Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 mei 2022

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, in werking tredend op 31 januari 2022 's avonds, is de heer Crowet P., secretaris bij het arbeidsauditoraat Henegouwen, op zijn verzoek in ruste gesteld. Bij koninklijk beslui Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij koninklijk besluit van 18(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022020851
pub.
17/05/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2021205417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 24/03/2022 numac 2021205796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar met een lange loopbaan (2021-2022) (1) type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de landingsbanen - afwijkend stelsel met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 157 van de Nationale Arbeidsraad voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 02/02/2022 numac 2021205422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156 tot vaststelling, voor 2021-2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 157 van 15 juli 2021 tot vaststelling, van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering sluiten, in werking tredend op 31 januari 2022 's avonds, is de heer Crowet P., secretaris bij het arbeidsauditoraat Henegouwen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Bij koninklijk besluit van 24 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 04/05/2022 numac 2022031952 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de verkiezingen bij de Orde der Dierenartsen type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 05/05/2022 numac 2022031956 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2017 houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie "Onrechtmatige bedingen" binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/05/2022 numac 2022031958 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de etikettering van en het verbod op allergene geurstoffen, en aniline type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 17/05/2022 numac 2022201875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/05/2022 numac 2022202514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 05/05/2022 numac 2022031955 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het bekwaamheidsgetuigschrift van de met het schieten met springstof belaste schietmeesters in open ontginningswerken in de ontginningsindustrie sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Bergen, mevr.

Serneels L.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022031437 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2022 tot vaststelling, voor het jaar 2022, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Bergen, mevr.

Arnould M.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 24 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 04/05/2022 numac 2022031952 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de verkiezingen bij de Orde der Dierenartsen type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 05/05/2022 numac 2022031956 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2017 houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie "Onrechtmatige bedingen" binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/05/2022 numac 2022031958 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de etikettering van en het verbod op allergene geurstoffen, en aniline type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 17/05/2022 numac 2022201875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/05/2022 numac 2022202514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 05/05/2022 numac 2022031955 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het bekwaamheidsgetuigschrift van de met het schieten met springstof belaste schietmeesters in open ontginningswerken in de ontginningsindustrie sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché in het rechtsgebied van het Hof van Cassatie, Mr. Bekaert K.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 27/04/2022 numac 2022031811 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022020614 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2018 houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022031231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2017 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de fsma met betrekking tot de alternatieve financieringsplatformen type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 27/04/2022 numac 2022020603 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het Hof van beroep Bergen, mevr.

Verhaegen V.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriele besluiten van 28 april 2022, zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket Bergen: Mevr. Arnould M. Mevr. Souplit E. Mevr. Van Honacker O. Mevr. Frazzini O. Bij ministerieel besluit van 24 april 2022, is mevr. Serneels L., aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Bergen.

Bij ministerieel besluit van 27 april 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022040912 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk adviescomité sluiten, is mevr. Verhaegen V., aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Charleroi.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^