Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 april 2022
gepubliceerd op 01 juni 2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74 van de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022031918
pub.
01/06/2022
prom.
18/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74 van de wet van 11 augustus 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten0 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 augustus 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten0 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht, artikel 74;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 519, § 2, 7°, gewijzigd bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten8 en artikelen 578, 9° en 19° en 626/1, gewijzigd en ingevoegd bij de wet van 26 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009046 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen sluiten;

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 93undeciesB, § 4, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005022819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht op een overlevingspensioen betreft type wet prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003641 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoeging van een artikel 314bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003642 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten type wet prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005009650 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese Vennootschap sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten5;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92, artikelen 275/8, § 2, achtste lid, en § 3, 275/10, laatste gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten3;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel III.42, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 30, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 2013;

Gelet op de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten3 op het gebruik der talen in gerechtszaken, artikel 10, gewijzigd bij de wetten van 23 september 1985 en 8 augustus 1997 en bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten5;

Gelet op de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten1 houdende organisatie van het bedrijfsleven, artikel 21, § 12, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 27 mei 2013;

Gelet op de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten2 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 41ter, § 3, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 76bis, ingevoegd bij de wet van 27 mei 2013;

Gelet op de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, artikelen 3, § 2, en 5, § 1, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten5, de wet van 26 september 2011 en het koninklijk besluit van 12 november 2013;

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad sluiten houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, artikel 9, § 4;

Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikelen 2, § 2, f, laaste gewijzigd bij de wet van 22 juni 2012 en 2 ter, ingevoegd bij de ordonnantie van 13 juli 2017;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 10, § 8, vervangen bij de wet van 30 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I sluiten betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, artikel 3, tweede lid, gewijzigd bij het koninglijk besluit van 19 december 2010;

Gelet op de wet van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, artikelen 15, § 2, tweede lid, en 16;

Gelet op de wet van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop sluiten betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, artikel 35, § 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten5;

Gelet op de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5 houdende diverse bepalingen (I), artikel 62, tweede lid, 2° ;

Gelet op de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten4 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector, artikel 8, §§ 3 en 4, gewijzigd bij de wet van 25 december 2016;

Gelet op de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten7 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, artikel 80, gewijzigd bij de wet van 15 april 2018;

Gelet op de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten9 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, artikel 28, § 1, vijde lid, gewijzijgd bij de wetten van 31 juli 2017 en 27 juni 2021;

Gelet op de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten1 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 40;

Gelet op de wet van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten2 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, artikel 18, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 16bis, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, artikel 1, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten7 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 110 gewijzijd bij het koninklijk besluit van 16 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten4 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 2, § 1septies, gewijzijd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten6 betreffende het goederenvervoer over de weg, artikel 17, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten8 ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek, artikel 3;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 24 februari 2021;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 20 juli 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Economie en Werk, de minister van Buitenlandse Zaken, en van de Federale Culturele Instellingen, de minister van Mobiliteit, de minister van Financiën, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de minister van Justitie, belast met Noordzee, de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1.In artikel 519, § 2, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten8, worden de woorden "de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "een procedure van gerechtelijke reorganisatie waarin is voorzien in boek XX van het Wetboek van economisch recht".

Art. 2.In artikel 578 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 9°, gewijzigd bij de wet van 26 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009046 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de woorden "59 tot 70 van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de worden " XX.84 tot XX.97 van het Wetboek van economisch recht"; b) in de bepaling onder 19°, gewijzigd bij de wet van 26 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009046 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de woorden "61, § 5, van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "XX.86, § 5, van het Wetboek van economisch recht".

Art. 3.In artikel 626/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009046 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de woorden "61, § 5, van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "XX.86, § 5, van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 2. - Wijziging in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 4.In artikel 93undeciesB, § 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005022819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht op een overlevingspensioen betreft type wet prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003641 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoeging van een artikel 314bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003642 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten type wet prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005009650 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese Vennootschap sluiten, worden de woorden "artikel 60 van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "artikel XX.85 van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

Art. 5.In artikel 275/8, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatst gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in § 2, achtste lid, in het eerste streepje, worden de woorden "7 en 8 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "XX.32 en XX.101 van het Wetboek van economisch recht"; b) in § 2, achste lid, in het tweede streepje, worden de woorden "23 van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "XX.45 van het Wetboek van economisch recht"; c) in § 3, tweede lid, in het tweede streepje, worden de woorden "59 van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "XX.45 van het Wetboek van economisch recht".

Art. 6.In artikel 275/10, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste streepje, worden de woorden "7 en 8 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "XX.32 en XX.101 van het Wetboek van economisch recht"; b) in het tweede streepje, worden de woorden "23 van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "XX.45 van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 4. - Wijziging in het Wetboek van economish recht

Art. 7.In artikel III.42, § 1, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten6, en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018, wordt de bepaling onder 3° aangevuld met de woorden "of van boek XX van dit Wetboek". HOOFDSTUK 5. - Wijziging in de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen

Art. 8.In artikel 30 van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 2013, worden de woorden "de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en aan de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "boek XX van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 6. - Wijziging in de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten3 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Art. 9.In artikel 10 van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten3 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wetten van 23 september 1985 en 8 augustus 1997 en bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten5, worden de woorden "continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "gerechtelijke reorganisatie". HOOFDSTUK 7. - Wijziging in de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten1 houdende organisatie van het bedrijfsleven

Art. 10.In artikel 21, § 12, tweede lid, van de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten1 houdende organisatie van het bedrijfsleven, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 mei 2013, worden de woorden "de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "boek XX van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 8. - Wijziging in de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten2 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Art. 11.In artikel 41ter, § 3, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten2 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005, worden de woorden "19 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "XX.113 van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 9. - Wijziging in de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Art. 12.In artikel 76bis, eerste lid, van de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ingevoegd bij de wet van 27 mei 2013 worden de woorden "de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "boek XX van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen in de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

Art. 13.In artikel 3, § 2, van de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, vervangen bij de wet van 26 september 2011, worden de woorden "de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen of de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "boek XX van het Wetboek van economisch recht".

Art. 14.In artikel 5, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten5, de wet van 26 september 2011 en het koninklijk besluit van 12 november 2013 worden de woorden "59 van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "XX.84 van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging in de wet 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Art. 15.In artikel 9, § 4, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad sluiten houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden de woorden "de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord noch aan die van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "het boek XX van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging in de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen

Art. 16.In artikel 2, § 2, f, van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, laaste gewijzigd bij de wet van 22 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) wordt het derde streepje aangevuld met de woorden "of krachtens artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht"; b) in het vierde streepje worden de woorden "of van de artikelen XX.225 tot XX.228 van het Wetboek van economisch recht" ingevoegd tussen de woorden "Wetboek van vennootschappen" en de woorden ", of die door" en het vierde streepje wordt aangevuld met de woorden "of waarvoor de rechtbank de kwijtschelding krachtens artikel XX.173 van het Wetboek van economisch recht niet heeft uitgesproken". HOOFDSTUK 1 3. - Wijziging in de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 17.In artikel 10, § 8, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, vervangen bij de wet van 2 mei 2007 en gewijzigd bij de wetten van 30 juli 2013 en 15 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de woorden "van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "van een procedure van gerechtelijke reorganisatie"; b) in het tweede lid worden de woorden "8, eerste lid, van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "XX.32, § 1, van het Wetboek van economisch recht" en worden de woorden "van de voornoemde wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0" vervangen door de woorden "van een procedure van gerechtelijke reorganisatie". HOOFDSTUK 1 4. - Wijziging in de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I sluiten betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

Art. 18.In artikel 3, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I sluiten betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten5, worden de woorden "de Faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten, van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "het Boek XX van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 1 5. - Wijzigingen in de wet van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten

Art. 19.In artikel 15, § 2, tweede lid, van de wet van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, worden de woorden "17, 3°, van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten." vervangen door de woorden "XX.111, 3°, van het Wetboek van economisch recht".

Art. 20.In artikel 16 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in § 1 worden de woorden "artikel 20 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten, zijn de artikelen 17, 3°, en 18 van die wet" vervangen door de woorden "artikel XX.114 van het Wetboek van economisch recht, zijn de artikelen XX.111, 3°, en XX.112 van dat Wetboek"; b) in § 2 worden de woorden "artikel 20 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten, zijn de artikelen 17, 3°, en 18 van die wet" vervangen door de woorden "artikel XX.114 van het Wetboek van economisch recht, zijn de artikelen XX.111, 3°, en XX.112 van dat Wetboek"; c) in § 3 worden de woorden "artikel 20 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten, zijn de artikelen 17, 2°, en 18 van die wet" vervangen door de woorden "artikel XX.114 van het Wetboek van economisch recht, zijn de artikelen XX.111, 2°, en XX.112 van dat Wetboek". HOOFDSTUK 1 6. - Wijziging in de wet van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop sluiten betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop

Art. 21.In artikel 35, § 4, van de wet van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop sluiten betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten5, worden de woorden "de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen noch aan die van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "het Boek XX van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 1 7. - Wijziging in de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5 houdende diverse bepalingen (I)

Art. 22.In artikel 62, tweede lid, 2°, van de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten5 houdende diverse bepalingen (I), worden de woorden "41, § 1, van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "XX.62, § 1, van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 1 8. - Wijziging in de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten4 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector

Art. 23.In artikel 8 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten4 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector, gewijzigd bij de wet van 25 december 2016 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in § 3, de woorden "8, achtste lid, 17 en 18 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" worden vervangen door de woorden "XX.32, § 5, en XX.111 en XX.112 van het Wetboek van economisch recht"; b) in § 4, de woorden "20 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" worden vervangen door de woorden "XX.114 van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 1 9. - Wijziging in de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten7 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Art. 24.In artikel 80 van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten7 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, gewijzigd bij de wet van 15 april 2018, worden de woorden "8 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "XX.32 van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 2 0. - Wijziging in de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten9 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën

Art. 25.In artikel 28, § 1, vijde lid, van de wet van 18 decembre 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, gewijzijgd bij de wetten van 31 juli 2017en 27 juni 2021, worden de woorden "de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten en van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "van het Boek XX van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 2 1. - Wijziging in de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten1 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Art. 26.In artikel 40, enig lid, 2°, van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten1 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid worden de woorden "die door de rechtbank niet verschoonbaar zijn verklaard op basis van artikel 80 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "waarvoor de rechtbank de kwijtschelding op basis van artikel XX.173 van het Wetboek van economisch recht niet heeft uitgesproken". HOOFDSTUK 2 2. - Wijziging in de wet van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten2 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Art. 27.In artikel 18, § 4, van de wet van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten2 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, worden de woorden "de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen" vervangen door de woorden "de titels II tot V van boek XX, met uitzondering van artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 2 3. - Wijziging in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Art. 28.In artikel 16bis, § 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, worden de woorden "19 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "XX.113 van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 2 4. - Wijziging in het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen

Art. 29.In artikel 1, tweede lid, 21e streepje, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2012, worden de woorden "de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "Boek XX van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 2 5. - Wijziging in het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten7 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 30.In artikel 110, 1°, van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten7 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 mei 2003, worden de woorden "51 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "XX.144 van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 2 6. - Wijziging in het koninklijk besluit van 16 januari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten4 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Art. 31.In artikel 2, § 1septies, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten4 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012, worden de woorden "47 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "XX.140 van het Wetboek van economisch recht" en worden de woorden "80 van dezelfde wet" vervangen door de woorden "XX.171 van hetzelfde Wetboek". HOOFDSTUK 2 7. - Wijziging in het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten6 betreffende het goederenvervoer over de weg

Art. 32.In artikel 17, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten6 betreffende het goederenvervoer over de weg, worden de woorden "in de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 op de continuïteit van de ondernemingen" telkens vervangen door de woorden "van het Boek XX. van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 2 8. - Wijziging in het koninklijk besluit van 7 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten8 ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek

Art. 33.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten8 ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek, worden de woorden "27, vijfde lid, van de Faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten" vervangen door de woorden "XX.122, § 3, van het Wetboek van economisch recht". HOOFDSTUK 2 9. - Diverse bepalingen

Art. 34.Dit besluit treedt in werking onder voorbehoud van het behoud, bij wijze van overgangsmaatregel, van de terminologie en de verwijzingen die voortvloeien uit de toepassing van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten en van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten0 betreffende de continuïteit van de ondernemingen overeenkomstig de overgangsbepaling van artikelen 70 en 71 van de wet van 11 augustus 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten0 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht.

De minister van Economie en Werk, de minister van Buitenlandse Zaken, en van de Federale Culturele Instellingen, de minister van Mobiliteit, de minister van Financiën, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de minister van Justitie, en met Noordzee, de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 april 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Buitenlandse Zaken, en van de Federale Culturele Instellingen, S. WILMES De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE De Minister van Telecommunicatie, P. DE SUTTER De Minister van Justitie en Noordzee, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, D. CLARINVAL De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, M. KITIR De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN

^