Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 april 2022
gepubliceerd op 09 mei 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022202514
pub.
09/05/2022
prom.
24/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971, artikel 9, § 1, tweede lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 2287, gegeven op 6 april 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 januari 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 8 februari 2022;

Gelet op het advies nr. 71.043/1 van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2022 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2001, wordt het vijfde lid vervangen als volgt : "Voor de bedienden wier wedde slechts voor een gedeelte veranderlijk is, worden voor het vast gedeelte de bepalingen van artikel 38 toegepast en voor het veranderlijk gedeelte de bepalingen van de vorige alinea's van dit artikel onder voorbehoud van andere beschikkingen die bij sectorale collectieve overeenkomst worden getroffen."

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomsten die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds bestaan, blijven van toepassing, ongeacht of zij al dan niet op sectorniveau zijn afgesloten.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^