzoekt ook of de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die de toestemming hebben gekregen om deze benaderingen te gebruiken, voldoen aan de vooraf door de FSMA vastgestelde voorwaarden voor dit gebruik. Zij houdt in het bijzonder rekening met de evolutie van de werkzaamheden van de vennootschap en met de toepassing van deze benaderingen op nieuwe producten. § 2. De FSMA toetst en evalueert met name of de vennootschappen de in paragraaf 1 bedoelde interne benaderingen gebruiken, en gebruikmaken van adequaat ontwikkelde technieken en praktijken die worden geactualiseerd. § 3. Wanneer de FSMA vaststelt dat de interne benadering die een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies gebruikt, wezenlijke tekortkomingen vertoont in het vatten van de risico's, eist zij dat de vennootschap passende maatregelen neemt om deze situatie te verhelpen en de gevolgen ervan te beperken, en legt zij, in voorkomend geval, met toepassing van artikel 58/4 een verhoging van de vermenigvuldigingscoëfficiënten of van de specifieke eigenvermogensvereisten op. § 4. Indien een groot aantal overschrijdingen, in de zin van artikel 366 van Verordening Nr. 575/2013, erop wijst dat een intern risicomodel onvoldoende accuraat is voor de markt, kan de FSMA de toestemming voor het gebruik van dit interne model intrekken of passende maatregelen opleggen om ervoor te zorgen dat dit model snel wordt verbeterd binnen een door haar vastgestelde termijn. § 5. Wanneer zij vaststelt dat een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die de toestemming heeft gekregen om een interne benadering te gebruiken voor de berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten, niet langer aan de voorwaarden voor het gebruik van deze benadering voldoet, eist de FSMA dat de vennootschap een plan met een tijdschema voorlegt om opnieuw aan de voorwaarden te voldoen, of dat de vennootschap aantoont dat de gevolgen van de niet-naleving van de voorwaarden te verwaarlozen zijn.

De FSMA eist dat het plan om opnieuw aan de voorwaarden te voldoen, wordt gewijzigd indien zij van oordeel is dat de uitvoering ervan niet tot de naleving van de toepasselijke voorwaarden kan leiden, of dat de door de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies voorgestelde termijn om opnieuw aan de voorwaarden te voldoen, inadequaat of irrealistisch is. Indien de FSMA van oordeel is dat de vennootschap niet aan de voorwaarden voor het gebruik van de interne benadering zal kunnen voldoen binnen de termijn die zij passend acht, trekt zij de toestemming om die interne benadering te gebruiken in, of beperkt zij dit gebruik tot de domeinen waarvoor wel aan de voorwaarden is of kan worden voldaan binnen een termijn die de FSMA passend acht.".

Art. 46.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 58/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 58/4.§ 1. De FSMA kan een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies enkel een specifiek eigenvermogensvereiste opleggen bovenop de vereisten die door of krachtens (EU) Verordening 2019/2033 of de met toepassing van artikel 54, § 1, vastgestelde reglementen zijn opgelegd, indien zij op basis van de resultaten van de met toepassing van artikel 58/1 uitgevoerde procedure van toetsing en evaluatie en van het in artikel 58/3 bedoelde onderzoek van de interne benaderingen, vaststelt dat: 1° de vennootschap is blootgesteld aan risico's of aspecten van risico's, of voor derden wezenlijke risico's inhoudt, die niet of onvoldoende zijn gedekt door de eigenvermogensvereisten als beschreven in deel drie of deel vier van Verordening (EU) 2019/2033 en in de met toepassing van artikel 54, § 1, vastgestelde reglementen;2° uit het met toepassing van artikel 58/3, § 5, verrichte onderzoek blijkt dat de niet-naleving van de voorwaarden voor het gebruik van een toegestane interne benadering tot gevolg kan hebben dat de betrokken vennootschap niet langer aan de toepasselijke reglementaire eigenvermogensvereisten voldoet;3° de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies herhaaldelijk heeft nagelaten een toereikend aanvullend-eigenvermogensniveau vast te stellen of te handhaven om te voldoen aan de overeenkomstig artikel 58/6 meegedeelde richtsnoeren inzake aanvullend eigen vermogen. In de in het eerste lid bedoelde gevallen kan de FSMA ook alle andere in artikel 63/2, § 2, bepaalde maatregelen opleggen. § 2. Voor de toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 1°, worden risico's of aspecten van risico's alleen geacht niet of onvoldoende door de in deel drie en deel vier van Verordening (EU) 2019/2033 bedoelde eigenvermogensvereisten te zijn gedekt, wanneer het bedrag, de categorieën, de verdeling en/of de kwaliteit van het eigen vermogen dat nodig is om aan deze eigenvermogensvereisten te voldoen, van een lager niveau zijn dan deze die de FSMA toereikend acht, rekening houdend met het in artikel 54 bedoelde prospectieve beheer van het eigen vermogen.

Om de toereikendheid van het eigen vermogen te beoordelen, kan de FSMA rekening houden met de risico's of aspecten van risico's die uitdrukkelijk zijn uitgesloten uit de berekening van de in deel drie of deel vier van Verordening (EU) 2019/2033 bedoelde eigenvermogensvereisten. § 3. De FSMA bepaalt het aanvullend-eigenvermogensniveau dat nodig is om te voldoen aan het in paragraaf 1 bedoelde specifieke vereiste als het verschil tussen het eigen vermogen dat de FSMA toereikend acht overeenkomstig paragraaf 2, en het eigen vermogen dat voortvloeit uit de vereisten die van toepassing zijn overeenkomstig deel drie of deel vier van Verordening (EU) 2019/2033.".

Art. 47.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 58/5 ingevoegd, luidende: "

Art. 58/5.Een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies moet voldoen aan het specifiek aanvullend-eigenvermogensvereiste van artikel 58/4, § 1, met eigen vermogen dat voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° ten minste drie vierde van het specifiek eigenvermogensvereiste wordt voldaan met tier 1-kapitaal;2° ten minste drie vierde van het in 1° bedoelde tier 1-kapitaal bestaat uit tier 1-kernkapitaal; 3° dat eigen vermogen wordt niet gebruikt om te voldoen aan de in artikel 11, lid 1, onder a), b), en c), van Verordening (EU) 2019/2033 bepaalde eigenvermogensvereisten.".

Art. 48.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 58/6 ingevoegd, luidende: "

Art. 58/6.De FSMA rechtvaardigt schriftelijk haar beslissing om een specifiek eigenvermogensvereiste op te leggen overeenkomstig artikel 58/4, § 1, aan de hand van een duidelijke uiteenzetting van de volledige beoordeling van de in de artikelen 58/4 en 58/5 bedoelde elementen. In het in artikel 58/4, § 1, eerste lid, 3°, bedoelde geval omvat dit document een specifieke uiteenzetting van de redenen waarom de richtsnoeren inzake aanvullend eigen vermogen niet langer als toereikend worden beschouwd.".

Art. 49.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 58/7 ingevoegd, luidende: "

Art. 58/7.Conform de artikelen 58/4 tot 58/6 kan de FSMA de kleine en nietverweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, geval per geval en als zij dat gerechtvaardigd acht, een aanvullend-eigenvermogensvereiste opleggen.".

Art. 50.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 58/8 ingevoegd, luidende: "

Art. 58/8.§ 1. Dit artikel is niet van toepassing op de kleine en niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.". § 2. De FSMA kan eisen dat een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies over een eigenvermogens niveau beschikt dat, in overeenstemming met het in artikel 54 bedoelde prospectieve beheer van de eigenvermogensbe-hoeften, voldoende boven de vereisten van deel drie van Verordening (EU) 2019/2033 en van deze wet ligt, waaronder de in artikel 58/4 bedoelde specifieke eigenvermogensvereisten, om ervoor te zorgen dat conjuncturele economische schommelingen niet leiden tot de niet-naleving van deze vereisten of afbreuk doen aan de capaciteit van de vennootschap om haar werkzaamheden op ordelijke wijze af te wikkelen en stop te zetten.

Voor de toepassing van het eerste lid houdt de FSMA rekening met de omvang, de systeemrelevantie, de aard, de schaal en de complexiteit van de werkzaamheden van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, alsook met het evenredigheidsbeginstel. § 3. De FSMA toetst of het eigenvermogensniveau, dat door de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies met toepassing van paragraaf 2 is vastgesteld, toereikend is.

Indien zij dit nodig acht, deelt de FSMA de betrokken vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de richtsnoeren mee die uit de in het eerste lid bedoelde toetsing voortvloeien met betrekking tot het bedrag aan aanvullend eigen vermogen waarmee het op grond van paragraaf 1 bepaalde eigenvermogensniveau kan worden bereikt, alsook de datum waarop de FSMA verwacht dat deze richtsnoeren ten uitvoer zijn gelegd.".

Art. 51.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 58/9 ingevoegd, luidende: "

Art. 58/9.De FSMA stelt de Europese Bankautoriteit in kennis van de door haar gebruikte methode om de in de artikelen 58/4 tot 58/8 bedoelde beslissingen te nemen.".

Art. 52.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 58/10 ingevoegd, luidende: "

Art. 58/10.§ 1. Dit artikel is niet van toepassing op de kleine en niet-verweven vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, behalve op diegene die zijn vrijgesteld van het liquiditeitsvereiste conform artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033. § 2. De FSMA kan alleen specifieke liquiditeitsvereisten opleggen als zij op basis van de overeenkomstig de artikelen 58/1 en 58/3 uitgevoerde toetsingen en onderzoeken van oordeel is dat een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies is blootgesteld aan een liquiditeitsrisico of aspecten van een liquiditeitsrisico die wezenlijk zijn en niet of onvoldoende worden gedekt door het liquiditeitsvereiste als bepaald in deel vijf van Verordening (EU) 2019/2033. § 3. Voor de toepassing van paragraaf 2 worden een liquiditeitsrisico of aspecten van een liquiditeitsrisico alleen geacht niet of onvoldoende te worden gedekt door het liquiditeitsvereiste als bepaald in deel vijf van Verordening (EU) 2019/2033 indien de bedragen en/of de soorten liquiditeit die nodig zijn om aan dit liquiditeitsvereiste te voldoen, van een lager niveau zijn dan deze die de FSMA toereikend acht, rekening houdend met het in artikel 54 bedoelde prospectieve liquiditeitsbeheer. § 4. De FSMA bepaalt het niveau van de op grond van paragraaf 2 vereiste specifieke liquiditeit als het verschil tussen het liquiditeitsniveau dat de FSMA toereikend acht overeenkomstig paragraaf 3, en het liquiditeitsvereiste dat van toepassing is op grond van deel vijf van Verordening (EU) 2019/2033. § 5. De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies moeten voldoen aan het in paragraaf 2 bedoelde specifieke liquiditeitsvereiste met de in artikel 43 van Verordening (EU) 2019/2033 beschreven liquide activa. § 6. De FSMA rechtvaardigt schriftelijk haar beslissing om een specifiek liquiditeitsvereiste op te leggen overeenkomstig paragraaf 2 aan de hand van een duidelijke uiteenzetting van de volledige beoordeling van de in paragrafen 2 tot 4 bedoelde elementen.".

Art. 53.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 58/11 ingevoegd, luidende: "

Art. 58/11.De FSMA kan beslissen om een termijn vast te leggen voor de met toepassing van de artikelen 58/4 tot 58/10 opgelegde maatregelen. De toepassing van deze bepalingen doet noch afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen van deze wet, met name artikel 63/2, noch aan de toepassing van in andere wetten, besluiten of reglementen vastgelegde maatregelen.".

Art. 54.In titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 4, van dezelfde wet wordt een onderafdeling 3 ingevoegd, getiteld "Groepstoezicht", die de artikelen 59 tot en met 59/9 bevat.

Art. 55.In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 53, wordt artikel 59 van dezelfde wet vervangen als volgt: "

Art. 59.§ 1. Onverminderd artikel 2 van deze wet moet, voor de toepassing van dit artikel en de artikelen 59/1 tot 59/9, en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, worden verstaan onder: 1° "beleggingsondernemingsgroep": een beleggingsondernemingsgroep als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 25), van Verordening (EU) 2019/2033;2° "nevendiensten verrichtende onderneming": een onderneming waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het bezit of het beheer van onroerend goed, het beheer van gegevensverwerkingsdiensten of een andere soortgelijke activiteit die ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit van een of meer beleggingsondernemingen;3° "naleving van het groepskapitaalcriterium": de naleving, door een moederonderneming in een beleggingsondernemingsgroep, van de vereisten van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2033;4° "groepstoezichthouder": een bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium door EU-moederbeleggingsondernemingen en beleggingsondernemingen die onder zeggenschap staan van EU-moederbeleggingsholdings of gemengde financiële EU-moederholdings;5° "beleggingsholding": een beleggingsholding in de zin van artikel 4, lid 1, punt 23), van Verordening (EU) 2019/2033;6° "gemengde financiële holding": een gemengde financiële holding in de zin van artikel 2, punt 15, van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad;7° "gemengde holding": een moederonderneming die geen financiële holding, beleggingsholding, kredietinstelling, beleggingsonderneming of gemengde financiële holding in de zin van Richtlijn 2002/87/EG is en die onder haar dochterondernemingen ten minste één beleggingsonderneming telt;8° "moederonderneming": een moederonderneming in de zin van artikel 2, punt 9, en artikel 22 van Richtlijn 2013/34/EU;9° "EU-moederbeleggingsonderneming": een EU-moederbeleggingsonderneming in de zin van artikel 4, lid 1, punt 56, van Verordening (EU) 2019/2033;10° "EU-moederbeleggingsholding": een EU-moederbeleggingsholding in de zin van artikel 4, lid 1, punt 57, van Verorde-ning (EU) 2019/2033;11° "gemengde financiële EU-moederholding": een gemengde financiële EU-moederholding in de zin van artikel 4, lid 1, punt 58, van Verordening (EU) 2019/2033;12° "groep": een geheel van ondernemingen dat wordt gevormd door een moederonderneming en haar dochterondernemingen, alsook de ondernemingen waarmee een consortium wordt gevormd, en de ondernemingen die door deze laatste ondernemingen worden gecontroleerd;13° "geconsolideerde situatie": de situatie die overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2019/2033 resulteert uit de toepassing van de vereisten van deze verordening op een EU-moederbeleggingsonderneming, een EU-moederbeleggingsholding of een gemengde financiële EU-moederholding alsof die onderneming samen met alle beleg-gingsondernemingen, financiële instellingen, nevendiensten verrichtende ondernemingen en verbonden agenten in de be-leggingsondernemingsgroep één enkele beleggingsonderneming vormde; voor de toepassing van deze definitie zijn de termen "beleggingsonderneming", "financiële instelling", "nevendiensten verrichtende onderneming" en "verbonden agent" ook van toepassing op ondernemingen in derde landen die, indien zij in de Unie waren gevestigd, aan de definities van die termen zouden beantwoorden; 14° exclusieve of gezamenlijke controle, controle in de zin van haar definitie in de reglementering op de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de beleggingsondernemingen die met toepassing van artikel 55, derde lid, is uitgevaardigd. § 2. Groepen van ondernemingen met een kredietinstelling zijn, voor hun toezicht op geconsolideerde basis, onderworpen aan de bepalingen van boek II, titel III, hoofdstuk IV, afdeling II en afdeling IV, van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten.

De groepstoezichthouder van een groep van ondernemingen met een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht die geen beursvennootschap omvat, wordt bepaald conform de bepalingen van paragrafen 3 tot 6.

Als de beleggingsondernemingsgroep ook een beursvennootschap omvat, zijn de artikelen 162 tot 172 van de wet van 20 juli 2022 van toepassing. § 3. In de mate en op de wijze bepaald door artikel 7 van Verordening (EU) 2019/2033 en door deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, zijn de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht die deel uitmaken van een beleggingsondernemingsgroep: 1° die een Belgische EU-moederbeleggings-onderneming zijn, onderworpen aan een toezicht op basis van hun geconsolideerde positie;2° met als moederonderneming een EU-moederbeleggingsonderneming, een EU-moederbeleggingsholding of een gemengde financiële EU-moederholding, onderworpen aan een toezicht op basis van de geconsolideerde positie van de moederbeleggingsonderneming, de moederbeleggingsholding of de gemengde financiële moederholding. Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de groepstoezichthouder toestaat dat het in artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2033 bepaalde groepskapitaalcriterium wordt toegepast. § 4. Wanneer artikel 7 van Verordening (EU) 2019/233 van toepassing is, moeten vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht die als Belgische EU-moederbeleggingsondernemingen worden beschouwd, de Belgische beleggingsholdings en de Belgische gemengde financiële EU-moederholdings op geconsolideerde basis, in voorkomend geval, voldoen aan de artikelen 25, 25/2 t/m 26, 26/3, 27, 34 t/m 34/2, 37/1, 37/2, 55 en 56/1, inclusief de bepalingen van de Bijlage.

De verplichtingen die voor dochterondernemingen uit derde landen voortvloeien uit de in het eerste lid genoemde artikelen, zijn niet van toepassing indien de in het eerste lid bedoelde vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, beleggingsholdings of gemengde financiële holdings aan de FSMA kunnen aantonen dat de toepassing ervan onrechtmatig is volgens de wetten van dat land. § 5. Onverminderd paragraaf 2 wordt het toezicht op geconsolideerde basis of het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium op een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht die deel uit-maakt van een beleggingsondernemingsgroep, als volgt uitgeoefend: 1° indien zij een Belgische EU-moederbeleggings-onderneming is, door de FSMA;2° indien haar moederonderneming een EU-moederbeleggingsonderneming is, door de bevoegde autoriteit van de EU-moederbeleggingsonderneming;3° indien haar moederonderneming een EU-moederbeleggingsholding of een gemengde financiële EU-moederholding is, die geen andere dochterbeleggingsondernemingen heeft in de EER, door de FSMA;4° indien haar moederonderneming een EU-moederbeleggingsholding of een gemengde financiële EU-moederholding is, die verschillende dochterbeleggingsondernemingen in de EER heeft, waarvan er minstens één vergund is in de lidstaat waarin deze moederholding gevestigd is, door de bevoegde autoriteit van die lidstaat;5° indien haar moederonderneming een Belgische EU-moederbeleggingsholding of een Belgische gemengde financiële EU-moederholding is, die verschillende dochterbeleggingsondernemingen in de EER heeft, door de FSMA;6° indien haar moederonderneming een EU-moederbeleggingsholding of een gemengde financiële EU-moederholding is, die verschillende dochterbeleggingsondernemingen in de EER heeft, waarvan er geen enkele is vergund in de lidstaat waar deze moederholding gevestigd is, door de bevoegde autoriteit van de beleggingsonderneming met het hoogste balanstotaal;7° indien meerdere beleggingsholdings of gemengde financiële holdings, gevestigd in diverse lidstaten, moederonderneming zijn van beleggingsondernemingen die vergund zijn in verschillende lidstaten, waaronder een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht, en zich in elk van deze lidstaten een beleggingsonderneming bevindt, door de bevoegde autoriteit van de beleggingsonderneming met het hoogste balanstotaal. § 6. De FSMA en de betrokken bevoegde autoriteiten kunnen onderling overeenkomen om af te wijken van de in paragraaf 5, 4° tot 7°, vermelde criteria, en om een andere bevoegde autoriteit aan te stellen om het toezicht op geconsolideerde basis of het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium uit te oefenen, indien de toepassing van die criteria niet passend zou zijn om de efficiënte uitoefening van het toezicht op geconsolideerde basis of het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium te garanderen, gelet op de betrokken beleggingsondernemingen en het relatieve belang van hun activiteiten in de verschillende lidstaten.

In die gevallen geven de FSMA en de betrokken bevoegde autoriteiten, vóór zij een dergelijke beslissing nemen, de EU-moederbeleggingsholding, de gemengde financiële EU-moederholding of de beleggingsonderneming met het hoogste balanstotaal, naargelang het geval, de mogelijkheid om hun mening over die geplande beslissing te geven.

De FSMA brengt de Europese Commissie en de Europese Bankautoriteit op de hoogte van elke beslissing die met toepassing van deze paragraaf wordt genomen. § 7. De beleggingsholdings en de gemengde financiële holdings worden opgenomen in het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium. § 8. Het toezicht op geconsolideerde basis en het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium hebben niet tot gevolg dat de FSMA individueel toezicht uitoefent op een beleggingsholding, op een gemengde financiële holding en op elke andere in de consolidatie opgenomen onderneming.

Onverminderd het in het eerste lid vermelde beginsel en wanneer het toezicht op geconsolideerde basis of het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium door de FSMA wordt uitgeoefend, zijn de leden van het bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval de leden van het directiecomité, van de beleggingsholdings en de gemengde financiële holdings naar Belgisch recht onderworpen aan de vereisten van artikel 23, § 1, tweede en derde lid, van deze wet, rekening houdend met de specifieke rol van een beleggingsholding of een gemengde financiële holding.

Het toezicht op geconsolideerde basis en het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium doen geen afbreuk aan het individuele toezicht op de in de consolidatie opgenomen vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Er kan echter rekening worden gehouden met de implicaties van het toezicht op geconsolideerde basis of het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium bij de bepaling van de inhoud en de modaliteiten van het individueel toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of van het toezicht op gesubconsolideerde basis op een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die een dochteronderneming is van een andere vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. § 9. Een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht die een consortium vormt met een of meer andere ondernemingen, valt onder een toezicht op geconsolideerde basis dat geldt voor alle ondernemingen van het consortium en hun dochterondernemingen. De bepalingen die gelden voor de vennootschappen voor vermogens-beheer en beleggingsadvies als bedoeld in artikel 59, § 3, eerste lid, 2°, zijn van toepassing. § 10. De FSMA kan, bij reglement vastgesteld met toepassing van artikel 64 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten, de praktische modaliteiten van het toezicht op geconsolideerde basis en van het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium, zoals opgenomen in dit artikel, nader bepalen. § 11. Met het oog op een zo efficiënt mogelijk toezicht op geconsolideerde basis en toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium, kan de FSMA individuele afwijkingen toestaan op de bepalingen van dit artikel en, in voorkomend geval, op de met toepassing van vorig lid genomen reglementen, voor zover deze in lijn blijven met de ter zake relevante bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/2034. In dat geval stelt zij de Europese Commissie en, wat het toezicht op geconsolideerde basis betreft, ook de Europese Bankautoriteit daarvan in kennis.".

Art. 56.In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 53, wordt een artikel 59/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 59/1.§ 1. Indien de FSMA tot groepstoezichthouder wordt aangesteld conform artikel 59/5, § 5, richt zij een college van toezichthouders op om de uitoefening van de in dit artikel bedoelde taken te faciliteren en te zorgen voor coördinatie en samenwerking met de relevante toezichthoudende autoriteiten van de betrokken derde landen, in het bijzonder indien dit voor de toepassing van artikel 23, lid 1, alinea 1, onder c), en lid 2, van Verordening (EU) 2019/2033 nodig is om met de toezichthoudende autoriteiten van de gekwalificeerde centrale tegenpartijen (GCTP's) relevante informatie over het margemodel uit te wisselen en deze bij te werken. § 2. Het college van toezichthouders biedt een kader waarbinnen de FSMA, als groepstoezichthouder, de Europese Bankautoriteit en de andere bevoegde autoriteiten de volgende taken verrichten: a) de in artikel 59/2 bedoelde taken;b) de coördinatie van verzoeken om informatie indien dit nodig is voor het faciliteren van het toezicht op geconsolideerde basis, overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2019/2033;c) de coördinatie van verzoeken om informatie in gevallen waarin verscheidene bevoegde autoriteiten van beleggingsondernemingen die tot dezelfde groep behoren, hetzij van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van een clearinglid, hetzij van de bevoegde autoriteit van de gekwalificeerde centrale tegenpartij (GCTP) informatie moeten vragen over het margemodel en de parameters die worden gebruikt voor de berekening van het margevereiste van de betrokken beleggingsondernemingen;d) de uitwisseling van informatie tussen alle bevoegde autoriteiten en met de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EU) nr.1093/2010 en met de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EU) nr. 1095/2010; e) een akkoord bereiken over de vrijwillige delegatie van taken en verantwoordelijkheden tussen bevoegde autoriteiten, indien van toepassing;f) de efficiëntie van het toezicht vergroten door te voorkomen dat onnodig tweemaal aan hetzelfde toezichtsvereiste moet worden voldaan. In voorkomend geval, mag een college van toezichthouders eveneens worden opgericht wanneer de dochterondernemingen van een beleggingsondernemingsgroep onder leiding van een EU-beleggingsonderneming, een EU-beleggingsmoederholding of een gemengde financiële EU-moederholding in een derde land zijn gevestigd.

De Europese Bankautoriteit neemt overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 deel aan de vergaderingen van de colleges van toezichthouders. § 3. De volgende autoriteiten zijn leden van het college van toezichthouders: a) de FSMA;b) de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op dochterondernemingen van een beleggingsondernemingsgroep onder leiding van een EU-beleggingsonderneming, een EU-moederbeleggingsholding of een gemengde financiële EU-moederholding;c) in voorkomend geval, de toezichthoudende autoriteiten van derde landen, met inachtneming van vertrouwelijkheidsvereisten die, volgens alle bevoegde autoriteiten, gelijkwaardig zijn aan de vereisten van titel IV, hoofdstuk 1, afdeling 2, van Richtlijn (EU) 2019/2034. § 4. Als de FSMA, conform artikel 59, § 5, tot groepstoezichthouder wordt aangesteld, zit zij de vergaderingen van het college van toezichthouders voor en stelt zij besluiten vast. De FSMA informeert alle leden van het college van toezichthouders vooraf volledig over de organisatie van deze vergaderingen, de voornaamste agendapunten en de te onderzoeken activiteiten. De FSMA informeert alle leden van het college van toezichthouders ook tijdig en volledig over de tijdens die verga-deringen genomen beslissingen en over de uitgevoerde maatregelen.

Bij het nemen van beslissingen houdt de FSMA rekening met de relevantie van de door de in paragraaf 3 bedoelde autoriteiten te plannen of te coördineren toezichtsactiviteit.

De oprichting en de werking van de colleges van toezichthouders worden schriftelijk vastgelegd.

Bij een meningsverschil over een door de groepstoezichthouder genomen beslissing over de werking van colleges van toezichthouders mag iedere betrokken bevoegde autoriteit de zaak naar de Europese Bankautoriteit verwijzen en de Euro-pese Bankautoriteit om bijstand verzoeken overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1093/2010.".

Art. 57.In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 53, wordt een artikel 59/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 59/2.Indien zich een noodsituatie voordoet, met inbegrip van een situatie als omschreven in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 of een situatie van ongunstige ontwikkelingen op de markten, die de liquiditeit van de markt en de stabiliteit van het financiële stelsel mogelijk in gevaar brengen in lidstaten waar entiteiten van een beleggingsondernemingsgroep een vergunning hebben gekregen, brengt de FSMA, als ze overeenkomstig artikel 59, § 5 als groepstoezichthouder wordt aangewezen, de Europese Bankautoriteit, het Europees Comité voor Systeemrisico's en andere relevante bevoegde autoriteiten daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en deelt hij alle informatie mee die noodzakelijk is om hun taken uit te oefenen.".

Art. 58.In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 53, wordt een artikel 59/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 59/3.In haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op dochterondernemingen naar Belgisch recht van een beleggingsondernemingsgroep onder leiding van een EU-moederbeleggingsonderneming, een EU-moederbeleggingsholding of een gemengde financiële EU-moederholding, neemt de FSMA deel aan de colleges van toezichthoudende autoriteiten die opgericht zijn door de groepstoezichthouder.

In geval van een verschil van mening tussen de FSMA, in haar hoedanigheid bedoeld in het eerste lid, over een door de groepstoezichthouder genomen besluit over de werking van de colleges van toezichthouders, mag zij de zaak aan de Europese Bankautoriteit voorleggen en haar om bijstand verzoeken overeenkomstig artikel 19 van Verordening nr. 1093/2010.".

Art. 59.In onderafdeling 3, ingevoegd door artikel 53, wordt een artikel 59/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 59/4.§ 1. De FSMA verstrekt de bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 59/1, § 3, en, in voorkomend geval, de groepstoezichthouder, alle nodige relevante informatie, waaronder: a) de identificatie van de juridische en bestuursstructuur van de beleggingsondernemingsgroep, met inbegrip van haar organisatiestructuur, die alle gereguleerde en niet-gereguleerde entiteiten, niet-gereguleerde dochterondernemingen en de moederondernemingen omvat, en van de bevoegde autoriteiten van de gereguleerde entiteiten in de beleggingsondernemingsgroep;b) de procedures voor het vergaren van informatie bij de beleggingsondernemingen in een beleggingsondernemingsgroep en de procedures voor de verificatie van die informatie;c) ongunstige ontwikkelingen in beleggingsondernemingen of in andere entiteiten van een beleggingsondernemingsgroep die ernstige nadelige gevolgen voor deze beleggingsondernemingen zouden kunnen hebben;d) belangrijke sancties en buitengewone maatregelen die de bevoegde autoriteiten hebben genomen overeenkomstig de nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn `(EU) 2019/2034;e) het feit dat een specifiek eigenvermogensvereiste uit hoofde van artikel 39 van Richtlijn (EU) 2019/2034 wordt opgelegd. § 2. De bevoegde autoriteiten en de groepstoezichthouder kunnen overeenkomstig artikel 19, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, een zaak aan Europese Bankautoriteit voorleggen indien relevante informatie niet zonder onnodige vertraging is meegedeeld overeenkomstig lid 1 of een verzoek om samenwerking, met name om relevante informatie uit te wisselen, is afgewezen of niet binnen een redelijke termijn is beantwoord. § 3. De FSMA raadpleegt de bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 59/1, § 3 en, in voorkomend geval, de groepstoezichthouder, alvorens een besluit te nemen dat van belang kan zijn voor de toezichtstaken van die andere bevoegde autoriteiten, over het volgende: a) veranderingen in de aandeelhouders-, de organisatie- of de bestuursstructuur van de beleggingsondernemingen in een beleggingsondernemingsgroep die goedkeuring of machtiging door de bevoegde autoriteiten vereisen;b) significante sancties en uitzonderlijke maatregelen die opgelegd zijn aan de beleggingsondernemingen in de beleg-gingsondernemingsgroep;c) specifieke eigenvermogensvereisten die zijn opgelegd met toepassing van de omzetting van artikel 39 van (EU) Richtlijn 2019/2034 in nationaal recht. § 4. De FSMA moet, in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op dochterondernemingen naar Belgisch recht van een beleggingsondernemingsgroep onder leiding van een EU-moederbeleggingsonderneming, een EU-moederbeleggingsholding of een gemengde financiële EU-moederholding, steeds de groepstoezichthouder raadplegen als zij overweegt om een beslissing te nemen als bedoeld in paragraaf 3, punt b). § 5. In afwijking van paragraaf 3, is de FSMA niet verplicht om de andere bevoegde autoriteiten te raadplegen in noodsituaties of als een dergelijke raadpleging ertoe kan leiden dat haar besluit zijn doel mist; in dergelijk geval brengt zij de andere bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van haar besluit om geen overleg te plegen.".

Art. 60.In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 53, wordt een artikel 59/5 ingevoegd, luidende:

Art. 59/5.§ 1. Voor het toezicht op geconsolideerde basis leggen de betrokken vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies periodiek aan de FSMA een geconsolideerde financiële staat voor. De FSMA bepaalt, na raadpleging van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies via hun representatieve beroepsverenigingen, vol-gens welke regels deze staat moet worden opgemaakt en inzonderheid volgens welke regels de consolidatiekring wordt bepaald, consolidatie moet worden toegepast en hoe vaak deze staten moeten worden voorgelegd.

Wanneer zij dit voor het prudentiële toezicht noodzakelijk acht, kan de FSMA eisen dat de vennootschappen die geen dochteronderneming zijn maar waarin de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies deelneemt of waarmee zij een andere kapitaalbinding heeft, in de consolidatie worden opgenomen. § 2. De FSMA kan voorschrijven of eisen dat de betrokken vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, de betrokken beleggingsholdings, gemengde financiële holdings, gemengde holdings, hun dochterondernemingen en alle andere geconsolideerde of in het groepskapitaalcriterium opgenomen ondernemingen, alsook alle personen die behoren tot deze entiteiten, haar alle inlichtingen verstrekken die nuttig zijn voor haar toezicht op geconsolideerde basis of voor haar toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium. Voor dit toezicht kan de FSMA, ter plaatse, in alle geconsolideerde of in het groepskapitaalcriterium opgenomen ondernemingen, de inlichtingen toetsen die zij heeft ontvangen in het kader van het toezicht op geconsolideerde basis of van het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium, of, op kosten van de betrokken vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, erkende revisoren of, in voorkomend geval, door haar daartoe erkende buitenlandse deskundigen hiermee gelasten. § 3. Ondernemingen die uitsluitend of samen met andere ondernemingen de controle hebben over een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en de dochterondernemingen van deze ondernemingen moeten, indien die ondernemingen en hun dochterondernemingen niet vallen binnen het toepassingsgebied van de bepalingen betreffende het toezicht op geconsolideerde basis of het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium, of binnen het toepassingsgebied van artikel 60 betreffende het aanvullend groepstoezicht, de FSMA en de bevoegde buitenlandse overheden alle gegevens en inlichtingen verstrekken die nuttig zijn voor het toezicht op de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies waarover deze ondernemingen de controle hebben. § 4. De FSMA kan eisen dat de inlichtingen bedoeld in paragraaf 2 omtrent ondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat dan België haar worden meegedeeld door de onder Belgisch recht ressorterende vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, beleggingsholding of gemengde financiële holding.".

Art. 61.In onderafdeling 3, ingevoegd door artikel 53, wordt een artikel 59/6 ingevoegd, luidende: "

Art. 59/6.§ 1. Indien een gemengde holding een of meer dochterondernemingen heeft die vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht zijn, kan de FSMA de gegevens en inlichtingen opvragen die zij dienstig acht voor haar toezicht op deze vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, hetzij rechtstreeks bij de gemengde holding, hetzij via de genoemde dochterondernemingen. In dit laatste geval blijft de gemengde holding samen met de rapporterende vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies verantwoordelijk voor de juistheid en stipte mededeling van de verstrekte informatie.

Indien de in het eerste lid bedoelde gemengde holding een onderneming naar Belgisch recht is, beschikt deze over een passende administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne controle, teneinde de juistheid en conformiteit met de geldende regels te waarborgen van de te verstrekken gegevens en inlichtingen. § 2. De FSMA kan de met toepassing van paragraaf 1 verstrekte gegevens en inlichtingen ter plaatse controleren.

Indien de gemengde holding of een van haar dochterondernemingen in een andere lidstaat is gevestigd dan België, wordt de informatie ter plaatse gecontroleerd in overeenstemming met de procedure die vervat is in artikel 59/7, § 2.

Wanneer de gemengde holding of een van haar dochterondernemingen gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte, worden de modaliteiten voor de uitvoering van het bepaalde bij paragraaf 2 vastgelegd in overeenkomsten tussen de FSMA en de betrokken buitenlandse toezichthoudende autoriteiten, in voorkomend geval overeenkomstig artikel 77, § 2 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten. § 3. De FSMA kan de met toepassing van paragraaf 1 verstrekte gegevens en inlichtingen laten controleren op hun juistheid en volledigheid: 1° wanneer de rapporterende onderneming een vennootschap naar Belgisch recht is, door de commissaris belast met de controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van deze onderneming conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;2° wanneer de rapporterende onderneming buiten België gevestigd is, door de commissaris die conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen belast is met de controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht die een dochteronderneming van de gemengde holding is. § 4. De in paragraaf 2 bedoelde vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies beschikken over passende risicobeheerprocessen en internecontrolemechanismen, met inbegrip van gedegen rapporterings- en boekhoudkundige systemen, met het oog op een passende herkenning, meting, bewaking en controle van transacties met hun gemengde moederholding en haar dochterondernemingen. Deze transacties worden door de FSMA gecontroleerd.".

Art. 62.In onderafdeling 3, ingevoegd door artikel 53, wordt een artikel 59/7 ingevoegd, luidende: "

Art. 59/7.§ 1. De FSMA kan de naleving van de verplichtingen bepaald bij deze onderafdeling, en de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen ter plaatse nagaan bij de in artikel 59/5, § 2 bedoelde ondernemingen, de gemengde holdings en hun dochterondernemingen en de ondernemingen die nevendiensten verrichten.

Zij kan, op kosten van deze ondernemingen, commissarissen of door haar daartoe erkende buitenlandse deskundigen hiermee belasten. § 2. Wanneer de in paragraaf 1 bedoelde ondernemingen ressorteren onder het recht van een andere lidstaat, verzoekt de FSMA de bevoegde autoriteit van die lidstaat om deze controle uit te voeren. De FSMA verricht deze controle zelf als zij daarvoor de toestemming krijgt van de bevoegde autoriteit van die lidstaat. Wanneer deze laatste de controle zelf wenst te verrichten, of een erkend revisor of een deskundige daartoe aanstelt, kan de FSMA niettemin aan de controle deelnemen indien zij dat wenst. § 3. Als de FSMA zelf een dergelijk verzoek ontvangt: a) verricht ze de gevraagde controle zelf;b) staat ze de bevoegde autoriteiten die het verzoek hebben ingediend toe de controle te verrichten;of c) verzoekt zij een revisor of een deskundige om de controle op onpartijdige wijze te verrichten en de resultaten terstond te rapporteren. Voor de toepassing van de punten a) en c) is het de verzoekende bevoegde autoriteiten toegestaan deel te nemen aan de controle. § 4. Wanneer de in paragraaf 1 bedoelde ondernemingen ressorteren onder het recht van een derde land, worden de modaliteiten van de controle ter plaatse geregeld in samenwerkingsovereenkomsten die de FSMA met de betrokken buitenlandse autoriteiten heeft gesloten of die de Europese Commissie met de betrokken buitenlandse autoriteiten heeft gesloten, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 56 van Richtlijn (EU) 2019/2034.".

Art. 63.In onderafdeling 3, ingevoegd door artikel 53, wordt een artikel 59/8 ingevoegd, luidende:

Art. 59/8.§ 1. Wanneer een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht behoort tot een beleggingsondernemingsgroep uit een derde land, die meerdere EER-dochterondernemingen heeft, waarvan er minstens twee vergund zijn als beleggingsonderneming, moet de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 1° de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies is in handen van een intermediaire EER-moederonderneming;2° de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies behoort tot een beleggingsondernemingsgroep uit een derde land waarvan de totale waarde van de activa in de EER minder bedraagt dan 40 miljard euro. § 2. Voor de toepassing van dit artikel is de totale waarde van de activa in de EER van een beleggingsondernemingsgroep uit een derde land de som van het volgende: 1° de totale waarde van de activa van elke beleggingsonderneming in de EER die deel uitmaakt van de groep uit een derde land, zoals die blijkt uit haar geconsolideerde balans of, bij ontstentenis daarvan, zoals die blijkt uit haar afzonderlijke balansen;en 2° de totale waarde van de activa van elk bijkantoor van de groep uit een derde land waaraan in een lidstaat een vergunning is verleend in overeenstemming met Verordening nr.600/2014 of Richtlijn 2014/65/EU. § 3. Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies als bedoeld in paragraaf 1, 1° moeten in handen zijn van een intermediaire EER-moederonderneming die alle dochterondernemingen in de EER van de beleggingsondernemingsgroep uit een derde land bezit die als beleggingsonderneming vergund zijn. § 4. Onverminderd artikel 218/1 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten dient de in paragraaf 1, 1° bedoelde intermediaire EER-moederonderneming een beleggingsonderneming te zijn die overeenkomstig artikel 6 of overeenkomstig de wetgeving van een andere lidstaat een vergunning heeft verkregen en die onderworpen is aan Richtlijn 2014/59/EU. § 5. Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht met als moederonderneming een moederbeleggingsonderneming, beleggingsholding of gemengde financiële holding die onder een derde land ressorteert met als dochteronderneming minstens een andere beleggingsonderneming die onder het recht van een lidstaat ressorteert, die niet reeds onderworpen zijn aan of opgenomen zijn in de reikwijdte van het toezicht op geconsolideerde basis of van het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium, overeenkomstig deze onderafdeling, uitgeoefend door de FSMA of een andere bevoegde autoriteit, worden, onverminderd de paragrafen 1 tot 4, aan een beoordeling onderworpen volgens de bepalingen van paragrafen 6 en 7. § 6. De FSMA beoordeelt of de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies onderworpen is aan toezicht door de toezichthoudende autoriteit van het derde land dat gelijkwaardig is aan het toezicht uit hoofde van deze wet en deel één van Verordening (EU) 2019/2033. § 7. Indien uit de in paragraaf 6 bedoelde beoordeling blijkt dat er geen gelijkwaardig toezicht wordt uitgeoefend, kan de FSMA passende toezichtsmethoden hanteren die de doelstellingen voor toezicht overeenkomstig artikel 7 of 8 van Verordening (EU) 2019/2033 verwezenlijken. Deze toezichtstechnieken worden vastgesteld door de FSMA die de groepstoezichthouder zou zijn indien de moederonderneming in de Europese Unie was gevestigd, na overleg met de andere betrokken bevoegde autoriteiten. Iedere krachtens dit lid genomen maatregel wordt aan de andere betrokken bevoegde autoriteiten, aan Europese Bankautoriteit en aan de Europese Commissie meegedeeld.

De FSMA die de groepstoezichthouder zou zijn indien de moederonderneming in de Europese Unie was gevestigd, kan met name eisen dat in de Europese Unie een beleggingsholding of een gemengde financiële holding wordt opgericht, en artikel 7 of 8 van Verordening (EU) 2019/2033 toepassen op die beleggingsholding of gemengde financiële holding.".

Art. 64.In onderafdeling 3, ingevoegd door artikel 53, wordt een artikel 59/9 ingevoegd, luidende: "

Art. 59/9.Aan beleggingsholdings, gemengde financiële holdings en gemengde holdings, of hun feitelijke bestuurders, die inbreuk maken op deze onderafdeling, kunnen de sancties of maatregelen van artikel 64 tot 69 worden opgelegd.".

Art. 65.In titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 4 van dezelfde wet wordt een onderafdeling 4 ingevoegd die de artikelen 61 en 62 bevat, luidende: "Onderafdeling 4. Revisoraal toezicht".

Art. 66.In titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 4 van dezelfde wet, wordt een onderafdeling 5 ingevoegd, die de artikelen 62/1 tot 62/4 bevat, luidende: "Onderafdeling 5. Toezicht op werkzaamheden uitgeoefend in een andere lidstaat".

Art. 67.In onderafdeling 5, ingevoegd door artikel 65, wordt een artikel 62/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 62/1.§ 1. Onverminderd de bevoegdheden waarover de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst beschikken op grond van de wetgeving tot omzetting van Richtlijn 2019/2034 in die lidstaat, omvat ook het toezicht dat wordt uitgeoefend door de FSMA overeenkomstig onderafdeling I, de werkzaamheden die de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies uitoefenen via de vestiging van bijkantoren of het vrij verrichten van diensten in andere lidstaten.

Het toezicht bedoeld in het eerste lid doet geen afbreuk aan het toezicht op geconsolideerde basis. § 2. De FSMA neemt bij de uitoefening van haar taak naar behoren de gevolgen in overweging die haar beslissingen, met name in noodsituaties, kunnen hebben voor de stabiliteit van het financiële stelsel van alle andere betrokken lidstaten, uitgaande van de op het betrokken tijdstip beschikbare informatie.".

Art. 68.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 62/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 62/2.Wanneer de toezichthouders van beleggingsondernemingen in een andere lidstaat waar een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht een bijkantoor heeft gevestigd of beleggingsdiensten dan wel nevendiensten verricht als bedoeld in artikel 2 in het kader van het vrij verrichten van diensten, de FSMA in kennis stellen van inbreuken op de wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen die in die lidstaat van toepassing zijn onder toezicht van die toezichthouders conform Richtlijn 2014/65/EU, neemt de FSMA zo spoedig mogelijk de vereiste maatregelen als bedoeld in artikel 64, § 1. De FSMA stelt de voornoemde toezichthouders hiervan in kennis. Artikel 64, § 2 is van toepassing.".

Art. 69.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 62/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 62/3.§ 1. Teneinde toezicht te houden op de werkzaamheden die vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies in andere lidstaten uitoefenen via een bijkantoor, werkt de FSMA nauw samen met de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst.

De FSMA verstrekt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst: 1° alle gegevens betreffende het bestuur en de aandeelhouderskring van de betrokken vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die het toezicht op deze vennootschappen en het onderzoek van hun vergunningsvoorwaarden kunnen vergemakkelijken;2° alle gegevens die de monitoring van deze vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies kunnen vergemakkelijken, met name op het gebied van liquiditeit, solvabiliteit, administratieve en boekhoudkundige organisatie en internecontrolemechanismen, alsook beperking van concentratierisico's of, in voorkomend geval, beperking van grote risico's;en 3° alle gegevens betreffende eventuele andere factoren die van invloed kunnen zijn op het risico, in voorkomend geval het systeemrisico, dat deze vennootschappen vormen. § 2. De FSMA verstrekt aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onmiddellijk alle inlichtingen en bevindingen over mogelijke problemen en risico's die een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies kan inhouden met betrekking tot de bescherming van de cliënten of de stabiliteit van het financiële stelsel in de betrokken lidstaat van ontvangst. § 3. De FSMA geeft gevolg aan informatie waarvan zij door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst in kennis is gesteld, door alle maatregelen te nemen die nodig zijn om mogelijke problemen en risico's als bedoeld in paragraaf 2 te voorkomen of te verhelpen.

Op verzoek van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst deelt de FSMA mee en legt zij in detail uit hoe zij rekening heeft gehouden met de inlichtingen en bevindingen die de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst haar heeft meegedeeld.

Indien de FSMA bezwaar maakt tegen de maatregelen die door een bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst moeten worden getroffen om verdere tekortkomingen te voorkomen teneinde de belangen van beleggers en andere personen voor wie diensten worden verricht te beschermen of de stabiliteit van het financiële stelsel te vrijwaren, kan zij de zaak aan de Europese Bankautoriteit voorleggen overeenkomstig artikel 19 van Verordening nr. 1093/2010. § 4. De FSMA kan eveneens situaties waarin een verzoek om samenwerking, met name een verzoek om uitwisseling van informatie, is afgewezen of niet binnen een redelijke termijn is ingewilligd, aan de Europese Bankautoriteit voorleggen overeenkomstig artikel 19 van Verordening nr. 1093/2010. § 5. Voor het beoordelen van de voorwaarde in artikel 23, lid 1, eerste alinea, onder c) van Verordening 2019/2033, kan de FSMA de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van een clearinglid verzoeken om informatie in verband met het margemodel en de parameters die worden gebruikt voor het berekenen van het margevereiste van de betrokken vennootschap.".

Art. 70.In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 62/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 62/4.§ 1. De FSMA kan bij de bijkantoren van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht die in een andere lidstaat zijn gevestigd, na voorafgaande kennisgeving aan de autoriteiten van deze lidstaat die bevoegd zijn voor het toezicht op beleggingsondernemingen, de inspecties verrichten als bedoeld in artikel 56, § 3, tweede lid, alsook inspecties om informatie over de leiding en het beheer van het bijkantoor, en alle informatie die het toezicht op de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies kan vergemakkelijken, ter plaatse in te zamelen of te controleren, inzonderheid op het vlak van de liquiditeit, solvabiliteit, beleggersbescherming, administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne controle, alsook op het vlak van beperking van concentratierisico's of, in voorkomend geval, beperking van grote risico's.

De FSMA kan, met hetzelfde doel voor ogen, en na voorafgaande kennisgeving aan de in het eerste lid bedoelde toezichthouders, een deskundige aanstellen om de nodige controles en expertises te verrichten. De bezoldiging en de kosten van de deskundige worden gedragen door de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De FSMA kan deze toezichthouders ook verzoeken om de in het eerste lid bedoelde controles en expertises die zij aanstipt te verrichten. § 2. Voor toezichtsdoeleinden en indien zij dit om redenen van stabiliteit van hun financiële stelsel van belang achten, zijn de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies een bijkantoor heeft gevestigd, bevoegd om, per geval, de activiteiten van het bijkantoor van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies op hun grondgebied ter plaatse te controleren en te inspecteren, en om bij dit bijkantoor informatie over zijn activiteiten op te vragen.

Alvorens dergelijke controles en inspecties uit te voeren, raadplegen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst onverwijld de FSMA. Zo spoedig mogelijk na afronding van die controles en inspecties stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst de FSMA in kennis van de bevindingen en verkregen informatie die van belang zijn voor de risicobeoordeling van de betrokken vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.".

Art. 71.In titel 3, hoofdstuk 1 van dezelfde wet, wordt het opschrift van afdeling 5 van dezelfde wet vervangen als volgt: "Afdeling 5. Intrekking van de vergunning, herstelmaatregelen, dwangsommen en administratieve sancties".

Art. 72.In titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 5 van dezelfde wet, wordt een onderafdeling 1 ingevoegd, luidende: "Onderafdeling 1. Intrekking van de vergunning", die artikel 63 bevat.

Art. 73.In titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 5 van dezelfde wet wordt een onderafdeling 2 ingevoegd, luidende: "Onderafdeling 2. Aanhangigmaking bij de insolventierechtbank", die artikel 63/1 bevat.

Art. 74.In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 72, wordt een artikel 63/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 63/1.Ingeval de FSMA van oordeel is dat in hoofde van een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies aan de in artikel XX.99 van het Wetboek van economisch recht bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de FSMA, in afwijking van artikel XX.100 van het Wetboek van Economisch Recht, de zaak uit eigen beweging bij dagvaarding aanhangig maken bij de insolventierechtbank.".

Art. 75.In titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 5 van dezelfde wet, wordt een onderafdeling 3 ingevoegd, luidende: "Onderafdeling 3.

Her-stelmaatregelen", die de artikelen 63/2 tot 68 bevat.

Art. 76.In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 74, wordt een artikel 63/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 63/2.§ 1. Wanneer de FSMA vaststelt dat: - een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies niet werkt overeenkomstig de bepalingen van deze titel, van de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of van Verordening (EU) 2019/2033 die op haar van toepassing zijn; - of wanneer de FSMA beschikt over gegevens waaruit blijkt dat het gevaar bestaat dat deze vennootschap in de komende twaalf maanden niet meer zal werken overeenkomstig deze bepalingen, stelt zij de termijn vast waarbinnen deze toestand moet worden verholpen. § 2. Zolang de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de in paragraaf 1 bedoelde toestand niet heeft verholpen, kan de FSMA te allen tijde: 1° onverminderd artikel 58/4, § 1, eigenvermogensvereisten opleggen die strenger zijn of een aanvulling vormen op die waarin voorzien is door of krachtens artikel 11 van Verordening (EU) 2019/2033 of de reglementen die met toepassing van artikel 54 zijn vastgesteld, wanneer een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies niet voldoet aan de vereisten van de artikelen 25 en 54 en het onwaarschijnlijk is dat andere toezichtsmaatregelen kunnen garanderen dat deze vereisten binnen een passende termijn worden nageleefd;2° een verstrenging eisen van het beleid inzake eigenvermogensbehoeften en liquiditeitsbehoeften van de vennootschap en de organisatieregelingen die zijn ingevoerd conform artikel 54, § 2 en 25 van deze wet;3° van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies eisen dat zij, binnen een termijn van een jaar, een plan indienen om opnieuw te voldoen aan de toezichtsvereisten uit hoofde van deze wet en Verordening (EU) 2019/2033, dat zij een uiterste termijn vaststellen voor de uitvoering van dat plan, en dat ze verbeteringen aanbrengen in dat plan wat toepassingsgebied en uiterste termijn betreft;4° de toepassing opleggen van bijzondere regels inzake waardering of waardeaanpassing voor de berekening van de eigenvermogensvereisten die opgelegd zijn door of krachtens artikel 11 van Verordening (EU) 2019/2033, of door de met toepassing van artikel 54 van deze wet vastgestelde reglementen;5° van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies eisen dat zij hun nettowinst gebruiken om hun eigen vermogen te versterken;6° alle dividenduitkeringen of betalingen, met name van interesten, aan aandeelhouders of houders van aanvullend-tier 1-kapitaalinstrumenten, beperken of verbieden, voor zover de schorsing van de betalingen die daaruit zou voortvloeien, niet leidt tot de opening van een liquidatieprocedure met toepassing van de bepalingen van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht;7° eisen dat de variabele beloning beperkt wordt tot een percentage van de winst;8° onverminderd artikel 58/10, specifieke liquiditeitsvereisten opleggen die dwingender zijn dan die waarin is voorzien door of krachtens Verordening (EU) 2019/2033 of de reglementen die met toepassing van artikel 54 van deze wet zijn vastgesteld, wanneer een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies niet voldoet aan de vereisten van de artikel 25 en 54 en het onwaarschijnlijk is dat andere toezichtsmaatregelen kunnen garanderen dat deze vereisten binnen een passende termijn worden nageleefd;9° eisen dat de vennootschap het risico dat verbonden is aan bepaalde werkzaamheden of producten of aan haar organisatie, met inbegrip van uitbestede werkzaamheden, beperkt, in voorkomend geval door de integrale of gedeeltelijke overdracht op te leggen van haar bedrijf of haar net;10° binnen de grenzen van artikel 56, § 3/2, tweede lid en voor zover de gevraagde informatie niet leidt tot duplicering in de zin van artikel 56, § 3/2, eerste lid, een aanvullende rapporteringsverplichting opleggen of een frequentere rapportering opleggen dan waarin voorzien is door of krachtens artikel 55 of Verordening (EU) 2019/2033, met name voor de rapportering over risico's, eigen vermogen of liquiditeitsposities;11° volledigere en frequentere openbaarmakingen eisen dan die waarin is voorzien door of krachtens artikel 27 of Verordening (EU) 2019/2033;12° eisen dat de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de risico's beperken in verband met de beveiliging van de netwerk- en informatiesystemen die zij gebruiken teneinde de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van haar processen, gegevens en activa te waarborgen. § 3. Wanneer de FSMA van oordeel is dat de maatregelen die de vennootschap binnen de met toepassing van paragraaf 1 vastgestelde termijn heeft genomen om de vastgestelde toestand te verhelpen, bevredigend zijn, heft zij volgens de modaliteiten die zij bepaalt, alle of een deel van de maatregelen op waartoe zij met toepassing van paragraaf 2 heeft. § 4. De FSMA stelt de Europese Bankautoriteit in kennis van de methode die gebruikt wordt ter staving van de vaststelling dat er een gevaar bestaat dat een vennootschap in de komende 12 maanden niet meer zal werken overeenkomstig de in paragraaf 1 bedoelde bepalingen, alsook van de methode die gebruikt wordt om de in paragraaf 2 bedoelde beslissingen te nemen.".

Art. 77.In artikel 64 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.Onverminderd de andere bepalingen van deze wet kan de FSMA, wanneer zij vaststelt dat een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies niet of niet langer voldoet aan de met toepassing van artikel 63/2, § 2 genomen maatregelen, of dat de toestand na het verstrijken van de met toepassing van artikel 63/2, § 1 vastgestelde termijn niet is verholpen: 1° een speciaal commissaris aanstellen; In dit geval is voor alle handelingen en beslissingen van alle organen van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, inclusief de algemene vergadering, alsook voor die van de personen die instaan voor het beleid, zijn schriftelijke, algemene of bijzondere toestemming vereist; de FSMA kan de verrichtingen waarvoor toestemming is vereist, evenwel beperken.

De speciaal commissaris mag elk voorstel dat hij nuttig acht aan alle organen van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, inclusief de algemene vergadering voorleggen. De bezoldiging van de speciale commissaris wordt vastgesteld door de FSMA en gedragen door de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De leden van het bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval de leden van het directiecomité, die handelingen stellen of beslissingen nemen zonder de vereiste toestemming van de speciaal commissaris, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het nadeel dat hieruit voortvloeit voor de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of voor derden.

Indien de FSMA de aanstelling van de speciaal commissaris in het Belgisch Staatsblad heeft bekendgemaakt, met opgave van de handelingen en beslissingen waarvoor zijn toestemming is vereist, zijn alle handelingen en beslissingen zonder deze vereiste toestemming nietig, tenzij de speciaal commissaris die bekrachtigt. Onder dezelfde voorwaarden zijn alle beslissingen van de algemene vergadering zonder de vereiste toestemming van de speciaal commissaris nietig, tenzij hij die bekrachtigt.

De FSMA kan een plaatsvervangend commissaris aanstellen; 2° voor de termijn die zij bepaalt, de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van het bedrijf van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies geheel of ten dele schorsen dan wel verbieden;deze schorsing kan, in de door de FSMA bepaalde mate, de volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de lopende overeenkomsten tot gevolg hebben;

De leden van het bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval de leden van het directiecomité, die handelingen stellen of beslissingen nemen ondanks de schorsing of het verbod, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het nadeel dat hieruit voortvloeit voor de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of voor derden.

Indien de FSMA de schorsing of het verbod in het Belgisch Staatsblad heeft bekendgemaakt, zijn alle hiermee strijdige handelingen en beslissingen nietig.

De FSMA kan een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies tevens gelasten aandeelhoudersrechten over te dragen die zij bezit overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) 2019/2033. In dat geval is artikel 32, tweede lid van toepassing; 3° de vervanging gelasten van alle of bepaalde leden van het bestuursorgaan en personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval leden van het directiecomité, van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies binnen een termijn die zij bepaalt en, indien er binnen die termijn geen vervanging plaatsvindt, een of meerdere leden van het bestuursorgaan, of een of meerdere personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval een of meerdere leden van het directiecomité van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies uit hun functie ontheffen of in de plaats van het voltallige bestuursorgaan één of meer voorlopig bestuurders of zaakvoerders aanstellen die alleen of collegiaal, naar gelang van het geval, de bevoegdheden hebben van de vervangen personen.De FSMA maakt haar beslissing bekend in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan de FSMA een of meer voorlopig bestuurders of zaakvoerders aanstellen zonder vooraf de vervanging te gelasten van alle of een deel van de in het eerste lid bedoelde leiders.

Mits de FSMA hiermee instemt, kan of kunnen de voorlopig bestuurder(s) een algemene vergadering bijeenroepen en de agenda ervan vaststellen.

De FSMA kan, volgens de regels die zij bepaalt, eisen dat de voorlopig bestuurder(s) of zaakvoerder(s) bij haar verslag uitbrengen over de financiële situatie van de vennootschap en over de maatregelen die zij in het kader van hun opdracht hebben genomen, alsook over de financiële situatie bij het begin en aan het einde van die opdracht.

De bezoldiging van de voorlopig bestuurder(s) of zaakvoerder(s) wordt vastgesteld door de FSMA en gedragen door de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De FSMA kan te allen tijde de voorlopig bestuurder(s) of zaakvoerder(s) vervangen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een meerderheid van aandeelhouders of vennoten wanneer zij aantonen dat het beleid van de betrokkenen niet meer de nodige waarborgen biedt; 4° de vennootschap gelasten binnen de door haar vastgestelde termijn een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen waarvan zij de agenda vaststelt;5° de vergunning volledig of gedeeltelijk intrekken. Bij uiterste hoogdringendheid en inzonderheid bij ernstig gevaar voor de beleggers, kan de FSMA de in deze paragraaf bedoelde maatregelen nemen zonder dat vooraf een hersteltermijn wordt vastgesteld; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.De in § 1 bedoelde beslissingen van de FSMA hebben voor de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies uitwerking vanaf de datum van hun kennisgeving met een ter post aangetekende brief of een brief met ontvangstbewijs en, voor derden, vanaf de datum van hun bekendmaking overeenkomstig de bepalingen van § 1.

Als deze maatregelen zijn genomen ingevolge een overtreding van de verplichtingen die zijn opgelegd door Verordening (EU) nr. 600/2014, Verordening (EU) 2019/2033, deze wet voor de omzetting van Richtlijn 2014/65/EU of Richtlijn (EU) 2019/2034, of door bepalingen die zijn genomen op grond van of ter uitvoering van deze Verordeningen of deze bepalingen, publiceert de FSMA de genomen maatregelen als bedoeld in paragraaf 1, conform artikel 72, § 3, vierde tot zevende lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten.

De FSMA informeert de Europese Autoriteit voor effecten en markten als zij een maatregel publiceert conform het vorige lid ingevolge een overtreding van de verplichtingen die zijn opgelegd door Verordening (EU) nr. 600/2014, door deze wet voor de omzetting van Richtlijn 2014/65/EU, of door bepalingen die zijn genomen op grond van of ter uitvoering van deze Verordening of deze bepalingen. Daarbij verstrekt de FSMA de Europese Autoriteit voor effecten en markten tevens algemene informatie over de maatregelen die worden genomen voor dit type inbreuk.

De FSMA informeert de Europese Bankautoriteit over de maatregelen die zij oplegt conform paragraaf 1 ingevolge een overtreding van de verplichtingen die zijn opgelegd door Verordening (EU) 2019/2033, door deze wet voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2034, of door bepalingen die zijn genomen op grond van of ter uitvoering van deze Verordening of deze bepalingen, alsook over elk beroep tegen deze maatregelen en de uitkomst ervan. 3° in paragraaf 3 worden de woorden "Paragraaf 1, eerste lid, 1°, 4°, 5° en 6°, en tweede lid alsook paragraaf 2" vervangen door de woorden "De paragrafen 1 en 2";4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende: " § 6.De FSMA kan de in dit artikel bedoelde maatregelen ook nemen wanneer een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies een vergunning heeft verkregen door middel van valse verklaringen of op enige andere onregelmatige wijze.".

Art. 78.In artikel 66 van dezelfde wet worden de woorden "welke beslissingen zij overeenkomstig de artikelen 63 en 64 heeft genomen" vervangen door de woorden "welke beslissingen zij overeenkomstig de artikelen 63, 63/2 en 64 heeft genomen".

Art. 79.In artikel 67 van dezelfde wet wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies waarvan de vergunning is ingetrokken of herroepen op grond van artikel 63 en 64, blijven onderworpen aan de Europeesrechtelijke bepalingen die rechtstreeks op hen van toepassing zijn, aan de bepalingen van deze titel en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglement, tenzij de FSMA hen vrijstelt van bepaalde bepalingen: 1° tot de vereffening van de verbintenissen van de vennootschap die, in voorkomend geval, voortvloeien uit aan beleggers verschuldigde gelden en financiële instrumenten;2° tot de vereffening van al hun andere verbintenissen op de financiële markten.Daarbij houden de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, met inachtneming van hun levensvatbaarheid en de houdbaarheid van hun bedrijfsmodellen en strategieën, rekening met de vereisten en de noodzakelijke middelen die qua tijdpad en instandhouding van hun eigen vermogen en liquide middelen realistisch zijn.".

Art. 80.In dezelfde wet wordt een artikel 67/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 67/1.Onverminderd artikel 64, § 1, 1°, 2° en 3° en § 2, tweede lid, maakt de FSMA zonder onnodige vertraging en nadat zij de betrokken vennootschap vooraf in kennis heeft gesteld, op haar website alle overeenkomstig artikel 64 genomen maatregelen bekend indien zij van mening is dat die bekendmaking noodzakelijk en evenredig is. Zij verricht deze bekendmaking conform artikel 72, § 3, vierde tot zevende lid van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten.".

Art. 81.Artikel 68 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU type wet prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 68.Onverminderd de andere bij deze wet voorgeschreven maatregelen, kan de FSMA, na de betrokken entiteit daarvan ik kennis te hebben gesteld, openbaar maken dat een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, een financiële holding, een gemengde holding in de zin van artikel 3, 40° van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten of een gemengde financiële holding, geen gevolg heeft gegeven aan de aanmaningen die zij haar heeft gericht om zich binnen de termijn die zij vaststelt te conformeren aan de voorschriften van deze titel of de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, of van de bepalingen van Verordening (EU) 600/2014 of Verordening (EU) 2019/2033. De kosten voor deze openbaarmaking worden gedragen door de betrokken onderneming.

In de openbaarmaking als bedoeld in het eerste lid, wordt de aard van de inbreuk vermeld en wordt de verantwoordelijke entiteit geïdentificeerd.

Deze openbaarmaking gebeurt conform artikel 72, § 3, vierde tot zevende lid van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten.

De FSMA stelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten in kennis van de openbaarmaking als bedoeld in het eerste lid.

Als de openbaarmaking als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op inbreuken op de bepalingen van Verordening (EU) 20119/2033 of op de bepalingen van deze wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2034, of op de bepalingen genomen op grond van of ter uitvoering van deze Verordening of deze bepalingen, brengt de FSMA dit ook ter kennis van de Europese Bankautoriteit. Zij stelt haar tevens in kennis van elk beroep tegen deze openbaarmaking, en van de uitkomst ervan.".

Art. 82.In titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 5 van dezelfde wet, wordt een onderafdeling 4 ingevoegd, luidende: "Onderafdeling 4. Dwangsommen en administratieve sancties", die artikel 69 bevat.

Art. 83.In artikel 69 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, eerste lid wordt vervangen als volgt: " § 1.Onverminderd de andere bij deze wet voorgeschreven maatregelen, kan de FSMA voor een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, een financiële holding, een gemengde holding als bedoeld in artikel 68 of een gemengde financiële holding een termijn bepalen: a) waarbinnen zij zich moet conformeren aan welbepaalde voorschriften van deze titel of de ter uitvoering ervan genomen besluiten of reglementen of de bepalingen van Verordening (EU) 600/2014 of Verordening (EU) 2019/2033;of b) waarbinnen zij de nodige aanpassingen moet aanbrengen in haar organisatie of in haar beleid inzake haar eigenvermogensbehoeften of liquiditeitsbehoeften.Voor de bijkantoren van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren, geldt deze aanmaning enkel voor niet-nakoming van een in artikel 71 bedoelde verplichtingen, of c) waarbinnen zij zich moet conformeren aan de bepalingen van titel II van Verordening nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters; of d) waarbinnen zij zich moet conformeren aan een vereiste die door de FSMA is opgelegd met toepassing van de in punt a) bedoelde bepalingen, of; e) waarbinnen zij zich moet conformeren aan de vereisten die door de FSMA zijn vastgesteld als voorwaarden voor een besluit genomen met toepassing van de in punt a) bedoelde bepalingen, met name de toekenning van een toestemming of afwijking."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Onverminderd de andere bij deze wet voorgeschreven maatregelen, en onverminderd de maatregelen die zijn vastgelegd door andere wetten of andere reglementen, kan de FSMA als zij vaststelt: 1° dat er een inbreuk is gepleegd op de bepalingen van deze wet of de ter uitvoering ervan genomen maatregelen of op de bepalingen van Verordening (EU) 600/2014 of Verordening (EU) 2019/2033;of 2° dat er een inbreuk is gepleegd op de bepalingen van titel II van Verordening nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters; of 3° dat er een vereiste niet wordt nageleefd die door de FSMA is opgelegd met toepassing van de in punt 1° of 2° bedoelde bepalingen; of 4° dat vereisten niet worden nageleefd die door de FSMA zijn vastgesteld als voorwaarde voor een besluit genomen met toepassing van bepalingen als bedoeld in punt 1° of 2°, met name het verlenen van toestemming of van een afwijking, aan een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, een financiële holding, een gemengde holding als bedoeld in artikel 68 of een gemengde financiële holding, naar Belgisch of buitenlands recht en gevestigd in België, een administratieve geldboete opleggen die niet meer mag bedragen dan 2 500 000 euro voor hetzelfde feit of voor hetzelfde geheel van feiten. In geval van een inbreuk op de bepalingen van Verordening (EU) 600/2014 of van Verordening (EU) 2019/2033, op de bepalingen van deze wet tot omzetting van Richtlijn 2014/65/EU of van Richtlijn (EU) 2019/2034, of op de bepalingen genomen op basis van of ter uitvoering van deze Verordening of deze bepalingen, kan de FSMA ook een administratieve geldboete opleggen aan een of meerdere leden van het bestuursorgaan en aan elke persoon die belast is met de effectieve leiding van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

In afwijking van het eerste lid gelden de volgende maximumbedragen bij een inbreuk op de bepalingen van Verordening (EU) 600/2014, op de bepalingen van deze wet tot omzetting van Richtlijn 2014/65/EU, of op de bepalingen genomen op basis van of ter uitvoering van deze Verordening of deze bepalingen: voor natuurlijke personen 5 000 000 euro, en voor rechtspersonen 5 000 000 euro of, indien dit hoger is, tien procent van de totale jaaromzet. Als de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het tweevoud van het bedrag van deze winst of dit verlies.

In afwijking van het eerste lid, in geval van een inbreuk op de bepalingen van Verordening (EU) 2019/2033, op de bepalingen van deze wet voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2034, of op de bepalingen genomen op basis van of ter uitvoering van deze Verordening of deze bepalingen, gelden de volgende maximumbedragen: voor natuurlijke personen 5 000 000 euro, en voor rechtspersonen tien procent van hun nettojaaromzet. Als de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het tweevoud van het bedrag van deze winst of dit verlies.

Voor de toepassing van het vierde lid worden voor de berekening van de nettojaaromzet van de betrokken rechtspersoon, de bruto-inkomsten van de onderneming in aanmerking genomen die bestaan uit ontvangen interesten en soortgelijke inkomsten, inkomsten uit aandelen en andere niet-vastrentende of vastrentende waardepapieren, alsook commissies die de onderneming ontvangen heeft tijdens het vorige boekjaar. Als de betrokken rechtspersoon een dochteronderneming is, worden de bruto-inkomsten in aanmerking genomen, zoals blijkt uit de laatste beschikbare geconsolideerde jaarrekening die is opgesteld door het bestuursorgaan van de uiteindelijke moederonderneming.". 3° in paragraaf 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het tweede lid worden de woorden "die betrekking heeft op de inbreuken op de bepalingen van Verordening (EU) 600/2014 of op de bepalingen van deze wet tot omzetting van Richtlijn 2014/65/EU, of op de bepalingen genomen op grond van of ter uitvoering van deze Verordening of deze bepalingen," ingevoegd tussen de woorden "in overeenstemming met paragrafen 1 en 2 openbaar maakt," en de woorden "stelt ze de Europese Autoriteit voor effecten en markten daarvan tegelijkertijd in kennis";b) de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende: "Als de maatregelen als bedoeld in paragraaf 1 en 2 betrekking hebben op inbreuken op de bepalingen van Verordening (EU) 2019/2033 of op de bepalingen van deze wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2034, of op de bepalingen genomen op grond van of ter uitvoering van deze Verordening of deze bepalingen, stelt de FSMA de Europese Bankautoriteit hiervan in kennis.Zij informeert haar ook over elk beroep tegen deze maatregelen en de uitkomst ervan.".

Art. 84.In artikel 74 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU type wet prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten, wordt de derde lid vervangen als volgt: "Na raadpleging van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst kan de FSMA, geval per geval, controles en inspecties ter plaatse uitvoeren met betrekking tot de werkzaamheden van de in België gevestigde bijkantoren van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren en, voor toe-zichtsdoeleinden, van deze bijkantoren informatie verlangen over hun werkzaamheden, indien zij dit om redenen van stabiliteit van het Belgische financiële stelsel relevant acht. De artikelen 56, §§ 3 en 4, en 57 zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Na deze controles en inspecties stelt de FSMA de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst in kennis van de verkregen informatie en de bevindingen die relevant zijn voor de beoordeling van de risico's van de betrokken vennootschap of voor de stabiliteit van het Belgische financiële stelsel.".

Art. 85.In dezelfde wet wordt een artikel 74/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 74/1.§ 1. Teneinde toezicht te houden op de werkzaamheden van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren en die in België of in andere lidstaten werkzaam zijn, met name via een bijkantoor, werkt de FSMA nauw samen met de bevoegde autoriteiten van de andere betrokken lidstaten.

Daartoe verstrekt de FSMA, voor zover zij daarover beschikt: 1° alle gegevens betreffende het bestuur en de eigendom van de betrokken vennootschappen die het toezicht op die vennootschappen en het onderzoek van de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning aan die vennootschappen kunnen vergemakkelijken;2° alle gegevens die de monitoring van deze vennootschappen kunnen vergemakkelijken, met name op het gebied van liquiditeit, solvabiliteit administratieve en boekhoudkundige organisatie, internecontrolemechanismen alsook beperking van concentratierisico's of, in voorkomend geval, van grote risico's;en 3° alle gegevens met betreffende andere factoren die van invloed kunnen zijn op het door de instelling gevormde risico, in voorkomend geval het systeemrisico. § 2. In haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst, kan de FSMA de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst vragen dat zij haar meedeelt en uitlegt hoe rekening werd gehouden met de inlichtingen en bevindingen die met toepassing van paragraaf 1 werden meegedeeld.

Indien de FSMA na de mededeling van de inlichtingen en bevindingen van oordeel blijft dat de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst geen passende maatregelen heeft genomen, kan zij, na de Europese Autoriteit voor effecten en markten, de Europese Bankautoriteit en de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst te hebben ingelicht, en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor deze laatste om de zaak voor te leggen aan de Europese Bankautoriteit met toepassing van artikel 19 van Verordening nr. 1093/2010, passende maatregelen treffen om verdere inbreuken te voorkomen om de belangen van beleggers en andere personen voor wie diensten worden verricht, te beschermen of de stabiliteit van het financiële stelsel te vrijwaren.".

Art. 86.In artikel 76 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zin "Ten aanzien van bijkantoren gaat het om de in artikel 64, § 1, 1°, 4° en 5° en § 2, bedoelde maatregelen" vervangen door de zin "Ten aanzien van bijkantoren gaat het om de in artikel 64, § 1, 1°, 2° en 3° en § 2, bedoelde maatregelen" en worden de woorden "betreft het de in artikel 64, § 1, 4° en § 2, bedoelde maatregelen" vervangen door de woorden "betreft het de in artikel 64, § 1, 2° en § 2, bedoelde maatregelen";2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "de in artikel 64, § 1, 1°, 4° en 5°, bedoelde maatregelen" vervangen door de woorden "de in artikel 64, § 1, 1°, 2° en 3°, bedoelde maatregelen".

Art. 87.In artikel 81, 3° van dezelfde wet, worden de woorden "als bedoeld in artikel 64, § 1, 4° " vervangen door de woorden "als bedoeld in artikel 64, § 1, 2° ".

Art. 88.In artikel 84 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd door de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU type wet prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten, wordt paragaaf 2 aangevuld met een lid, luidende: "De FSMA maakt elk jaar aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten de lijst over van de bijkantoren van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies van derde landen die actief zijn op Belgisch grondgebied.".

Art. 89.In dezelfde wet wordt een artikel 85/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 85/1.De in deze afdeling bedoelde bijkantoren delen de FSMA jaarlijks de volgende informatie mee: a) de schaal en reikwijdte van de diensten en activiteiten die het bijkantoor verricht in België;b) de omzet en de totale waarde van de activa die overeenstemmen met de in punt a) bedoelde diensten en activiteiten;c) een gedetailleerde beschrijving van de voor de cliënten van het bijkantoor beschikbare beleggersbeschermingsregeling, met inbegrip van de rechten van deze cliënten die voortvloeien uit de beleggersbeschermingsregeling die van toepassing is in hun land van herkomst;d) het beleid en de regelingen voor risicobeheer van het bijkantoor voor de in punt a) bedoelde diensten en activiteiten;e) de governanceregelingen, met vermelding van de medewerkers met een sleutelfunctie voor de activiteiten van het bijkantoor; f) alle andere informatie die de bevoegde autoriteit noodzakelijk acht voor een alomvattende monitoring van de activiteiten van het bijkantoor.".

Art. 90.In dezelfde wet wordt een artikel 85/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 85/2.Op verzoek deelt de FSMA aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten de volgende informatie mee: a) alle vergunningen voor de conform artikel 84, § 2 vergunde bijkantoren en elke latere wijziging die in deze vergunningen wordt aangebracht;b) de schaal en reikwijdte van de diensten en activiteiten die een vergund bijkantoor verricht conform artikel 84, § 2;c) de omzet en de totale waarde van de activa die overeenstemmen met de in punt b) bedoelde diensten en activiteiten; d) de benaming van de groep van derde landen waartoe een vergund bijkantoor, in voorkomend geval, behoort.".

Art. 91.In artikel 107, § 1, 8° van dezelfde wet, worden de woorden "een schorsingsbeslissing overeenkomstig artikel 64, § 1, 4° " vervangen door de woorden "en schorsingsbeslissing overeenkomstig artikel 64, § 1, 2° ".

Art. 92.In dezelfde wet, wordt de bijlage I ingevoegd, luidende: "BIJLAGE I De Bijlage bij deze wet maakt er integraal deel van uit. Ze bestaat uit artikelen. Wanneer ernaar verwezen wordt, wordt uitdrukkelijk vermeld dat het om artikelen van de betrokken Bijlage gaat.

BELONINGSBELEID Afdeling I. - Structuur van het beloningsbeleid

Artikel 1.§ 1. Het beloningsbeleid voorziet in een evenwichtige verdeling tussen de vaste en de variabele component van de totale beloning. Het aandeel van de vaste component in het totale beloningspakket is voldoende groot om een volledig flexibel beleid inzake variabele beloning te kunnen voeren, inclusief de mogelijkheid om geen variabele beloning uit te betalen. § 2. Het beloningsbeleid stelt de passende verhoudingen vast tussen de vaste en de variabele component van de totale beloning, rekening houdend met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de daaraan verbonden risico's, alsmede met de impact die verschillende categorieën van personeelsleden als bedoeld in artikel 37/1, § 3 hebben op het risicoprofiel van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Het bepaalt dat de variabele beloning voor elke persoon in elk geval beperkt is tot het hoogste van de volgende twee bedragen: - 50 % van de vaste beloning; - 50 000 euro, zonder dat dit bedrag Afdeling II. - Variabele beloning

Art. 2.De totale variabele beloning mag de mogelijkheid voor de vennootschap om haar eigen vermogen te versterken, niet beperken.

Art. 3.Het totale bedrag van de variabele beloning is gebaseerd op een combinatie van de beoordeling van de prestaties van de betrokken persoon en de betrokken bedrijfseenheid, en de resultaten van de vennootschap als geheel.

Bij de beoordeling van de persoonlijke prestaties worden zowel financiële als niet-financiële criteria gehanteerd.

De prestatiebeoordeling is gebaseerd op een periode van verschillende jaren, rekening houdend met de bedrijfscyclus van de vennootschap en met haar bedrijfsrisico's.

Art. 4.Bij de beoordeling van prestaties met het oog op de berekening van de variabele beloning van individuen of van de groepen waartoe zij behoren, wordt een correctie aangebracht voor alle soorten actuele en toekomstige risico's en wordt rekening gehouden met de kosten van het kapitaal en de vereiste liquiditeit overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2033.

Bij de toewijzing van de variabele beloningscomponenten binnen de vennootschap wordt ook rekening gehouden met alle soorten actuele en toekomstige risico's.

Art. 5.Gegarandeerde variabele beloningen zijn verboden, tenzij, in uitzonderlijke gevallen, bij de aanwerving van nieuwe personeelsleden en mits de vennootschap over gezond en solide kapitaal beschikt en de gegarandeerde variabele beloning strikt beperkt is tot het eerste jaar dat volgt op de aanwerving.

Art. 6.§ 1. Minstens 50 % van de variabele beloning, met inbegrip van het gedeelte dat met toepassing van artikel 7 van deze Bijlage wordt uitgesteld, bestaat uit een van de volgende instrumenten: 1° aandelen of, afhankelijk van de juridische structuur van de betrokken vennootschap, equivalente deelnemingen in het kapitaal of op aandelen gebaseerde financiële instrumenten of, afhankelijk van de juridische structuur van de betrokken vennootschap, equivalente niet-liquide instrumenten ("non-cash instruments");2° andere kapitaalinstrumenten die voldoen aan de voorwaarden om te worden aangemerkt als aanvullend-tier 1- of tier 2-kapitaalinstrumenten, of andere instrumenten die volledig in tier 1-kernkapitaalinstrumenten kunnen worden omgezet of volledig kunnen worden afgeschreven, en die in elk geval een goede weerspiegeling zijn van de kredietkwaliteit van de vennootschap vanuit het oogpunt van de continuïteit;of 3° niet-liquide instrumenten ("non-cash instruments") die een afspiegeling zijn van de instrumenten in de beheerde portefeuilles. Indien een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies geen van de in deze paragraaf bedoelde instrumenten uitgeeft, kan de FSMA toestemming geven voor het gebruik van alternatieve regelingen waarmee hetzelfde doel wordt bereikt. § 2. De in de paragraaf 1 bedoelde instrumenten zijn onderworpen aan een passend aanhoudingsbeleid, dat inhoudt dat de houder van de instrumenten er de eigenaar van moet blijven, en dat tot doel heeft de incentives voor de persoon af te stemmen op de langetermijnbelangen van de vennootschap, haar schuldeisers en haar cliënten. De FSMA kan de soorten instrumenten waarvan de kenmerken niet voldoen aan dit vereiste, verbieden of beperken.

Art. 7.De betaling van een deel van minstens 40 % van de variabele beloning wordt uitgesteld over een periode van ten minste drie tot vijf jaar, afhankelijk van de bedrijfscyclus van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, van de aard van haar werkzaamheden, van haar risico's en van de activiteiten van de betrokken persoon.

Wanneer het bedrag van de variabele beloning bijzonder hoog is, moet het deel van de variabele beloning dat wordt uitgesteld, als bedoeld in het eerste lid, minstens 60 % bedragen.

Het uitgestelde deel van de variabele beloning wordt niet sneller dan op pro-ratabasis toegekend.

Art. 8.§ 1. De variabele beloning die wordt toegekend door vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, met inbegrip van het uitgestelde gedeelte, wordt slechts uitbetaald of is slechts verworven wanneer het bedrag ervan aanvaardbaar is gelet op de financiële toestand van de vennootschap in haar geheel en te rechtvaardigen is door de prestaties van de vennootschap, de bedrijfseenheid en de betrokken persoon. § 2. De totale variabele beloning van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies wordt aanzienlijk verminderd indien de vennootschap geringere of negatieve financiële prestaties levert.

De vermindering als bedoeld in het eerste lid wordt zowel toegepast op de nog niet verworven variabele beloning als op de verworven maar nog niet gestorte variabele beloning en op de reeds effectief uitgekeerde variabele beloning, onder meer door middel van malus- of terugvorderingsregelingen (clawback).

Voor het totale bedrag van de variabele beloning geldt een malus- of terugvorderingsclausule (clawback), in het bijzonder in situaties waarin de betrokken persoon: a) heeft deelgenomen aan of verantwoordelijk was voor praktijken die aanleiding hebben gegeven tot aanzienlijke verliezen voor de vennootschap;b) niet langer blijk geeft van de vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid;c) heeft deelgenomen aan een bijzonder mechanisme met als doel of gevolg fiscale fraude door derden te bevorderen. Afdeling III. - Pensioenen

Art. 9.Het pensioenbeleid is afgestemd op de bedrijfsstrategie, de doelstellingen, de waarden en de langetermijnbelangen van de vennootschap.

Indien een personeelslid de vennootschap verlaat vóór het bereiken van de pensioenleeftijd, houdt de vennootschap de uitkeringen uit hoofde van discretionair pensioen voor dit personeelslid gedurende vijf jaar aan in de vorm van instrumenten als bedoeld in artikel 6 van deze Bijlage.

Wanneer een personeelslid de pensioenleeftijd bereikt en met pensioen gaat, worden de uitkeringen uit hoofde van discretionair pensioen aan hem uitbetaald in de vorm van instrumenten als bedoeld in artikel 6 van deze Bijlage, en dienen deze instrumenten gedurende vijf jaar te worden aangehouden.

De bepalingen van artikel 8, § 2 van deze Bijlage zijn van toepassing op de uitkeringen uit hoofde van discretionair pensioen Afdeling IV. - Vrijstellingen

Art. 10.De artikelen 6, 7 en 9, tweede en derde lid van deze Bijlage zijn niet van toepassing op: 1° de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies waarvan de waarde van de activa binnen en buiten de balanstelling gemiddeld 100 miljoen euro of minder bedraagt over de periode van vier jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het betrokken boekjaar en, in voorkomend geval, op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies als bedoeld in artikel 25/2, § 6, tweede lid van de wet;2° een personeelslid van wie de jaarlijkse variabele beloning niet meer bedraagt dan 50 000 euro en niet meer vertegenwoordigt dan een vierde van zijn totale jaarlijkse beloning. Afdeling V. - Antifraudebepalingen

Art. 11.De personen bedoeld in artikel 37/1, § 3 onthouden zich van het uitvoeren van verrichtingen, met inbegrip van verzekeringsverrichtingen, die geheel of gedeeltelijk afbreuk doen aan de naleving van de bepalingen van deze Bijlage, in het bijzonder verrichtingen die tot doel hebben het risico dat voortvloeit uit de regeling voor hun variabele beloning te neutraliseren of die dit risico zouden kunnen neutraliseren.

Art. 12.De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies onthouden zich van het toekennen of uitbetalen van een variabele beloning door middel van vehikels of methodes die de niet-naleving van de bepalingen van deze wet of van Verordening (EU) 2019/2033 vergemakkelijken. Afdeling VI. - Vertrekvergoedingen en indiensttredingsvergoedingen

Art. 13.Voor de toepassing van deze Bijlage wordt onder vertrekvergoeding elke vorm van beloning of compensatie verstaan die aan een in artikel 37/1, § 3 bedoelde persoon wordt toegekend bij zijn of haar vertrek, ongeacht het tijdstip van dat vertrek en ongeacht of dit al dan niet op vrijwillige basis gebeurt. De vertrekvergoeding kan in voorkomend geval een ontslagvergoeding omvatten, namelijk een bedrag dat of een vergoeding die in het kader van de voortijdige beëindiging op niet-vrijwillige basis van een arbeidsovereenkomst of een vennootschapsmandaat wordt betaald aan een persoon als bedoeld in artikel 73, tweede, derde, en in voorkomend geval, vierde lid.

Vertrekvergoedingen zijn variabele beloning waarop de bepalingen van de artikelen 1 tot en met 8 van deze Bijlage derhalve van toepassing zijn.

Onverminderd het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet elke vertrekvergoeding rekening houden met in de loop der tijd gerealiseerde prestaties en zodanig zijn ontworpen dat falen of onrechtmatig gedrag niet wordt beloond.

Bovendien kan een vertrekvergoeding die hoger is dan een bedrag dat gelijk is aan 12 maanden vaste beloning of, op eensluidend gemotiveerd advies van het remuneratiecomité, hoger dan een bedrag dat gelijk is aan 18 maanden vaste beloning, enkel worden toegekend, niettegenstaande eventuele andersluidende statutaire bepalingen of contractuele bedingen, onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende gewone algemene vergadering. De procedure van artikel 7:92, tweede en derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is naar analogie van toepassing.

Art. 14.§ 1. In afwijking van artikel 13, tweede lid van deze Bijlage zijn de artikelen 1, § 2 en 2 tot en met 8 van deze Bijlage niet van toepassing op: 1° de vertrekvergoeding die bestaat uit een bedrag dat bedoeld is om het inkomensverlies te compenseren op grond van een concurrentiebeding en waarvan de vennootschap vóór de toekenning ervan aan de FSMA kan aantonen dat ze voldoet aan de criteria om als vaste beloning te worden aangemerkt;2° de vertrekvergoeding die wordt toegekend aan een persoon die zijn of haar taken in het kader van een arbeidsovereenkomst of een vennootschapsmandaat uitoefent, en die bestaat uit een ontslagvergoeding die niet hoger mag zijn dan het bedrag waarop de betrokkene recht heeft of, naar analogie, recht zou hebben gehad op grond van zijn of haar anciënniteit, krachtens de wettelijke bepalingen inzake ontslag in het kader van een arbeidsovereenkomst. § 2. Indien de vertrekvergoeding bestaat uit een ontslagvergoeding, kan bij wijze van uitzondering op artikel 13, tweede lid van deze Bijlage het bedrag van de vergoedingen die niet in aanmerking komen voor de in paragraaf 1 bedoelde uitzonderingen, bovendien geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de toepassing van de artikelen 1, § 2, 6 en 7 van deze Bijlage, mits deze vrijstelling naar behoren wordt gemotiveerd en de FSMA er vooraf van in kennis wordt gesteld, met dien verstande dat deze vrijstelling uitsluitend gerechtvaardigd is in de specifieke en uitzonderlijke situaties die zijn vastgesteld in de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit inzake beloningsbeleid.

Art. 15.De vergoedingen die bij de indiensttreding worden uitgekeerd ter compensatie van een verlies met betrekking tot een eerdere arbeidsovereenkomst, moeten aansluiten bij de langetermijnbelangen van de vennootschap. Afdeling VII. - Uitzonderlijke overheidssteun

Onderafdeling I. - Variabele beloning - Algemene beperking

Art. 16.Voor de toepassing van deze Afdeling geldt het volgende: 1° er bestaat een onweerlegbaar vermoeden dat er sprake is van uitzonderlijke overheidssteun wanneer: - de door de Federale Staat verstrekte leningen nog niet zijn terugbetaald; - een door de Federale Staat verleende waarborg niet vervallen is of beëindigd werd; 2° onverminderd het bepaalde in punt 1° wordt de uitzonderlijke overheidssteun beëindigd wanneer de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld: - de vennootschap moet geen herstructureringsplan opstellen op basis van de beslissing van de Europese Commissie of voldoet geheel en correct aan de vereisten van een dergelijk plan, waaronder moet worden verstaan dat de vennootschap kan aantonen dat zij alle structurele maatregelen (met name de verkoop van deelnemingen) heeft uitgevoerd en dat de beperkende maatregelen (met name het verbod om de controle over ondernemingen te verwerven) niet langer van toepassing zijn en dat zij bovendien heeft bewezen dat zij voldoet aan haar verplichtingen met betrekking tot de geplande intrekking van de overheidssteun;en - de FSMA bevestigt dat de vennootschap voldoet aan de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen, evenals aan Verordening (EU) 2019/2033 wat betreft de toepasselijke solvabiliteits- en liquiditeitsvereisten.

Art. 17.Bij vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die uitzonderlijke overheidssteun genieten in de zin van artikel 2, lid 1, punt 28) van Richtlijn 2014/59/EU, is de variabele beloning onverminderd artikel 18 van deze Bijlage strikt beperkt tot een percentage van de totale winst van de vennootschap wanneer deze beloning niet strookt met de handhaving van een solide kapitaalbasis en een tijdige beëindiging van de overheidssteun.

De vennootschappen die steun genieten als bedoeld in het eerste lid, herstructureren de beloningen zodanig dat zij overeenstemmen met een degelijk risicobeheer en de langetermijnontwikkeling, onder meer door, waar nodig, de beloning te beperken van de leden van het bestuursorgaan en van de personen belast met de effectieve leiding, als er geen directiecomité is.

Art. 18.Wanneer een vennootschap uitzonderlijke overheidssteun geniet, wordt noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks een variabele beloning betaald aan de leden van het bestuursorgaan van die vennootschap en aan de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval aan de leden van het directiecomité. Afdeling VII. - Openbaarmaking en verstrekking

Art. 19.De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies maken hun beloningsbeleid openbaar overeenkomstig de toepasselijke Europeesrechtelijke bepalingen, in het bijzonder artikel 51 van Verordening (EU) 2019/2033.

De vennootschappen verstrekken de FSMA de informatie die zij overeenkomstig artikel 51, lid 1, punt c) en d) van Verordening (EU) 2019/2033 openbaar hebben gemaakt, alsmede de informatie over het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen opdat zij de nodige vergelijkende analyses kan uitvoeren van de tendensen en praktijken op het gebied van beloning.

Art. 20.De vennootschappen verstrekken de FSMA informatie over het aantal personen in de vennootschap die een beloning genieten van minstens 1 miljoen euro per boekjaar, in beloningstranches van 1 miljoen euro, met inbegrip van hun taakomschrijving, de betrokken bedrijfssector en de voornaamste elementen van beloning, met inbegrip van premies, vergoedingen op lange termijn en pensioenbijdragen.

Op verzoek van de FSMA delen de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies het bedrag mee van de totale beloning van elk lid van het bestuursorgaan en van elke persoon belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval, van elk lid van het directiecomité.

De FSMA maakt de in het eerste en tweede lid bedoelde informatie over aan de Europese Bankautoriteit HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 93.In artikel 27bis, § 9, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, ingevoegd bij de wet van 23 février 2022, worden de woorden "alle op grond van dit artikel te verstrekken informatie" vervangen door de woorden "alle op grond van de bepalingen van de onderafdeling 3 van de afdeling 7 van het Hoofdstuk II van deze wet te verstrekken informatie".

Art. 94.In artikel 45, § 1, eerste lid, 2°, e. van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders sluiten, worden de woorden "de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen" vervangen door de woorden "de verzekerings-, nevenverzeke-rings- en herverzekeringstussenpersonen".

Art. 95.Artikel 72, § 3, eerste lid van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. sluiten, wordt aangevuld met een bepaling onder 11°, luidende: "11° in geval van een inbreuk op de bepalingen van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies sluiten die de Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen omzetten, of van de Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement et de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen, de mogelijke gevolgen van de inbreuk voor het systeem".

Art. 96.Artikel 75, § 1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten1, wordt aangevuld met een bepaling onder 27°, luidende: "27° aan de Europese Commissie, in het kader van het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies conform artikel 45, § 1, 2°, a), wanneer die informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van haar bevoegdheden".

Art. 97.Artikel 86bis, § 1, eerste lid van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. sluiten wordt aangevuld met de bepaling onder 7°, luidende: "7° een inbreuk pleegt op artikel 5, § 1, derde lid van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten." HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen

Art. 98.Artikel 210 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vervangen bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging kunnen artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet toepassen.". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 09/06/2016 numac 2016000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Art. 99.Artikel 323 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 09/06/2016 numac 2016000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, vervangen bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Beheervennootschappen van AICB's kunnen artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet toepassen.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P-Y DERMAGNE De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, E. DE BLEEKER Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2765 Integraal verslag: 13 en 14 juli 2022.

^