Etaamb.openjustice.be
Wet van 05 november 2023
gepubliceerd op 11 december 2023

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2023046843
pub.
11/12/2023
prom.
05/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2023. - Wet houdende diverse bepalingen inzake economie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

Art. 2.In artikel I.9 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° een bepaling onder 5° wordt ingevoegd, luidende: "5° begunstigde: de natuurlijke of rechtspersoon die de beoogde uiteindelijke ontvanger is van de geldmiddelen waarop een betalingstransactie betrekking heeft;" 2° de bepaling onder 32° wordt vervangen als volgt: "32° Verordening (EU) 2021/1230: Verordening (EU) 2021/1230 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juli 2021 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Unie;"

Art. 3.Artikel I.20 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten2 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten4, wordt aangevuld met een bepaling onder 13°, luidende: "13° online interface: alle software, waaronder een website, een deel van een website of een applicatie, die door of voor rekening van een onderneming wordt beheerd en als middel dient om consumenten toegang te geven tot de goederen of diensten die de onderneming aanbiedt."

Art. 4.In artikel III.42 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten2 en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten6 en het koninklijk besluit van 18 april 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt een bepaling onder 3° /1 ingevoegd, luidende: "3° /1 de ambtshalve doorhaling van de activiteiten, hoedanigheden, toelatingen en vestigingseenheden van geregistreerde entiteiten die opgehouden hebben te bestaan als gevolg van een fusie of een splitsing wanneer deze fusie of splitsing dateert van minstens drie maanden geleden;" 2° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende: "6° de ambtshalve doorhaling van de Belgische informatieplichtigen bedoeld in artikel 2, 3°, van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten8 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, dat verwijst naar de definitie vervat in artikel 74, § 1, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, voor zover deze entiteiten volgens de gegevens van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën voldoen aan een van de volgende criteria: a) sinds ten minste zestig kalenderdagen nadat een administratieve geldboete werd opgelegd met toepassing van artikel 132, § 6, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, niet voldoen aan de verplichting van overmaken van informatie aan het UBO-register bedoeld in artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;b) sinds ten minste één jaar niet voldoen aan de verplichting tot jaarlijks bijwerken bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten8 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register; c) niet voldoen aan de verplichting van overmaken van informatie aan het UBO-register bedoeld in artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bovendien sinds zeven jaar geen enkele publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad hebben uitgevoerd."; 3° in paragraaf 1 wordt het derde lid aangevuld met de woorden "of volgens de gegevens van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën aan geen van de criteria bedoeld in het eerste lid, 6°, meer voldaan is";4° in paragraaf 2 worden de woorden "en 5° " vervangen door de worden "tot 6° ".

Art. 5.Artikel IV.39 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten3, vervangen bij de wet van 2 mei 2019 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 juli 2020, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Om te beoordelen of het wenselijk is een onderzoek te openen, kan de auditeur-generaal een auditeur aanwijzen om door middel van de in de artikelen IV.40 en IV.40/1 bedoelde maatregelen alle nuttige inlichtingen te verzamelen. De auditeur vermeldt de rechtsgrond en het doel van de genomen maatregelen. Indien de auditeur-generaal van oordeel is dat de opening van een onderzoek niet gerechtvaardigd is, sluit hij het dossier en doet hij alle ter zake dienende mededelingen."

Art. 6.In artikel IV.40, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten3 en vervangen bij de wet van 28 februari 2022, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden ", inbegrepen voorafgaandelijk aan de opening van een onderzoek bedoeld in artikel IV.39".

Art. 7.In artikel IV.40/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de 28 februari 2022, wordt het derde lid vervangen als volgt: "Inbegrepen voorafgaandelijk aan de opening van een onderzoek bedoeld in artikel IV.39, verzamelen zij alle inlichtingen, ontbieden zij iedere vertegenwoordiger van een onderneming of een ondernemingsvereniging en iedere natuurlijke persoon, wanneer deze vertegenwoordiger of persoon mogelijk in het bezit is van relevante informatie om te verschijnen voor een verhoor, nemen zij alle geschreven of mondelinge verklaringen of getuigenissen af, doen zij zich, met naleving van artikel IV.40, alle documenten, gegevens, of inlichtingen meedelen, wat ook de vorm, drager en wie ook de houder ervan is, die zij nodig achten ter vervulling van hun opdracht en waarvan zij kopie mogen nemen, en doen zij ter plaatse de nodige vaststellingen."

Art. 8.In artikel IV.42, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten3, vervangen bij de wet van 2 mei 2019 en gewijzigd bij de wet van 28 februari 2022, worden de woorden ", inbegrepen voorafgaandelijk aan de opening van een onderzoek bedoeld in artikel IV.39," ingevoegd tussen de woorden "Het onderzoeksdossier bevat alle documenten en gegevens die zijn ontvangen, verkregen, gekopieerd, overgelegd of verzameld tijdens het onderzoek" en de woorden "alsmede alle documenten die zijn opgesteld door of op verzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit".

Art. 9.Artikel IV.63, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten3 en vervangen bij de wet van 2 mei 2019, wordt aangevuld met de volgende zin: "Met het voorafgaande akkoord van de partijen die een aanmelding kunnen indienen, kan de auditeur ook gebruik maken van de procedures bedoeld in de artikelen IV.40 en IV.40/1 alvorens hij de aanmelding heeft ontvangen."

Art. 10.Artikel VI.24 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten1, wordt opgeheven.

Art. 11.In artikel VI.29, § 5, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten1, worden de woorden "de artikelen VI.22 tot VI.24" vervangen door de woorden "de artikelen VI.22 en VI.23".

Art. 12.Artikel VI.66 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2022, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. In het kader van de delegatie bepaald in paragraaf 2 kan de Koning de verplichting vastleggen voor de ondernemingen om een formulier te gebruiken waarmee de consumenten kunnen aangeven niet langer door de ondernemingen gecontacteerd te willen worden via huisbezoeken. Dit formulier bevat de volgende elementen: 1° de categorieën van personen van wie de persoonsgegevens het voorwerp kunnen uitmaken van de verwerking, namelijk de consumenten getroffen door het ongevraagd huisbezoek;2° de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijken bedoeld in het tweede lid, namelijk de contactgegevens en identificatiegegevens van de consumenten;3° de personen met toegang tot de gegevens die worden verwerkt via beveiligde communicatiemiddelen, namelijk hoogstens de onderneming die een overeenkomst wenst af te sluiten met de consument en alle natuurlijke en rechtspersonen die handelen voor rekening van die onderneming.De personen bedoeld in het eerste lid, 3°, zijn elk verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij doen. De verwerking en de opslag van de persoonsgegevens mag niet langer duren dan drie jaar."

Art. 13.In artikel VII.1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt: "3° Verordening (EU) 2021/1230 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juli 2021 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Unie;"

Art. 14.In artikel VII.59/4, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten1 en gewijzigd bij de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Het stilzwijgen van een kredietinstelling gedurende een periode van vijftien werkdagen vanaf de datum van het indienen van de aanvraag tot betalingsdiensten bedoeld in paragraaf 1, wordt beschouwd als een weigering van een aanvraag tot betalingsdiensten bedoeld in dit lid."; 2° het vijfde lid wordt vervangen als volgt: "In geval het in het vierde lid bedoelde advies positief is, of de Cel voor financiële informatieverwerking niet heeft gereageerd binnen zestig kalenderdagen, wijst de basisbankdienst-kamer een kredietinstelling aan als basisbankdienst-aanbieder die de basisbankdienst moet aanbieden aan de aanvragende onderneming of diplomatieke zending.De basisbankdienst-aanbieder is een in België gevestigde kredietinstelling uit de lijst van systeemrelevante instellingen als gedefinieerd in artikel 3, eerste lid, 29°, van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten8 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, met uitzondering van de in de artikelen 36/1, 13°, 14° en 25°, en 36/26/1, §§ 4 en 6, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België bedoelde instellingen, en die betalingsdiensten als bedoeld in artikel I.9, 1°, a), b) en c), aan ondernemingen aanbiedt."

Art. 15.In artikel VII.59/6 van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten1 en gewijzigd bij de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 2, eerste lid, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt: "4° de onderneming of de diplomatieke zending heeft een andere betaalrekening geopend bij een kredietinstelling naar Belgisch recht of een kredietinstelling gevestigd in een andere lidstaat waarmee zij gebruik kan maken van de in artikel VII.59/4, § 1, vermelde betalingsdiensten. De onderneming of de diplomatieke zending brengt de kredietinstelling bij wie zij een basisbankdienst heeft aangegaan daarvan onverwijld op de hoogte;"; b) in paragraaf 3, eerste lid, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt: "2° de onderneming of de diplomatieke zending heeft na haar aanvraag een andere betaalrekening bij een kredietinstelling naar Belgisch recht of een kredietinstelling gevestigd in een andere lidstaat geopend waarmee zij gebruik kan maken van de in artikel VII.59/4, § 1, vermelde betalingsdiensten. De onderneming of de diplomatieke zending brengt de kredietinstelling bij wie zij een basisbankdienst heeft aangegaan daarvan onverwijld op de hoogte."

Art. 16.In artikel VII.59/11 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De op 1 januari in België gevestigde kredietinstellingen als bedoeld in artikel 14 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten8 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen die betalingsdiensten aan ondernemingen aanbieden als bedoeld in artikel I.9, 1°, a), b) en c), dragen jaarlijks bij in de werkingskosten van de basisbankdienst-kamer."; 2° in het derde lid worden de woorden "de voorwaarden waaronder de kredietinstellingen deze bijdragen moeten betalen" vervangen door de woorden "het marktaandeel waarover de kredietinstellingen als bedoeld in het eerste lid moeten beschikken".

Art. 17.In artikel VII.95 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7, wordt paragraaf 4 vervangen als volgt: " § 4. De kredietgever verwittigt de consument, door middel van ieder nuttig communicatiemiddel, van de datum van het verstrijken van de nulstellingstermijn, alsook van de gevolgen van niet-betaling, met inbegrip van die als bepaald in artikel VII.100, op de nulstellingsdag: 1° in de achtste maand voor het verstrijken van de nulstellingstermijn, en 2° in de tweede maand voor het verstrijken van de nulstellingstermijn.In afwijking van het eerste lid, wanneer de kredietovereenkomst onderworpen is aan een nulstellingstermijn van minder dan of gelijk aan een jaar, verwittigt de kredietgever de consument, door middel van ieder nuttig communicatiemiddel, van de datum van het verstrijken van de nulstellingstermijn alsook van de gevolgen van niet-betaling op de nulstellingsdag ten laatste twee maanden voor het verstrijken van de nulstellingstermijn."

Art. 18.Artikel VII.99, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7, wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° de datum van het verstrijken van de nulstellingstermijn met daarnaast een goed zichtbare waarschuwing dat de contractuele minimale betalingen mogelijk niet voldoende zijn om het opgenomen bedrag tijdig terug te betalen op die datum."

Art. 19.In artikel VII.143, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7, vervangen bij de wet van 22 april 2016 en gewijzigd bij de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 6°, tweede lid, worden de woorden "in de gevallen bedoeld in artikel VII.147, § 1," ingevoegd tussen de woorden "een hogere debetrentevoet" en de woorden "indien de consument de gestelde voorwaarde of voorwaarden niet langer nakomt"; b) in de bepaling onder 7°, tweede lid, worden de woorden "in de gevallen bedoeld in artikel VII.147, § 1" ingevoegd tussen de woorden "een hogere rentevoet" en de woorden ", indien de gestelde voorwaarde of voorwaarden voor de vermindering niet langer worden nagekomen".

Art. 20.In artikel VII.146, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7 en vervangen bij de wet van 22 april 2016, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden ", in voorkomend geval na vervanging door een evenwaardig aangehecht contract met de dienstverlener van de consument".

Art. 21.In artikel VII.147 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7 en vervangen bij de wet van 22 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.Koppelverkoop is verboden. Het is de kredietgever en de kredietbemiddelaar eveneens verboden om de consument te verplichten in het raam van het sluiten van een kredietovereenkomst, een andere overeenkomst te ondertekenen bij de kredietgever, de kredietbemiddelaar of een door hen aangewezen derde, tenzij het een gebundelde verkoop betreft."; b) een paragraaf 1/1 wordt ingevoegd, luidende: " § 1/1.De voorwaardelijke vermindering op de kost van het krediet, en in het bijzonder op de debetrentevoet, toegekend in het raam van een gebundelde verkoop is enkel toegestaan voor een van de verzekeringen bedoeld in artikel VII.146, § 1, tweede lid, zonder dat het noodzakelijk een aangehecht contract moet zijn, en voor een betaalrekening als bedoeld in artikel I.9, 8°. De voorwaardelijke vermindering wordt voor elke voorwaarde afzonderlijk aangeboden en in de krediet-overeenkomst vastgelegd. De kredietgever of, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar mag de consument geen bemiddelaar voor de aangeduide dienstverlener opleggen om de voorwaardelijke vermindering van een gebundelde verkoop bij het sluiten van de kredietovereenkomst te kunnen behouden. In het raam van een voorwaardelijke vermindering is de kredietgever verplicht het verlaagde tarief van de kredietovereenkomst zonder extra kosten te handhaven indien de consument gebruik maakt van zijn recht om na het eerste derde van de totale looptijd van zijn krediet-overeenkomst te veranderen naar een dienstverlener van zijn keuze. Het vierde lid is niet van toepassing gedurende een periode die overeenkomt met het eerste derde deel van de totale looptijd van de hypothecaire kredietovereenkomst na het sluiten van de kredietovereenkomst, tenzij gedurende diezelfde periode: 1° de verzekeraar een tariefverhoging toepast, met dien verstande dat de toepassing van de ABEX-index op de verzekerde waarde geen tariefverhoging vormt in de betekenis van deze bepaling;2° de verzekering bedoeld in het eerst lid is opgezegd nadat een schadegeval is ontstaan;3° de consument de kaderovereenkomst van zijn betaalrekening, die deel uitmaakt van de gebundelde verkoop die recht geeft op een voorwaardelijke vermindering, beëindigt in het raam van een overstapdienst betaalrekeningen als bepaald in boek VII, titel 3, hoofdstuk 9/1.De consument handhaaft de domiciliëring die de betaling van de termijnbedragen op de vervaldata van zijn kredietovereenkomst waarborgt indien dit een voorwaarde is van de kredietovereenkomst. De kredietovereenkomst bepaalt vanaf welke datum de consument kan veranderen van dienstverlener van elke verzekering bedoeld in het vierde en vijfde lid en van de betaalrekening die deel uitmaakt van de gebundelde verkoop overeenkomstig het derde en vijfde lid."; c) een paragraaf 1/2 wordt ingevoegd, luidende: " § 1/2.Indien de kredietgever, of, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar, het afsluiten van een nevendienst of een aangehecht contract bedingt, is hij gehouden de door de consument voorgestelde dienstverlener, die verschillend is van de dienstverlener die werd verkozen door de kredietgever, te aanvaarden, indien die een gelijkwaardige nevendienst aanbiedt of, in voorkomend geval, een gelijkwaardig aangehecht contract aanbiedt voor eenzelfde of een lagere prijs. De kredietgever stelt de consument zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek van de consument op een duurzame drager in kennis van zijn besluit tot aanvaarding of weigering van de dienstverlener, voorgesteld door de consument. Elke beslissing tot weigering door de kredietgever van de dienstverlener, voorgesteld door de consument, is expliciet en omvat de volledige motivering van de weigering alsook, in voorkomend geval, de ontbrekende informatie en garanties. De bewijslast dat de consument de vrije keuze heeft gehad met betrekking tot het sluiten van ieder nevendienstovereenkomst, die bijkomend met de kredietovereenkomst wordt gesloten, komt toe aan de kredietgever en de kredietbemiddelaar."

Art. 22.In artikel VII.189 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7, worden de woorden "de artikelen VII.13, 5°, a) en c) en VII.31, 1° en 3° " vervangen door de woorden "de artikelen VII.22, 5°, a) en d), en VII.39, 1° en 3° ".

Art. 23.In artikel VII.190 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7, worden de woorden "artikel VII.55, § 1" vervangen door de woorden "artikel VII.30, § 1,".

Art. 24.In artikel VII.191 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7 en gewijzigd bij de wet van 22 april 2016, worden de woorden "de artikelen VII.12, VII.13, 2° tot 6°, VII.14 en VII.15, VII.20, VII.22, tweede lid, VII.24, VII.28, VII.31, VII.35, eerste lid, VII.37, VII.38, § 2, VII.39 en VII.40, VII.42, VII.44 tot VII.47, VII.49 tot VII.51, VII.55 en VII.56" vervangen door de woorden "de artikelen VII.7, VII.9, VII.11, VII.21, VII.22, 2° tot 6°, VII.23, VII.24, VII.30, VII.31, VII.33, VII.39, VII.43, VII.46, VII.47, § 2, VII.48, VII.49, VII.51, VII.53 tot VII.55/1, en VII.55/3 tot VII.55/5".

Art. 25.In artikel X.49, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten6, worden de woorden "één jaar" vervangen door de woorden "twee jaren".

Art. 26.In artikel XI.75/6, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "voor een periode van zes jaar" opgeheven;2° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende: "De Koning bepaalt de periode waarvoor de voorzitter en de ondervoorzitter van de algemene vergadering verkozen worden.Deze periode kan niet minder dan drie en niet meer dan zes jaar bedragen."

Art. 27.In artikel XI.75/7, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "voor een periode van zes jaar die eenmaal hernieuwbaar is" opgeheven;2° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende: "De Koning bepaalt de periode waarvoor de leden van de raad verkozen worden en in welke mate deze periode hernieuwbaar is.De periode kan niet minder dan drie en niet meer dan zes jaar bedragen. De Koning bepaalt eveneens de periode waarvoor de raad uit zijn leden, een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester verkiest."

Art. 28.In artikel XI.75/8, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten7 en gewijzigd bij de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "voor een periode van zes jaar die eenmaal hernieuwbaar is" telkens opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "voor een periode van zes jaar" opgeheven;3° het vierde lid wordt vervangen als volgt: "De Koning bepaalt de periode waarvoor de leden en de plaatsvervangende leden van de tuchtcommissie worden verkozen of benoemd en in welke mate deze periode voor de verkozen leden en de verkozen plaatsvervangende leden hernieuwbaar is. De periode kan niet minder dan drie en niet meer dan zes jaar bedragen. De Koning bepaalt eveneens de nadere regels voor de opvolging van een lid van de tuchtcommissie."

Art. 29.In artikel XI.83/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten5 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "een maand" vervangen door de woorden "vier maanden";2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "een maand" vervangen door de woorden "vier maanden".

Art. 30.In artikel XV.3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 5° wordt het laatste lid aangevuld met volgende zin: "De termijn moet redelijk zijn in verhouding tot de omvang van het verzoek;"; 2° in de bepaling onder 5° /1, wordt het laatste lid opgeheven; 3° in de bepaling onder 5° /3, tweede lid, 4°, worden de woorden "de artikelen XV.61 of XV.62" vervangen door de woorden "artikel XV.61"; 4° in de bepaling onder 5° /3, wordt het laatste lid opgeheven; 5° in de bepaling onder 9° worden in het vijfde lid de woorden "en in artikel XV.4" ingevoegd tussen de woorden "onder 1° tot en met 8° " en de woorden ", kunnen aangewend worden bij"; 6° in de bepaling onder 9° wordt het laatste lid, bepaling onder e), aangevuld met de woorden ", met inbegrip van de eventuele strikt noodzakelijke strafbare feiten die gepleegd zijn door de ambtenaren bedoeld in artikel XV.2".

Art. 31.In artikel XV.4 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "of van private communicatie of telecommunicatie waaraan de ambtenaar bedoeld in art.XV.2 zelf deelneemt." vervangen door de woorden "of van communicatie waaraan de ambtenaar bedoeld in artikel XV.2 zelf deelneemt in de uitoefening van zijn functies."; 2° in paragraaf 3, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 1°, d) tot g), en in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "beeldmateriaal" telkens vervangen door de woorden "geluids- en/of beeldmateriaal";3° in paragraaf 3, eerste lid, inleidende zin, worden in de Franse tekst de woorden "qu'ils ont faites" vervangen door de woorden "qu'ils ont faits";4° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, b), wordt in de Franse tekst het woord "réalisées" vervangen door het woord "réalisés";5° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, d), worden de woorden "of op dat geluidsmateriaal is te horen" ingevoegd tussen de woorden "op het beeldmateriaal is te zien" en de woorden ", alsmede het verband";6° paragraaf 3, eerste lid, 1°, g), wordt aangevuld met de woorden "of op het geluidsmateriaal is te horen";7° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, d), wordt het woord "nadat" vervangen door het woord "totdat"; 8° paragraaf 3, eerste lid, 2°, wordt aangevuld met een bepaling onder e), luidende: "e) tot aan de volledige betaling van de administratieve geldboete zoals bedoeld in artikel XV.60/16."; 9° in paragraaf 4 wordt het woord "beeldmateriaal" vervangen door "geluids- en/of beeldmateriaal";10° in paragraaf 4 wordt in de Franse tekst het woord "réalisées" vervangen door het woord "réalisés", het woord "obtenues" vervangen door het woord "obtenus" en het woord "légitime" vervangen door het woord "licite".

Art. 32.In artikel XV.5/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 1° worden de woorden "degene die daartoe in staat is te gelasten" ingevoegd voor de woorden "inhoud te verwijderen"; 2° in paragraaf 2, eerste lid, eerste zin, wordt het woord "inbreukmakende" ingevoegd tussen de woorden "contact op met de" en de woorden "onderneming verantwoordelijk voor de online interface."; 3° in paragraaf 2, eerste lid, laatste zin, wordt het woord "/of" geschrapt;4° in paragraaf 3, 2°, worden de woorden "de datum en het uur" vervangen door de woorden "de datum, het uur en de wijze".

Art. 33.In artikel XV.6/1, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "kunnen worden geïdentificeerd" vervangen door de woorden "identificeerbaar zijn";2° de bepaling onder 2° wordt aangevuld met de woorden "of andere wetten";3° in de bepaling onder 4° worden de woorden "andere strafrechtelijke misdrijven" vervangen door de woorden "andere misdaden en wanbedrijven";4° in de bepalingen onder 5° en 6° worden de woorden "kadert in" vervangen door de woorden "noodzakelijk is voor".

Art. 34.In boek XV, titel 1, van hetzelfde Wetboek, wordt na artikel XV.10 een hoofdstuk 1/1 ingevoegd, luidende "Hoofdstuk 1/1. - Bescherming en verwerking van persoonsgegevens".

Art. 35.In hoofdstuk 1/1, ingevoegd bij artikel 34, wordt een afdeling 1 ingevoegd, luidende "Afdeling 1. - Rechten van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens", die de artikelen XV.10/1 tot XV.10/5 bevat.

Art. 36.Artikel XV.10/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten8, wordt opgeheven.

Art. 37.Artikel XV.10/2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten8, wordt vervangen als volgt: "Art. XV.10/2. § 1. Met toepassing van artikel 23, lid 1, d) en h), en in afwijking van de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "algemene verordening gegevensbescherming" genoemd), kan het recht op informatie worden uitgesteld in het geval van de verwerking van persoonsgegevens, uitgevoerd op basis van de bepalingen van dit boek, ter waarborging van: 1° de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;2° een taak op het gebied van toezicht of inspectie die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag. § 2. Deze afwijkingen gelden voor de periode waarin de betrokkene door de ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 aan een inspectie of onderzoek in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken wordt onderworpen, en voor de periode waarin documenten afkomstig van deze diensten worden verwerkt met het oog op de betreffende vervolging.

Deze afwijkingen gelden voor zover de toepassing van die rechten afbreuk zou doen aan de noden van de controle of het onderzoek, of het geheim van het strafrechtelijk onderzoek of het beroepsgeheim dreigt te schenden.

De beperking bedoeld in paragraaf 1 heeft geen betrekking op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek of van de controle die het uitstel van het recht op informatie rechtvaardigt. § 3. Bij ontvangst van een verzoek betreffende het recht op informatie, bevestigt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangst.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene zo snel mogelijk en in elk geval binnen de maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk in kennis van elk uitstel van het recht op informatie en van de redenen voor het uitstel. Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de verstrekking ervan een van de in paragraaf 1 genoemde doeleinden in gevaar zou kunnen brengen. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen de maand na ontvangst van de aanvraag in kennis van deze verlenging en van de redenen voor het uitstel.

De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene over de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep in te stellen bij een rechterlijke instantie.

De verwerkingsverantwoordelijke tekent de feitelijke of juridische gronden op waarop de beslissing is gebaseerd. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke gebruik heeft gemaakt van de uitzondering bepaald in paragraaf 1, en met uitzondering van de situaties bedoeld in het zevende lid, wordt de uitzonderingsregeling onmiddellijk na afsluiting van de inspectie of het onderzoek opgeheven. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene hiervan onverwijld op de hoogte.

Wanneer een dossier wordt doorgezonden naar het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken en/of naar de onderzoeksrechter, worden de rechten pas hersteld na toestemming van de rechterlijke instantie of nadat de gerechtelijke fase afgelopen is en, in voorkomend geval, nadat de bevoegde dienst een beslissing heeft genomen. In afwijking hierop worden de rechten in elk geval hersteld vanaf het ogenblik dat: 1° de overtreder in kennis wordt gesteld van het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk, overeenkomstig artikel XV.2, § 2; 2° het voornemen om een maatregel als bedoeld in artikel XV.5/1 te nemen, ter kennis wordt gebracht aan de overtreder; 3° een waarschuwing wordt gegeven aan de overtreder, overeenkomstig artikel XV.31; 4° de overtreder ertoe wordt gebracht toezeggingen te doen, zoals bedoeld in artikel XV.31/2; 5° contact werd opgenomen met de overtreder in het kader van de openbaarmakingsprocedure, zoals bedoeld in artikel XV.31/2/1; 6° de overtreder wordt verzocht zijn verweermiddelen in te dienen, overeenkomstig artikel XV.60/7; 7° een transactie wordt voorgesteld aan de overtreder, overeenkomstig artikel XV.61.

De inlichtingen die worden ingewonnen in het kader van de uitoefening van de door de rechterlijke instantie opgedragen taken, mogen evenwel slechts worden meegedeeld met de uitdrukkelijke toestemming van deze laatste."

Art. 38.Artikel XV.10/3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten8 en gewijzigd bij de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten5, wordt vervangen als volgt: "Art. XV.10/3. § 1. Met toepassing van artikel 23, lid 1, d) en h), en in afwijking van artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming kan het recht op inzage worden uitgesteld in het geval van de verwerking van persoonsgegevens, uitgevoerd op basis van de bepalingen van dit boek, ter waarborging van: 1° de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;2° een taak op het gebied van toezicht of inspectie die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag. § 2. Deze afwijkingen gelden voor de periode waarin de betrokkene door de ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 aan een inspectie of onderzoek in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken wordt onderworpen, en voor de periode waarin documenten afkomstig van deze diensten worden verwerkt met het oog op de betreffende vervolging.

Deze afwijkingen gelden voor zover de toepassing van die rechten afbreuk zou doen aan de noden van de controle of het onderzoek, of het geheim van het strafrechtelijk onderzoek of het beroepsgeheim dreigt te schenden.

De beperking bedoeld in paragraaf 1 heeft geen betrekking op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek of van de controle die het uitstel van het recht op inzage rechtvaardigt. § 3. Bij ontvangst van een verzoek tot inzage, bevestigt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangst.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene zo snel mogelijk en in elk geval binnen de maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk in kennis van elk uitstel van het recht op inzage en van de redenen voor het uitstel. Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de verstrekking ervan een van de in paragraaf 1 genoemde doeleinden in gevaar zou kunnen brengen. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen de maand na ontvangst van de aanvraag in kennis van deze verlenging en van de redenen voor het uitstel.

De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene over de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep in te stellen bij een rechterlijke instantie.

De verwerkingsverantwoordelijke tekent de feitelijke of juridische gronden op waarop de beslissing is gebaseerd. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke gebruik heeft gemaakt van de uitzondering bepaald in paragraaf 1, en met uitzondering van de situaties bedoeld in het zevende lid, wordt de uitzonderingsregeling onmiddellijk na afsluiting van de inspectie of het onderzoek opgeheven. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene hiervan onverwijld op de hoogte.

Wanneer een dossier wordt doorgezonden naar het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken en/of naar de onderzoeksrechter, worden de rechten pas hersteld na toestemming van de rechterlijke instantie of nadat de gerechtelijke fase afgelopen is en, in voorkomend geval, nadat de bevoegde dienst een beslissing heeft genomen. In afwijking hierop worden de rechten in elk geval hersteld vanaf het ogenblik dat: 1° de overtreder in kennis wordt gesteld van het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk, overeenkomstig artikel XV.2, § 2; 2° het voornemen om een maatregel als bedoeld in artikel XV.5/1 te nemen, ter kennis wordt gebracht aan de overtreder; 3° een waarschuwing wordt gegeven aan de overtreder, overeenkomstig artikel XV.31; 4° de overtreder ertoe wordt gebracht toezeggingen te doen, zoals bedoeld in artikel XV.31/2; 5° contact werd opgenomen met de overtreder in het kader van de openbaarmakingsprocedure, zoals bedoeld in artikel XV.31/2/1; 6° de overtreder wordt verzocht zijn verweermiddelen in te dienen, overeenkomstig artikel XV.60/7; 7° een transactie wordt voorgesteld aan de overtreder, overeenkomstig artikel XV.61.

De inlichtingen die worden ingewonnen in het kader van de uitoefening van de door de rechterlijke instantie opgedragen taken, mogen evenwel slechts worden meegedeeld met de uitdrukkelijke toestemming van deze laatste."

Art. 39.Artikel XV.10/4 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten8 en gewijzigd bij de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten5, wordt opgeheven.

Art. 40.Artikel XV.10/5 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten8 en gewijzigd bij de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten5, wordt vervangen als volgt: "Art. XV.10/5. § 1. Met toepassing van artikel 23, lid 1, d) en h), en in afwijking van artikel 18 van de algemene verordening gegevensbescherming kan het recht op beperking van de verwerking worden uitgesteld in het geval van de verwerking van persoonsgegevens, uitgevoerd op basis van de bepalingen van dit boek, ter waarborging van: 1° de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;2° een taak op het gebied van toezicht of inspectie die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag. § 2. Deze afwijkingen gelden voor de periode waarin de betrokkene door de ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 aan een inspectie of onderzoek in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken wordt onderworpen, en voor de periode waarin documenten afkomstig van deze diensten worden verwerkt met het oog op de betreffende vervolging.

Deze afwijkingen gelden voor zover de toepassing van die rechten afbreuk zou doen aan de noden van de controle of het onderzoek, of het geheim van het strafrechtelijk onderzoek of het beroepsgeheim dreigt te schenden.

De beperking bedoeld in paragraaf 1 heeft geen betrekking op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek of van de controle die het uitstel van het recht op beperking van de verwerking van deze gegevens rechtvaardigt. § 3. Bij ontvangst van een verzoek betreffende de beperking van de verwerking, bevestigt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangst.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene zo snel mogelijk en in elk geval binnen de maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk in kennis van elk uitstel van het recht op beperking van de verwerking en van de redenen voor het uitstel. Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de verstrekking ervan een van de in paragraaf 1, genoemde doeleinden in gevaar zou kunnen brengen.

Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen de maand na ontvangst van de aanvraag in kennis van deze verlenging en van de redenen voor het uitstel.

De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene over de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep in te stellen bij een rechterlijke instantie.

De verwerkingsverantwoordelijke tekent de feitelijke of juridische gronden op waarop de beslissing is gebaseerd. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke gebruik heeft gemaakt van de uitzondering bepaald in paragraaf 1, en met uitzondering van de situaties bedoeld in het zevende lid, wordt de uitzonderingsregeling onmiddellijk na afsluiting van de inspectie of het onderzoek opgeheven. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene hiervan onverwijld op de hoogte.

Wanneer een dossier wordt doorgezonden naar het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken en/of naar de onderzoeksrechter, worden de rechten pas hersteld na toestemming van de rechterlijke instantie of nadat de gerechtelijke fase afgelopen is en, in voorkomend geval, nadat de bevoegde dienst een beslissing heeft genomen. In afwijking hierop worden de rechten in elk geval hersteld vanaf het ogenblik dat: 1° de overtreder in kennis wordt gesteld van het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk, overeenkomstig artikel XV.2, § 2; 2° het voornemen om een maatregel als bedoeld in artikel XV.5/1 te nemen, ter kennis wordt gebracht aan de overtreder; 3° een waarschuwing wordt gegeven aan de overtreder, overeenkomstig artikel XV.31; 4° de overtreder ertoe wordt gebracht toezeggingen te doen, zoals bedoeld in artikel XV.31/2; 5° contact werd opgenomen met de overtreder in het kader van de openbaarmakingsprocedure, zoals bedoeld in artikel XV.31/2/1; 6° de overtreder wordt verzocht zijn verweermiddelen in te dienen, overeenkomstig artikel XV.60/7; 7° een transactie wordt voorgesteld aan de overtreder, overeenkomstig artikel XV.61.

De inlichtingen die worden ingewonnen in het kader van de uitoefening van de door de rechterlijke instantie opgedragen taken, mogen evenwel slechts worden meegedeeld met de uitdrukkelijke toestemming van deze laatste."

Art. 41.In hoofdstuk 1/1, ingevoegd bij artikel 34, wordt een afdeling 2 ingevoegd, luidende "Afdeling 2. - De bescherming van persoonsgegevens".

Art. 42.In afdeling 2, ingevoegd bij artikel 41, wordt een artikel XV.10/6 ingevoegd, luidende: "Art. XV.10/6. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is verantwoordelijk voor de verwerkingen van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit boek."

Art. 43.In dezelfde afdeling 2 wordt een artikel XV.10/7 ingevoegd, luidende: "Art. XV.10/7. De persoonsgegevens die verwerkt worden overeenkomstig de bepalingen van dit boek worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn van tien jaar: 1° na de definitieve vaststelling dat er geen inbreuken werden begaan door de betrokken persoon; 2° indien is vastgesteld dat de waarschuwing bedoeld in de artikelen XV.16/4, XV.31, XV.31/1 of XV.65, § 1, 1°, werd nageleefd, vanaf het ogenblik van de vaststelling van de regularisatie; 3° vanaf het ogenblik dat een toezegging werd verkregen of aanvaard zoals bedoeld in artikel XV.31/2 en er geen verdere administratieve of strafrechtelijke vervolging is voorzien; 4° vanaf het ogenblik van de vaststelling van de betaling van de transactie bedoeld in artikel XV.61; 5° vanaf het ogenblik dat een definitieve administratieve beslissing is genomen, in het bijzonder deze bedoeld in artikel XV.60/2; 6° vanaf het ogenblik dat toepassing is gemaakt van de minnelijke schikking bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering of de bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216ter van hetzelfde Wetboek of enige andere rechterlijke procedure. In het geval van een gerechtelijke procedure wordt de in het eerste lid bedoelde maximale bewaartermijn van tien jaar verlengd, in voorkomend geval, tot de definitieve beëindiging van die procedure."

Art. 44.In dezelfde afdeling 2 wordt een artikel XV.10/8 ingevoegd, luidende: "Art. XV.10/8. De ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 van de FOD Economie, zorgen voor de jaarlijkse publicatie op de website van hun overheidsdienst van: 1° het jaarlijks aantal aan hen verleende en geweigerde verzoeken om toegang tot de gegevens bedoeld in het tweede en vijfde lid van artikel XV.3, 5° /1, het aantal metadatagegevens waartoe zij toegang hebben gehad, het aantal personen waarop deze toegangen betrekking hadden en of er al dan niet inbreuken zijn vastgesteld op basis van die gegevens; 2° het jaarlijks aantal aan hen verleende en geweigerde verzoeken om toegang tot het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België bedoeld in artikel XV.3, 5° /3, eerste lid, het aantal personen waarop deze toegangen betrekking hadden en of er al dan niet inbreuken zijn vastgesteld op basis van die gegevens."

Art. 45.In artikel XV.18, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7 en gewijzigd bij de wet van 26 oktober 2015, worden de woorden "Verordening (EG) nr. 924/2009" vervangen door de woorden "Verordening (EU) 2021/1230".

Art. 46.In artikel XV.23 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7, worden de woorden ", vermogensvoordelen die voortvloeien uit de verkoop van de goederen die het voorwerp uitmaken van de inbreuk" ingevoegd tussen de woorden "werktuigen, gereedschappen" en de woorden "en andere voorwerpen die tot het plegen".

Art. 47.In artikel XV.25/3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7, worden de woorden "De ambtenaren die krachtens artikel XV.62 hiertoe uitdrukkelijk worden aangewezen kunnen evenwel" vervangen door de woorden "De door de minister aangestelde ambtenaren bedoeld in artikel XV.61, § 1, eerste lid, kunnen".

Art. 48.In artikel XV.30, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten5 en gewijzigd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7, worden de woorden "de artikelen XV.61, XV.62 en XV.62/1" vervangen door de woorden "de artikelen XV.61 en XV.62/1".

Art. 49.In artikel XV.31 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten5, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt: " § 3. Onverminderd de andere in dit Wetboek voorgeschreven maatregelen, kunnen de ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 openbaar maken dat een onderneming heeft toegezegd om een inbreuk zoals bedoeld in artikel XV.2, § 1, stop te zetten, of om over te gaan tot herstelmaatregelen, overeenkomstig artikel XV.31/2."

Art. 50.In artikel XV.31/2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7, opgeheven bij de wet van 29 juni 2016 en hersteld bij de wet van 29 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten0, wordt paragraaf 4 vervangen als volgt: " § 4. De toezeggingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 kunnen openbaar worden gemaakt, voor zover zij aanvaard werden door de in artikel XV.2 bedoelde ambtenaren, met het oog op het verwittigen of informeren van consumenten en ondernemingen over de toegepaste praktijken van de overtreder of om toekomstige inbreuken door de onderneming te vermijden. In dit verband kunnen de in artikel XV.2 bedoelde ambtenaren ook overgaan tot de publicatie van de identificatiegegevens van de overtreder en de gegevens met betrekking tot de vastgestelde inbreuken, de onderliggende praktijken, en de middelen die gebruikt werden om de inbreuken te begaan. De adressen kunnen maar bekendgemaakt worden voor zover de overtreder er niet gedomicilieerd is.

Vooraleer over te kunnen gaan tot de publicatie, brengen de in artikel XV.2 bedoelde ambtenaren de onderneming op de hoogte van het voornemen om over te gaan tot de publicatie van de toezeggingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 en van de mogelijkheid voor de onderneming om zich daartegen te verzetten. Er kan enkel overgegaan worden tot de in het eerste lid bedoelde publicatie als binnen twee werkdagen geen enkele reactie van de onderneming ontvangen werd of als de onderneming geen afdoende verantwoording heeft gegeven om zich tegen de publicatie te verzetten.

De publicatie gebeurt op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die voor elke burger toegankelijk is. De publicatie wordt ingetrokken zodra de onderneming het bewijs levert dat ze haar toezegging zoals bedoeld in de paragrafen 1 en 2 is nagekomen."

Art. 51.In artikel XV.31/2/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten0, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Om ernstige schade aan de collectieve consumentenbelangen te voorkomen, beschikken de in artikel XV.2 bedoelde ambtenaren over de bevoegdheid om tijdelijk over te gaan tot de publicatie van de identificatiegegevens van de overtreders die praktijken gebruiken die schade toebrengen aan consumenten, en van de gegevens met betrekking tot de vastgestelde inbreuken, de onderliggende praktijken, en de middelen die gebruikt werden om deze inbreuken te begaan. De adressen kunnen maar bekendgemaakt worden voor zover de overtreder er niet gedomicilieerd is. De publicatie gebeurt op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die toegankelijk is voor elke burger."

Art. 52.In artikel XV.32 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "van" ingevoegd tussen de woorden "artikel XV.2 kunnen" en de woorden "alle diensten van de Staat"; 2° in het eerste lid worden de woorden "die nuttig worden geacht voor de uitoefening van hun taak." vervangen door de woorden "die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun taken."

Art. 53.In boek XV, titel 1, hoofdstuk 4, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek, wordt onderafdeling 3, die de artikelen XV.49 tot XV.57 bevat, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten2, opgeheven.

Art. 54.Artikel XV.60/21 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten3, wordt vervangen als volgt: "Art. XV.60/21. § 1. De ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 kunnen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete integraal of in beperkte vorm bekendmaken op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en dit ten vroegste na de beroepstermijn bedoeld in artikel XV.60/15. § 2. De ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 kunnen beslissen dat de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete nominatief wordt bekendgemaakt, met het oog op het verwittigen of informeren van consumenten en ondernemingen over de toegepaste praktijken van de overtreder of om toekomstige inbreuken door de onderneming te vermijden.

Indien de bekendmaking van de identiteit van de rechtspersonen of van de persoonsgegevens van natuurlijke personen door de ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 wordt beschouwd als onevenredig, na een beoordeling per geval van de evenredigheid van de bekendmaking van dergelijke gegevens, of indien de bekendmaking een lopend onderzoek of een lopende strafrechtelijke procedure in het gedrang dreigt te brengen, wordt overgegaan tot een niet-nominatieve en/of beperkte bekendmaking of wordt de beslissing niet bekendgemaakt.

Indien wordt overgegaan tot een nominatieve bekendmaking, wordt deze beslissing genomen samen met de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete.

De persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4, 1), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "algemene verordening gegevensbescherming" genoemd), die bekendgemaakt kunnen worden zijn de identificatiegegevens van de overtreder en de gegevens met betrekking tot de vastgestelde inbreuken, de onderliggende praktijken, en de middelen die gebruikt werden om deze inbreuken te begaan. De adressen kunnen maar bekendgemaakt worden voor zover de overtreder er niet gedomicilieerd is. § 3. Indien geen toepassing wordt gemaakt van paragraaf 2, kan de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete op elk ogenblik niet-nominatief worden bekendgemaakt. § 4. Elke beslissing die wordt bekendgemaakt, blijft gedurende een periode van ten minste vijf jaar na de bekendmaking op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie staan, waar ze toegankelijk is voor elke burger. Persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming, die in de bekendmaking zijn opgenomen, worden evenwel slechts op de website vermeld zolang als noodzakelijk in overeenstemming met de doelstellingen bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, en dit voor een maximumtermijn van tien jaar."

Art. 55.In boek XV, titel 1/2, hoofdstuk 7, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten3, wordt een artikel XV.60/22 ingevoegd, luidende: "Art. XV.60/22. Indien een beslissing wordt genomen tot oplegging van een administratieve geldboete naar aanleiding van processen-verbaal die een inbreuk op de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 8, onderafdeling 1, vaststellen, brengen de ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 de ambtenaren bedoeld in de artikel XV.2 of XV.25/1 hiervan op de hoogte zodat deze de benadeelde partij, indien gekend, of haar vertegenwoordiger op de hoogte kunnen stellen van het bestaan van de inbreuk, en deze in kennis kunnen stellen van de werkelijke of geraamde hoeveelheid en van de werkelijke of vermoede aard van de goederen waarvan afstand is gedaan. Dit voor zover de overtreder de goederen heeft afgestaan aan de Schatkist en vooraleer de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete overeenkomstig artikel XV.60/13 aan de overtreder ter kennis wordt gebracht."

Art. 56.Artikel XV.61 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2022, wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende: " § 6. Wanneer toepassing wordt gemaakt van paragraaf 1 voor de processen-verbaal die een inbreuk op de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 8, onderafdeling 1, vaststellen en voor zover de overtreder de goederen heeft afgestaan aan de Schatkist, stelt de in artikel XV.2 of XV.25/1 bedoelde ambtenaar de benadeelde partij, indien gekend, of haar vertegenwoordiger op de hoogte van het bestaan van de inbreuk, en stelt deze in kennis van de werkelijke of geraamde hoeveelheid en van de werkelijke of vermoede aard van de goederen waarvan afstand is gedaan vooraleer de transactie aan de overtreder wordt voorgesteld."

Art. 57.Artikel XV.62 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018, wordt opgeheven.

Art. 58.In artikel XV.83 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 december 2013 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid, in de bepaling onder 1° /1, worden de woorden "van de besluiten tot uitvoering van artikel VI.7/2;" vervangen door de woorden "van de besluiten tot uitvoering van artikel VI.7/1;"; b) in het eerste lid, in de bepaling onder 2°, wordt het woord "ook" opgeheven; c) in het eerste lid wordt de bepaling onder 6° aangevuld met de woorden "en van de besluiten ter uitvoering van artikel VI.29"; d) in het eerste lid wordt de bepaling onder 6° /1 ingevoegd, luidende: "6° /1 van artikel VI.34 en van de besluiten ter uitvoering van artikel VI.35;"; e) in het eerste lid wordt de bepaling onder 8° aangevuld met de woorden "en van de besluiten ter uitvoering van de artikelen VI.45/1 en VI.46"; f) in het eerste lid wordt de bepaling onder 9° aangevuld met de woorden "en van de besluiten ter uitvoering van artikel VI.66"; g) in het eerste lid wordt de bepaling onder 10° aangevuld met de woorden "en van de besluiten ter uitvoering van de artikelen VI.75 en VI.77"; h) in het eerste lid wordt de bepaling onder 10° /1 vervangen als volgt: "10° /1 van de besluiten ter uitvoering van artikel VI.81;"; i) in het eerste lid wordt de bepaling onder 10° /2 ingevoegd, luidende: "10° /2 van artikel VI.83 betreffende de in elk geval onrechtmatige bedingen in overeenkomsten met consumenten, en van de besluiten ter uitvoering van artikel VI.85;"; j) in het eerste lid wordt de bepaling onder 12° /1 ingevoegd, luidende: "12° /1 van artikel VI.91/4 betreffende de in elk geval onrechtmatige bedingen in overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen, en van de besluiten ter aanvulling van dat artikel, overeenkomstig artikel VI.91/7;"; k) in het eerste lid wordt de bepaling onder 15° /1 aangevuld met de woorden "en van de besluiten ter uitvoering van de artikelen VI.109/5 en VI.109/7"; l) in het tweede lid wordt het woord "evenwel" opgeheven;m) in het tweede lid worden de woorden "de straffen voorzien in deze laatste wet" vervangen door de woorden "de straffen bepaald in dit Wetboek".

Art. 59.In artikel XV.84 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten1, worden de woorden "en zijn uitvoeringsbesluiten" ingevoegd tussen de woorden "van boek VI van dit Wetboek" en het woord "overtreden" en worden de woorden "de artikelen XV.83, XV.85" vervangen door de woorden "de artikelen XV.85, XV.85/1".

Art. 60.In artikel XV.89, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7, vervangen bij de wet van 19 juli 2018 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 februari 2021, wordt de bepaling onder 25° vervangen als volgt: "25° van Verordening (EU) 2021/1230 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juli 2021 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Unie;"

Art. 61.In artikel XV.90, 19°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten7, vervangen bij de wet van 22 april 2016 en gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, worden de woorden "de artikelen VII.129 en VII.130" vervangen door de woorden "de artikelen VII.129, VII.130 en VII.131".

Art. 62.In artikel XVII.2, 16°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten6, worden de woorden "artikel 18, §§ 2/1 tot 2/3" vervangen door de woorden "artikel 18, §§ 2/1 tot 2/3/1 en §§ 5 tot 5/2". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen

Art. 63.In artikel 15/5bis van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, ingevoegd bij de wet van 1 juni 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 februari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) een paragraaf 11/1/1 wordt ingevoegd, luidende: " § 11/1/1.Met inachtneming van boek VI van het Wetboek van economisch recht, moet het contract tussen de eindafnemer en zijn leverancier ten minste de volgende elementen bevatten: 1° de identiteit en het adres van de leverancier, met inbegrip van het ondernemingsnummer en de firmanaam;2° de geleverde diensten, de aangeboden kwaliteitsniveaus van de diensten en de benodigde tijd voor de eerste aansluiting;3° de aangeboden soorten onderhoudsdiensten;4° de wijze waarop de meest recente informatie over alle geldende prijzen, onderhoudskosten en gebundelde producten of diensten kan worden verkregen;5° de duur van de overeenkomst, de voorwaarden voor verlenging en opzegging van het contract en diensten, met inbegrip van producten of diensten die gebundeld zijn met die diensten en of kosteloze opzegging van het contract is toegestaan;6° alle vergoedingen en terugbetalingsregelingen die gelden indien de contractuele kwaliteitsniveaus van de diensten niet worden gehaald, met inbegrip van een onnauwkeurige of een te late facturering;7° de methode voor het inleiden van een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure overeenkomstig artikel 26 van Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU;8° de informatie over consumentenrechten, met inbegrip van informatie over klachtenbehandeling en alle in deze bepaling bedoelde informatie, welke duidelijk wordt meegedeeld op de factuur of op de websites van de leverancier; De contractuele voorwaarden zijn eerlijk en vooraf bekend. In ieder geval wordt deze informatie voorafgaand aan de sluiting of bevestiging van het contract verstrekt. Indien het contract door middel van tussenpersonen wordt gesloten, wordt de in deze bepaling vastgelegde informatie eveneens verstrekt voorafgaand aan de ondertekening van het contract."; b) een paragraaf 11/1/2 wordt ingevoegd, luidende: " § 11/1/2.Met inachtneming van boek VI van het Wetboek van economisch recht en onverminderd andere bij of krachtens de wet voorgeschreven precontractuele informatievoorschriften, verstrekt de leverancier en, indien de overeenkomst wordt afgesloten via een tussenpersoon, ook de tussenpersoon, aan de huishoudelijke afnemer op een duurzame drager ten minste de volgende informatie, naast de in paragraaf 11/1/1 bedoelde informatie, op duidelijke, leesbare, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze voordat de huishoudelijke afnemer door een overeenkomst tot levering van gas wordt gebonden: 1° de voornaamste kenmerken van het goed;2° het telefoonnummer en e-mailadres van de leverancier.Daarnaast bevat de informatie, wanneer de leverancier andere vormen van onlinecommunicatie verstrekt waarmee de huishoudelijke afnemer de schriftelijke correspondentie met de leverancier, waaronder de datum en het tijdstip van dergelijke correspondentie, op een duurzame gegevensdrager kan bewaren, gedetailleerde informatie over deze andere vormen. Al deze door de leverancier aangeboden communicatiemethoden stellen de huishoudelijke afnemer in staat snel contact met de leverancier op te nemen en efficiënt met hem te communiceren; 3° wanneer dat verschilt van het overeenkomstig de bepaling onder 1° verstrekte adres, het geografisch adres van de bedrijfsvestiging van de leverancier waaraan de huishoudelijke afnemer eventuele klachten kan richten;4° een lijst van alle actieve producten van de leverancier, met maximaal twee A4 pagina's per product;5° een tariefkaart en, indien mogelijk, een vergelijking van de voorwaarden van de door de leverancier aangeboden overeenkomst voor de levering van gas met de voorwaarden van de lopende overeenkomst voor de levering van gas van de huishoudelijke afnemer;6° een hyperlink naar de website van zowel de commissie als de regionale regulatoren met de informatie over de instrumenten die de aanbiedingen van de leveranciers vergelijken;7° de betalings- en uitvoeringsvoorwaarden;8° de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig paragraaf 11/1/3, alsmede het modelformulier voor herroeping opgenomen in bijlage 1 bij deze wet;9° de informatie dat ingeval de huishoudelijke afnemer het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig paragraaf 11/1/3, vierde lid, heeft gedaan, de huishoudelijke afnemer ertoe gehouden is de leverancier redelijke kosten te vergoeden overeenkomstig paragraaf 11/1/3, tiende lid;10° in voorkomend geval, het bestaan van het sectoraal akkoord bedoeld in paragraaf 11/2 en het bestaan van gedragscodes betreffende de relaties tussen leverancier en huishoudelijke afnemer en hoe daarvan kopie verkrijgbaar is;11° de andere contractuele voorwaarden. De in het eerste lid bedoelde informatie vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen de leverancier en de huishoudelijke afnemer en wordt niet gewijzigd, tenzij de partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen.

De leverancier verstrekt de huishoudelijke afnemer een kopie van de ondertekende overeenkomst of de bevestiging van de overeenkomst op papier of, indien de huishoudelijke afnemer hiermee instemt, op een andere duurzame gegevensdrager. Deze kopie of bevestiging omvat alle informatie waarnaar wordt verwezen in het eerste lid en in het eerste lid van paragraaf 11/1/1.

De bewijslast voor de naleving van de in de huidige paragraaf bedoelde informatievoorschriften ligt bij de leverancier."; c) een paragraaf 11/1/3 wordt ingevoegd, luidende: " § 11/1/3.De huishoudelijke afnemer beschikt over een termijn van veertien dagen om de overeenkomst tot levering van gas zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die bepaald in het tiende lid. Onverminderd het tweede lid, verstrijkt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Indien de leverancier de huishoudelijke afnemer niet de ingevolge paragraaf 11/1/2, eerste lid, 8°, verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, loopt de herroepingstermijn af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke overeenkomstig het eerste lid vastgestelde herroepingstermijn.

Indien de leverancier de in paragraaf 11/1/2, eerste lid, 8°, bedoelde informatie aan de huishoudelijke afnemer heeft verstrekt binnen twaalf maanden vanaf de dag waarop de overeenkomst bedoeld in het eerste lid wordt gesloten, verstrijkt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop de huishoudelijke afnemer die informatie heeft ontvangen.

Wanneer de huishoudelijke afnemer wenst dat de levering van gas aanvangt tijdens de in het eerste lid bepaalde herroepingstermijn, en de overeenkomst voor de huishoudelijke afnemer een betalingsverplichting inhoudt, vereist de leverancier dat de huishoudelijke afnemer daar uitdrukkelijk om verzoekt.

Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de huishoudelijke afnemer de leverancier op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de huishoudelijke afnemer: 1° gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen in bijlage 1 van deze wet;of 2° een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. De huishoudelijke afnemer heeft zijn herroepingsrecht binnen de het eerste en het tweede lid bedoelde herroepingstermijn uitgeoefend indien hij de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.

De leverancier kan, naast de in het vijfde lid bedoelde mogelijkheden, de huishoudelijke afnemer de mogelijkheid bieden het modelformulier voor herroeping opgenomen in bijlage 1 van deze wet, of een andere ondubbelzinnige verklaring op de website van de leverancier elektronisch in te vullen en toe te zenden. In deze gevallen deelt de leverancier de huishoudelijke afnemer onverwijld en op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping mee.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig het vijfde, zesde en zevende lid ligt bij de huishoudelijke afnemer.

De leverancier vergoedt alle van de huishoudelijke afnemer ontvangen betalingen, onverwijld en in elk geval veertien dagen na de dag waarop hij wordt geïnformeerd van de beslissing van de huishoudelijke afnemer om de overeenkomst overeenkomstig het vijfde, zesde en zevende lid te herroepen. De leverancier verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de huishoudelijke afnemer tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de huishoudelijke afnemer uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de huishoudelijke afnemer als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

Indien een huishoudelijke afnemer het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een uitdrukkelijk verzoek overeenkomstig het vierde lid heeft gedaan, betaalt hij de leverancier een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat hij de leverancier ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de huishoudelijke afnemer aan de leverancier moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op grondslag van de marktwaarde van het geleverde.

De huishoudelijke afnemer draagt geen kosten voor de levering die geheel of ten dele tijdens de herroepingstermijn is verleend, indien: 1° de leverancier heeft nagelaten de informatie overeenkomstig paragraaf 11/1/2, eerste lid, 8° of 9°, te verstrekken;of 2° de huishoudelijke afnemer er niet uitdrukkelijk om heeft verzocht met de uitvoering van de levering van gas te beginnen tijdens de herroepingstermijn overeenkomstig het vierde lid. Tenzij anders bepaald in deze paragraaf, kan de huishoudelijke afnemer in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld ingevolge de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting voor de partijen om de overeenkomst uit te voeren. De uitoefening door de huishoudelijke afnemer van zijn herroepingsrecht overeenkomstig deze paragraaf stelt automatisch een einde aan elke aanvullende overeenkomst, zonder kosten voor de huishoudelijke afnemer, behoudens de kosten bedoeld in het tiende lid."; d) paragraaf 11/4 wordt vervangen als volgt: " § 11/4. De inbreuken op dit artikel en zijn uitvoeringsbesluiten worden opgespoord en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen bedoeld in boek XV, titel 1, hoofdstuk 1, van het Wetboek van economisch recht."

Art. 64.In artikel 17/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten0, wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende: " § 2/1. Wanneer is vastgesteld dat een handeling een inbreuk op deze wet of één van haar uitvoeringsbesluiten vormt, kunnen de ambtenaren bedoeld in paragraaf 2, een waarschuwing richten tot de overtreder waarbij die tot stopzetting van de handeling wordt aangemaand, overeenkomstig artikel XV.31 van het Wetboek van economisch recht."

Art. 65.In dezelfde wet wordt een artikel 18/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 18/1.§ 1. De inbreuken op artikel 15/5bis, §§ 11/1 tot 11/3, en hun uitvoeringsbesluiten, kunnen het voorwerp uitmaken van: 1° de toepassing van de transactieprocedure zoals bedoeld in artikel 17/2, § 3;2° een administratieve vervolging met toepassing van de procedure bedoeld in titel 1/2 van boek XV van het Wetboek van economisch recht;3° een strafrechtelijke vervolging. § 2. De vervolging gebeurt overeenkomstig titel 1/1 van boek XV van het Wetboek van economisch recht en overeenkomstig de artikelen 18/2 en 18/3 van deze wet."

Art. 66.In dezelfde wet wordt een artikel 18/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 18/2.Het openbaar ministerie bezorgt aan de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 van het Wetboek van economisch recht een kennisgeving van zijn beslissing om al dan niet strafvervolging in te stellen, of al dan niet een minnelijke schikking bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering of een bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216ter van hetzelfde Wetboek voor te stellen.

Wanneer het openbaar ministerie afziet van het instellen van een strafvervolging en van het voorstellen van een minnelijke schikking bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering of een bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216ter van hetzelfde Wetboek of wanneer het openbaar ministerie geen beslissing heeft genomen binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de dag van ontvangst van het proces-verbaal waarin de inbreuk werd vastgelegd, beslissen de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 van het Wetboek van economisch recht of de procedure voor de administratieve geldboete moet worden opgestart."

Art. 67.In dezelfde wet wordt een artikel 18/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 18/3.Indien het openbaar ministerie afziet van het instellen van een strafvervolging en van het voorstellen van een minnelijke schikking bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering of een bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216ter van hetzelfde Wetboek en indien er aanvullende onderzoeksdaden hebben plaatsgevonden, bezorgt het een afschrift van de procedurestukken van deze onderzoeksdaden aan de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 van het Wetboek van economisch recht."

Art. 68.In dezelfde wet wordt een artikel 18/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 18/4.Zij die artikel 15/5bis, §§ 11/1 tot 11/3, van deze wet en hun uitvoeringsbesluiten overtreden, worden gestraft met hetzij een strafrechtelijke geldboete hetzij met een administratieve geldboete van een minimumbedrag van 26 euro tot een maximumbedrag van 10.000 euro of tot vier procent van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar voorgaand aan het opleggen van de strafrechtelijke of administratieve geldboete waarover gegevens beschikbaar zijn die toelaten om de jaaromzet vast te stellen, indien dit een hoger bedrag vertegenwoordigt.

Zij die te kwader trouw artikel 15/5bis, §§ 11/1 tot 11/3, van deze wet en hun uitvoeringsbesluiten overtreden, worden gestraft met hetzij een strafrechtelijke geldboete hetzij met een administratieve geldboete van een minimumbedrag van 26 euro tot een maximumbedrag van 25.000 euro of tot zes procent van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar voorgaand aan het opleggen van de strafrechtelijke of administratieve geldboete waarover gegevens beschikbaar zijn die toelaten om de jaaromzet vast te stellen, indien dit een hoger bedrag vertegenwoordigt."

Art. 69.In dezelfde wet wordt een artikel 18/5 ingevoegd, luidende: "

Art. 18/5.§ 1. De bepalingen van titel 2, hoofdstuk 1/1 van boek XV van het Wetboek van economisch recht zijn toepasselijk op de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 18/4. § 2. De opdeciemen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1952Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten zijn van toepassing op de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 18/4."

Art. 70.In dezelfde wet wordt een artikel 18/6 ingevoegd, luidende: "

Art. 18/6.De artikelen XV.69, XV.71, XV.73 en XV.74 van het Wetboek van economisch recht zijn toepasselijk op de strafrechtelijke inbreuken bedoeld in artikel 18/4."

Art. 71.In dezelfde wet wordt de bijlage 1 ingevoegd, luidende: "Bijlage 1. - MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier moet de leverancier zijn naam, adres en e-mailadres invullen]: - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de levering van gas herroep/herroepen (*) - Afgesloten op (...) - Naam/Namen huishoudelijke afnemer(s) - Adres huishoudelijke afnemer(s) - Leveringsadres van gas, indien verschillend van het adres van de huishoudelijke afnemer(s) - Handtekening van huishoudelijke afnemer(s) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is." HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 24 januari 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten6 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten

Art. 72.In de wet van 24 januari 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten6 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten wordt een artikel 15/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 15/2.Indien een inbreuk op de besluiten genomen in uitvoering van deze wet eveneens een inbreuk inhoudt op de besluiten genomen in uitvoering van artikel VI.9 van het Wetboek van economisch recht, zijn alleen de straffen bepaald in dit Wetboek van toepassing." HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Art. 73.Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2021/2118 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid.

Art. 74.In artikel 9bis, § 2, eerste lid, van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij de wet van 2 augustus 2002, worden de woorden "op twee dubbele lijsten respectievelijk voorgedragen door de beroepsorganisaties van verzekeringsondernemingen en door de verenigingen ter verdediging van de consumentenbelangen" vervangen door de woorden "uit twee lijsten, één voorgesteld door de beroepsorganisaties van verzekeringsondernemingen en de andere door de verenigingen ter verdediging van de consumentenbelangen".

Art. 75.In dezelfde wet wordt een artikel 19bis-13/1 ingevoegd, luidende: "Art. 19bis-13/1. In de gevallen bedoeld in artikel 19bis-11, § 1, 1° ) en 2° ), beschikt het Fonds over alle nodige bevoegdheden en competenties om te kunnen samenwerken met andere overeenkomstige organen in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte en met andere betrokken partijen, onder meer met de verzekeringsonderneming die het voorwerp uitmaakt van een faillissements- of vereffeningsprocedure, met de bewindvoerder of de vereffenaar van die onderneming, met de schaderegelaar, alsmede met de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Deze samenwerking omvat, in voorkomend geval, het verzoek om, de ontvangst van en de verstrekking van informatie, onder meer over de bijzonderheden van specifieke vorderingen." HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren

Art. 76.Het opschrift van hoofdstuk IIIbis van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren, ingevoegd bij de wet van 11 april 1999, wordt vervangen als volgt: "Hoofdstuk IIIbis. - Waarschuwings- en openbaarmakingsprocedures en herstelmaatregelen".

Art. 77.In hoofdstuk IIIbis van dezelfde wet wordt een artikel 8ter ingevoegd, luidende: "

Art. 8ter.Om ernstige schade aan de collectieve consumentenbelangen te voorkomen, beschikken de in artikel 9 bedoelde ambtenaren over de bevoegdheid om tijdelijk over te gaan tot de publicatie van de naam, de praktijk en, in voorkomend geval, de volledige identificatiegegevens van de huwelijksbureaus of andere ondernemingen die praktijken hanteren die een inbreuk vormen op deze wet of haar uitvoeringsbesluiten en schade veroorzaken aan consumenten.

De bevoegdheid bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel XV.31/2/1 van het Wetboek van economisch recht."

Art. 78.In hoofdstuk IIIbis van dezelfde wet wordt een artikel 8quater ingevoegd, luidende: "

Art. 8quater.De in artikel 9 bedoelde ambtenaren hebben de bevoegdheid om toezeggingen tot het beëindigen van inbreuken of tot herstelmaatregelen te verkrijgen of te aanvaarden van de onderneming die verantwoordelijk is voor de inbreuken bedoeld in deze wet of haar uitvoeringsbesluiten.

De bevoegdheid bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel XV.31/2 van het Wetboek van economisch recht."

Art. 79.Artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 29 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten0, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De bepalingen van hoofdstuk 1/1 van boek XV, titel 1, van het Wetboek van economisch recht, zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de ambtenaren bedoeld in het eerste lid." HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Art. 80.In artikel 18 van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) paragraaf 2/4 wordt vervangen als volgt: " § 2/4.De inbreuken op de bepalingen van de paragrafen 2/1 tot 2/3/1 en 5 tot 5/2, alsook hun uitvoeringsbesluiten, worden opgespoord en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen bedoeld in boek XV, titel 1, hoofdstuk 1, van het Wetboek van economisch recht."; b) een paragraaf 5/1 wordt ingevoegd, luidende: " § 5/1.Met inachtneming van boek VI van het Wetboek van economisch recht en onverminderd andere bij of krachtens de wet voorgeschreven precontractuele informatievoorschriften, verstrekt de leverancier en, indien de overeenkomst wordt afgesloten via een tussenpersoon, ook de tussenpersoon, aan de huishoudelijke afnemer op een duurzame drager ten minste de volgende informatie, naast de in paragraaf 5 bedoelde informatie, op duidelijke, leesbare, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze voordat de huishoudelijke afnemer door een overeenkomst tot levering van elektriciteit wordt gebonden: 1° de voornaamste kenmerken van het goed;2° het telefoonnummer en e-mailadres van de leverancier.Daarnaast bevat de informatie, wanneer de leverancier andere vormen van onlinecommunicatie verstrekt waarmee de huishoudelijke afnemer de schriftelijke correspondentie met de leverancier, waaronder de datum en het tijdstip van dergelijke correspondentie, op een duurzame gegevensdrager kan bewaren, gedetailleerde informatie over deze andere vormen. Al deze door de leverancier aangeboden communicatiemethoden stellen de huishoudelijke afnemer in staat snel contact met de leverancier op te nemen en efficiënt met hem te communiceren; 3° wanneer dat verschilt van het overeenkomstig de bepaling onder 1° verstrekte adres, het geografisch adres van de bedrijfsvestiging van de leverancier waaraan de huishoudelijke afnemer eventuele klachten kan richten;4° een lijst van alle actieve producten van de leverancier, met maximaal twee A4 pagina's per product;5° een tariefkaart en, indien mogelijk, een vergelijking van de voorwaarden van de door de leverancier aangeboden overeenkomst voor de levering van elektriciteit met de voorwaarden van de lopende overeenkomst voor de levering van elektriciteit van de huishoudelijke afnemer;6° een hyperlink naar de website van zowel de commissie als de regionale regulatoren met de informatie over de instrumenten die de aanbiedingen van de leveranciers vergelijken;7° de betalings- en uitvoeringsvoorwaarden;8° de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig paragraaf 5/2, alsmede het modelformulier voor herroeping opgenomen in bijlage 1 bij deze wet;9° de informatie dat ingeval de huishoudelijke afnemer het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig paragraaf 5/2, vierde lid, heeft gedaan, de huishoudelijke afnemer ertoe gehouden is de leverancier redelijke kosten te vergoeden overeenkomstig paragraaf 5/2, tiende lid;10° in voorkomend geval, het bestaan van het sectoraal akkoord bedoeld in paragraaf 2/2 en het bestaan van gedragscodes betreffende de relaties tussen leverancier en huishoudelijke afnemer en hoe daarvan kopie verkrijgbaar is;11° de andere contractuele voorwaarden. De in het eerste lid bedoelde informatie vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen de leverancier en de huishoudelijke afnemer en wordt niet gewijzigd, tenzij de partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen.

De leverancier verstrekt de huishoudelijke afnemer een kopie van de ondertekende overeenkomst of de bevestiging van de overeenkomst op papier of, indien de huishoudelijke afnemer hiermee instemt, op een andere duurzame gegevensdrager. Deze kopie of bevestiging omvat alle informatie waarnaar wordt verwezen in het eerste lid en in het eerste lid van paragraaf 5.

De bewijslast voor de naleving van de in de huidige paragraaf bedoelde informatievoorschriften ligt bij de leverancier."; c) een paragraaf 5/2 wordt ingevoegd, luidende: " § 5/2.De huishoudelijke afnemer beschikt over een termijn van veertien dagen om de overeenkomst tot levering van elektriciteit zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die bepaald in het tiende lid. Onverminderd het tweede lid, verstrijkt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Indien de leverancier de huishoudelijke afnemer niet de ingevolge paragraaf 5/1, eerste lid, 8°, verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, loopt de herroepingstermijn af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke overeenkomstig het eerste lid vastgestelde herroepingstermijn.

Indien de leverancier de in paragraaf 5/1, eerste lid, 8°, bedoelde informatie aan de huishoudelijke afnemer heeft verstrekt binnen twaalf maanden vanaf de dag waarop de overeenkomst bedoeld in het eerste lid wordt gesloten, verstrijkt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop de huishoudelijke afnemer die informatie heeft ontvangen.

Wanneer de huishoudelijke afnemer wenst dat de levering van elektriciteit aanvangt tijdens de in het eerste lid bepaalde herroepingstermijn, en de overeenkomst voor de huishoudelijke afnemer een betalingsverplichting inhoudt, vereist de leverancier dat de huishoudelijke afnemer daar uitdrukkelijk om verzoekt.

Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de huishoudelijke afnemer de leverancier op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de huishoudelijke afnemer: 1° gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen in bijlage 1 van deze wet;of 2° een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. De huishoudelijke afnemer heeft zijn herroepingsrecht binnen de het eerste en het tweede lid bedoelde herroepingstermijn uitgeoefend indien hij de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.

De leverancier kan, naast de in het vijfde lid bedoelde mogelijkheden, de huishoudelijke afnemer de mogelijkheid bieden het modelformulier voor herroeping opgenomen in bijlage 1 van deze wet, of een andere ondubbelzinnige verklaring op de website van de leverancier elektronisch in te vullen en toe te zenden. In deze gevallen deelt de leverancier de huishoudelijke afnemer onverwijld en op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping mee.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig het vijfde, zesde en zevende lid ligt bij de huishoudelijke afnemer.

De leverancier vergoedt alle van de huishoudelijke afnemer ontvangen betalingen, onverwijld en in elk geval veertien dagen na de dag waarop hij wordt geïnformeerd van de beslissing van de huishoudelijke afnemer om de overeenkomst overeenkomstig het vijfde, zesde en zevende lid te herroepen. De leverancier verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de huishoudelijke afnemer tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de huishoudelijke afnemer uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de huishoudelijke afnemer als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

Indien een huishoudelijke afnemer het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een uitdrukkelijk verzoek overeenkomstig het vierde lid heeft gedaan, betaalt hij de leverancier een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat hij de leverancier ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de huishoudelijke afnemer aan de leverancier moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op grondslag van de marktwaarde van het geleverde.

De huishoudelijke afnemer draagt geen kosten voor de levering die geheel of ten dele tijdens de herroepingstermijn is verleend, indien: 1° de leverancier heeft nagelaten de informatie overeenkomstig paragraaf 5/1, eerste lid, 8° of 9°, te verstrekken;of 2° de huishoudelijke afnemer er niet uitdrukkelijk om heeft verzocht met de uitvoering van de levering van elektriciteit te beginnen tijdens de herroepingstermijn overeenkomstig het vierde lid. Tenzij anders bepaald in deze paragraaf, kan de huishoudelijke afnemer in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld ingevolge de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting voor de partijen om de overeenkomst uit te voeren. De uitoefening door de huishoudelijke afnemer van zijn herroepingsrecht overeenkomstig deze paragraaf stelt automatisch een einde aan elke aanvullende overeenkomst, zonder kosten voor de huishoudelijke afnemer, behoudens de kosten bedoeld in het tiende lid."

Art. 81.In dezelfde wet wordt een artikel 30/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 30/1.Zij die artikel 18, §§ 2/1 tot 2/3/1 en §§ 5 tot 5/2, van deze wet alsook hun uitvoeringsbesluiten overtreden, worden gestraft met hetzij een strafrechtelijke geldboete hetzij met een administratieve geldboete van een minimumbedrag van 26 euro tot een maximumbedrag van 10.000 euro of tot vier procent van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar voorgaand aan het opleggen van de strafrechtelijke of administratieve geldboete waarover gegevens beschikbaar zijn die toelaten om de jaaromzet vast te stellen, indien dit een hoger bedrag vertegenwoordigt.

Zij die te kwader trouw artikel 18, §§ 2/1 tot 2/3/1 en §§ 5 tot 5/2 van deze wet en hun uitvoeringsbesluiten overtreden, worden gestraft met hetzij een strafrechtelijke geldboete hetzij met een administratieve geldboete van een minimumbedrag van 26 euro tot een maximumbedrag van 25.000 euro of tot zes procent van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar voorgaand aan het opleggen van de strafrechtelijke of administratieve geldboete waarover gegevens beschikbaar zijn die toelaten om de jaaromzet vast te stellen, indien dit een hoger bedrag vertegenwoordigt."

Art. 82.In artikel 30bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 december 2022, worden de paragrafen 2/1 en 2/2 ingevoegd, luidende: " § 2/1. Wanneer is vastgesteld dat een handeling een inbreuk op deze wet of één van haar uitvoeringsbesluiten vormt, kunnen de ambtenaren bedoeld in paragraaf 2, een waarschuwing richten tot de overtreder waarbij die tot stopzetting van de handeling wordt aangemaand, overeenkomstig artikel XV.31 van het Wetboek van economisch recht. § 2/2. Wanneer inbreuken op deze wet of één van haar uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld, kunnen de door de minister bevoegd voor Economie aangestelde ambtenaren aan de overtreders een transactie voorstellen, overeenkomstig artikel XV.61 van het Wetboek van economisch recht.

Het bedrag van de transactie mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag van de geldboete bepaald in artikel 30/1, verhoogd met de opdeciemen.

De betalings- en inningsmodaliteiten van deze transactie worden door de Koning vastgesteld."

Art. 83.In dezelfde wet wordt een artikel 30bis/1 ingevoegd, luidende: "Art. 30bis/1. § 1. De inbreuken op artikel 18, §§ 2/1 tot 2/3/1 en §§ 5 tot 5/2, en hun uitvoeringsbesluiten, kunnen het voorwerp uitmaken van: 1° de toepassing van de transactieprocedure zoals bedoeld in artikel 30bis, § 2/2;2° een administratieve vervolging met toepassing van de procedure bedoeld in titel 1/2 van boek XV van het Wetboek van economisch recht;3° een strafrechtelijke vervolging. § 2. De vervolging gebeurt overeenkomstig titel 1/1 van boek XV van het Wetboek van economisch recht en overeenkomstig de artikelen 30bis/2 en 30bis/3 van deze wet."

Art. 84.In dezelfde wet wordt een artikel 30bis/2 ingevoegd, luidende: "Art. 30bis/2. Het openbaar ministerie bezorgt aan de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 van het Wetboek van economisch recht een kennisgeving van zijn beslissing om al dan niet strafvervolging in te stellen, of al dan niet een minnelijke schikking bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering of een bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216ter van hetzelfde Wetboek voor te stellen.

Wanneer het openbaar ministerie afziet van het instellen van een strafvervolging en van het voorstellen van een minnelijke schikking bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering of een bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216ter van hetzelfde Wetboek of wanneer het openbaar ministerie geen beslissing heeft genomen binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de dag van ontvangst van het proces-verbaal waarin de inbreuk werd vastgelegd, beslissen de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 van het Wetboek van economisch recht of de procedure voor de administratieve geldboete moet worden opgestart."

Art. 85.In dezelfde wet wordt een artikel 30bis/3 ingevoegd, luidende: "Art. 30bis/3. Indien het openbaar ministerie afziet van het instellen van een strafvervolging en van het voorstellen van een minnelijke schikking bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering of een bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216ter van hetzelfde Wetboek, en indien er aanvullende onderzoeksdaden hebben plaatsgevonden, bezorgt het een afschrift van de procedurestukken van deze onderzoeksdaden aan de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 van het Wetboek van economisch recht."

Art. 86.In dezelfde wet wordt een artikel 30bis/4 ingevoegd, luidende: "Art. 30bis/4. § 1. De bepalingen van titel 2, hoofdstuk 1/1 van boek XV van het Wetboek van economisch recht zijn toepasselijk op de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 30/1. § 2. De opdeciemen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1952Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten zijn van toepassing op de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 30/1."

Art. 87.In dezelfde wet wordt een artikel 30bis/5 ingevoegd, luidende: "Art. 30bis/5. De artikelen XV.69, XV.71, XV.73 en XV.74 van het Wetboek van economisch recht zijn toepasselijk op de strafrechtelijke inbreuken bedoeld in artikel 30/1."

Art. 88.In dezelfde wet wordt de bijlage 1 ingevoegd, luidende: "Bijlage 1. - MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier moet de leverancier zijn naam, adres en e-mailadres invullen]: - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de levering van elektriciteit herroep/herroepen (*) - Afgesloten op (...) - Naam/Namen huishoudelijke afnemer(s) - Adres huishoudelijke afnemer(s) - Leveringsadres van elektriciteit, indien verschillend van het adres van de huishoudelijke afnemer(s) - Handtekening van huishoudelijke afnemer(s) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is." HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

Art. 89.In artikel 14 van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, vervangen bij de wet van 20 juli 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de inleidende zin van het enige lid worden de woorden "met betrekking tot het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud in de zin van de Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud," ingevoegd tussen de woorden "van de kritieke infrastructuren," en de woorden "met betrekking tot artikel XI.216/2, § 2, van het Wetboek van economisch recht,"; b) de bepaling onder 3° wordt aangevuld met de bepaling onder l), luidende: "l) de Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud, onverminderd de taken die aan andere bevoegde autoriteiten zijn toevertrouwd krachtens artikel 12, lid 1, a) en b), van die verordening."; 2° in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 3° aangevuld met de bepaling onder k), luidende: "k) het federaal parket en de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten bedoeld in Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud;"

Art. 90.In artikel 21 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 februari 2022, wordt een paragraaf 5/2 ingevoegd, luidende: " § 5/2. In afwijking van paragraaf 5, indien de Raad het bestaan vaststelt van een inbreuk op de bepalingen bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud door de aanbieder van de hostingdienst, kan hij, in een of meerdere beslissingen, een of meerdere van de volgende maatregelen nemen: 1° het bevel om een einde te maken aan de inbreuk, ofwel onmiddellijk, ofwel binnen een redelijke termijn die hij bepaalt, voor zover nog geen einde werd gemaakt aan deze inbreuk;2° de betaling binnen de termijn bepaald door de Raad van een dwangsom ten bedrage van maximaal vier procent van de gemiddelde dagelijkse wereldwijde omzet van de aanbieder van de hostingdiensten;3° de betaling binnen de termijn bepaald door de Raad van een administratieve boete die aan de Schatkist toekomt ten bedrage van maximaal vier procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet van de desbetreffende aanbieder van de hostingdiensten. De omzet bedoeld in het eerste lid, 2° en 3°, is het door een onderneming gegenereerde bedrag in de zin van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen." HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van de wet van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen

Art. 91.In artikel 9 van de wet van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen, gewijzigd bij de wet van 29 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten0, wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende: " § 3/1. De bepalingen van hoofdstuk 1/1 van boek XV, titel 1, van het Wetboek van economisch recht, zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de ambtenaren bedoeld in paragraaf 1."

Art. 92.In dezelfde wet wordt een artikel 10/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 10/1.Om ernstige schade aan de collectieve consumentenbelangen te voorkomen, beschikken de in artikel 9, § 1, bedoelde ambtenaren over de bevoegdheid om tijdelijk over te gaan tot de publicatie van de naam, de praktijk en, in voorkomend geval, de volledige identificatiegegevens van de ondernemingen die praktijken hanteren die een inbreuk vormen op deze wet of haar uitvoeringsbesluiten en schade veroorzaken aan consumenten.

De bevoegdheid bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel XV.31/2/1 van het Wetboek van economisch recht."

Art. 93.In dezelfde wet wordt een artikel 10/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 10/2.De in artikel 9, § 1, bedoelde ambtenaren hebben de bevoegdheid om toezeggingen tot het beëindigen van inbreuken of tot herstelmaatregelen te verkrijgen of te aanvaarden van de onderneming die verantwoordelijk is voor de inbreuken bedoeld in deze wet of haar uitvoeringsbesluiten.

De bevoegdheid bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel XV.31/2 van het Wetboek van economisch recht." HOOFDSTUK 10 - Wijziging van de wet van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen

Art. 94.In titel 10 van de wet van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen worden hoofdstuk 1, dat de artikelen 78 tot 87 bevat, alsook de uitvoeringsbesluiten ervan, opgeheven. HOOFDSTUK 1 1. - Wijzigingen van de wet van 28 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/08/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011011331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling sluiten betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling

Art. 95.Het opschrift van afdeling 3, hoofdstuk 8, van de wet van 28 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/08/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011011331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling sluiten betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, wordt vervangen als volgt: "Afdeling 3. - Waarschuwings- en openbaarmakingsprocedures en herstelmaatregelen".

Art. 96.In hoofdstuk 8, afdeling 3, van dezelfde wet wordt een artikel 21/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 21/1.Om ernstige schade aan de collectieve consumentenbelangen te voorkomen, beschikken de in artikel 27, § 1, bedoelde ambtenaren over de bevoegdheid om tijdelijk over te gaan tot de publicatie van de naam, de praktijk en, in voorkomend geval, de volledige identificatiegegevens van de ondernemingen die praktijken hanteren die een inbreuk vormen op deze wet of haar uitvoeringsbesluiten en schade veroorzaken aan consumenten.

De bevoegdheid bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel XV.31/2/1 van het Wetboek van economisch recht."

Art. 97.In hoofdstuk 8, afdeling 3, van dezelfde wet wordt een artikel 21/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 21/2.De in artikel 27, § 1, bedoelde ambtenaren hebben de bevoegdheid om toezeggingen tot het beëindigen van inbreuken of tot herstelmaatregelen te verkrijgen of te aanvaarden van de onderneming die verantwoordelijk is voor de inbreuken bedoeld in deze wet of haar uitvoeringsbesluiten.

De bevoegdheid bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel XV.31/2 van het Wetboek van economisch recht."

Art. 98.In artikel 27 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 29 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten0, wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende: " § 3/1. De bepalingen van hoofdstuk 1/1 van boek XV, titel 1, van het Wetboek van economisch recht, zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de ambtenaren bedoeld in paragraaf 1." HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging van de wet van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten0 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval

Art. 99.In artikel 16, § 4, van de wet van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten0 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval, gewijzigd bij de wet van 26 oktober 2015, wordt het vierde lid vervangen als volgt: "Het in België tijdens een kalenderjaar gerealiseerde incasso in tak 13 wordt geattesteerd: a) door de erkend commissaris van de verzekeringsonderneming zoals bedoeld in artikel 325, § 1, van de wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten1 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen ofwel door de persoon belast met de controle van de rekeningen van de verzekeringsonderneming op grond van het recht van de lidstaat die artikel 72 van de Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) heeft omgezet of, b) door de persoon verantwoordelijk voor de erkende actuariële functie zoals bedoeld in artikel 54, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten1 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen ofwel door de bepaling van het nationale recht van de lidstaat die artikel 48 van de voormelde Richtlijn 2009/138/EG heeft omgezet." Op verzoek van het Fonds, wordt het incasso, bedoeld in het vierde lid, geattesteerd door een persoon als bedoeld in het vierde lid, a)." HOOFDSTUK 1 3. - Wijzigingen van de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten4 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen

Art. 100.In artikel 11 van de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten4 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, gewijzigd bij de wet van 29 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten0, wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende: " § 3/1. De bepalingen van hoofdstuk 1/1 van boek XV, titel 1, van het Wetboek van economisch recht, zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de ambtenaren bedoeld in paragraaf 1."

Art. 101.In dezelfde wet wordt een artikel 12/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 12/1.Om ernstige schade aan de collectieve consumentenbelangen te voorkomen, beschikken de in artikel 11, § 1, bedoelde ambtenaren over de bevoegdheid om tijdelijk over te gaan tot de publicatie van de naam, de praktijk en, in voorkomend geval, de volledige identificatiegegevens van de ondernemingen die praktijken hanteren die een inbreuk vormen op deze wet of haar uitvoeringsbesluiten en schade veroorzaken aan consumenten.

De bevoegdheid bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel XV.31/2/1 van het Wetboek van economisch recht

Art. 102.In dezelfde wet wordt een artikel 12/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 12/2.De in artikel 11, § 1, bedoelde ambtenaren hebben de bevoegdheid om toezeggingen tot het beëindigen van inbreuken of tot herstelmaatregelen te verkrijgen of te aanvaarden van de onderneming die verantwoordelijk is voor de inbreuken bedoeld in deze wet of haar uitvoeringsbesluiten.

De bevoegdheid bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel XV.31/2 van het Wetboek van economisch recht." HOOFDSTUK 1 4. - Wijzigingen van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten9 betreffende de verzekeringen

Art. 103.In artikel 14 van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten9 betreffende de verzekeringen wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 104.In artikel 73 van dezelfde wet wordt het eerste lid vervangen als volgt: "In geval van opzegging van de overeenkomst op welke gronden ook, of verval ervan door het wegvallen van het verzekerde belang worden de betaalde premies met betrekking tot de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging of het verval terugbetaald binnen een termijn van dertig dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging of vanaf de kennisgeving van het wegvallen van het verzekerde belang door de verzekeringnemer of, in geval van toepassing van artikel 57, § 3, vanaf de ontvangst door de verzekeraar van de kennisgeving van de opzegging."

Art. 105.In artikel 126, eerste lid, d), van dezelfde wet worden de woorden "de drie maanden die volgen" vervangen door de woorden "het jaar dat volgt".

Art. 106.In artikel 131, § 3, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "uit een dubbele lijst, voorgesteld door de beroepsverenigingen van de verzekeringsondernemingen en door de verenigingen die in aanmerking komen om de belangen van de consumenten te vertegenwoordigen" vervangen door de woorden "uit twee lijsten, één voorgesteld door de beroepsverenigingen van de verzekeringsondernemingen, en de andere door de verenigingen die in aanmerking komen om de belangen van de consumenten te vertegenwoordigen".

Art. 107.In artikel 217, § 2, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "uit een dubbele lijst die wordt voorgesteld door de beroepsverenigingen van de verzekeringsondernemingen en de verenigingen die de belangen van de consumenten en de patiënten vertegenwoordigen" vervangen door de woorden "uit drie lijsten, één voorgesteld door de beroepsverenigingen van de verzekeringsondernemingen, één door de verenigingen die de belangen van de consumenten vertegenwoordigen, en één door de verenigingen die de patiënten vertegenwoordigen". HOOFDSTUK 1 5. - Wijzigingen van de wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten1 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

Art. 108.In artikel 11 van de wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten1 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, worden in de Franse tekst de woorden "association mutuelle d'assurance" vervangen door de woorden "association d'assurance mutuelle".

Art. 109.In artikel 15 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 14° worden de woorden "en beursvennootschappen" opgeheven;b) een bepaling onder 22° /1 wordt ingevoegd, luidende: "22° /1 "systeemrelevante onderneming of groep": een verzekerings- of herverzekeringsonderneming of verzekerings- of herverzekeringsgroep die door de Bank als systeemrelevant is aangewezen. Een verzekerings- of herverzekeringsonderneming of verzekerings- of herverzekeringsgroep kan door de Bank als systeemrelevant worden aangewezen wanneer het in moeilijkheden verkeren of het in gebreke blijven van de betrokken onderneming(en), een aanzienlijke verstoring van het financiële stelsel in ruimere zin en van de reële economie kan veroorzaken of versterken. Deze verstoring kan onder meer het gevolg zijn van de wisselwerking tussen ondernemingen die op dezelfde markten actief zijn en/of in dezelfde financiële instrumenten beleggen, en die derhalve aan dezelfde risico's zijn blootgesteld, of van het soortgelijk gedrag dat zij vertonen. De Bank houdt bij haar beoordeling rekening met de omvang, de complexiteit, de onderlinge verwevenheid of het gebrek aan substitueerbaarheid van de betrokken ondernemingen;"; c) de Franse tekst van de bepaling onder 38° wordt vervangen als volgt: "38° "mandataire général": une personne physique dotée des pouvoirs suffisants pour engager, à l'égard des tiers, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, dans le cas du Lloyd's, les souscripteurs intéressés, et pour la ou les représenter dans les relations avec les autorités et les juridictions de l'Etat membre ou du pays d'accueil;".

Art. 110.Artikel 146 van dezelfde wet wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. Een verzekerings- of herverzekeringsonderneming die tier 1-kernkapitaalinstrumenten uitgeeft vergezeld van een mechanisme dat deze instrumenten omzet in aandelen wanneer zich een triggergebeurtenis voordoet zoals bepaald in artikel 71, lid 1, e), ii), van Gedelegeerde Verordening 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf, zorgt ervoor dat haar toegestane kapitaal te allen tijde volstaat om te voldoen aan de in die verordening vastgestelde vereisten voor automatische omzetting.

Met het oog op de uitvoering van de automatische omzetting is artikel 7:201, eerste lid, 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing, in afwijking van dat Wetboek.".

Art. 111.Artikel 204 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2. Systeemrelevante ondernemingen of groepen stellen het in paragraaf 1 bedoelde herstelplan op en leggen dit voor aan de Bank binnen twaalf maanden vanaf de datum waarop zij zijn aangewezen als systeemrelevante onderneming of groep.".

Art. 112.In artikel 244 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zin "Onderlinge verzekeringsverenigingen zijn onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die betrekking hebben op verenigingen, onder voorbehoud van de bepalingen van deze wet, in het bijzonder van artikel 33 en van dit Hoofdstuk." wordt vervangen als volgt: "Onverminderd artikel 11 zijn onderlinge verzekeringsverenigingen onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die betrekking hebben op verenigingen, onder voorbehoud van de bepalingen van deze wet, die mutatis mutandis op hen van toepassing is, met name artikel 33 en dit hoofdstuk."; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "In het bijzonder moeten voor de toepassing van deze wet onder de termen "aandeelhouder" en "vennoot" ook de leden van onderlinge verzekeringsverenigingen worden verstaan.".

Art. 113.Artikel 517/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. Naast en onverminderd artikel XX.1 van het Wetboek van economisch recht, behoort de benoeming van een speciaal commissaris of van een voorlopig bestuurder, onder welke benaming dan ook, bij een verzekerings- of herverzekeringsonderneming, tot de exclusieve bevoegdheid van de Bank.".

Art. 114.In artikel 678 van dezelfde wet worden de woorden "zes maanden" vervangen door de woorden "twaalf maanden". HOOFDSTUK 16 - Wijziging van de wet van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten4 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect

Art. 115.In artikel 10, § 3, tweede lid, van de wet van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten4 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, worden de woorden "uit een dubbele lijst die wordt voorgesteld door de beroepsverenigingen van de verzekeringsondernemingen, de verenigingen die de architecten vertegenwoordigen, de verenigingen die de aannemers vertegenwoordigen en de verenigingen die de belangen vertegenwoordigen van de consumenten" vervangen door de woorden "uit vier lijsten, één voorgesteld door de beroepsverenigingen van de verzekeringsondernemingen, één door de verenigingen die de architecten vertegenwoordigen, één door de verenigingen die de aannemers vertegenwoordigen en één door de verenigingen die de belangen vertegenwoordigen van de consumenten". HOOFDSTUK 1 7. - Wijzigingen van de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten2 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

Art. 116.In artikel 82 van de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten2 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, gewijzigd bij de wet van 29 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten0, wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende: " § 3/1. De bepalingen van hoofdstuk 1/1 van boek XV, titel 1, van het Wetboek van economisch recht, zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de ambtenaren bedoeld in paragraaf 1."

Art. 117.In titel 7, hoofdstuk 4, van dezelfde wet wordt een artikel 83/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 83/1.Om ernstige schade aan de collectieve consumentenbelangen te voorkomen, beschikken de in artikel 82, § 1, bedoelde ambtenaren over de bevoegdheid om tijdelijk over te gaan tot de publicatie van de naam, de praktijk en, in voorkomend geval, de volledige identificatiegegevens van de ondernemingen die praktijken hanteren die een inbreuk vormen op deze wet of haar uitvoeringsbesluiten en schade veroorzaken aan consumenten.

De bevoegdheid bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel XV.31/2/1 van het Wetboek van economisch recht."

Art. 118.In titel 7, hoofdstuk 4, van dezelfde wet wordt een artikel 83/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 83/2.De in artikel 82, § 1, bedoelde ambtenaren hebben de bevoegdheid om toezeggingen tot het beëindigen van inbreuken of tot herstelmaatregelen te verkrijgen of te aanvaarden van de onderneming die verantwoordelijk is voor de inbreuken bedoeld in deze wet of haar uitvoeringsbesluiten.

De bevoegdheid bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel XV.31/2 van het Wetboek van economisch recht." HOOFDSTUK 1 8. - Wijziging van de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten9 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur

Art. 119.In artikel 116 van de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten9 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vroegere enig lid, dat het eerste lid wordt, worden de woorden "administratieve maatregelen te nemen en" ingevoegd tussen de woorden "is bevoegd om" en de woorden "administratieve sancties uit te spreken";2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "De Koning legt, na advies van de Raad van het Instituut, de nadere regels over de in het eerste lid bedoelde administratieve maatregelen en administratieve sancties vast.De Raad van het Instituut brengt zijn advies uit binnen drie maanden te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de adviesaanvraag over het ontwerp van koninklijk besluit. Wordt er binnen deze termijn geen advies uitgebracht, dan wordt de Raad van het Instituut geacht geen opmerkingen te hebben op het ontwerp dat hem wordt voorgelegd." HOOFDSTUK 1 9. - Wijziging van de wet van 4 mei 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten7 houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht

Art. 120.Artikel 15, § 2, van de wet van 4 mei 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten7 houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht wordt aangevuld met twee leden, luidende: "In afwijking van artikel XIX.4, derde lid, van het Wetboek van economisch recht, worden de verwijlinteresten en forfaitaire vergoedingen die voor de datum van inwerkingtreding van deze wet werden overeengekomen in overeenstemming met de artikelen I.8, 22°, VI.82 en VI.83 van het Wetboek van economisch recht, maar die de in artikel XIX.4 van hetzelfde Wetboek bepaalde bedragen overschrijden, verminderd overeenkomstig de drempels vastgesteld in artikel XIX.4.

Het derde lid geldt niet indien de overeenkomst werd gewijzigd of vernieuwd na de inwerkingtreding van deze wet." HOOFDSTUK 2 0. - Slotbepalingen

Art. 121.De artikelen 17 en 18 zijn zowel van toepassing op bestaande kredietcontracten als op kredietcontracten gesloten na de inwerkingtreding van deze wet.

Art. 122.De lopende mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de algemene vergadering en van lid en plaatsvervangend lid van de tuchtcommissie van het Instituut voor Octrooigemachtigden, bedoeld in artikel XI.75/3, § 1, van het Wetboek van economisch recht, eindigen op 31 december 2025. De Koning bepaalt de data voor het eindigen van de lopende mandaten van lid van de raad van dit Instituut, die niet later mogen eindigen dan op 31 december 2025.

Art. 123.Artikel 94 is niet van toepassing op de vervangingscontracten voor zelfstandigen bedoeld in de artikelen 78 en 79 van de wet van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen die afgesloten zijn voor de inwerkingtreding van deze wet. HOOFDSTUK 21 - Inwerkingtreding

Art. 124.De artikelen 17 en 18 treden in werking op de eerste dag van de vierde maand na die waarin deze wet bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad.

Art. 125.De artikelen 20 en 21 treden in werking op de eerste dag van de zesde maand na die waarin deze wet bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad.

De artikelen 20 en 21 zijn van toepassing op kredietovereenkomsten waarvan het krediet is aangevraagd bij de kredietgever op of na de in het eerste lid bedoelde datum van inwerkingtreding gebruikmakend van de formulieren bedoeld in artikel VII.126, § 2, van het Wetboek van economisch recht.

Art. 126.Artikel 75 treedt in werking op 23 juni 2023.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 5 november 2023.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO De Minister van Economie en Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, D. CLARINVAL De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Telecommunicatie, P. DE SUTTER De Minister van Justitie en Noordzee, P. VAN TIGCHELT De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, A. VERLINDEN De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN De Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, T. DERMINE De Staatssecretaris voor Digitalisering, M. MICHEL De Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, A. BERTRAND Met 's Lands zegel gezegeld: De Minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 55-3392 (2022/2023) Integraal Verslag : 26 oktober 2023

^