Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 december 2015

Benoeming Bij Koninklijk besluit van 9 november 2015 wordt Mevr. AZDAD, Karima, geboren op 11 september 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2015, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Franstalig taalkader, bij de Fe

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024270
pub.
09/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Benoeming Bij Koninklijk besluit van 9 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 10, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015022533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het promille, bedoeld in artikel 1bis, § 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015024264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen in verband met het aantal bijkomende bedden die erkend en in gebruik mogen worden genomen in diensten neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten in algemene ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de weerslag van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de bijdragen voor zelfstandigen met het oog op de opbouw van een aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 3, 4bis, II, A, 4ter en 7, 9, c), 12, §§ 1, c), en 3, 7°, 14, a), 14, d), 14, h), § 2, 19, § 5quinquies, 20, §§ 1 en 2, 21, § 1, 22, II, b), 24, § 10, en 25, §§ 1 en 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten wordt Mevr. AZDAD, Karima, geboren op 11 september 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2015, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Franstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

^