Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012297 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen type wet prom. 05/04/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019201999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreffende de nucleaire cyberbeveiliging

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019012241 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2019, - zijn hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 8 mei 2019, de aanwijzingen van: ? de heer Henry Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Berg ? Mevr. Levecque M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot het mandaat van voor(...) type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 18/03/1999 pub. 10/05/2019 numac 2019041066 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 25/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de betaalkalender met tussentijdse betaaldata van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning, een overdracht van erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, § 1, van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019041138 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019202306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van de Gerechtelijk-Geneeskunde Dienst in het bemiddelingsorgaan opgericht bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders bedoeld in artikel 30 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019201799 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 7/2019 van 23 januari 2019 Rolnummer 6747 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 444 en 445 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019201830 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 49/2019 van 4 april 2019 Rolnummer 6693 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 1 december 2016 « tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter(...) type arrest prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019201832 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 53/2019 van 4 april 2019 Rolnummers 6816, 6818, 6819, 6820 en 6821 In zake : de beroepen tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 7 juli 2017 houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 25/04/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012205 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het eenheidsloket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type decreet prom. 25/04/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012206 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de mobiliteitshulpmiddelen type decreet prom. 25/04/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012207 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest inzake het vrije verkeer van personen met een handicap

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019012242 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Bergen Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 15 februari 2019, heeft Mevr. Thonet F. en de heer Malengreau J.-F., raadsheren in het Hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitters in dit h Bij beschikking van 26 april 2019 werd de heer De Brackeleer M. door de procureur-generaal bij het (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen van Fluxys Belgium NV, gelegen in het openbaar domein, eigendom van het Vlaams Gewest, op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012253 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het bestuursdecreet van 7 december 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019041140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de aanpassing van de gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019012408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 17 APRIL 2019. - Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019. - Bericht van 17 april 2019 voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek, a De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het bericht van de Minister van Binnenlandse Za(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202271 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de POD Wetenschapsbeleid : Webdesigner (m/v/x). - Selectienummer: BNG19037 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 0(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202273 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België : Beheerders databanken (m/v/x). - Selectienummer: BFG19010 Er is 1 laureaat. Deze selectie w(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019012243 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Hof van beroep te Antwerpen In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019, bladzijde 37869, houdende de aanwijzing van de heer Cattoir Bert tot kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen

document

type document prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202299 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige deskundige in landbouw en agrovoeding (niveau A) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW19002 Solliciteren kan tot 24/05/2019 via www.selor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019012046 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 5 februari 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tit M. DEMIRCI ZEYNEP, geboren op 14.12.1992, met ingang van 11.08.2018 M. BACHELART Cyril J S, gebo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019012049 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 5 februari 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de tit M. XHIGNESSE Guillaume J M J, geboren op 06.03.1988, met ingang van 01.10.2018 M. WILLAERT Tim D(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019012259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. BONNEWYN Carina benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019012281 bron federale overheidsdienst justitie Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2019, bladzijde 43405, inzake de oproep tot kandidaten voor één vacante plaats van Nederlandstalig plaatsvervangend lid als gerecht type vacante bettreking prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019041098 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2019, is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2019-2020 als volgt vastgelegd : - 24 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 24 plaatsen voor de Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019201998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) (het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslachtig) Referenties: - KB van 3 april 1997 houdende (...) - KB van 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdrac(...)

document

type document prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202178 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de rechterlijke orde : Attachés personeel en organisatie (m/v/x). - Selectienummer : BNG19044 De medewerkers worden door hun personeelsdienst via het intranet (...) Solliciteren kan tot 23/05/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202270 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de POD Wetenschapsbeleid: Webdesigner (m/v/x). - Selectienummer: BFG19043 Er is geen laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 03.0(...) type document prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202274 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België: Beheerders databanken (m/v/x). - Selectienummer: BNG19010 Er is geen laureaat. Deze sel(...) type document prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202285 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG18309 Deze selectie werd afgesloten op 25/04/2019. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202286 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders ombudsdienst treinreizigers (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19155 Solliciteren kan tot 11/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202289 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Teamchefs niveau B (m/v/x). - Selectienummer: BNG18190. - Experts-dossierbeheerders niveau B (m/v/x). - Se(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202291 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19157 Solliciteren kan tot 24/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202308 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers managementondersteuning (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19160 Solliciteren kan tot 24/05/2019 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/05/2019 numac 2019202309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch controleurs metrologie (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19145 Solliciteren kan tot 24/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^