Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 april 2014
gepubliceerd op 17 juni 2014

Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024209
pub.
17/06/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/wet/2014/04/25/2014024209/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers

Art. 2.In artikel 2 van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 1°, wordt het woord ", gewasbeschermingsmiddelen" ingevoegd tussen het woord "biociden" en het woord "en verpakkingen".2° de bepaling onder 7° wordt vervangen als volgt : "7° gevaarlijke stoffen, gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen of gevaarlijke biociden : gevaarlijke stoffen, gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen of gevaarlijke biociden zoals bepaald in bijlage I, deel 2, 3 en 4 van de Verordening (EG) nr.1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;" 3° de bepaling onder 7bis° wordt ingevoegd, luidende : "7bis° gevaarlijke mengsels : ontplofbare, oxyderende, zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare, zeer giftige, giftige, schadelijke, bijtende, irriterende, sensibiliserende, kankerverwekkende, mutagene, voor de voortplanting giftige of milieugevaarlijke mengsels, of gevaarlijke mengsels zoals bepaald in bijlage I, deel 2, 3 en 4 van de Verordening (EG) nr.1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;" 4° de bepaling onder 8° wordt vervangen als volgt : "8° biociden : biociden zoals bepaald in artikel 3 van de Verordening (EU) nr.528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden;" 5° de bepaling onder 20°, wordt vervangen als volgt : "20° gewasbeschermingsmiddelen : a) gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen zoals bepaald in Verordening (EG) nr.1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad; b) alle andere producten in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd en die een werking als gewasbeschermingsmiddel of toevoegingsstof hebben of bestemd zijn om de werking, de eigenschappen of de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsmiddelen te beïnvloeden of bestemd zijn om te worden omgezet tot gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsmiddelen, al dan niet op de plaats van gebruik. De Koning kan het begrip gewasbeschermingsmiddelen nader omschrijven in overeenstemming met de desbetreffende richtlijnen en verordeningen van de Instellingen van de Europese Unie."

Art. 3.In artikel 5, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004 en 27 juli 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepalingen onder 6° worden de woorden "artikel 22 van de wet van 14 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument" vervangen door de woorden "de wet van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming sluiten betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming";2° in de bepalingen onder 10° worden de woorden "artikel 14 van de wet van 14 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument" vervangen door de woorden "de wet van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming sluiten betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming"; 3° het lid wordt aangevuld met de bepaling onder 14°, luidende : "14° het publiek te informeren inzake de op de markt te brengen producten of productgroepen, en dit publiek te sensibiliseren voor duurzame productie- en consumptiepatronen.".

Art. 4.In artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, wordt het woord "preparaat" telkens vervangen door het woord "mengsel".

Art. 5.In artikel 8bis, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "De Koning stelt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad een risicoreductieprogramma vast dat om de twee en een half jaar geactualiseerd wordt, ter vermindering van het gebruik en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, waaraan mens en leefmilieu kunnen worden blootgesteld." 2° in het tweede lid wordt de eerste zin, die aanvangt met de woorden "Voor de in het vorige lid bedoelde" en eindigt met de woorden "op mens en milieu.", vervangen als volgt : "Voor de in het vorige lid bedoelde biociden, gewasbeschermingsmiddelen en hun werkzame stoffen wordt er een reductiedoelstelling vastgelegd in de tijd en dit op basis van een grondige inventarisatie van de impact die zij hebben op mens en milieu." 3° in het tweede lid, tweede zin, wordt het woord "reductieprogramma" vervangen door het woord "risicoreductieprogramma".

Art. 6.In dezelfde wet wordt een Hoofdstuk Vter ingevoegd, luidende : "HOOFDSTUK Vter - Comité voor het toekennen van het EU-milieukeur".

Art. 7.In hoofdstuk Vter, ingevoegd bij artikel 6, wordt een artikel 14terdecies ingevoegd, luidende : "

Art. 14terdecies.Bij de voor het Leefmilieu bevoegde minister wordt een comité voor de toekenning van het EU-milieukeur opgericht, hierna het comité genoemd.

Op de voordracht van de voor het Leefmilieu en voor de Economie bevoegde ministers, bepaalt de Koning de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van het comité.".

Art. 8.In hetzelfde hoofdstuk Vter wordt een artikel 14quaterdecies ingevoegd, luidende : "

Art. 14quaterdecies.Onverminderd artikel 14sexiesdecies, is het comité de bevoegde instantie zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur.".

Art. 9.In hetzelfde hoofdstuk Vter wordt een artikel 14quindecies ingevoegd, luidende : "

Art. 14quinquiesdecies.§ 1. De Koning kan, na raadpleging van het comité, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad een systeem voor toekenning, controle en intrekking van een nationaal milieukeur organiseren en instellen.

Het comité wordt belast met het toekennen van het nationaal milieukeur, overeenkomstig de krachtens het eerste lid bepaalde procedure en nadere regels. § 2. Het in § 1 bedoelde milieukeur mag niet worden toegekend : 1° aan geneesmiddelen voor menselijk of voor diergeneeskundig gebruik, in de zin van artikel 1, § 1, 1), van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten op de geneesmiddelen, noch aan enig soort medische hulpmiddelen;2° aan producten die stoffen of mengsels bevatten die zijn ingedeeld als giftig, gevaarlijk voor het milieu, kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006; 3° aan producten die stoffen bevatten zoals bedoeld in artikel 57 van Verordening (EG) nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en de beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie. § 3. De criteria voor de toekenning van het in § 1 bedoelde milieukeur worden opgesteld volgens een totaalbenadering die is gebaseerd op de in artikel 6 en in de bijlage I van de Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europese Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur bepaalde algemene criteria.

De criteria voor de toekenning van het in § 1 bedoelde milieukeur aan een productengroep mogen niet minder strikt zijn dan die welke krachtens de Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europese Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur voor dezelfde productengroep zijn opgesteld."

Art. 10.In hetzelfde hoofdstuk Vter wordt een artikel 14sexdecies ingevoegd, luidende :

Art. 14sexiesdecies.Op de voordracht van de voor het Leefmilieu en voor de Economie bevoegde ministers en na het advies van het comité te hebben ingewonnen, bepaalt de Koning het bedrag en de wijze van betaling van de kosten voor de behandeling van het dossier betreffende de aanvraag tot toekenning van het milieukeurmerk, alsook van de vergoeding die voor het gebruik van het milieukeur verschuldigd is."

Art. 11.Artikel 15bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 15bis.Onverminderd de toepassing van artikelen 15 en 15ter oefenen, wat de bescherming van de werknemers betreft, de in uitvoering van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek aangewezen ambtenaren, binnen de perken van hun bevoegdheden, het toezicht uit op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan en van de verordening REACH. Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek.".

Art. 12.In dezelfde wet wordt een artikel 15ter ingevoegd, luidende : "

Art. 15ter.Onverminderd de toepassing van artikel 15 worden de ambtenaren van de Administratie der Douane en Accijnzen belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze wet, van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, van de uitvoeringsmaatregelen genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en van de verordeningen van de Europese Unie die opgenomen zijn in de bijlage I.".

Art. 13.In dezelfde wet wordt een artikel 15quater ingevoegd, luidende : "

Art. 15quater.Onverminderd de toepassing van artikel 15 en 15ter, oefenen de ambtenaren en beambten van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, binnen de perken van hun bevoegdheden, het toezicht uit op de naleving van de bepalingen van deze wet, de uitvoeringsbesluiten ervan en van de uitvoeringsmaatregelen genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, enkel in relatie tot deze richtlijn.

Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig hoofdstuk 10 van de wet van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming sluiten betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.".

Art. 14.In dezelfde wet wordt een artikel 15quinquies ingevoegd, luidende : "

Art. 15quinquies.Onverminderd de toepassing van artikel 15 en 15ter oefenen de in artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten0 houdende algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg bedoelde ambtenaren, binnen de perken van hun bevoegdheden, het toezicht uit op de naleving van de bepalingen van deze wet, de uitvoeringsbesluiten ervan, en van de Verordening (EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters, enkel in relatie tot deze verordening.

Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.".

Art. 15.In artikel 16, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten worden de woorden "bedoeld in artikel 15, § 1, eerste lid" vervangen door de woorden "bedoeld in artikelen 15, § 1, eerste lid, 15quater, eerste lid en 15quinquies, eerste lid,".

Art. 16.In dezelfde wet wordt een artikel 16bis ingevoegd, luidende : "

Art. 16bis.Bij overtredingen van deze wet, van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, van de uitvoeringsmaatregelen genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG en van de verordeningen van de Europese Unie die opgenomen zijn in de bijlage I, is diegene die het product op de markt brengt aansprakelijk voor de kosten van de analyse, opslag, terugname en vernietiging."

Art. 17.In artikel 17 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, eerste lid, 1° wordt aangevuld met de volgende woorden ", met uitzondering van artikel 5, § 1, eerste lid, 11° ";2° paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt vervangen als volgt : "2° hij die de artikelen 7, § 2, 13, § 4, 13, § 10, 14, § 2, 16, § 1 of 17, § 2 van Verordening (EG) nr.689/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, overtreedt;"; 3° paragraaf 1°, eerste lid, 6° en 7°, wordt vervangen als volgt : "6° hij die zich verzet tegen bezoeken, inspecties, inbeslagnames, monsternames of de vraag naar inlichtingen of documenten door de krachtens artikelen 15, 15ter, 15quater en 15quinquies aangewezen statutaire of contractuele personeelsleden;"; "7° hij die artikelen 3, 4, 4bis of 6, §§ 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia, overtreedt;"; 4° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met de bepalingen onder 15° en 16°, luidende : "15° hij die artikelen 4, §§ 1, 2 of 3, of artikel 5 van Verordening (EU) nr.995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen, overtreedt; 16° hij die inbreuk pleegt op : a) artikel 17, § 1, artikel 47, § 1, artikel 58, §§ 2 of 3, artikel 62, § 1, artikel 95, § 3 van Verordening (EU) nr.528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden; of b) een beslissing van het Europees Agentschap voor chemische stoffen of van de Europese Commissie die betrekking heeft op een van de in de bepaling onder a) bedoelde bepalingen;"; 5° paragraaf 2, 3°, wordt vervangen als volgt : "hij die de artikelen 7, §§ 4 of 7, 9, §§ 1 of 2, 10, § 4, 13, § 11, 15, § 2, of 16, §§ 2, 3 of 4, van Verordening (EG) nr.689/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, overtreedt;"; 6° in § 2, 4°, a), worden de woorden "artikel 113, §§ 1 of 3," opgeheven;7° paragraaf 2 wordt aangevuld met de bepalingen onder 11° en 12° luidende : "11° hij die artikelen 4, 5 of 6 van Verordening (EG) nr.1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters, overtreedt; 12° hij die inbreuk pleegt op : a) artikel 17, § 5 of 6, artikel 27, § 1, artikel 31, § 3, artikel 45, § 2, artikel 56, § 1 of 2, artikel 58, §§ 4, 5 of 6, artikel 59, § 3, artikel 62, § 2, a), artikel 63, § 3, derde lid, artikel 65, § 2, artikel 68, § 1, artikel 69, §§ 1 of 2, artikel 70, artikel 72, §§ 1 of 3 van Verordening (EU) nr.528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden; of b) een beslissing van het Europees Agentschap voor chemische stoffen of van de Europese Commissie die betrekking heeft op een van de in de bepaling onder a) bedoelde bepalingen." 8° een § 2sexies wordt ingevoegd, luidende : " § 2sexies.Met geldboete van 100 tot 500 euro voor elke overtreding wordt gestraft hij die de artikelen 9, §§ 2, 4 of 9, of 10, §§ 1, 3 of 4, van de Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europese Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur, overtreedt."

Art. 18.In artikel 17bis, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten en gewijzigd bij de wet van 10 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de woorden "overeenkomstig artikel 15" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikelen 15, 15quater en 15quinquies".

Art. 19.In artikel 18, § 2, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 10 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de inleidende zin "De overeenkomstig artikel 15, § 1, door de Koning aangewezen statutaire of contractuele personeelsleden, sturen het proces-verbaal dat het misdrijf vaststelt" wordt vervangen als volgt : "De overeenkomstig artikel 15, § 1 door de Koning aangewezen statutaire of contractuele personeelsleden en overeenkomstig artikelen 15bis, 15ter, 15quater en 15quinquies, aangewezen ambtenaren sturen het proces-verbaal dat het misdrijf vaststelt";2° in de bepaling onder b) worden de woorden "artikel 17, § 2" vervangen door de woorden "artikel 17, §§ 2 en 2bis".

Art. 20.In de artikelen 2, 3, 7, 17 en in het opschrift van hoofdstuk III van dezelfde wet, wordt het woord "preparaten" telkens vervangen door het woord "mengsels".

Art. 21.Bijlage I van dezelfde wet, zoals gewijzigd door de wetten van 28 maart 2003, 27 december 2004, 20 juli 2005, 1 maart 2007, 11 mei 2007, 10 september 2009 en 27 juli 2011 wordt aangevuld als volgt : "Verordening (EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europese Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur".

Art. 22.Bijlage VII van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten,wordt aangevuld met de bepalingen onder 12° en 13°, luidende : "12° Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden; 13° Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik." HOOFDSTUK 3. - Opheffing van de wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk

Art. 23.De wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk wordt opgeheven.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Werk, Mevr. M. DECONINCK De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

^