Etaamb.openjustice.be
Wet van 16 juli 2004
gepubliceerd op 30 juli 2004

Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009518
pub.
30/07/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/wet/2004/07/16/2004009518/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JULI 2004. - Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 38, § 5, vierde lid, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, hersteld bij de wet van 4 mei 1999, worden de woorden « voor docenten en hoogleraren door die van hun diploma van licentiaat of doctor in de rechten » vervangen door de woorden « voor docenten en hoogleraren, door de taal van de gemeenschap bevoegd inzake onderwijs, voor de universiteit waar zij benoemd zijn. Indien deze docenten en hoogleraren benoemd zijn in universiteit die onder de bevoegdheid vallen van verschillende gemeenschappen, geldt de taal van de gemeenschap waarbij zij hun hoofdopdracht hebben ».

Art. 3.Deze wet treedt in werking de dag waarop zijn in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 16 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 51-1205/1 - Amendementen, nr. 51-1205/2 - Verslag, nr. 51-1205/3 - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 51-1205/4 - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-1205/5.

Integraal verslag : 1 juli 2004.

Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 3-798/1.

^