Etaamb.openjustice.be
Wet van 17 maart 2019
gepubliceerd op 10 mei 2019

Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019012297
pub.
10/05/2019
prom.
17/03/2019
ELI
eli/wet/2019/03/17/2019012297/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

17 MAART 2019. - Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - AANPASSING VAN BEPAALDE FEDERALE FISCALE BEPALINGEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992

Art. 2.In artikel 2, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij wetten van 17 mei 2004, 15 december 2004, 27 december 2006, 11 december 2008, 30 juli 2013, 21 december 2013, 8 mei 2014, 12 mei 2014, 10 augustus 2015, 18 december 2015, 26 december 2015, 3 augustus 2016, 25 december 2017 en 30 juli 2018 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 5°, a, eerste lid, worden de woorden", regelmatig is opgericht, rechtspersoonlijkheid bezit en" opgeheven;2° de bepaling onder 5°, a, eerste lid, wordt aangevuld als volgt: "en die: - ofwel rechtspersoonlijkheid bezit naar het recht, Belgisch of buitenlands, dat haar beheerst; - ofwel wordt beheerst door een buitenlands recht die haar geen rechtspersoonlijkheid toekent maar een rechtsvorm heeft die vergelijkbaar is met die van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht en voldoet aan de definitie van binnenlandse vennootschap als bedoeld onder b) hieronder."; 3° in de bepaling onder 5°, b, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "haar maatschappelijke zetel," worden opgeheven;b) de bepaling wordt aangevuld met een lid, luidende: "De vennootschap die haar statutaire zetel in België heeft, wordt behoudens tegenbewijs vermoed daar ook haar voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur of beheer te hebben.Het tegenbewijs wordt enkel aanvaard indien er bovendien is aangetoond dat de fiscale woonplaats van de vennootschap in een andere Staat dan België is gevestigd volgens de fiscale wetgeving van deze andere Staat;"; 4° in de bepaling onder 5°, b)bis, wordt het tweede streepje aangevuld als volgt: "met dien verstande dat, met betrekking tot de vennootschappen naar Belgisch recht bedoeld in punt b van deze bijlage, de verwijzingen naar "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", en naar "gewone commanditaire vennootschap" ook moeten worden verstaan als een verwijzing naar respectievelijk de "besloten vennootschap", de "coöperatieve vennootschap "en de "commanditaire vennootschap"."; 5° in de bepaling onder 5°, c, worden de woorden "onverminderd de bepaling onder 5°, b," ingevoegd voor de woorden "enigerlei vennootschap", en worden de woorden "maatschappelijke zetel," opgeheven; 6° in de bepaling onder 5° /1, worden de woorden "artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen": 7° tussen de bepaling onder 5° bis en de bepaling onder 6°, wordt een bepaling onder 5° ter ingevoegd, luidende: "5° ter Gevestigd Wanneer de term gevestigd gebruikt wordt met betrekking tot enigerlei vennootschap, vereniging, inrichting of instelling in verhouding tot een Staat of een groep van Staten, betekent deze term dat deze haar fiscale woonplaats heeft in die Staat of in een van die Staten van die groep van Staten volgens de fiscale wetgeving van die Staat, zonder dat zij ten gevolge van een verdrag ter vermijding van dubbele belasting haar fiscale woonplaats buiten die Staat of groep van Staten heeft."; 8° de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt: "6° Kapitaal Er wordt verstaan onder: a) "Kapitaal", in hoofde van een vennootschap: 1) het kapitaal van een naamloze vennootschap zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of, in geval van een vennootschap met een andere rechtsvorm waarvoor het Belgisch of buitenlands recht dat haar beheerst in een gelijkaardig begrip voorziet, het begrip zoals bedoeld in dat recht;2) voor vennootschapsvormen waarvoor het Belgisch of buitenlands recht dat de vennootschap beheerst niet in een gelijkaardig begrip voorziet, het eigen vermogen van de vennootschap als bedoeld in het Belgisch recht of het buitenlands recht dat de vennootschap beheerst, in zoverre het gevormd wordt door inbrengen in geld of in natura, andere dan inbrengen in nijverheid. b) Gestort kapitaal Zowel voor een binnenlandse als voor een buitenlandse vennootschap, het werkelijk gestort kapitaal zoals het geldt terzake van de vennootschapsbelasting."; 9° tussen de bepaling onder 6° en de bepaling onder 7° worden de bepalingen onder 6° /1 en 6° /2 ingevoegd, luidende: "6° /1 Fusie door overneming, fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap, splitsing door overneming, splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen, gemengde splitsing, verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming en verrichting gelijkgesteld met splitsing, of, verkort, "fusie, splitsing en verrichting gelijkgesteld met een fusie of met een splitsing"; Er wordt verstaan onder: a) Fusie door overneming: de rechtshandeling waarbij de activa en passiva van het vermogen van één of meer vennootschappen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, in hun geheel op een andere, reeds bestaande vennootschap overgaan tegen uitreiking van aandelen van de verkrijgende vennootschap aan de aandeelhouders of vennoten van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van deze aandelen.Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders of vennoten toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen; b) Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap: de rechtshandeling waarbij de activa en passiva van het vermogen van twee of meer vennootschappen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, in hun geheel op een door hen opgerichte vennootschap overgaan tegen uitreiking van aandelen van de nieuwe vennootschap aan de aandeelhouders of vennoten van de ontbonden vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen.Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de regels sub a); c) Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming: de rechtshandeling waarbij de activa en de passiva van het vermogen van een vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, in hun geheel overgaan op de vennootschap die al haar aandelen en andere stemrechtverlenende effecten bezit;d) Splitsing door overneming: de rechtshandeling waarbij de activa en de passiva van het vermogen van een vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, in hun geheel op meerdere vennootschappen overgaan, tegen uitreiking aan de aandeelhouders of vennoten van de ontbonden vennootschap, al dan niet volgens een pro rataregeling, van aandelen van de verkrijgende vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10 pct. van de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de regels sub a); e) Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen: de rechtshandeling waarbij de activa en passiva van het vermogen van een vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, in hun geheel op verschillende door haar opgerichte vennootschappen overgaan tegen uitreiking aan de aandeelhouders of vennoten van de ontbonden vennootschap al dan niet volgens een pro rataregeling, van aandelen van de verkrijgende vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10 pct.van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de regels sub a); f) Gemengde splitsing: de rechtshandeling waarbij de activa en de passiva van het vermogen van een vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, in hun geheel overgaan op één of meer bestaande vennootschappen en op één of meer door haar opgerichte vennootschappen tegen uitreiking aan de aandeelhouders of vennoten van de ontbonden vennootschap, al dan niet volgens een pro rataregeling, van aandelen van de verkrijgende vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10 pct.van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de regels sub a); g) Verrichtingen gelijkgesteld met een splitsing: 1) De rechtshandeling waarbij een deel van de activa en passiva van het vermogen van een vennootschap, zonder ontbinding, overgaat op één of meer bestaande of door haar opgerichte vennootschappen tegen uitreiking aan de aandeelhouders of vennoten van de overdragende vennootschap, al dan niet volgens een pro rataregeling, van aandelen van de verkrijgende vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10 pct.van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de regels sub a); 2) De rechtshandeling waarbij een deel van de activa en passiva van het vermogen van een vennootschap, zonder ontbinding, overgaat op een andere vennootschap die reeds al haar aandelen en andere stemrechtverlenende effecten bezit. Deze rechtshandelingen kunnen ook plaatsvinden wanneer een of meer vennootschappen waarvan het vermogen overgaat, in vereffening zijn of in staat van faillissement verkeren, mits zij nog geen begin hebben gemaakt met de uitkering van hun vermogen aan hun aandeelhouders of vennoten.

Wanneer een vennootschap, die haar vermogen of een deel ervan overdraagt, de rechtsvorm van een vereniging of stichting naar Belgisch recht, of een gelijkaardige rechtsvorm naar buitenlands recht heeft, een belangeloos doel nastreeft en geen aandelen of deelbewijzen heeft uitgegeven, moeten de hierbovenvermelde definities gelezen worden zonder rekening te houden met de vermeldingen betreffende de uitreiking van aandelen of van een opleg aan haar aandeelhouders of vennoten. 6° /2: Inbreng van de algemeenheid van goederen en inbreng van bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid Er wordt verstaan onder: a) Inbreng van een algemeenheid van goederen: de rechtshandeling waarbij een natuurlijke persoon of een vennootschap de activa en passiva van het vermogen, zonder ontbinding, in hun geheel overdraagt aan een vennootschap tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat uit aandelen van de verkrijgende vennootschap;in het geval van inbreng door een natuurlijke persoon, moet onder het gehele vermogen al zijn takken van werkzaamheid worden verstaan; b) Inbreng van een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid: de rechtshandeling waarbij een natuurlijke persoon of een vennootschap, zonder ontbinding, een bedrijfstak overdraagt aan een andere vennootschap tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen van de verkrijgende vennootschap; c) Bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid: het geheel van de activa en passiva van een afdeling van een vennootschap dat uit organisatorisch oogpunt een onafhankelijke exploitatie vormt, dat wil zeggen een geheel dat op eigen kracht kan functioneren."; 10° in de bepaling onder 13° /1, derde lid, eerste streepje, worden de woorden "artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 3.In artikel 18 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992 en 20 maart 1996, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en bij de wetten van 22 december 1998, 10 maart 1999, 24 december 2002, 15 december 2004, 27 december 2005, 31 januari 2006, 22 december 2009, 28 juli 2011, 10 augustus 2015, 26 december 2015, 25 december 2016 en 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de bepalingen onder 2° en 2° bis vervangen als volgt: "2° gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van kapitaal, met uitzondering van de terugbetalingen die overeenkomstig het tweede lid geacht worden voort te komen uit het gestort kapitaal of uit de in 2° bis vermelde bedragen die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld en die zijn verkregen ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of, indien de vennootschap niet onder het Wetboek ressorteert, overeenkomstig de bepalingen van het recht dat haar beheerst; 2° bis gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van uitgiftepremies en andere bedragen waarop ter gelegenheid van de uitgifte van aandelen of winstbewijzen is ingeschreven, met uitzondering van terugbetalingen van bedragen die overeenkomstig artikel 184, tweede lid, met gestort kapitaal worden gelijkgesteld en die worden gedaan ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of, indien de vennootschap niet onder dit Wetboek ressorteert, overeenkomstig de bepalingen van het recht dat haar beheerst, in de mate dat deze terugbetalingen overeenkomstig het tweede lid geacht worden voort te komen uit het gestort kapitaal of uit de voormelde bedragen die met gestort kapitaal zijn gelijkgesteld;"; 2° het tweede en derde lid worden vervangen als volgt: "Onverminderd de toepassing van artikel 537 en van het zevende lid van dit artikel, worden de terugbetalingen bedoeld in het eerste lid, 2° en 2° bis, geacht voort te komen: - uit het gestort kapitaal en uit de met gestort kapitaal gelijkgestelde bedragen vermeld in het eerste lid, 2° bis, ten belope van een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen, in de teller, de som van het gestort kapitaal en van de voormelde bedragen die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld, en, in de noemer, de som van de belaste reserves, de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves en het bedrag bepaald in de teller; - voor het saldo, uit de belaste reserves en uit de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves.

Onverminderd de toepassing van het zevende lid, worden de terugbetalingen als bepaald in het vorige lid, aangerekend als volgt: a) wat betreft het gedeelte dat geacht wordt uit de reserves voort te komen, eerst op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves, vervolgens op de niet in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves en ten slotte op de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves;b) wat betreft het gedeelte dat geacht wordt voort te komen uit het gestort kapitaal en uit de voormelde bedragen die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld: - in het geval van een terugbetaling van kapitaal bedoeld in het eerste lid, 2°, eerst op het gestort kapitaal en, indien dat bedrag ontoereikend is, op de voormelde bedragen die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld, beginnend met de uitgiftepremies; - in het geval van een terugbetaling van uitgiftepremies bedoeld in het eerste lid, 2° bis, eerst op de uitgiftepremies die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld, en, indien dat bedrag ontoereikend is, achtereenvolgens op het gestort kapitaal en op de andere bedragen waarop ter gelegenheid van de uitgifte van aandelen of winstbewijzen is ingeschreven en die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld; - in het geval van een terugbetaling van andere bedragen waarop ter gelegenheid van de uitgifte van aandelen of winstbewijzen is ingeschreven, bedoeld in het eerste lid, 2° bis, eerst op de voormelde bedragen die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld, en, indien dat bedrag ontoereikend is, achtereenvolgens op het gestort kapitaal en op de uitgiftepremies die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld."; 3° in het vierde lid worden de woorden "derde lid" vervangen door de woorden "tweede lid"; 4° in het vijfde lid, zevende streepje, worden de woorden "binnen de grenzen als bepaald in artikel 620, § 1, 2°, Wetboek van Vennootschappen;" vervangen door de woorden "binnen de grens van 20 pct. bedoeld in artikel 186, zesde lid;"; 5° in het zevende lid: a) worden de woorden "bedoelde beslissing van de algemene vergadering" vervangen door de woorden "beslissing van de vennootschap";b) worden de woorden "op andere dan in het vierde lid bedoelde reserves" vervangen door de woorden op andere dan in het vijfde lid bedoelde reserves";c) wordt in de Nederlandse tekst een komma ingevoegd tussen de woorden "zijn toegepast" en de woorden "het bedrag";6° in het achtste lid, 2°, zoals dat van toepassing is tot en met 31 december 2019 en van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2020 als gevolg van artikel 86C van de wet van 25 december 2017 worden de woorden "coöperatieve vennootschappen die door de Nationale Raad van de Coöperatie zijn erkend" vervangen door "overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende coöperatieve vennootschappen";7° in het tiende lid, worden de woorden "artikel 2, § 1, 6° " vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 6°, b".

Art. 4.In artikel 21, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 26 december 2015, 18 december 2016, 31 juli 2017, 25 december 2017 en 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 10°, inleidende zin, worden de woorden "hetzij vennootschappen met een sociaal oogmerk, hetzij door de vennootschappen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die er onderworpen zijn aan een wetgeving gelijkaardig aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op vennootschappen met een sociaal oogmerk" vervangen door de woorden "hetzij overeenkomstig artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende sociale ondernemingen, hetzij door vennootschappen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die er onderworpen zijn aan een wetgeving gelijkaardig aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op de overeenkomstig artikel 8:5 van dat Wetboek erkende sociale ondernemingen";2° in de bepaling onder 10°, in fine, worden de woorden "een andere, onder vorig streepje vermelde, vennootschap met sociaal oogmerk of in een andere vennootschap gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die er onderworpen is aan een wetgeving gelijkaardig aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op de onder het vorige streepje vermelde vennootschappen met een sociaal oogmerk" vervangen door de woorden "andere sociale onderneming of in een andere vennootschap gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die er onderworpen is aan een wetgeving gelijkaardig aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op de onder het vorig streepje vermelde sociale ondernemingen"; 3° in de bepaling onder 13°, a, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen;" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;".

Art. 5.In artikel 24, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 25 december 2017, wordt tussen het tweede en het derde lid, dat het vierde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende: "De belastbare winst wordt, onder voorbehoud van de afwijkende bepalingen in dit Wetboek, in de bijzondere wetsbepalingen met betrekking tot de inkomstenbelastingen en in de tot uitvoering ervan genomen besluiten, vastgesteld overeenkomstig de Belgische wetgeving met betrekking tot de boekhoudkundige verplichtingen van ondernemingen.".

Art. 6.In titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 4, onderafdeling 1, van hetzelfde Wetboek, wordt het opschrift van punt E vervangen als volgt: "E.- Vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid".

Art. 7.In artikel 29, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid" vervangen door de woorden "vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, andere dan deze bedoeld in artikel 2, § 1, 5°, a, eerste lid, tweede streepje,";2° in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 1° opgeheven;3° in paragraaf 2, 2°, wordt het woord "landbouwvennootschappen" vervangen door de woorden "vennootschappen erkend als landbouwonderneming, als bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die de rechtsvorm hebben van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap";4° in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt: "4° de vennootschappen onder firma voortkomende uit de omvorming van een economisch samenwerkingsverband bij toepassing van artikel 41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op voorwaarde dat de activiteiten van de vennootschap onder firma uitsluitend tot doel hebben om de economische bedrijvigheid van haar vennoten te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dan wel de resultaten van die bedrijvigheid te verbeteren of te vergroten;daarenboven moet de bedrijvigheid van de vennootschap onder firma aansluiten bij deze van haar vennoten en van ondergeschikte betekenis zijn;".

Art. 8.Artikel 45, § 1, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 december 2008, wordt aangevuld met de volgende zin: "Indien de inbrengverkrijgende vennootschap een vennootschap is bedoeld in artikel 2, § 1, 6°, a, 2, moet onder de fractiewaarde worden verstaan de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders of vennoten toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders of vennoten kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.".

Art. 9.In artikel 46, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal";2° in paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt het woord "landbouwvennootschap" vervangen door de woorden "vennootschap erkend als landbouwonderneming bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";3° in paragraaf 1, derde lid, wordt de bepaling onder 2° opgeheven;4° in paragraaf 2, vierde lid, wordt het woord "landbouwvennootschappen" vervangen door de woorden "vennootschappen erkend als landbouwonderneming bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 10.In artikel 52, 11°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal".

Art. 11.In artikel 53, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1994, 7 april 1995 en 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en bij de wetten van 7 maart 2002, 24 december 2002, 28 april 2003, 10 mei 2004, 27 december 2004, 1 maart 2007, 11 mei 2007, 23 maart 2009, 22 december 2009, 13 december 2012, 27 december 2012, 6 december 2015, 22 oktober 2017, 25 december 2017 en 26 maart 2018 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 16°, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal";2° in de bepaling onder 18°, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal".

Art. 12.In artikel 56, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 april 2011, worden de woorden "artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 13.In artikel 69, § 1, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet 10 augustus 2015 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 14.In artikel 80, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "burgerlijke vennootschappen" worden vervangen door het woord "vennootschappen";2° de woorden "economische samenwerkingsverbanden," worden vervangen door de woorden "vennootschappen onder firma bedoeld in artikel 29, § 2, 4°, ".

Art. 15.In artikel 90, eerste lid, 9°, tweede streepje, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 december 2008, worden de woorden "de maatschappelijke zetel," opgeheven.

Art. 16.In artikel 94, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 26 december 2015, worden de woorden "de maatschappelijke zetel," opgeheven.

Art. 17.Artikel 95, eerste lid, tweede streepje, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wetten van 26 december 2015 en 25 december 2016, wordt aangevuld als volgt: "; indien de inbrengverkrijgende vennootschap een vennootschap is bedoeld in artikel 2, § 1, 6°, a, 2, moet onder de fractiewaarde worden verstaan de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.".

Art. 18.In artikel 145, eerste lid, 2°, a, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 18 december 2016, worden de woorden "artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 19.In artikel 1451, 4°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "maatschappelijk kapitaal" worden vervangen door het woord "kapitaal";2° de woorden "maatschappelijke zetel," worden opgeheven;3° in de Franse tekst, worden de woorden "qui occupe le contribuable" tussen de woorden "de la société" en de woorden "et dont" opgeheven, en worden de woorden "qui occupe le contribuable" ingevoegd tussen de woorden "économique européen" en de woorden "ou dont la société employeur";4° de woorden "het Wetboek van vennootschappen of van een daarmee vergelijkbare regelgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte" worden vervangen door de woorden "van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of, indien de vennootschap niet door dit Wetboek beheerst is, de gelijkaardige bepalingen die op haar van toepassing zijn".

Art. 20.In artikel 14526, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 10 augustus 2015 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015, 18 december 2016, 17 december 2017 en 26 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, a, b en c, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" telkens vervangen door het woord "kapitaal";2° in paragraaf 2, derde lid, 1°, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal";3° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, worden de woorden "de maatschappelijke zetel," opgeheven;4° in paragraaf 3, eerste lid, 3°, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";5° in paragraaf 3, derde lid, 3°, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal";6° in paragraaf 3, derde lid, 4°, worden de woorden "artikelen 220, 396, 445 of 657 van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 7:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";7° in paragraaf 3, zesde lid, worden de woorden "artikel 15/1 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 21.In artikel 14527, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 26 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, a en b, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" telkens vervangen door het woord "kapitaal";2° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "maatschappelijke zetel" opgeheven;3° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" 4° in paragraaf 2, vijfde lid, 3°, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal".

Art. 22.In artikel 181, 8°, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 mei 2002, worden de woorden "opgericht zijn met toepassing van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen" vervangen door de woorden "onder toepassing vallen van Deel 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 23.In artikel 184, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 30 januari 1996, 22 december 1998, 4 mei 1999, 31 januari 2006, 11 december 2008, 25 december 2016 en 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste en het tweede lid worden vervangen door drie leden, luidende: "Het gestort kapitaal is het kapitaal voor zover dat gevormd wordt door werkelijk gestorte inbrengen in geld of in natura, andere dan inbrengen in nijverheid, en in zoverre er geen terugbetaling of vermindering heeft plaatsgevonden. In zoverre zij niet in het eerste lid zijn bedoeld, worden uitgiftepremies en andere bedragen waarop wordt ingeschreven door werkelijk gestorte inbrengen in geld of in natura, andere dan inbrengen in nijverheid, ter gelegenheid van de uitgifte van aandelen of winstbewijzen, gelijkgesteld met het gestort kapitaal op voorwaarde dat ze op een of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.

In verenigingen, stichtingen, vennootschappen en andere instellingen die rechtspersoonlijkheid bezitten en die een belangeloos doel nastreven zijn de eerste twee leden alleen van toepassing op het gedeelte van de inbrengen die door de inbrenger of zijn rechthebbenden wettelijk kunnen worden teruggenomen."; 2° het vijfde lid, dat het zesde lid wordt, wordt vervangen als volgt: "Voor de toepassing van deze titel, wordt het bedrag van het in het eerste lid bedoelde gestort kapitaal en de bedragen die overeenkomstig het tweede lid met gestort kapitaal worden gelijkgesteld, geacht niet verminderd te zijn ten belope van de terugbetalingen die overeenkomstig artikel 18, tweede tot vijfde lid, als dividenden op de belaste reserves of op de vrijgestelde reserves zijn aangerekend.".

Art. 24.In artikel 184bis, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal";2° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "statutaire kapitaal," vervangen door het woord "kapitaal,";3° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "maatschappelijke zetel," opgeheven en de woorden "statutaire kapitaal," vervangen door het woord "kapitaal,".

Art. 25.In artikel 184ter, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid: a) worden de woorden "artikel 26sexies van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen" vervangen door de woorden "artikel 14:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";b) worden de woorden "het maatschappelijk kapitaal uitmaakt van een vennootschap met een sociaal oogmerk" vervangen door "het kapitaal uitmaakt van een overeenkomstig artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende sociale onderneming";c) worden de woorden "Dat maatschappelijk kapitaal" vervangen door de woorden "Dat kapitaal";2° in paragraaf 1, tweede lid: a) worden de woorden "het maatschappelijk kapitaal van een handelsvennootschap" vervangen door de woorden "het kapitaal van een vennootschap";b) worden de woorden "Dat maatschappelijk kapitaal" vervangen door de woorden "Dat kapitaal";3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "maatschappelijke zetel," opgeheven en worden de woorden "verbonden aan" vervangen door de woorden "aangewend in";4° in paragraaf 2, derde lid, zoals in werking getreden vanaf 1 januari 2019 en van toepassing op de overdrachten die plaatsvinden vanaf 1 januari 2019, worden de woorden "maatschappelijke zetel, de" opgeheven en worden in de Franse tekst de woorden "en Belgique" ingevoegd tussen de woorden "ou d'administration" en de woorden ", ou vers un autre établissement".

Art. 26.In artikel 184quater, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 december 2014 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 27.In artikel 185, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, worden de woorden "door de Nationale Raad van Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en erkende vennootschappen".

Art. 28.In artikel 185quater, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2008 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2009, 18 december 2015 en 26 december 2015, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 29.In artikel 186, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1994 en 22 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden in de inleidende zin de woorden "het Wetboek van vennootschappen," vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen terzake of, indien de vennootschap niet door dat Wetboek wordt beheerst, onder de voorwaarden gesteld in het rechtspersonenrecht dat haar beheerst,";2° het artikel wordt met twee leden aangevuld, luidende: "In de mate dat de verkrijging tot gevolg heeft dat de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven eigen aandelen in portefeuille houdt die meer dan 20 pct.van haar kapitaal vertegenwoordigen, worden de nieuw verworven aandelen geacht te zijn vernietigd in de zin van het tweede lid, 3°. In geval van een gelijktijdige verkrijging van aandelen van verschillende overdragers of tegen een verschillende aanschaffingswaarde, duidt de vennootschap de nieuw verworven aandelen aan die geacht worden te zijn vernietigd. Bij gebrek aan dergelijke aanduiding, worden de nieuw verworven aandelen proportioneel geacht te zijn vernietigd naar het aantal aandelen per overdrager of per aanschaffingswaarde. Zolang de aandelen die geacht worden te zijn vernietigd in portefeuille worden gehouden, is hun fiscale nettowaarde gelijk aan nul en de waarde waarvoor ze op de balans zijn ingeschreven vormt een uitgedrukte niet verwezenlijkte meerwaarde bedoeld in de artikelen 44, § 1, 1°, en 190.

De toepassing van het vorige lid heeft geen invloed op de toepassing van het artikel 192, § 1, in hoofde van de vennootschap die eigen aandelen overdraagt die in portefeuille werden gehouden.".

Art. 30.In artikel 188, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "het kapitaal" vervangen door de woorden "het gestorte kapitaal";2° het artikel wordt verder aangevuld met een lid luidende: "Wanneer de aandelen verworven in het geval bedoeld in artikel 186, zesde lid, later worden vervreemd, wordt: 1° de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde, verminderd met de kosten van vervreemding, niet in aanmerking genomen om de belastbare winst te bepalen ten belope van de aanschaffingswaarde ervan;2° het gestort kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag gelijk aan de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde, verminderd met de kosten van vervreemding, zonder dat deze verhoging meer kan bedragen dan het bedrag van de vermindering van het gestort kapitaal doorgevoerd naar aanleiding van de verwerving van de aandelen.Deze regel blijft zonder gevolg voor het bepalen van de belastbare winst.".

Art. 31.In artikel 190, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 1998 en gewijzigd bij de wetten van 16 juli 2001 en 10 augustus 2001, worden de woorden "Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 32.In artikel 194ter, § 1, eerste lid, 1° en 2°, en § 10, 7°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 mei 2014 en gewijzigd bij de wet van 26 mei 2016, worden de woorden "artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen" telkens vervangen door de woorden "artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 33.In artikel 194quater, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002, vervangen bij de wet van 22 december 2009 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015 en 25 december 2017, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 34.In artikel 196, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 31 juli 2004 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2009 en 18 december 2015, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6 van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 35.In artikel 196, § 4, eerste en tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017 zoals in werking getreden op 1 januari 2020 en van toepassing op activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen" telkens vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 36.In artikel 198, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012 en gewijzigd bij de wet van 22 juni 2012, worden de woorden "artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 37.In artikel 198, § 3, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012 en gewijzigd bij de wet van 22 juni 2012, worden de woorden "de belastingplichtigen die aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, op wie de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, van toepassing is" telkens vervangen door de woorden "de verenigingen en stichtingen op wie Deel 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is en die aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn".

Art. 38.In artikel 201, § 1, eerste lid, 1°, en zesde en zevende lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 juni 2005 en gewijzigd bij de wetten van 26 december 2015 en 25 december 2017, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van Vennootschappen" telkens vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 39.In artikel 205ter, § 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2005 en gewijzigd bij de wetten van 21 december 2013, 25 december 2017 en 30 juli 2018 worden de woorden "de belastingplichtigen die aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn op wie de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van toepassing is" vervangen door de woorden "de verenigingen en stichtingen op wie Deel 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is en die aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn".

Art. 40.In artikel 205quater, § 6, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2005 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2009 en 18 december 2015, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 41.In artikel 206, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008, worden de woorden "maatschappelijke zetel, de" opgeheven.

Art. 42.In artikel 207, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 43.In artikel 210, van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 2001, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en van de wetten van 12 mei 2014, 3 augustus 2016 en 17 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 1° bis, worden de woorden "fusie of" en de woorden ", zonder dat alle overdragende vennootschappen ophouden te bestaan" opgeheven;2° in paragraaf 1, 2°, wordt het woord "gehele" ingevoegd tussen het woord "zonder" en het woord "verdeling"; 3° in paragraaf 1, wordt tussen de bepaling onder 2° en de bepaling onder 3° een bepaling 2° bis ingevoegd, luidende: "2° bis in geval van overdracht zonder ontbinding, van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk vermogen in het kader van een verrichting gelijkaardig aan deze bedoeld in 1° bis;"; 4° in paragraaf 1, 3°, worden de woorden "artikelen 774 tot 787 van het Wetboek van vennootschappen;" vervangen door de woorden "artikelen 14:2 tot 14:14, 15:32 tot 15:33 en 16:10 tot 16:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de andere gevallen waarbij een andere rechtsvorm wordt aangenomen op voorwaarde dat deze omzetting plaatsvindt zonder onderbreking van de rechtspersoonlijkheid en in overeenstemming met het rechtspersonenrecht dat de omzetting beheerst;"; 5° in paragraaf 1, 4°, worden de woorden "de maatschappelijke zetel," opgeheven;6° paragraaf 1 wordt aangevuld met bepalingen onder 7° en 8°, luidende: "7° in geval van erkenning als landbouwonderneming als bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens wanneer de vennootschap aan de vennootschapsbelasting onderworpen blijft; 8° wanneer een landbouwonderneming als bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet langer aan de vennootschapsbelasting is onderworpen."; 7° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "en overdracht bedoeld in § 1, 2° bis" ingevoegd tussen de woorden "in § 1, 1° bis" en de woorden ", niet van toepassing";8° in paragraaf 4, inleidende zin, worden de woorden "bij met splitsing gelijkgestelde verrichting," vervangen door de woorden "bij met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting," en worden de woorden "uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van het koninklijk besluit tot uitvoering van dat Wetboek," opgeheven;9° in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden "vennootschap met sociaal oogmerk" telkens vervangen door "een overeenkomstig artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende sociale onderneming".

Art. 44.In titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 5, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 210/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 210/1.De artikelen 208 en 209 zijn eveneens van toepassing in het geval dat een vennootschap niet langer onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en onderworpen wordt aan de rechtspersonenbelasting.

Voor de toepassing van dit artikel wordt het gedeelte van de vrijgestelde reserves dat werd aangelegd tijdens een belastbaar tijdperk verbonden met een aanslagjaar waarvoor de vennootschap niet aan de vennootschapsbelasting was onderworpen, alsook het gedeelte van de naar aanleiding van de toepassing van het eerste lid vastgestelde meerwaarden dat betrekking heeft op een belastbaar tijdperk verbonden met een aanslagjaar waarvoor de vennootschap niet aan de vennootschapsbelasting was onderworpen, niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de belastbare grondslag."

Art. 45.In artikel 211, § 1, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 december 2008, wordt de bepaling onder 2° opgeheven.

Art. 46.Artikel 214, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 4 mei 1999, wordt vervangen als volgt: " § 1. Artikel 212 is van toepassing op de vennootschap die een andere rechtsvorm heeft aangenomen met vrijstelling van belasting bij toepassing van artikel 210, § 1, 3°. ".

Art. 47.In artikel 214bis, inleidende zin, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 14 april 2011, worden de woorden "de maatschappelijke zetel," opgeheven.

Art. 48.In artikel 215, van hetzelfde Wetboek gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 28 december 1992 en 22 juli 1993, bij het konjkelijke besluit van 20 december 1996, bij de wet van 22 december 1998, bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 en bij de wetten van 24 december 2002, 8 januari 2004, 27 december 2006, 21 december 2013, 12 mei 2014, 18 december 2015, 3 augustus 2016, 25 december 2017 en 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";2° in het derde lid, 1°, worden de woorden "door de Nationale Raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen," vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, erkende coöperatieve vennootschappen,";3° in het derde lid, 2° : a) worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal";b) worden de woorden "door de Nationale raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, erkende coöperatieve vennootschappen";4° in het derde lid, 4°, worden de woorden "door de Nationale Raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen," vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, erkende coöperatieve vennootschappen".

Art. 49.In artikel 218, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002, vervangen bij de wet van 22 december 2009 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 50.In artikel 219ter, § 7, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 51.In artikel 219quinquies, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017 en gewijzigd bij wet van 30 juli 2018 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 5 worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";2° in paragraaf 6 worden de woorden "artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 52.In artikel 220, 3°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "hun maatschappelijke zetel," opgeheven.

Art. 53.In artikel 227, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In de bepaling onder 2° worden de woorden "hun maatschappelijke zetel," opgeheven;2° in de bepaling onder 3° worden de woorden "hun maatschappelijke zetel" opgeheven.

Art. 54.In artikel 228, § 2, 6°, b, en 7° bis, b, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "maatschappelijke zetel" telkens opgeheven.

Art. 55.In artikel 229, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 11 december 2008, 22 december 2009, 14 april 2011, 13 december 2012, 9 februari 2017 en 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2/2, worden de woorden "artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";2° in paragraaf 3 worden de woorden "burgerlijke vennootschap" vervangen door het woord "vennootschap", en worden de woorden "als bedoeld in artikel 29" ingevoegd tussen het woord "rechtspersoonlijkheid" en het woord "die", en worden de woorden "haar maatschappelijke zetel," opgeheven;3° in paragraaf 5, tweede lid, 1°, worden de woorden "de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer" vervangen door de woorden "de fiscale woonplaats".

Art. 56.In artikel 230, tweede lid, a, vierde streepje, tweede lid, c, tweede streepje, en derde lid, eerste streepje, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 27 december 2006, worden de woorden "artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen" telkens vervangen door de woorden "artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 57.In artikel 231, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 21 december 1994, 30 januari 1996, 16 april 1997, 22 december 1998, 14 januari 2003, 27 december 2004, 25 april 2007, 11 december 2008 en 22 december 2009, bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en bij de wetten van 13 december 2013, 21 december 2013, 12 mei 2014, 3 augustus 2016, 9 februari 2017 en 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "ermee gelijkgestelde verrichting" vervangen door de woorden "verrichting gelijkgesteld met een fusie of met een splitsing "en worden de woorden "van de algemeenheid van goederen" vervangen door de woorden "inbreng van een algemeenheid van goederen"; 2° in paragraaf 2, wordt het derde lid vervangen als volgt: "Het eerste lid is daarenboven slechts van toepassing op voorwaarde dat de verrichting beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis."; 3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal".

Art. 58.In artikel 240bis, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoerd bij de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 14 april 2011, worden de woorden "de maatschappelijke zetel," opgeheven.

Art. 59.In artikel 248, § 1, tweede lid, 1°, a, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 22 december 2009, worden de woorden "burgerlijke vennootschap" vervangen door het woord "vennootschap".

Art. 60.In artikel 264, eerste lid, 2° ter, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002, worden de woorden "door de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende coöperatieve vennootschap".

Art. 61.In artikel 264/1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "Belgische" vervangen door het woord "binnenlandse";2° in paragraaf 1, vierde lid, eerste streepje, en in paragraaf 2, eerste lid, 1° : a) worden de woorden "met dien verstande dat met betrekking tot vennootschappen naar Belgisch recht, bedoeld onder punt b, de verwijzingen naar "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", naar "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" en "coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid" en naar de "gewone commanditaire vennootschap" ook moeten worden begrepen als verwijzend naar respectievelijk de "besloten vennootschap", de "coöperatieve vennootschap" en de "commanditaire vennootschap"" ingevoegd tussen de woorden "van 8 juli 2014 (2014/86/EU) wordt genoemd" en de woorden "of een rechtsvorm hebben die vergelijkbaar is";b) in de Franse tekst, worden de woorden "soumise au" telkens vervangen door de woorden "régie par le".

Art. 62.In artikel 269, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 juni 2013 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015 en 26 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in eerste lid, 1°, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen," vervangen door "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,";2° het derde lid wordt opgeheven;3° in het achtste lid dat het zevende lid wordt, worden de woorden ", onverminderd de toepassing van het derde lid" opgeheven;4° in het achtste lid dat het zevende lid wordt, het elfde lid dat het tiende lid wordt en het twaalfde lid dat het elfde lid wordt, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" telkens vervangen door het woord "kapitaal";5° in het negende lid dat het achtste lid wordt, worden de woorden "artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door "artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 63.In artikel 2753, § 1, achtste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 64.In artikel 2757, tweede lid, a en derde lid, b, 2°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 26 december 2015 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen," telkens vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,".

Art. 65.In artikel 2758, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 15 mei 2014 en gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015, 18 december 2015 en 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "artikel 15, §§ 3 tot 5, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 3 tot 5, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";3° in paragraaf 2, achtste lid, vierde streepje, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal";4° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "de artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 66.In artikel 2759, § 1, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 24 maart 2015, worden de woorden "artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 67.In artikel 27510, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2015 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015 en 26 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, 2°, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" en de woorden "het voormelde artikel 15, §§ 1 tot 6" worden vervangen door de woorden "het voormelde artikel 1:24, §§ 1 tot 6";2° in het vierde lid worden de woorden "artikel 15/1 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:25 Wetboek van vennootschappen en verenigingen" en de woorden "het voormelde artikel 15/1" worden vervangen door de woorden"het voormelde artikel 1:25".

Art. 68.In artikel 305, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 2008, worden de woorden "als bedoeld in de artikelen 671 tot en met 677 van het Wetboek van vennootschappen, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht" vervangen door de woorden "of een andere ontbinding zonder verdeling van het gehele maatschappelijke vermogen".

Art. 69.In artikel 307, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en bij de wetten van 15 maart 1999, 10 augustus 2001, 8 juni 2009, 23 december 2009, 29 maart 2012, 27 december 2012, 30 juli 2013, 25 april 2014, 10 augustus 2015, 26 december 2015, 1 juli 2016, 25 december 2017, 7 februari 2018 en 30 juli 2018, wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende: " § 2/1. Bij de aangifte in de vennootschapsbelasting en de belasting van niet-inwoners voor wat betreft belastingplichtigen zoals bedoeld in artikel 227, 2°, moet de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 320/1 in bijlage worden aangehecht. Als de vennootschap gehouden is dergelijke jaarrekening te publiceren, moet de gepubliceerde jaarrekening niet bij de aangifte worden gevoegd. Zij wordt niettemin geacht deel uit te maken van de aangifte.".

Art. 70.In artikel 310, tweede lid, van hetzelde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 2008, worden de volgende wijzigingen ingebracht: 1° de woorden "zoals bedoeld in de artikelen 671 tot en met 677 van het Wetboek van vennootschappen, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht mag" worden vervangen door de woorden ", of een andere ontbinding zonder verdeling van het gehele maatschappelijke vermogen mag";2° de woorden "de fusie, de aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing zoals bedoeld in de artikelen 671 tot en met 677 van het Wetboek van vennootschappen, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht" worden vervangen door de woorden "de verrichting".

Art. 71.In titel 7, hoofdstuk 3, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 320/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 320/1.Elke binnenlandse vennootschap, alsook elke in artikel 227, 2°, bedoelde belastingplichtige die winst in de zin van artikel 228, § 2, 3°, voortbrengt door middel van een in artikel 229 bedoelde Belgische inrichting is ertoe gehouden, met het oog op het bepalen en het nazien van zijn fiscale toestand, een boekhouding te voeren, een inventaris op te stellen en een jaarrekening bij te houden overeenkomstig het Belgische boekhoudrecht dat van toepassing is op ondernemingen die aan dat recht zijn onderworpen, een gelijkaardige rechtsvorm hebben en dezelfde activiteit uitoefenen. Indien de belastingplichtige aan de belasting der niet-inwoners onderworpen is, zijn deze verplichtingen beperkt tot de verrichtingen, bezittingen, rechten, vorderingen, schulden, verplichtingen van welke aard ook die verbonden zijn aan bovenvermelde Belgische inrichting. Voor de toepassing van deze bepalingen, wordt de binnenlandse vennootschap, die door een buitenlands recht wordt beheerst, gelijkgesteld met een commanditaire vennootschap als tenminste een van de vennoten aansprakelijk is voor de schulden van de venootschap in minstens dezelfde mate als een beherende vennoot.

De Koning kan de volledige of gedeeltelijke vrijstellingen van de in het eerste lid bedoelde boekhoudkundige verplichtingen voorzien, in de mate dat deze niet noodzakelijk zijn voor de controle en vaststelling van de belastbare basis.".

Art. 72.In artikel 357, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en bij de wet van 11 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt: "3° naargelang het geval, de vennootschap die een fusie, splitsing, verrichting gelijkgesteld met een fusie of andere ontbinding zonder verdeling van het gehele maatschappelijke vermogen heeft doorgevoerd en de opslorpende of verkrijgende vennootschap of de verkrijgende vennootschappen;"; 2° in de bepaling onder 4°, worden de woorden "het hoofd of de directeur oorspronkelijk werd aangeslagen" vervangen door de woorden "het hoofd, de directeur, de aandeelhouders of de vennoten oorspronkelijk werden aangeslagen".

Art. 73.In artikel 364, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "burgerlijke vennootschappen" vervangen door het woord "vennootschappen" en worden de woorden "als bedoeld in artikel 29" ingevoegd tussen het woord "rechtspersoonlijkheid" en het woord "wordt".

Art. 74.In artikel 365, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "als bedoeld in de artikelen 671 tot en met 677 van het Wetboek van vennootschappen, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht" worden vervangen door de woorden ", of het voorwerp heeft uitgemaakt van een andere ontbinding zonder gehele verdeling van het maatschappelijke vermogen";2° de woorden "de overgenomen of gesplitste vennootschap" worden telkens vervangen door de woorden "de vennootschap die het voorwerp heeft uitgemaakt van de verrichting";3° de woorden "wordt de aanslag" worden vervangen door de woorden "mag de aanslag" en het woord "gevestigd" wordt vervangen door de woorden "ook gevestigd worden";4° tussen het woord "overnemende" en het woord "vennootschap" worden de woorden "of verkrijgende" ingevoegd;5° de woorden "zelfs op een tijdstip" worden vervangen door de woorden "vanaf het tijdstip".

Art. 75.In artikel 399, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "burgerlijke vennootschappen" vervangen door het woord "vennootschappen" en worden de woorden "als bedoeld in artikel 29" ingevoegd tussen het woord "rechtspersoonlijkheid" en het woord "kan".

Art. 76.Het artikel 399ter, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008, wordt vervangen als volgt: "

Art. 399ter.De invordering van de belasting van een vennootschap die het voorwerp heeft uitgemaakt van een fusie, splitsing, verrichting gelijkgesteld met een fusie of andere ontbinding zonder verdeling van het gehele maatschappelijk vermogen, en die is gevestigd ten name van, naargelang het geval, de vennootschap die het voorwerp van de verrichting heeft uitgemaakt, de opslorpende of verkrijgende vennootschap of de verkrijgende vennootschappen, wordt ook verricht, naargelang het geval, ten name van de opslorpende of verkrijgende vennootschap of van de verkrijgende vennootschappen en, in dit laatste geval behoudens afwijkende vermeldingen in de akte die de verrichting vaststelt, ten name van de verschillende verkrijgende vennootschappen naar rato van de werkelijke waarde van het netto actief dat ze elk ontvangen hebben.".

Art. 77.In titel 7, hoofdstuk 8, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 399quater ingevoegd, luidende: "

Art. 399quater.De invordering van de belasting gevestigd ten name van vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 5°, a, eerste lid, tweede streepje, kan rechtstreeks ten laste van de aandeelhouders of vennoten worden vervolgd in zover die belasting proportioneel overeenstemt met het aandeel van die aandeelhouders of vennoten in het kapitaal."

Art. 78.In artikel 402, § 5, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 27 april 2007, worden de woorden "een tijdelijke handelsvennootschap, een stille handelsvennootschap of" opgeheven en in de Franse tekst worden de woorden "société de droit commun," vervangen door de woorden "société simple,".

Art. 79.In artikel 405, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 27 april 2007, worden de woorden "een tijdelijke handelsvennootschap, een stille handelsvennootschap of" en de woorden "de tijdelijke handelsvennootschap, de stille handelsvennootschap of" opgeheven en in de Franse tekst worden de woorden "société de droit commun" telkens vervangen door de woorden "société simple".

Art. 80.In artikel 413/1, van hetzelde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 december 2016 en gewijzigd bij de wetten van 25 december 2017 en 26 maart 2018 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 1°, worden de woorden "op de maatschappelijke zetel" vervangen door de woorden "in de Staat van de fiscale woonplaats";2° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "de maatschappelijke zetel," opgeheven, worden de woorden "op de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer" vervangen door de woorden "in de fiscale woonplaats" en worden de woorden "die gevestigd is" vervangen door de woorden "van deze vennootschap die gevestigd zijn";3° in paragraaf 1, eerste lid, 3°, worden de woorden "op de maatschappelijke zetel" vervangen door de woorden "in de fiscale woonplaats", en worden de woorden "van deze vennootschap" ingevoegd tussen de woorden "buitenlandse inrichting" en de woorden "die gevestigd zijn";4° in paragraaf 1, eerste lid, 4°, worden de woorden "op de maatschappelijke zetel" vervangen door de woorden "in de fiscale woonplaats", en worden in de Franse tekst de woorden "de cette société" ingevoegd tussen de woorden "établissement étranger" en de woorden "qui sont établis";5° in paragraaf 1, eerste lid, 5°, worden de woorden "de maatschappelijke zetel" vervangen door de woorden "de fiscale woonplaats"; 6° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 6, luidende: "6° het gedeelte van het maatschappelijk vermogen dat als uitgekeerd dividend wordt aangemerkt bij toepassing van artikel 210/1 in het geval dat de vennootschap niet langer onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en aan de rechtspersonenbelasting onderworpen is."; 7° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, worden de woorden "de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer" vervangen door de woorden "de fiscale woonplaats";8° in paragraaf 3, eerste lid, 4°, wordt het woord "vennootschap" vervangen door het woord "belastingplichtige" en worden de woorden "verrichting onder een buitenlands recht gelijkaardig aan een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing als bedoeld in de artikelen 671 tot 677 van het Wetboek van vennootschappen," vervangen door de woorden "fusie, splitsing en verrichting gelijkgesteld met een fusie of met een splitsing,".

Art. 81.In artikel 442bis, § 4, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 1998 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2009 en 19 mei 2010 en bij het koninklijk besluit van 19 december 2010, worden de woorden "artikel 60 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuiteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "artikel XX.85 van het Wetboek van economisch recht" en worden de woorden "overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of bepalingen van buitenlands recht van toepassing op de rechtshandeling wanneer die een evenwaardige bescherming aan de schuldeiser bieden".

Art. 82.In artikel 442quater, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006, worden de woorden "een rechtspersoon bedoeld in artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen," vervangen door de woorden "een vereniging of stichting bedoeld in artikel 3:47, § 3, of artikel 3:51, § 1 tot 4, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 83.In artikel 56, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij de wet van 30 juli 2018, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Het eerste lid is van toepassing op vennootschappen onder firma, op commanditaire vennootschappen en op besloten vennootschappen tot 31 december 2019.".

Art. 84.In artikel 57, § 6, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 15 mei 2014, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° wanneer de activiteit wordt uitgeoefend onder de vorm van een vennootschap die niet erkend is als landbouwonderneming bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;".

Art. 85.In artikel 93undeciesB, § 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010, worden de woorden "artikel 60 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuiteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "artikel XX.85 van het Wetboek van economisch recht" en worden de woorden "Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 86.In artikel 93undeciesC, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018, worden de woorden "een rechtspersoon bedoeld in artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen" vervangen door de woorden "een vereniging of stichting respectievelijk bedoeld in artikel 3:47, § 3 of artikel 3:51, § 1 tot 4, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten

Art. 87.In het opschrift van titel I, hoofdstuk IV, afdeling XI, van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, worden de woorden "burgerlijke of handelsvennootschappen" vervangen door het woord "vennootschappen".

Art. 88.In artikel 115, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juni 2005 worden de woorden "burgerlijke of handelsvennootschappen" vervangen door het woord "vennootschappen".

Art. 89.In artikel 115bis, eerste lid van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij de wet van 20 juni 2005 worden de woorden "burgerlijke vennootschappen of handelsvennootschappen" vervangen door het woord "vennootschappen".

Art. 90.In artikel 116, eerste en tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 3 juli 1972 en gewijzigd bij wet van 22 juni 2005, wordt het woord "statutair" telkens opgeheven.

Art. 91.In artikel 117, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 12 augustus 1985 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 1998 en 2 mei 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, worden de woorden "of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde" ingevoegd tussen de woorden "nominale waarde" en de woorden "van de toegekende maatschappelijke aandelen of deelbewijzen"; 2° paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt aangevuld met de volgende zin: "Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders of vennoten toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders of vennoten kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen."; 3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "het maatschappelijk kapitaal" vervangen door de woorden "het kapitaal of van het eigen vermogen";4° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde" ingevoegd tussen de woorden "nominale waarde" en de woorden "van de toegekende maatschappelijke aandelen of deelbewijzen";5° paragraaf 3, derde lid, 2°, wordt aangevuld met de volgende zin: ".Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders of vennoten toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders of vennoten kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen."; 6° in paragraaf 3, derde lid, 3°, worden de woorden "het maatschappelijk kapitaal" vervangen door de woorden "het kapitaal of van het eigen vermogen".

Art. 92.In artikel 121, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van 14 april 1965 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, worden de woorden "vennootschap met een sociaal oogmerk" vervangen door de woorden "sociale onderneming ";2° In het tweede lid, vervangen bij de wet van 3 juli 1972, wordt het woord "statutair" opgeheven.

Art. 93.In artikel 123, eerste lid, van hetzelfde wetboek, opgeheven bij de wet van 14 april 1965 en hersteld bij wet van 10 februari 1998, worden de woorden "statutair kapitaal" vervangen door de woorden "kapitaal of het eigen vermogen".

Art. 94.In artikel 159, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 11°, vervangen bij de wet van 12 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 17 juli 1989, worden de woorden "in een samenwerkingsverband beheerst, door de wet van 17 juli 1989 betreffende de economische samenwerkingsverbanden of" opgeheven;b) in de bepaling onder 12°, vervangen bij de wet van 12 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 17 juli 1989, worden de woorden "van een economisch samenwerkingsverband of" opgeheven;c) in de bepaling onder 14°, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994, worden de woorden "burgerlijke vennootschappen of handelsvennootschappen" vervangen door het woord "vennootschappen".

Art. 95.In artikel 173, 1° bis, van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij wet van 14 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij wet van 15 april 2018, worden de woorden "artikel 67 van het wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 96.In artikel 209, eerste lid, 5°, van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij wet van 10 februari 1998 worden de woorden "statutair kapitaal" telkens vervangen door de woorden "kapitaal of het eigen vermogen". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Wetboek van Successierechten

Art. 97.In artikel 150, tweede lid, 5°, van het Wetboek van Successierechten, vervangen bij de wet van 2 mei 2002 en gewijzigd bij de wet van 24 december 2002, worden de woorden "door handelsvennootschappen waarvan de vereniging of stichting als bezitter-emittent wordt aangemerkt krachtens de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "door vennootschappen waarvan de vereniging of stichting als bezitter-emittent wordt aangemerkt krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of, indien de vennootschap niet door dat Wetboek wordt beheerst, overeenkomstig de bepalingen van het recht dat haar beheerst".

Art. 98.In artikel 161, van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij wet van 22 juli 1993 en vervangen bij de wet van 22 december 2003, worden de bepalingen onder 5° en 6°, vervangen als volgt: "5° de verzekeringsondernemingen bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die inkomsten als bedoeld in artikel 21, 9°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 of dividenden die van vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld op basis van artikel 185, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 toekennen; 6° de verzekeringsondernemingen bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, die verzekeringsverrichtingen doen als bedoeld in het bijlage II, A, 23, van dezelfde wet.".

Art. 99.In artikel 161bis, § 6, van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij wet van 22 juli 1993, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 augustus 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie" worden vervangen door "die de vorm heeft aangenomen van een overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende coöperatieve vennootschap";2° worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door de woorden "eigen vermogen gevormd door de inbrengen van de aandeelhouders";3° worden de woorden "artikel 21, 6°, " vervangen door de woorden "artikel 185, § 1, eerste lid,".

Art. 100.In artikel 161ter, 4°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wetten van 17 juni 2013 en 3 augustus 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "die de vorm van een coöperatieve vennootschap hebben, erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie" worden vervangen door de woorden "die de vorm aannemen van een overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende coöperatieve vennootschap".2° worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door de woorden "eigen vermogen gevormd door de inbrengen van de aandeelhouders".

Art. 101.In artikel 161quater, tweede lid, van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 november 1996 en bij de wet van 20 januari 1999, worden de woorden "bedoeld in artikel 21, 6°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992," vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 161, 5°, ".

Art. 102.In artikel 161quinquies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001, worden de woorden "de coöperatieve vennootschappen erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie" vervangen door de woorden "de overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende coöperatieve vennootschappen" en worden de woorden "bedoeld in artikel 21, 6°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992," vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 161, 5°, ". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 103.In artikel 4, van het Wetboek diverse rechten en taksen, hersteld bij de wet van 19 december 2006 worden de woorden "in het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 104.In artikel 1261, 8°, van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 22 juli 1993 en hersteld bij de wet van 22 oktober 2017, worden de woorden "in artikel 620, § 1, 1°, van het Wetboek van de vennootschappen" vervangen door de woorden "in artikel 7:215, § 1, 1°, van het Wetboek van de vennootschappen en verenigingen". HOOFDSTUK 6. - Diverse bepalingen Afdeling 1. - Bosgroeperingsvennootschappen

Art. 105.Het opschrift van de wet van 6 mei 1999 ter bevordering van de oprichting van burgerlijke bosgroeperingsvennootschappen wordt vervangen als volgt: "Wet van 6 mei 1999 ter bevordering van de oprichting van bosgroeperingsvennootschappen."

Art. 106.In artikel 2, van dezelfde wet wordt worden de woorden "elke burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen, die erkend is door de minister van Financiën op advies van de minister van het betrokken gewest die de bossen onder zijn bevoegdheid heeft, en die uitsluitend tot maatschappelijk doel en activiteit heeft, de bosbouw op gronden waarvan ze eigenaar is, alsmede alle verrichtingen die met dat doel verband houden of er normaal uit voortvloeien op voorwaarde dat ze het burgerlijk karakter van de groepering niet wijzigen" vervangen door de woorden "elke vennootschap die erkend is door de minister van Financiën op advies van de minister van het betrokken gewest die de bossen onder zijn bevoegdheid heeft, en die uitsluitend tot voorwerp heeft, de bosbouw op gronden waarvan ze eigenaar is, alsmede alle verrichtingen die met dat doel verband houden of er normaal uit voortvloeien".

Art. 107.In artikel 3, 1°, van dezelfde wet, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal".

Art. 108.In artikel 4, vierde lid, van dezelfde wet, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal". Afdeling 2. - Diamant Stelsel

Art. 109.In artikel 67, van de programmawet van 10 augustus 2015, gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 4°, worden de woorden "artikel 96.I. A, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 3:90.I.A., eerste lid, van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; 2° in de bepaling onder 5°, worden de woorden "artikel 96.II.A, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 3:90.I.A., eerste lid, van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 110.In artikel 68, § 2, van dezelfde wet, worden de woorden "artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen". Afdeling 3. - Zeescheepvaart

Art. 111.In artikel 115, § 2, 3°, van de programmawet van 2 augustus 2002, worden de woorden "een bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid kan beschouwd worden in de zin van artikel 46, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 enerzijds en anderzijds als een bedrijfstak in de zin van artikel 680 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "een bedrijfstak in de zin van artikel 2, § 1, 6° /2, c, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992".

Art. 112.In artikel 122, § 3, van dezelfde programmawet, gewijzigd bij de wet van 3 juli 2018, worden de woorden "maatschappelijke zetel" vervangen door de woorden "voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer". Afdeling 4. - Havens

Art. 113.In artikel 3, eerste lid, van de wet van 29 mei 2018 tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "maatschappelijk kapitaal" vervangen door het woord "kapitaal";2° in de bepaling onder 4° worden de woorden "artikel 57 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 3:35 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen". Afdeling 5. - Stelsel dat voorziet in de terugvordering van

staatssteun

Art. 114.In artikel 100, eerste lid, van de programmawet van 25 december 2016, worden de woorden "artikelen 5 tot 11 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikelen 1:14 tot 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 115.In artikel 101, derde lid, van dezelfde programmawet worden de woorden "artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 116.In artikel 105, van dezelfde programmawet worden de woorden "bedoeld in de artikelen 671 tot en met 677 van het Wetboek van vennootschappen, of een gelijkaardige verrichting onder buitenlands vennootschapsrecht" vervangen door de woorden "of een andere ontbinding zonder verdeling van het gehele maatschappelijke vermogen". Afdeling 6. - Landbouwondernemingen

Art. 117.In de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt het artikel 28 opgeheven.

Art. 118.Artikel III.82, § 1, tweede lid, 2° van het Wetboek van economisch recht wordt vervangen als volgt: "2° ondernemingen die uitsluitend de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot doel hebben met uitzondering van die ondernemingen die in de vennootschapsbelasting worden belast;". HOOFDSTUK 7. - Inwerkingtreding, aanvang en overgangsbepalingen

Art. 119.1. Deze wet treedt in werking op 1 mei 2019, behalve artikel 35, dat in werking treedt op 1 januari 2020 en van toepassing is op activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020, en artikel 117, dat in werking treedt op 30 april 2019.

Artikel 2, 9°, is van toepassing op de aldaar gedefinieerde verrichtingen die worden uitgevoerd vanaf 1 mei 2019.

Artikel 10 is van toepassing op de verwerving van aandelen of deelbewijzen gedaan vanaf 1 mei 2019.

Artikel 11, 1°, is van toepassing op de terugbetalingen van kapitaal uitgevoerd vanaf 1 mei 2019.

Artikel 23, 2°, is van toepassing op terugbetalingen verricht vanaf 1 mei 2019.

Artikel 43, 4°, is van toepassing op de wijzigingen van rechtsvorm doorgevoerd vanaf 1 mei 2019 of, in het geval van een vennootschap, vereniging of stichting bedoeld in § 2, vanaf de dag waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op haar van toepassing wordt.

Artikel 62, 1°, 2°, 4° en 5° is van toepassing op verhogingen en verminderingen van kapitaal doorgevoerd vanaf 1 mei 2019. § 2. Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II, van de wet van 23 maart 2019, niet van toepassing is op een vennootschap, vereniging of stichting, moet elke verwijzing naar een bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die voorkomt in een bepaling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek van Successierechten, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en de bijzondere wetgeving van toepassing op deze belastingen, worden gelezen, voor wat deze vennootschap, vereniging of stichting betreft, als een verwijzing naar de bepaling van het Wetboek van vennootschappen of andere bijzondere wetgeving die in zulke fiscale wetgeving voorkwam voor de inwerkingtreding van deze wet. § 3. Zolang, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II van de wet van 23 maart 2019, een vennootschap, vereniging of stichting, die door het Belgisch recht wordt beheerst, een rechtsvorm heeft die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet erkent, worden de bepalingen van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek van Successierechten, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en de bijzondere wetgeving van toepassing op deze belastingen, die voor de inwerkingtreding van deze wet deze rechtsvorm vermeldden, geacht deze rechtsvorm te blijven vermelden voor wat deze vennootschap, vereniging of stichting betreft, zoals voor de inwerkingtreding van deze wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-3367.

Integraal verslag: 28 februari 2019.

^