Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 november 2015
gepubliceerd op 24 november 2015

Koninklijk besluit tot vaststelling van de weerslag van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de bijdragen voor zelfstandigen met het oog op de opbouw van een aanvullend pensioen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022412
pub.
24/11/2015
prom.
09/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/09/2015022412/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de weerslag van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de bijdragen voor zelfstandigen met het oog op de opbouw van een aanvullend pensioen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 44, § 2/2, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van het overlevingspensioen van de zelfstandigen sluiten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 mei 2015;

Gelet op het advies van de FSMA van 11 mei 2015;

Gelet op het advies nr. 11 van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen van 13 mei 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 8 juli 2015;

Gelet op advies 58.024/1 van de Raad van State, gegeven op 29 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de adviesaanvraag die op 14 april 2015 bij de Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is ingediend, met toepassing van artikel 80, eerste lid, van de Programmawet (I) van 24 december 2002;

Overwegende dat geen advies is verstrekt binnen de gestelde termijn;

Gelet op de Programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 80, laatste lid;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Pensioenen en de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de vaststelling van de bijdragen voor zelfstandigen met het oog op de opbouw van een aanvullend pensioen, is de breuk bedoeld in artikel 44, § 2/2, van de programmawet (I) van 24 december 2002 dezelfde als de breuk die jaarlijks wordt vastgesteld in uitvoering van artikel 11, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Zelfstandigen en de minister bevoegd voor Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Zelfstandigen, W. BORSUS

^