Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 februari 2022
gepubliceerd op 04 april 2022

Wet tot tenuitvoerlegging van verordening 2020/1503 van het europees parlement en de raad van 7 oktober 2020 betreffende europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van verordening (EU) 2017/1129 en richtlijn (EU) 2019/1937, en tot omzetting van richtlijn (EU) 2021/338 van het europees parlement en de raad van 16 februari 2021 tot wijziging van richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis (II) (1)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022040186
pub.
04/04/2022
prom.
23/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2022. - Wet tot tenuitvoerlegging van verordening (EU) 2020/1503 van het europees parlement en de raad van 7 oktober 2020 betreffende europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van verordening (EU) 2017/1129 en richtlijn (EU) 2019/1937, en tot omzetting van richtlijn (EU) 2021/338 van het europees parlement en de raad van 16 februari 2021 tot wijziging van richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis (II) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EU) 2020/1503 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 7 OKTOBER 2020 BETREFFENDE EUROPESE CROWDFUNDINGDIENSTVERLENERS VOOR BEDRIJVEN EN TOT WIJZIGING VAN VERORDENING (EU) 2017/1129 EN RICHTLIJN (EU) 2019/1937 HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 2.In artikel 45, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten wordt de bepaling onder k., ingevoegd bij de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, vervangen als volgt: "k. crowdfundingdienstverleners als bedoeld in Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937;".

Art. 3.Artikel 75, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004009518 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 16/07/2004 pub. 03/02/2011 numac 2011000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht type wet prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht sluiten2, wordt aangevuld met een bepaling onder 26°, luidende: "26° aan de personen die bij de FSMA een klacht hebben ingediend met toepassing van artikel 38 van Verordening 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937, alsook aan de crowdfundingdienstverleners, voor zover nodig voor de behandeling van die klacht;".

Art. 4.In artikel 86ter, § 1, eerste lid, 4°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 30/07/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden de woorden "beleggingsdiensten en -activiteiten" vervangen door de woorden "beleggingsdiensten en -activiteiten of financiële producten".

Art. 5.In artikel 121, § 1, 4°, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/2019 pub. 23/01/2019 numac 2019010203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot omzetting van de richtlijn 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (1) sluiten, worden de woorden "artikel 34 of artikel 35 van de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën" vervangen door de woorden "artikel 8, §§ 2 en 3, van de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën

Art. 6.In titel 2 van de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, worden de hoofdstukken 1 tot en met 6 en de artikelen 59 en 60 opgeheven.

Art. 7.In titel 2 van dezelfde wet wordt een hoofdstuk 1 ingevoegd, luidende: "HOOFDSTUK 1. - Tenuitvoerlegging van Verordening 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937".

Art. 8.In hoofdstuk 1, ingevoegd bij artikel 7, wordt een artikel 2 ingevoegd, luidende: "

Art. 2.Voor de toepassing van deze wet wordt onder "Verordening 2020/1503" verstaan: Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937.

De begrippen gedefinieerd door Verordening 2020/1503 en de ter uitvoering ervan genomen gedelegeerde handelingen hebben dezelfde betekenis voor de toepassing van deze wet.".

Art. 9.In hetzelfde hoofdstuk 1 wordt een artikel 3 ingevoegd, luidende: "

Art. 3.§ 1. De voor het blad met essentiële beleggingsinformatie verantwoordelijke personen worden duidelijk op dat blad geïdentificeerd. Voor de verantwoordelijke personen gebeurt dat door de vermelding van hun naam en functie en, voor rechtspersonen, door de vermelding van hun naam en statutaire zetel.

De verantwoordelijkheid voor de informatie die in een blad met essentiële beleggingsinformatie wordt verstrekt, berust op zijn minst bij de projecteigenaar of zijn leidinggevende, bestuurlijke of toezichthoudende organen of, in het geval als bedoeld in artikel 24, lid 4, van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937, bij de crowdfundingdienstverlener.

Het blad met essentiële beleggingsinformatie bevat tevens een door voornoemde personen afgelegde verklaring dat de gegevens in het blad met essentiële beleggingsinformatie, voor zover hen bekend, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, en dat uit dat blad geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking ervan zou kunnen wijzigen. § 2. Niettegenstaande elk andersluidend beding in het nadeel van de belegger, zijn de natuurlijke en rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de informatie die in een blad met essentiële beleggingsinformatie wordt verstrekt, tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door de misleidende of onjuiste aard van de in dat blad verstrekte informatie, of door het ontbreken in dat blad van de informatie voorgeschreven door of krachtens Verordening 2020/1503.

Uitsluitend wanneer de zware fout of het bedrog vaststaat, wordt het aan de belegger berokkende nadeel, behoudens tegenbewijs, geacht het gevolg te zijn van het ontbreken van of het misleidende of onjuiste karakter van de informatie in het blad met essentiële beleggingsinformatie, indien het ontbreken van deze informatie of het misleidende of onjuiste karakter ervan, van dien aard is dat een positief klimaat kon worden gecreëerd op de markt of de aankoopprijs van de belegging positief kon worden beïnvloed.".

Art. 10.In hetzelfde hoofdstuk 1 wordt een artikel 4 ingevoegd, luidende: "

Art. 4.§ 1. De volgende bepalingen zijn van toepassing wanneer een crowdfundingdienstverlener, voor de verlening van crowdfundingdiensten, een beroep wenst te doen op een special purpose vehicle in de vorm een compartiment in een vennootschap: 1° de rechten van de beleggers en schuldeisers met betrekking tot een compartiment of die zijn ontstaan naar aanleiding van de oprichting, de werking of de vereffening van een compartiment, zijn beperkt tot de activa van dat compartiment;2° elke verbintenis of verrichting van de vennootschap wordt ten aanzien van de tegenpartij op een niet mis te verstane wijze toegerekend aan één of meer compartimenten.De tegenpartij wordt daarvan op passende wijze geïnformeerd. De bestuurders zijn, hetzij jegens de beleggingsvennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de bepalingen van dit punt; 3° voor elk compartiment moet een afzonderlijke boekhouding worden gevoerd;4° in afwijking van de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet van 16 december 1851 strekken de activa van een bepaald compartiment exclusief tot waarborg voor de rechten van de beleggers met betrekking tot dit compartiment en de schuldeisers van wie de vorderingen zijn ontstaan naar aanleiding van de oprichting, de werking of de vereffening van dit compartiment;5° de regels inzake gerechtelijke reorganisatie en faillissement worden toegepast per compartiment zonder dat een dergelijke gerechtelijke reorganisatie of faillissement van rechtswege de gerechtelijke reorganisatie of het faillissement van de andere compartimenten of van de vennootschap tot gevolg kan hebben;6° in geval van ontbinding of vereffening van een compartiment zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van overeenkomstige toepassing. § 2. De rechtsvorm waarvoor de special purpose vehicle of de vennootschap heeft geopteerd, houdt in dat de aansprakelijkheid van de beleggers beperkt is tot hun inbreng.".

Art. 11.In hetzelfde hoofdstuk 1 wordt een artikel 5 ingevoegd, luidende: "

Art. 5.De publicitaire mededelingen betreffende een crowdfundingaanbod mogen in geen andere taal worden verspreid dan de ta(a)l(en) waarin het blad met essentiële beleggingsinformatie in België beschikbaar word(t)(en) gesteld.".

Art. 12.In titel 2 van dezelfde wet wordt een hoofdstuk 2 ingevoegd, luidende: "HOOFDSTUK 2. - Toezicht en administratieve sancties en maatregelen".

Art. 13.In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 12, wordt een artikel 6 ingevoegd, luidende: "

Art. 6.De FSMA staat in voor de taken als bevoegde autoriteit waarvan sprake in de Verordening 2020/1503, en ziet toe op de naleving van deze Verordening en de op grond of ter uitvoering ervan genomen bepalingen, alsook van deze wet.".

Art. 14.In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel 7 ingevoegd, luidende: "

Art. 7.§ 1. Voor de uitoefening van de in artikel 6 bedoelde opdrachten kan de FSMA, ten aanzien van iedere natuurlijke of rechtspersoon, inclusief (i) de crowdfundingdienstverleners, de derden die zijn aangewezen om functies te vervullen in verband met de verlening van crowdfundingdiensten, en de natuurlijke of rechtspersonen onder wier zeggenschap zij staan of over wie zij zeggenschap uitoefenen, en (ii) de accountants en de bestuurders van de crowdfundingdienstverleners en van derden die zijn aangewezen om functies te vervullen in verband met de verlening van crowdfundingdiensten: 1° zich elke informatie en elk document, in welke vorm ook, doen meedelen;2° ter plaatse inspecties en expertises verrichten, ter plaatse kennis nemen en een kopie maken van elk document, gegevensbestand en registratie, en toegang hebben tot elk informaticasysteem;3° de commissarissen of de met de controle van de jaarrekeningen belaste personen van deze entiteiten, op kosten van deze entiteiten, om bijzondere verslagen vragen over de door haar aangegeven onderwerpen;4° de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 79 tot 86 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten uitoefenen overeenkomstig de nadere bepalingen in die artikelen. § 2. De FSMA kan de maatregelen nemen en de bevoegdheden uitoefenen waarin artikel 30, lid 2 en 4, van Verordening 2020/1503, voor de bevoegde autoriteit voorziet.".

Art. 15.In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel 8 ingevoegd, luidende: "

Art. 8.§ 1. Onverminderd de andere maatregelen als bedoeld in Verordening 2020/1503, kan de FSMA de in de paragrafen 2 en 3 bedoelde maatregelen nemen bij overtreding van de bepalingen van Verordening 2020/1503 en de ter uitvoering of op basis ervan genomen gedelegeerde handelingen, en van deze wet, alsook bij het verzuim om mee te werken aan een onderzoek of een inspectie of het verzuim in te gaan op een verzoek als bedoeld in artikel 7, § 1. § 2. Wanneer de FSMA een inbreuk vaststelt op de bepalingen en verplichtingen bedoeld in paragraaf 1, kan zij de voor de inbreuk verantwoordelijke persoon bevelen om, binnen de termijn die zij bepaalt, de vastgestelde toestand te verhelpen alsook, desgevallend, om af te zien van herhaling van de gedraging die een inbreuk vormt. De FSMA kan ook elke natuurlijke of rechtspersoon die onjuiste of misleidende informatie heeft gepubliceerd of verspreid, bevelen om een rechtzetting te publiceren.

Indien de betrokken persoon na afloop van de termijn in gebreke blijft, kan de FSMA hem, op voorwaarde dat hij zijn middelen heeft kunnen laten gelden: 1° haar standpunt over de krachtens het eerste lid gedane vaststellingen openbaar maken, waarbij zij de identiteit van diegene die verantwoordelijk is voor de overtreding, en de aard van de overtreding verduidelijkt.Deze openbaarmaking gebeurt op kosten van de betrokken persoon; 2° de betaling van een dwangsom opleggen die, per kalenderdag dat het bevel niet wordt nageleefd, niet meer mag bedragen dan 5 000 euro, noch in het totaal 250 000 euro mag overschrijden. § 3. De FSMA kan een administratieve geldboete opleggen aan eenieder die de in paragraaf 1 bedoelde bepalingen en verplichtingen overtreedt.

Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde administratieve geldboetes wordt als volgt bepaald: 1° wanneer het een rechtspersoon betreft, mag de administratieve geldboete, voor hetzelfde feit of geheel van feiten, niet meer bedragen dan 500 000 euro, of, indien dit hoger is, 5 % van de totale jaaromzet van die rechtspersoon volgens de recentste jaarrekening die door het leidinggevend orgaan is opgesteld.Is de rechtspersoon een moederonderneming of een dochteronderneming van de moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen, dan is de betrokken totale jaaromzet gelijk aan de totale jaaromzet, volgens de laatst beschikbare geconsolideerde jaarrekening als goedgekeurd door het leidinggevend orgaan van de uiteindelijke moederonderneming; 2° wanneer het een natuurlijk persoon betreft, mag de administratieve geldboete, voor hetzelfde feit of geheel van feiten, niet meer bedragen dan 500 000 euro. Wanneer de overtreding de overtreder winst heeft opgeleverd of ervoor heeft gezorgd dat een verlies kon worden vermeden, mag dit maximum, ongeacht wat voorafgaat, tot het dubbele van die winst of dat verlies worden verhoogd, zelfs als het op die manier de in het tweede lid, 1° of 2°, bedoelde bedragen overtreft. § 4. De met toepassing van dit artikel opgelegde dwangsommen en geldboetes worden ten voordele van de Schatkist geïnd door de administratie belast met de inning en de invordering van dwangsommen en geldboetes.".

Art. 16.In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel 9 ingevoegd, luidende: "

Art. 9.§ 1. Onverminderd de toepassing van strengere, in het Strafwetboek gestelde straffen, wordt eenieder die crowdfundingdiensten verleent zonder over de door Verordening 2020/1503 vereiste vergunning te beschikken wanneer die vergunning vereist is, gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 50 euro tot 10 000 euro of met een van die straffen alleen. § 2. De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de in dit artikel bedoelde inbreuken.".

Art. 17.In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel 10 ingevoegd, luidende: "

Art. 10.Onverminderd het gemeen recht inzake burgerlijke aansprakelijkheid en niettegenstaande elk andersluidend beding in het nadeel van de belegger, verklaart de rechter de aankoop van of de inschrijving op effecten, voor crowdfunding toegelaten instrumenten, of leningen nietig indien deze aankoop of inschrijving plaatsvond naar aanleiding van een crowdfundingaanbod in verband waarmee geen blad met essentiële beleggingsinformatie is overhandigd aan de aspirant-beleggers.

Niettegenstaande elk andersluidend beding in het nadeel van de belegger, wordt de schade veroorzaakt door de aankoop van of de inschrijving op de betrokken effecten, voor crowdfunding toegelaten instrumenten of leningen geacht het gevolg te zijn van de in het eerste lid bedoelde overtreding.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Art. 18.Artikel 5, § 1, eerste lid, 14°, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wordt opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 14/02/2020 numac 2020020171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/07/2018 pub. 23/07/2021 numac 2021031767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 bron federale overheidsdienst financien Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark sluiten op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

Art. 19.In artikel 10, § 5, van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 14/02/2020 numac 2020020171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/07/2018 pub. 23/07/2021 numac 2021031767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 bron federale overheidsdienst financien Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark sluiten op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt wordt een bepaling onder 3° ingevoegd, luidende: "3° bij toepassing van de artikelen 23 of 24 van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937.".

Art. 20.In artikel 21, § 2, van dezelfde wet wordt de bepaling onder d) vervangen als volgt: "d) om een beroep te doen op de diensten van een crowdfundingdienstverlener om zijn/haar beleggingsinstrumenten te commercialiseren conform Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937.".

Art. 21.Artikel 22, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004009518 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 16/07/2004 pub. 03/02/2011 numac 2011000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht type wet prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht sluiten1, wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° op de reclame en de andere documenten en berichten die betrekking hebben op crowdfundingaanbiedingen in de zin van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937.".

Art. 22.Artikel 25, § 2, van dezelfde wet wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° op aanbiedingen aan het publiek in het kader waarvan een blad met essentiële beleggingsinformatie aan de beleggers moet worden verstrekt krachtens Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937.".

Art. 23.Artikel 27 van dezelfde wet wordt aangevuld met volgend lid: "Dit artikel is niet van toepassing wanneer Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 van toepassing is.".

Art. 24.In artikel 28, eerste lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 6° wordt aangevuld met de woorden "of van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937"; 2° er wordt een bepaling onder 10° ingevoegd, luidende: "10° de projecteigenaren in de zin van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 die gelden van beleggers aanvaarden met betrekking tot leningen die zijn gefaciliteerd door een crowdfundingdienstverlener die krachtens deze Verordening is vergund, en binnen de in artikel 1, lid 2, c), van diezelfde Verordening bedoelde begrenzing.". HOOFDSTUK 5. - Fiscale bepalingen

Art. 25.In artikel 21, eerste lid, 13°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004009518 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 16/07/2004 pub. 03/02/2011 numac 2011000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht type wet prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder e), worden de woorden "als alternatieve-financieringsplatform zijn vergund door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of moet worden uitgebaat door een Belgische gereglementeerde onderneming of een gereglementeerde onderneming naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die, op grond van haar statuut, een dergelijke activiteit mag verrichten, conform de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën;" vervangen door de woorden "als crowdfundingdienstverlener zijn vergund door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) nr. 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937."; b) in de bepaling onder f), worden de woorden "hetzij door een financieringsvehikel als bedoeld in de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën," vervangen door de woorden "hetzij door een special purpose vehicle als bedoeld in artikel 2, § 1, q), van voornoemde Verordening (EU) nr.2020/1503,".

Art. 26.In artikel 14526 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) paragraaf 1, eerste lid, b), wordt vervangen als volgt: "b) nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een special purpose vehicle als bedoeld in artikel 2, lid 1, q), van Verordening (EU) nr. 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937, en waarop de belastingplichtige via een crowdfundingplatform heeft ingeschreven, op voorwaarde dat het special purpose vehicle de betalingen van de belastingplichtigen, desgevallend na aftrek van een vergoeding voor zijn intermediaire rol, rechtstreeks investeert in nieuwe aandelen op naam die een fractie vertegenwoordigen van het kapitaal van een in § 3, eerste lid, bedoelde vennootschap, naar aanleiding van de oprichting van die vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting ervan en die het volledig heeft volstort. Emittenten van certificaten van aandelen worden gelijkgesteld met special purpose vehicles;". b) paragraaf 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Het in het eerste lid bedoelde crowdfundingplatform is een crowdfundingdienstverlener als bedoeld in artikel 2, lid 1, e), van voornoemde Verordening (EU) nr.2020/1503 en dat is vergund door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomstovereenkomstig artikel 12 van deze Verordening."; c) in paragraaf 3, eerste lid, 11°, worden de woorden "het financieringsvehikel" vervangen door de woorden "het special purpose vehicle";d) in paragraaf 3, derde lid, 2°, worden de woorden "een financieringsvehikel als bedoeld in § 1, eerste lid, b," vervangen door de woorden "een special purpose vehicle als bedoeld in § 1, eerste lid, b,";e) in paragraaf 3, derde lid, 3°, worden de woorden "een financieringsvehikel als bedoeld in § 1, eerste lid, b," vervangen door de woorden "een special purpose vehicle als bedoeld in § 1, eerste lid, b,";f) in paragraaf 3, derde lid, 4°, worden de woorden "een financieringsvehikel als bedoeld in § 1, eerste lid, b," vervangen door de woorden "een special purpose vehicle als bedoeld in § 1, eerste lid, b,";g) in paragraaf 3, zesde lid, worden de woorden "het financieringsvehikel" vervangen door de woorden "het special purpose vehicle";h) in paragraaf 4, worden de woorden "of het in § 1, eerste lid, b, bedoelde financieringsvehikel" vervangen door de woorden "of het in § 1, eerste lid, b, bedoelde special purpose vehicle";i) in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "het financieringsvehikel" vervangen door de woorden "het special purpose vehicle";j) in paragraaf 5, vierde lid, worden de woorden "het financieringsvehikel" vervangen door de woorden "het special purpose vehicle".

Art. 27.In artikel 14527 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) paragraaf 1, eerste lid, b), wordt vervangen als volgt: "b) nieuwe beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door een special purpose vehicle als bedoeld in artikel 2, lid 1, q), van Verordening (EU) nr.2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937, en waarop de belastingplichtige via een crowdfundingplatform heeft ingeschreven, op voorwaarde dat het special purpose vehicle de betalingen van de belastingplichtigen, desgevallend na aftrek van een vergoeding voor zijn intermediaire rol, rechtstreeks investeert in nieuwe aandelen op naam die een fractie vertegenwoordigen van het kapitaal van een in § 2, eerste lid, bedoelde vennootschap, naar aanleiding van de oprichting van die vennootschap of een kapitaalverhoging binnen vijf, zes, zeven, acht negen of tien jaar na de oprichting ervan en die het volledig heeft volstort. Emittenten van certificaten van aandelen worden gelijkgesteld met special purpose vehicles;". b) in paragraaf 2, eerste lid, 13°, worden de woorden "of het financieringsvehikel" vervangen door de woorden "of het special purpose vehicle";c) in paragraaf 2, vijfde lid, 2°, worden de woorden "of via een financieringsvehikel als bedoeld in § 1, eerste lid, b," vervangen door de woorden "of via een special purpose vehicle als bedoeld in § 1, eerste lid, b,";d) in paragraaf 2, vijfde lid, 3°, worden de woorden "of via een financieringsvehikel als bedoeld in § 1, eerste lid, b," vervangen door de woorden "of via een special purpose vehicle als bedoeld in § 1, eerste lid, b,";e) in paragraaf 3, worden de woorden "of het in § 1, eerste lid, b, bedoelde financieringsvehikel" vervangen door de woorden "of het in § 1, eerste lid, b, bedoelde special purpose vehicle";f) in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "of het financieringsvehikel" vervangen door de woorden "of het special purpose vehicle";g) in paragraaf 4, derde lid, worden de woorden "of van het financieringsvehikel" vervangen door de woorden "of van het special purpose vehicle". HOOFDSTUK 6. - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Art. 28.§ 1. De crowdfundingdienstverleners die, op 10 november 2021, een vergunning als alternatieve-financieringsplatform hebben, of die, conform artikel 6, § 2, van de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, hun voornemen ter kennis van de FSMA hebben gebracht om de activiteit te verrichten als bedoeld in artikel 3 van die wet, mogen de betrokken activiteiten blijven verrichten conform voornoemde wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, zoals die van kracht was op de dag vóór de inwerkingtreding van deze wet, tot op het moment waarop hun de vergunning wordt verleend als bedoeld in artikel 12 van Verordening 2020/1503, en uiterlijk tot de in artikel 29, § 2, bedoelde datum. § 2. Overeenkomstig artikel 48, lid 2, van Verordening 2020/1503 kan de FSMA bepalen welke van de in artikel 12 van Verordening 2020/1503 bedoelde documenten en inlichtingen niet langer moeten worden verstrekt in het kader van de nieuwe vergunningsaanvraag.

Art. 29.§ 1. Deze titel treedt in werking op de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt. § 2. In afwijking van paragraaf 1, met betrekking tot de crowdfundingdienstverleners die, op 10 november 2021, een vergunning als alternatieve-financieringsplatform hebben, of die, conform artikel 6, § 2, van de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, hun voornemen ter kennis van de FSMA hebben gebracht om de activiteit te verrichten als bedoeld in artikel 3 van die wet, zijn de bepalingen van hoofdstuk 1, van hoofdstuk 2, van de artikelen 18 en 20 en van hoofdstuk 5 pas van toepassing vanaf 10 november 2022 of vanaf de dag waarop hun de vergunning wordt verleend als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937, naargelang van wat zich het eerst voordoet.

Indien de Commissie echter gebruikmaakt van de haar verleende machtiging bij artikel 48, lid 3, van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937, zijn de bepalingen van hoofdstuk 1, van hoofdstuk 2, van de artikelen 18 en 20 en van hoofdstuk 5 pas van toepassing op de crowdfundingdienstverleners die, op 10 november 2021, over een vergunning als alternatieve-financieringsplatform beschikken, dan wel de FSMA in kennis hebben gesteld van hun voornemen om de activiteit uit te oefenen als bedoeld in artikel 3 van de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, vanaf de in voornoemde gedelegeerde handeling vermelde datum of vanaf de dag waarop hun de vergunning wordt verleend als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937, naargelang van wat zich het eerst voordoet. § 3. In afwijking van paragraaf 1, blijft artikel 28 van de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën van toepassing met betrekking tot de beleggingen die, wat de betrokken dienstverlener betreft, zijn verricht tot de dag voor de inwerkingtreding van deze titel.

TITEL III. - OMZETTING VAN RICHTLIJN (EU) 2021/338 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 16 FEBRUARI 2021 TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 2014/65/EU WAT BETREFT INFORMATIEVEREISTEN, PRODUCTGOVERNANCE EN POSITIELIMIETEN, EN RICHTLIJNEN 2013/36/EU EN (EU) 2019/878 WAT BETREFT DE TOEPASSING DAARVAN OP BELEGGINGSONDERNEMINGEN, OM BIJ TE DRAGEN AAN HET HERSTEL VAN DE COVID-19-CRISIS HOOFDSTUK 1. - Doel

Art. 30.De bepalingen van deze titel zorgen voor de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 31.In artikel 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 59° wordt vervangen als volgt: "59° "landbouwgrondstoffenderivaten": derivatencontracten met betrekking tot producten die zijn opgesomd in artikel 1 van, en bijlage I, delen I tot XX en XXIV/1, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, alsook met betrekking tot producten die zijn vermeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten;"; 2° het lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 77°, 78° en 79°, luidende: "77° "make-whole-clausule": een bepaling die tot doel heeft de belegger te beschermen door ervoor te zorgen dat, in geval van vervroegde aflossing van een obligatie, de emittent aan de houder van de obligatie een bedrag moet betalen dat gelijk is aan de som van de netto contante waarde van de resterende couponbetalingen die tot de vervaldatum worden verwacht, en de hoofdsom van de af te lossen obligatie;78° "elektronische vorm": elke andere duurzame drager dan papier; 79° "wissel van financiële instrumenten": het verkopen van een financieel instrument en het kopen van een ander financieel instrument of het uitoefenen van een recht om een wijziging aan te brengen met betrekking tot een bestaand financieel instrument;".

Art. 32.In artikel 26, derde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU sluiten, worden de woorden "dat zij ertoe gehouden zijn met betrekking tot deze transacties of met betrekking tot rechtstreeks met deze transacties verband houdende nevendiensten de verplichtingen bepaald door en krachtens de artikelen 27, § 1, § 2, eerste lid, en § 3, eerste lid, en §§ 5 tot 9, 27bis, §§ 1, 7 en 9, eerste lid, 27ter, §§ 1 tot 3, 5, 6 en 8, en 27quater, § 1, en 28 na te komen" vervangen door de woorden "dat zij ertoe gehouden zijn met betrekking tot deze transacties of met betrekking tot rechtstreeks met deze transacties verband houdende nevendiensten de verplichtingen bepaald door en krachtens de artikelen 27, § 1, § 2, eerste lid, en § 3, eerste lid, en §§ 5 tot 9, 27bis, §§ 1 tot 7, 27ter, §§ 1 tot 3, 5 tot 8, 27quater, § 1, en 28 na te komen".

Art. 33.In artikel 27 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een § 3/1 ingevoegd, luidende: " § 3/1.De gereglementeerde ondernemingen worden vrijgesteld van de vereisten van paragrafen 2 en 3 indien de beleggingsdienst die zij verlenen, betrekking heeft op obligaties zonder andere ingebedde derivaten dan een make-whole-clausule, of indien de financiële instrumenten uitsluitend onder in aanmerking komende tegenpartijen als bepaald ter uitvoering van artikel 26, achtste lid, worden verhandeld of verspreid."; 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 11, luidende: " § 11.De verstrekking van onderzoek door derden aan gereglementeerde ondernemingen die vermogensbeheerdiensten of andere beleggings- of nevendiensten aan cliënten verlenen, wordt geacht te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van paragraaf 1 indien: a) de gereglementeerde onderneming en de verstrekker van het onderzoek vóór de verstrekking van de uitvoerende of de onderzoeksdienst een overeenkomst hebben gesloten waarin het deel van de gecombineerde lasten of gezamenlijke betalingen voor uitvoerende diensten en onderzoek wordt vermeld dat betrekking heeft op onderzoek;b) de gereglementeerde onderneming haar cliënten informeert over de gezamenlijke betalingen voor uitvoerende diensten en onderzoek aan derde verstrekkers van onderzoek;en c) het onderzoek waarvoor de gecombineerde lasten gelden of de gezamenlijke betaling wordt verricht, betrekking heeft op emittenten van wie de marktkapitalisatie gedurende de periode van 36 maanden voorafgaand aan de verrichting van het onderzoek niet hoger was dan 1 miljard euro, op basis van de eindejaarskoersen voor de jaren waarin zij genoteerd zijn of waren, of uitgedrukt in eigen vermogen voor de boekjaren waarin zij niet genoteerd zijn of waren. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt "onderzoek" begrepen als onderzoeksmateriaal of -diensten met betrekking tot een of meer financiële instrumenten of andere activa, of emittenten of potentiële emittenten van financiële instrumenten, of als onderzoeksmateriaal of -diensten die nauw verband houden met een specifieke bedrijfssector of markt zodat hiermee wordt bijgedragen tot de opinievorming over financiële instrumenten, activa of emittenten binnen die bedrijfssector of markt.

Onderzoek omvat ook materiaal of diensten die een expliciete of impliciete aanbeveling of suggestie inhouden voor een beleggingsstrategie, en gefundeerd advies bieden over de huidige of toekomstige waarde of prijs van financiële instrumenten of activa; het kan ook analyses en originele inzichten bevatten en tot conclusies komen op basis van nieuwe of bestaande informatie die bruikbaar is voor de inhoudelijke ondersteuning van de beleggingsstrategie, en die van belang is alsook in staat is om waarde toe te voegen aan de beslissingen van de gereglementeerde onderneming namens de cliënten die dit onderzoek vergoeden.".

Art. 34.In artikel 27bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 5 wordt aangevuld met drie leden, luidende: "Indien de overeenkomst tot koop of verkoop van een financieel instrument met behulp van een techniek voor communicatie op afstand wordt gesloten die verhindert dat de informatie over kosten en lasten vooraf wordt verstrekt, mag de gereglementeerde onderneming de informatie over kosten en lasten zonder onnodige vertraging na het sluiten van de transactie verstrekken in elektronische vorm of op papier, indien een niet-professionele cliënt daarom heeft verzocht, mits aan de twee volgende voorwaarden is voldaan: a) de cliënt heeft ermee ingestemd de informatie zonder onnodige vertraging na het sluiten van de transactie te ontvangen;b) de gereglementeerde onderneming heeft de cliënt de mogelijkheid geboden het sluiten van de transactie uit te stellen totdat de cliënt de informatie heeft ontvangen. Naast de vereisten van het vorige lid is de gereglementeerde onderneming verplicht de cliënt de mogelijkheid te bieden de informatie over kosten en lasten vóór het sluiten van de transactie telefonisch te ontvangen.

De vereisten van deze paragraaf zijn niet van toepassing op andere aan professionele cliënten verleende diensten dan beleggingsadvies en vermogensbeheer."; 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 9, luidende: " § 9.De gereglementeerde ondernemingen verstrekken alle op grond van dit artikel te verstrekken informatie aan cliënten of potentiële cliënten in elektronische vorm, behalve wanneer de cliënt of potentiële cliënt een niet-professionele cliënt of potentiële niet-professionele cliënt is die heeft verzocht om de informatie op papier te ontvangen, in welk geval die informatie op papier en kosteloos wordt verstrekt.

De gereglementeerde ondernemingen delen niet-professionele cliënten of potentiële niet-professionele cliënten mee dat zij de mogelijkheid hebben de informatie op papier te ontvangen.

De gereglementeerde ondernemingen delen de bestaande niet-professionele cliënten die de op grond van dit artikel te verstrekken informatie op papier ontvangen, mee dat zij die informatie in elektronische vorm zullen ontvangen, ten minste acht weken voordat die informatie in elektronische vorm zal worden verzonden. De gereglementeerde ondernemingen delen die bestaande niet-professionele cliënten mee dat zij de keuze hebben om hetzij de informatie op papier te blijven ontvangen, hetzij over te stappen op informatie in elektronische vorm. De gereglementeerde ondernemingen delen de bestaande niet-professionele cliënten ook mee dat een automatische overstap naar de elektronische vorm zal plaatsvinden indien zij niet binnen die termijn van acht weken hebben verzocht om de informatie op papier te blijven ontvangen. Dit hoeft niet te worden meegedeeld aan de bestaande niet-professionele cliënten die de op grond van dit artikel te verstrekken informatie reeds in elektronische vorm ontvangen.".

Art. 35.In artikel 27ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU sluiten, en gewijzigd bij de wetten van 20 september 2018 en 27 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Bij het verstrekken van beleggingsadvies of het verrichten van vermogensbeheer waarbij tussen financiële instrumenten wordt gewisseld, winnen de gereglementeerde ondernemingen de nodige informatie in met betrekking tot de investering van de cliënt en analyseren zij de kosten en baten van de wissel van financiële instrumenten.Bij het verstrekken van beleggingsadvies delen de gereglementeerde ondernemingen de cliënt mee of de baten van de wissel van financiële instrumenten al dan niet groter zijn dan de kosten daarvan.

De vereisten van het vorige lid zijn niet van toepassing op diensten die aan professionele cliënten worden verleend, tenzij die cliënten de gereglementeerde onderneming in elektronische vorm of op papier meedelen dat zij gebruik wensen te maken van de rechten waarin deze bepalingen voorzien. De gereglementeerde ondernemingen houden een register bij van dergelijke communicatie met cliënten."; 2° paragraaf 7 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De vereisten van deze paragraaf zijn niet van toepassing op diensten die aan professionele cliënten worden verleend, tenzij die cliënten de gereglementeerde onderneming in elektronische vorm of op papier meedelen dat zij gebruik wensen te maken van de rechten waarin deze bepalingen voorzien.De gereglementeerde ondernemingen houden een register bij van dergelijke communicatie met hun cliënten.".

Art. 36.Het artkel 145 van dezelfde wet opgeheven bij de wet van 16 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004009518 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 16/07/2004 pub. 03/02/2011 numac 2011000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht type wet prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht sluiten, wordt hersteld als volgt: "

Art. 145.Het vereiste inzake periodieke rapportage aan het publiek als bedoeld in artikel 28, § 3, is van toepassing vanaf 28 februari 2023.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

Art. 37.Artikel 3 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juli 2021, wordt aangevuld met een bepaling onder 94°, luidende: "94° make-whole-clausule: een bepaling die tot doel heeft de belegger te beschermen door ervoor te zorgen dat, in geval van vervroegde aflossing van een obligatie, de emittent aan de houder van de obligatie een bedrag moet betalen dat gelijk is aan de som van de netto contante waarde van de resterende couponbetalingen die tot de vervaldatum worden verwacht, en de hoofdsom van de af te lossen obligatie;".

Art. 38.Artikel 65/2, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De kredietinstellingen worden vrijgesteld van de vereisten als bedoeld in het eerste en het tweede lid indien de beleggingsdienst die zij verlenen, betrekking heeft op obligaties zonder andere ingebedde derivaten dan een make-whole-clausule, of indien de financiële instrumenten uitsluitend onder in aanmerking komende tegenpartijen als bepaald ter uitvoering van artikel 26, achtste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten worden verhandeld of verspreid.".

Art. 39.Artikel 529/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De beursvennootschappen worden vrijgesteld van de vereisten van artikel 65/2, § 1, indien de beleggingsdienst die zij verlenen, betrekking heeft op obligaties zonder andere ingebedde derivaten dan een make-whole-clausule, of indien de financiële instrumenten uitsluitend onder in aanmerking komende tegenpartijen als bepaald ter uitvoering van artikel 26, achtste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten worden verhandeld of verspreid.". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies type wet prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen sluiten betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Art. 40.Artikel 2 van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies type wet prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen sluiten betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 juli 2021, wordt aangevuld met een bepaling onder 74°, luidende: "74° "make-whole-clausule": een bepaling die tot doel heeft de belegger te beschermen door ervoor te zorgen dat, in geval van vervroegde aflossing van een obligatie, de emittent aan de houder van de obligatie een bedrag moet betalen dat gelijk is aan de som van de netto contante waarde van de resterende couponbetalingen die tot de vervaldatum worden verwacht, en de hoofdsom van de af te lossen obligatie;".

Art. 41.Artikel 4, § 1, 10°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU sluiten, wordt vervangen als volgt: "10° personen die: a) voor eigen rekening handelen, met inbegrip van market makers, in grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan, met uitzondering van personen die voor eigen rekening handelen bij het uitvoeren van orders van cliënten;of b) andere beleggingsdiensten dan handel voor eigen rekening in grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan verlenen aan de cliënten of leveranciers van hun hoofdbedrijf; mits: i). dit in elk van deze gevallen afzonderlijk en op geaggregeerde basis een nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf is op groepsbasis beschouwd; ii). deze personen niet behoren tot een groep waarvan het hoofdbedrijf bestaat in het verlenen van beleggingsdiensten in de zin van artikel 2, 1°, van deze wet of het verrichten van bankactiviteiten in de zin van artikel 4 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen sluiten, of het optreden als market maker voor grondstoffenderivaten; iii). deze personen geen techniek voor hoogfrequente algoritmische handel toepassen, en; iv). deze personen op verzoek de FSMA meedelen op welke basis zij hebben beoordeeld dat hun activiteit overeenkomstig de punten a) en b) een nevenactiviteit is van hun hoofdbedrijf.".

Art. 42.Artikel 26/1, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies worden vrijgesteld van de vereisten van de vorige leden, indien de beleggingsdienst die zij verlenen, betrekking heeft op obligaties zonder andere ingebedde derivaten dan een make-whole-clausule, of indien de financiële instrumenten uitsluitend onder in aanmerking komende tegenpartijen als bepaald ter uitvoering van artikel 26, achtste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten worden verhandeld of verspreid.". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU sluiten over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/eu

Art. 43.In artikel 69 van de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU sluiten over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.Overeenkomstig de door ESMA bepaalde berekeningsmethode, stelt de FSMA limieten vast en past ze toe ten aanzien van de omvang van een nettopositie die een persoon op elk moment kan aanhouden in landbouwgrondstoffenderivaten en cruciale of significante grondstoffenderivaten die op handelsplatformen worden verhandeld, en in economisch gelijkwaardige OTC-contracten. Grondstoffenderivaten worden als cruciaal of significant beschouwd wanneer de som van alle nettoposities van eindpositiehouders de omvang van hun positie in openstaande contracten vertegenwoordigt en gemiddeld ten minste 300 000 eenheden in één jaar bedraagt. De limieten worden vastgesteld op basis van alle posities die door een persoon worden aangehouden en de posities die voor rekening van deze persoon worden aangehouden op geaggregeerd groepsniveau teneinde: 1° marktmisbruik te voorkomen;2° ordelijke koersvormings- en afwikkelingsvoorwaarden te bevorderen, onder meer door marktverstorende posities te voorkomen en in het bijzonder door convergentie te waarborgen tussen de derivatenprijzen in de maand van levering en de prijzen op de spotmarkt voor de onderliggende grondstof, zonder afbreuk te doen aan de koersvorming op de markt voor de onderliggende grondstof. De in het eerste lid bedoelde positielimieten gelden niet voor: 1° posities die worden aangehouden door of voor rekening van een niet-financiële entiteit en waarvan objectief kan worden vastgesteld dat zij de risico's verminderen die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteit van die niet-financiële entiteit;2° posities die worden aangehouden door of voor rekening van een financiële entiteit die behoort tot een overwegend commerciële groep en die optreedt namens een niet-financiële entiteit van de overwegend commerciële groep, indien objectief kan worden vastgesteld dat die posities risico's verminderen die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteit van die niet-financiële entiteit.Onder "overwegend commerciële groep" wordt elke groep verstaan waarvan het hoofdbedrijf niet bestaat in het verlenen van beleggingsdiensten in de zin van richtlijn 2014/65/EU of het verrichten van activiteiten vermeld in bijlage I bij richtlijn 2013/36/EU, of het optreden als market maker met betrekking tot grondstoffenderivaten; 3° posities die worden aangehouden door financiële en niet-financiële tegenpartijen voor posities waarvan objectief kan worden aangetoond dat zij voortvloeien uit transacties die zijn aangegaan om te voldoen aan de verplichting een handelsplatform van liquiditeit te voorzien als bedoeld in artikel 2, lid 4, alinea 4, onder c) van richtlijn 2014/65/EU; 4° alle andere waardepapieren in de zin van artikel 2, 31°, c), van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten, die betrekking hebben op een grondstof of een onderliggende waarde bedoeld in artikel 2, 1°, j), van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten."; 2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.De FSMA stelt positielimieten vast voor op handelsplatformen verhandelde cruciale of significante grondstoffenderivaten en landbouwgrondstoffenderivaten, op basis van de berekeningsmethode die is bepaald in de door de Commissie overeenkomstig artikel 57, lid 3, van richtlijn 2014/65/EU vastgestelde technische reguleringsnormen.

Die positielimieten omvatten economisch gelijkwaardige OTC-contracten.

In geval van een aanzienlijke verandering op de markt, waaronder een aanzienlijke verandering in de leverbare voorraad of de positie in openstaande contracten, herziet de FSMA de in het eerste lid bedoelde positielimieten op basis van haar bepaling van de leverbare voorraad en van de positie in openstaande contracten, en stelt die positielimieten opnieuw vast overeenkomstig de berekeningsmethode die is bepaald in de door de Commissie overeenkomstig artikel 57, lid 3, van richtlijn 2014/65/EU vastgestelde technische reguleringsnormen.". 3° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt: " § 5.Ingeval 1° landbouwgrondstoffenderivaten die gebaseerd zijn op dezelfde onderliggende waarde en de zelfde kenmerken hebben, in aanzienlijke hoeveelheden worden verhandeld op handelsplatformen in meer dan één rechtsgebied, of 2° cruciale of significante grondstoffenderivaten die gebaseerd zijn op dezelfde onderliggende waarde en dezelfde kenmerken hebben, worden verhandeld op handelsplatformen in meer dan één rechtsgebied, stelt de FSMA, als zij de centrale bevoegde autoriteit is, de unieke positielimiet vast die wordt toegepast op alle handel in die derivaten.Als de FSMA de centrale bevoegde autoriteit is, raadpleegt zij de bevoegde autoriteiten van de andere handelsplatformen waar die landbouwgrondstoffenderivaten in aanzienlijke hoeveelheden worden verhandeld, of waar die cruciale of significante grondstoffenderivaten worden verhandeld, over de toe te passen unieke positielimiet en eventuele herzieningen van deze unieke positielimiet.

Als de FSMA niet de centrale bevoegde autoriteit is, en zij het niet eens is met de vaststelling van de unieke positielimiet door de centrale bevoegde autoriteit, geeft zij schriftelijk de volledige en gedetailleerde redenen aan waarom zij van mening is dat niet aan de vereisten van het eerste lid is voldaan.

Als de FSMA de centrale bevoegde autoriteit is van een van de handelsplatformen waar landbouwgrondstoffenderivaten die gebaseerd zijn op dezelfde onderliggende waarde en dezelfde kenmerken hebben, in aanzienlijke hoeveelheden worden verhandeld, of waar cruciale of significante grondstoffenderivaten die gebaseerd zijn op dezelfde onderliggende waarde en dezelfde kenmerken hebben, worden verhandeld, sluit zij, met de bevoegde autoriteiten van de andere betrokken handelsplatformen en de bevoegde autoriteiten van de positiehouders in die derivaten, samenwerkingsregelingen, die onder meer voorzien in de uitwisseling van relevante gegevens teneinde toezicht op en handhaving van de unieke positielimiet mogelijk te maken."; 4° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt: " § 6.Een beleggingsonderneming of marktexploitant die een handelsplatform exploiteert waarop grondstoffenderivaten worden verhandeld, past positiebeheercontroles toe, met inbegrip van bevoegdheden voor het handelsplatform om: 1° de posities in openstaande contracten van personen te bewaken;2° informatie te verkrijgen, met inbegrip van alle relevante documentatie, van personen betreffende de omvang en het doel van een ingenomen positie of aangegane blootstelling, en betreffende uiteindelijke of onderliggende eigenaren, gezamenlijke regelingen en enigerlei activa of verplichtingen op de onderliggende markt, met inbegrip van, in voorkomend geval, posities aangehouden in grondstoffenderivaten die gebaseerd zijn op dezelfde onderliggende waarde en dezelfde kenmerken hebben op andere handelsplatformen en in economisch gelijkwaardige OTC-contracten door middel van leden en deelnemers;3° te verzoeken dat een persoon een positie, tijdelijk of definitief, beëindigt of vermindert, en eenzijdig actie te ondernemen opdat de positie wordt beëindigd of verminderd indien de persoon nalaat aan een dergelijk verzoek te voldoen;en 4° te eisen dat een persoon weer tijdelijk voor liquiditeit op de markt zorgt voor een overeengekomen prijs en omvang, met de uitdrukkelijke bedoeling de effecten van een omvangrijke of dominante positie te beperken.".

Art. 44.In artikel 70 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Positierapportage is niet van toepassing op alle andere waardepapieren in de zin van artikel 2, 31°, c), van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten, die betrekking hebben op een grondstof of een onderliggende waarde bedoeld in artikel 2, 1°, j), van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Beleggingsondernemingen die buiten een handelsplatform grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan verhandelen, verstrekken de FSMA, als zij (a) de centrale bevoegde autoriteit is, of (b) - indien er geen centrale bevoegde autoriteit is - de bevoegde autoriteit van het handelsplatform waar de grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan worden verhandeld, ten minste op dagelijkse basis een volledige uitsplitsing van hun posities in economisch gelijkwaardige OTC-contracten en, in voorkomend geval, in grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan die op een handelsplatform worden verhandeld, alsmede die van hun cliënten, en van de cliënten van die cliënten tot aan de eindcliënt, in overeenstemming met artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014 en, indien van toepassing, artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1227/2011.".

Art. 45.In dezelfde wet wordt er een artikel 258/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 258/1.Goedgekeurde publicatieregelingen en goedgekeurde rapporteringsmechanismen waaraan, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 600/2014, een vergunning is verleend, en die een vrijstelling genieten overeenkomstig artikel 2, lid 3, van die Verordening, beschikken over passende procedures opdat hun werknemers in staat zijn potentiële of daadwerkelijke inbreuken intern via een specifiek kanaal te melden.". HOOFDSTUK 6. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 46.De bepalingen van deze titel treden in werking op 28 februari 2022.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 februari 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : Voor de Minister van Justitie afwezig De Minister van Middenstand en Zelfstandigen, D. CLARINVAL _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2400 Integraal verslag: 23 februari 2022.

^