Etaamb.openjustice.be
Wet van 27 juli 2011
gepubliceerd op 19 augustus 2011

Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024180
pub.
19/08/2011
prom.
27/07/2011
ELI
eli/wet/2011/07/27/2011024180/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

27 JULI 2011. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet heeft tot doel : 1° het vaststellen van de strafsancties voor de overtredingen van de bepalingen van Verordening (EG) nr.689/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, voor zover deze bepalingen tot de federale bevoegdheid inzake productnormen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen behoren; 2° het vaststellen van de strafsancties voor de overtredingen van de bepalingen van Verordening (EG) nr.1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, voor zover deze bepalingen tot de federale bevoegdheid inzake productnormen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen behoren; 3° het vaststellen van de strafsancties voor de overtredingen van de bepalingen van Verordening (EG) nr.1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik, voor zover deze bepalingen tot de federale bevoegdheid inzake productnormen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen behoren; 4° het vaststellen van de strafsancties voor de overtredingen van de bepalingen van Verordening (EG) nr.1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad; 5° het vaststellen van de strafsancties voor de overtredingen van de bepalingen van Verordening (EG) nr.1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen; 6° het vaststellen van de strafsancties voor de overtredingen van de bepalingen van Verordening (EG) nr.2173/2005 van de Raad van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap; 7° de opheffing van de wet van 28 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden sluiten betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden, vermits de erin geregelde materie (bescherming van de werknemers tegen stoffen en preparaten) voortaan wordt behandeld door de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid;8° de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, en, daarmee samenhangend, een snelle en efficiënte implementatie te bewerkstelligen in België van deze Richtlijn; HOOFDSTUK 2. - Bepalingen betreffende de bescherming van de werknemers en de opheffing van de wet van 28 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden sluiten betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden

Art. 3.In het opschrift van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, worden de woorden « en de volksgezondheid » vervangen door de woorden « ,de volksgezondheid en de werknemers ».

Art. 4.In artikel 2, 19°, van dezelfde wet, worden de woorden « de Volksgezondheid of het Leefmilieu » vervangen door de woorden « de Volksgezondheid, het Leefmilieu of het Werk ».

Art. 5.In artikel 3, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met de bepaling onder 4°, luidende : « 4° de werknemers te beschermen tegen schadelijke effecten of risico's op schadelijke effecten van stoffen en preparaten welke het gevolg zijn of vermoedelijk zullen zijn van de blootstelling aan stoffen en preparaten op de arbeidsplaats of van het gebruik van stoffen en preparaten bij het uitoefenen van een beroepsactiviteit, door voorwaarden vast te stellen betreffende het op de markt brengen en de levering van deze stoffen en preparaten.»; 2° in het tweede lid worden de woorden « de bescherming van de werknemers noch » opgeheven.

Art. 6.In artikel 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden « het leefmilieu of de volksgezondheid » vervangen door de woorden « het leefmilieu, de volksgezondheid of de werknemers »;2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « of de werknemers » ingevoegd tussen het woord « volksgezondheid » en het woord « te ».

Art. 7.Artikel 7 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 10/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten sluiten, wordt aangevuld met twee leden, luidende: « Onverminderd de bepalingen van de verordening REACH bezorgt de leverancier de werkgever, zelfs indien deze daarom niet verzoekt, de informatie die hij nodig heeft voor het uitvoeren van de risicobeoordeling, het vaststellen van de preventiemaatregelen en het veilig gebruik van de stof of het preparaat, bij de eerste levering en later bij elke beduidende kwalitatieve of kwantitatieve wijziging in de samenstelling van de stof of het preparaat.

De Koning bepaalt, na advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de voorwaarden en de nadere regels betreffende de te verstrekken informatie. »

Art. 8.In artikel 9, eerste lid, van dezelfde wet, wordt het woord « volksgezondheid » vervangen door de woorden « volksgezondheid of de werknemers ».

Art. 9.In dezelfde wet wordt een artikel 15bis ingevoegd, luidende : «

Art. 15bis.Onverminderd de toepassing van artikel 15 oefenen, wat de bescherming van de werknemers betreft, de ambtenaren aangewezen in uitvoering van artikel 80 van de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, binnen de perken van hun bevoegdheden, het toezicht uit op de naleving van de bepalingen van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 november 1972Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsinspectie sluiten betreffende de arbeidsinspectie. »

Art. 10.In artikel 19, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen sluiten, worden de woorden « en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven » vervangen door de woorden « , de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad voor de aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen ».

Art. 11.De wet van 28 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden sluiten betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Omzetting van de Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten

Art. 12.In artikel 14bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragrafen 1 en 2 wordt het woord « energieverbruikende » telkens vervangen door het woord « energiegerelateerde »;2° in paragraaf 2 worden de woorden « in de handel te kunnen worden gebracht » vervangen door de woorden « op de markt te kunnen worden geïntroduceerd ».

Art. 13.In artikel 14ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt : « 1° « energiegerelateerd product » (« egp ») : elk op de markt geïntroduceerd en/of in gebruik genomen goed dat tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn om in onder dit hoofdstuk vallende energiegerelateerde producten te worden ingebouwd en die ten behoeve van eindgebruikers op de markt worden geïntroduceerd en/of in gebruik worden genomen als losse onderdelen waarvan de milieuprestaties onafhankelijk kunnen worden beoordeeld;»; 2° in de bepaling onder 2° worden de woorden « in de handel worden gebracht » vervangen door de woorden « op de markt worden geïntroduceerd »;3° in de bepaling onder 4° worden de woorden « in de communautaire handel brengen » vervangen door de woorden « op de markt introduceren »;4° in de bepaling onder 6° worden de woorden « in de communautaire handel brengen » vervangen door de woorden « op de markt introduceren », en worden de woorden « in de communautaire handel brengt » vervangen door de woorden « op de markt introduceert » - in de Franse tekst wordt het woord « communautaire » telkens geschrapt;5° in de bepaling onder 8° wordt het woord « brengt » vervangen door het woord « introduceert »;6° in de bepaling onder 17° worden de woorden « bijlage II B bij Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 inzake afvalstoffen » vervangen door de woorden « bijlage II van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen »; 7° in de bepaling onder 18° worden de woorden « bij Richtlijn 75/442/EEG » vervangen door de woorden « van Richtlijn 2008/98/EG » : 8° de bepaling onder 19° wordt vervangen als volgt : « 19° « gevaarlijke afvalstoffen » : afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 3, 2., van Richtlijn 2008/98/EG; ».

Art. 14.In het opschrift van Afdeling 3 van Hoofdstuk Vbis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de woorden « het in de communautaire handel brengen » vervangen door de woorden « het op de markt introduceren » - in de Franse tekst wordt het woord « communautaire » geschrapt.

Art. 15.In artikel 14quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « in de communautaire handel brengen » vervangen door de woorden « op de markt introduceren » - in de Franse tekst wordt het woord « communautaire » geschrapt;2° in paragraaf 2 worden de woorden « in de communautaire handel worden gebracht » vervangen door de woorden « op de markt worden geïntroduceerd » - in de Franse tekst wordt het woord « communautaire » geschrapt.

Art. 16.In artikel 14quinquies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « in de communautaire handel wordt gebracht » worden vervangen door de woorden « op de markt wordt geïntroduceerd »;2° in de Franse tekst wordt het woord « communautaire » geschrapt;3° de woorden « verklaring van overeenstemming » worden telkens vervangen door de woorden « EG-verklaring van overeenstemming »;4° in de Franse tekst worden de woorden « un marquage de conformité CE » vervangen door de woorden « marquage CE ».

Art. 17.In artikel 14sexies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de woorden « in de communautaire handel te brengen » vervangen door de woorden « op de markt te introduceren »; in de Franse tekst wordt het woord « communautaire » geschrapt.

Art. 18.In artikel 14septies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « in de communautaire handel brengen » worden vervangen door de woorden « op de markt introduceren » - in de Franse tekst wordt het woord « communautaire » geschrapt;2° de woorden « door hen geproduceerde » worden opgeheven.

Art. 19.Artikel 14octies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 14octies.Overeenkomstig de geldende uitvoeringsmaatregel dragen fabrikanten er zorg voor dat de afnemers van egp's in een door hen geschikt geachte vorm worden geïnformeerd over: a) de rol die zij kunnen spelen bij een duurzaam gebruik van het egp; en b) het ecologisch profiel van het egp en de voordelen van een ecologisch ontwerp, voor zover de uitvoeringsmaatregelen zulks vereisen.»

Art. 20.Artikel 14nonies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, wordt vervangen als volgt: «

Art. 14nonies.Indien de fabrikant niet in de Unie is gevestigd en in afwezigheid van een gevolmachtigde, dient de importeur ervoor te zorgen : a) dat het op de markt geïntroduceerde en/of in gebruik genomen egp voldoet aan de bepalingen van dit hoofdstuk en aan de toepasselijke uitvoeringsmaatregel;en b) dat de EG-verklaring van overeenstemming en de technische documentatie worden bijgehouden en ter beschikking worden gesteld.»

Art. 21.In artikel 14decies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden « onder de door de minister opgelegde voorwaarden » ingevoegd tussen de woorden « en om » en de woorden « een eind te maken aan de inbreuk »;2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden « het op de markt brengen » vervangen door de woorden « de marktintroductie »;3° in paragraaf 1, derde lid, wordt het woord « brengen » vervangen door het woord « introduceren »;4° in paragraaf 2 wordt het woord « wet » vervangen door het woord « onderafdeling », en wordt het woord « brengen » vervangen door het woord « introduceren ».

Art. 22.In artikel 14undecies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden « Besluit 93/465/EEG betreffende de modules voor de verschillende fasen van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure en de voorschriften inzake het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering van overeenstemming » vervangen door de woorden « bijlage II van Besluit nr.768/2008/EG »; 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « in de communautaire handel brengen » vervangen door de woorden « op de markt introduceren » - in de Franse tekst wordt het woord « communautaire » geschrapt.

Art. 23.In artikel 14duodecies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « , de bevoegde overheden krachtens andere regelgevingen inbegrepen, » ingevoegd tussen de woorden « de belanghebbenden » en de woorden « te kunnen raadplegen »;2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: « § 3.Voor de toepassing van dit hoofdstuk organiseert de minister de samenwerking met de overheden die verantwoordelijk zijn voor specifieke productgroepen krachtens wettelijke en reglementaire bepalingen; hij organiseert tevens de informatie-uitwisseling tussen de betrokken overheden en de Commissie. »

Art. 24.In de artikelen 14ter tot en met 14undecies, en in de bijlagen I tot en met V, van dezelfde wet worden het woord « evp », respectievelijk het woord « evp's », telkens vervangen door het woord « egp », respectievelijk het woord « egp's ».

HOOFDSTUK4. - Bepalingen betreffende de implementatie van de Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten

Art. 25.In artikel 15 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 10/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt : « § 1.Onverminderd de ambtsbevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, zien de daartoe door de Koning aangewezen statutaire of contractuele personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu toe op de naleving van de bepalingen van deze wet, van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, van de uitvoeringsmaatregelen genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG en van de verordeningen van de Europese Gemeenschap die opgenomen zijn in de bijlage I. »; 2° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt : « § 5.Behoudens wanneer een waarschuwing, bedoeld in artikel 17bis, wordt gegeven, stellen de statutaire of contractuele personeelsleden, bedoeld in § 1, eerste lid, de overtredingen van deze wet, van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, van de uitvoeringsmaatregelen genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG en van de verordeningen van de Europese Gemeenschap die opgenomen zijn in de bijlage I, vast in processen-verbaal, die bewijskracht hebben behoudens tegenbewijs; een afschrift ervan wordt binnen de dertig kalenderdagen na de vaststelling aan de overtreder toegezonden. »; 3° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt : « § 6.In het kader van de toepassing van deze wet, van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, van de uitvoeringsmaatregelen genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG en van de verordeningen van de Europese Gemeenschap die opgenomen zijn in de bijlage I, kan de Koning, op de gezamenlijke voordracht van de ministers die bevoegd zijn voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu, de Economische Zaken en de Middenstand, de toepassing van controlerichtlijnen voorschrijven die aangenomen werden door erkende nationale of internationale instellingen. »

Art. 26.In artikel 16, paragraaf 1, eerste lid, van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij de wetten van 28 maart 2003 en 10 september 2009, wordt de zin die aanvangt met de woorden: « De statutaire of contractuele personeelsleden ... » en eindigt met de woorden « ... aan een controle te onderwerpen. » vervangen als volgt : « De statutaire of contractuele personeelsleden, bedoeld in artikel 15, § 1, eerste lid, kunnen bij administratieve maatregel de producten waarvan zij vermoeden dat zij niet beantwoorden aan de bepalingen van een krachtens deze wet genomen besluit, of van een uitvoeringsmaatregel genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG, of van een verordening van de Europese Gemeenschap die opgenomen is in de bijlage I, tegen ontvangstbewijs tijdelijk in bezit nemen voor een termijn door de Koning bepaald, teneinde ze aan een controle te onderwerpen. »

Art. 27.In artikel 18 van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij de wetten van 28 maart 2003 en 10 september 2009, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : « § 1. De overtredingen van deze wet, van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, van de uitvoeringsmaatregelen genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG en van de verordeningen van de Europese Gemeenschap die opgenomen zijn in de bijlage I, die strafbaar gesteld zijn door artikel 17, § 1, 2 of 2bis, maken het voorwerp uit van ofwel een strafrechtelijke vervolging, ofwel van een administratieve boete, zoals bedoeld in dit artikel. » HOOFDSTUK5. - Vaststelling van de strafsancties voor de overtredingen van de bepalingen van de in artikel 2, 1° tot 7° genoemde verordeningen

Art. 28.In artikel 17 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 1, eerste lid, 1°bis, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten, wordt vervangen als volgt : « 1°bis hij die de voorschriften van een uitvoeringsmaatregel, genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG, hetzij vastgesteld krachtens Hoofdstuk Vbis van deze wet, hetzij vastgesteld door een Europese verordening of een beschikking, overtreedt;»; b) paragraaf 1, eerste lid, 2°, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt : « 2° hij die de artikelen 7, § 2, 13, § 4, of 14, § 2, van Verordening (EG) nr.689/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen overtreedt; »; c) in paragraaf 1, eerste lid, 3°, a) gewijzigd bij de wet van 10 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 10/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten sluiten, worden de woorden « artikel 35, » ingevoegd tussen de woorden « artikel 34, » en de woorden « artikel 37 »;d) paragraaf 1, eerste lid, 4°, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt : « 4° hij die de artikelen 5, § 1, 6, 11, § 8, 12, §§ 1 of 2, 20, § 1, 24, 26, § 1, of 27 van Verordening (EG) nr.1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen overtreedt; »; e) paragraaf 1, eerste lid, gewijzigd door de wetten van 28 maart 2003, 27 december 2004, 20 juli 2005, 1 maart 2007 en 10 september 2009, wordt aangevuld met de bepalingen onder 10°, 11°, 12°, 13° en 14° luidende: « 10° hij die artikel 4 van Verordening (EG) nr.1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 overtreedt; 11° hij die artikel 1, §§ 1 of 3, van Verordening (EG) nr.1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik overtreedt; 12° hij die de artikelen 28, § 1, 46, 49, § 4, 52, §§ 1, 4, 5 of 6, 54, §§ 1 of 2, 55, 56, §§ 1, 2 of 4, 58, § 1, 62, §§ 1, 2, 3 of 4, 64, §§ 1 of 2, 65, § 1, of 66, §§ 1, 2, 4, 5 of 6, van Verordening (EG) nr.1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad overtreedt; 13° hij die artikel 1 en de bijlage van Verordening (EG) nr.547/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen overtreedt; 14° hij die de artikelen 4, § 1, en 5, § 1, van Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap overtreedt. »; f) paragraaf 2, 3°, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt : « 3° hij die de artikelen 7, §§ 4 of 7, 9, §§ 1 of 2, 10, § 4, 13, §§ 10 of 11, 15, § 2, 16, §§ 2, 3 of 4, of 17, § 2, van Verordening (EG) nr.689/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen overtreedt; »; g) paragraaf 2, 5°, zoals gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt : « 5° hij die de artikelen 17, § 4, 18, § 5, of 25 van Verordening (EG) nr.1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen overtreedt; »; h) paragraaf 2, gewijzigd door de wetten van 28 maart 2003, 27 december 2004, 1 maart 2007 en 10 september 2009, wordt aangevuld met de bepalingen onder 8°, 9° en 10°, luidende: « 8° hij die de artikelen 37, §§ 3 of 6, 40, § 1, 41, 48, §§ 1 of 2, of 49, § 1, van Verordening (EG) nr.1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 overtreedt; 9° hij die artikel 5, § 3, van Verordening (EG) nr.1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik overtreedt; 10° hij die de artikelen 51, § 5, 61, §§ 1 of 3, of 67, §§ 1, 2 of 3, van Verordening (EG) nr.1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad overtreedt. » HOOFDSTUK6. - Slotbepalingen

Art. 29.In de bijlage I van dezelfde wet, zoals gewijzigd door de wetten van 28 maart 2003, 27 december 2004, 20 juli 2005, 1 maart 2007, 11 mei 2007 en 10 september 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Verordening (EG) nr.304/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, PB 2003, L63 » worden vervangen door de woorden « Verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen »; 2° de woorden « Verordening (EG) nr.2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen » worden vervangen door de woorden « Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen »; 3° de bijlage I wordt aangevuld als volgt : « Verordening (EG) nr.1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad Verordening (EU) nr. 547/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap. »

Art. 30.Hoofdstuk 3 van deze wet heeft uitwerking met ingang van 20 november 2010.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 27 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

^