Etaamb.openjustice.be
Wet van 17 juli 2013
gepubliceerd op 06 augustus 2013

Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien
numac
2013003263
pub.
06/08/2013
prom.
17/07/2013
ELI
eli/wet/2013/07/17/2013003263/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

17 JULI 2013. - Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.De onderhavige wet zorgt inzonderheid voor de omzetting van: 1° Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten;2° de artikelen 5 en 7 van Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft. TITEL II. - Wijzigingen in de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

Art. 3.In artikel 3 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, b), worden de woorden « 100 natuurlijke of rechtspersonen » vervangen door de woorden « 150 natuurlijke of rechtspersonen »;2° in paragraaf 2, c) en d), wordt het bedrag van 50 000 euro vervangen door een bedrag van 100 000 euro;3° in paragraaf 2, e) worden de woorden « in de Europese Economische Ruimte » ingevoegd tussen de woorden « een totale tegenwaarde » en de woorden « van minder dan »;4° in paragraaf 4 wordt het woord « loutere » geschrapt in de bepalingen onder 1° en 2° ; 5° in paragraaf 5 wordt het bedrag van 2 500.000 euro vervangen door een bedrag van 5 000.000 euro.

Art. 4.Artikel 4, § 2, 1° van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « 1° gelddeposito's geworven of ontvangen door instellingen als bedoeld in artikel 68bis, eerste lid, 1° tot 5° en 7° ; ».

Art. 5.Artikel 9 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april 2007 en bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt aangevuld met een 9°, luidende : « 9° « ESMA » : de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority) als opgericht door de Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010. ».

Art. 6.Artikel 10 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt vervangen als volgt : «

Art. 10.§ 1. Voor de toepassing van deze wet wordt onder « gekwalificeerde beleggers » verstaan : 1° de professionele cliënten als bedoeld in bijlage A van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten;2° de in aanmerking komende tegenpartijen in de zin van artikel 3, § 1, van het voormelde koninklijk besluit van 3 juni 2007. § 2. De beleggingsondernemingen en de kredietinstellingen delen hun classificatie van de professionele cliënten en van de in aanmerking komende tegenpartijen op verzoek mee aan de uitgevende instellingen en de aanbieders, onverminderd de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. ».

Art. 7.In artikel 13 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « zelfs als tijdelijke of bijkomstige werkzaamheid » worden vervangen door de woorden « zelfs al is zij tijdelijk of bijkomstig »;2° de woorden « een openbare aanbieding » worden vervangen door het woord « beleggingsinstrumenten ».

Art. 8.In artikel 14 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt : « 1° « Richtlijn 2004/109/EG » : Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG;»; 2° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : « 2° « Richtlijn 2003/71/EG » : Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010;»; 3° de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt : »5° « de wet van 3 augustus 2012 » : de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles;».

Art. 9.§ 1. In artikel 15, § 1, 2° van dezelfde wet, wordt het bedrag van 2 500 000 euro vervangen door het bedrag van 5 000 000 euro. § 2. In artikel 15 wordt paragraaf 5 vervangen als volgt : « § 5. Op advies van de FSMA kan de Koning de in deze wet vermelde vereisten met betrekking tot een openbare aanbieding, via een website, van beleggingsinstrumenten die geen effecten zijn, op de door Hem bepaalde wijze aanpassen of aanvullen. ».

Art. 10.In artikel 16, § 1 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de inleidende zin wordt vervangen als volgt : « § 1.In afwijking van artikel 15 en onverminderd artikel 57/1 en zijn uitvoeringsbesluiten, treft deze wet geen regeling voor : » 2° in de bepaling onder 4° worden de woorden « en geldmarktinstrumenten » ingevoegd tussen de woorden « effecten zonder aandelenkarakter » en « , uitgegeven door een lidstaat »;3° in de bepaling onder 6° : i) worden de woorden « en geldmarktinstrumenten » ingevoegd tussen de woorden « effecten zonder aandelenkarakter » en « die doorlopend of herhaaldelijk worden uitgegeven »; ii) worden de woorden « op voorwaarde dat die effecten » vervangen door de woorden « op voorwaarde dat die beleggingsinstrumenten »; en iii) worden, in de bepaling onder (ii), de woorden « andere categorieën effecten » vervangen door het woord « effecten »; 4° in de bepaling onder 7° : i) worden de woorden « en geldmarktinstrumenten » ingevoegd tussen de woorden « effecten zonder aandelenkarakter » en « , die doorlopend of herhaaldelijk worden uitgegeven »; ii) wordt het bedrag van 50 000 000 euro vervangen door het bedrag van 75 000 000 euro; iii) worden de woorden « op voorwaarde dat die effecten » vervangen door de woorden « op voorwaarde dat die beleggingsinstrumenten »; en iv) worden, in de bepaling onder (ii), de woorden « andere categorieën effecten » vervangen door het woord « effecten ». 5° er wordt een bepaling onder 9° ingevoegd, luidende : « de toelatingen van optiecontracten en futures tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt wanneer die toelatingen tot de verhandeling worden gevraagd door de marktonderneming die de betrokken gereglementeerde markt organiseert ».

Art. 11.In artikel 18 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, a) en i), wordt het bedrag van 2 500 000 euro vervangen door het bedrag van 5 000 000 euro;2° in paragrafen 1 en 2, worden, in de bepaling onder d), telkens de woorden « , bij een splitsing » ingevoegd tussen de woorden « bij een fusie » en de woorden « of als tegenprestatie voor een inbreng anders dan in geld »;3° in paragraaf 1, e), worden de woorden « aan de bestaande aandeelhouders » ingevoegd tussen de woorden « dividenden die » en de woorden « worden uitbetaald in de vorm van aandelen van dezelfde categorie »;4° paragraaf 1, f), wordt vervangen als volgt : « f) effecten die door de werkgever of een met hem verbonden onderneming aan de voormalige of huidige bestuurders of werknemers worden aangeboden, op voorwaarde dat de bieder zijn statutaire zetel of hoofdbestuur in de Europese Economische Ruimte heeft, en dat, voor de belanghebbenden, een document beschikbaar wordt gesteld met informatie over het aantal en de aard van de aangeboden effecten en de redenen voor en de modaliteiten van de aanbieding;»; 5° paragraaf 1, g), wordt vervangen als volgt : « g) effecten die door de werkgever of een met hem verbonden onderneming aan de voormalige of huidige bestuurders of werknemers worden aangeboden, wanneer de bieder niet in de Europese Economische Ruimte is gevestigd, op voorwaarde (1) dat die effecten tot de verhandeling zijn toegelaten op hetzij een gereglementeerde markt, hetzij een markt buiten de Europese Economische Ruimte die door de Europese Commissie als gelijkwaardig met een gereglementeerde markt wordt beschouwd, en (2) dat, voor de belanghebbenden, een document met passende informatie over met name het aantal en de aard van de aangeboden effecten en de redenen voor en de modaliteiten van de aanbieding beschikbaar wordt gesteld in een taal die gangbaar is in internationale financiële kringen;»; 6° paragraaf 1, h), wordt opgeheven.

Art. 12.In artikel 20 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 ingevoegd, luidende : « § 2. In afwijking van paragraaf 1 mogen de in artikel 56 bedoelde bemiddelaars, wanneer zij beleggingsinstrumenten doorverkopen in het kader van een openbare aanbieding, een eerder opgesteld prospectus opnieuw gebruiken op voorwaarde dat : a) de uitgevende instelling of de bieder daarmee schriftelijk instemt, volgens de modaliteiten die, in voorkomend geval, door de Europese Commissie worden vastgesteld ter uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG;b) het prospectus nog steeds geldig is;c) het prospectus conform artikel 21 voor het publiek beschikbaar wordt gesteld.».

Art. 13.§ 1. In artikel 21, § 2 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de bepaling onder c) vervangen als volgt : « in elektronische vorm op de website van de uitgevende instelling of, in voorkomend geval, op de website van de financiële tussenpersonen die de betrokken beleggingsinstrumenten plaatsen of verkopen, met inbegrip van de instellingen die zorg dragen voor de financiële dienst van de uitgevende instelling, of »;2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « De uitgevende instellingen of de met het opstellen van het prospectus belaste personen die hun prospectus overeenkomstig het bepaalde onder a) of b) publiceren, moeten dat prospectus ook overeenkomstig het bepaalde onder c) publiceren.». § 2. Er wordt een paragraaf 7 ingevoegd, luidende : « § 7. Elke aanvulling op het prospectus moet ten minste conform dezelfde regelingen worden gepubliceerd als het oorspronkelijke prospectus.

De beleggers die op de aanbieding zijn ingegaan, moeten er, conform de in § 2, a), bedoelde modaliteiten dan wel individueel bij de publicatie van de aanvulling, van in kennis worden gesteld dat zij het recht hebben om hun aanvaarding te herroepen behalve als de nieuwe ontwikkeling of de rechtzetting van de materiële vergissing of van de onjuistheid die tot de publicatie van de aanvulling op het prospectus heeft geleid, zodanig is dat zij ofwel een positieve invloed ofwel geen invloed heeft op de beoordeling van de beleggingsinstrumenten door het publiek op het Belgisch grondgebied. ».

Art. 14.In artikel 22, §§ 1 en 2 van dezelfde wet, wordt het bedrag van 2 500 000 euro vervangen door het bedrag van 5 000 000 euro.

Art. 15.In artikel 24 van dezelfde wet wordt paragraaf 2 vervangen als volgt : « § 2. Behoudens wanneer het prospectus betrekking heeft op de toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt van effecten zonder aandelenkarakter die een nominale waarde per eenheid van ten minste 100 000 euro hebben, bevat het prospectus een samenvatting die, op beknopte wijze en in niet-technische bewoordingen, de kerngegevens verstrekt om de beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te beleggen. De samenvatting wordt opgesteld in een gestandaardiseerd formaat, zodat zij gemakkelijk met de samenvattingen over soortgelijke effecten kan worden vergeleken.

De kerngegevens zijn de essentiële en naar behoren gestructureerde gegevens die aan de beleggers moeten worden verstrekt om hen in staat te stellen de aard en de risico's van de uitgevende instelling, de garant en de hen aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten te begrijpen en, onverminderd het vierde lid, b), te beslissen welke aanbiedingen van effecten zij nader in beschouwing zullen nemen.

De te verstrekken gegevens in verband met de betrokken aanbieding en de bewuste effecten bevatten de volgende elementen : a) een korte beschrijving van de risico's verbonden aan en de essentiële kenmerken van de uitgevende instelling of de eventuele garanten, inclusief hun activa, passiva en financiële positie;b) een korte beschrijving van de risico's verbonden aan en de essentiële kenmerken van de belegging in het desbetreffende effect, inclusief alle aan de effecten verbonden rechten;c) de algemene voorwaarden van de aanbieding, inclusief een raming van de uitgaven die de uitgevende instelling of de bieder in rekening zal brengen aan de belegger;d) bijzonderheden over de toelating tot de handel;e) redenen voor de aanbieding en de bestemming van de opbrengsten. De samenvatting bevat ook de waarschuwing dat : a) zij als een inleiding op het prospectus moet worden gelezen, en b) iedere beslissing om in de betrokken effecten te beleggen, gebaseerd moet zijn op de bestudering van het volledige prospectus, en c) wanneer bij een rechtbank een vordering aanhangig wordt gemaakt met betrekking tot de informatie in het prospectus, de eiser, volgens de nationale wetgeving van de Staat waar de rechtbank gelegen is, eventueel de kosten voor de vertaling van het prospectus moet dragen vóór de rechtsvordering wordt ingesteld, en d) niemand louter op basis van de samenvatting of de vertaling ervan, burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld, behalve als de inhoud ervan misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen, of tenzij zij, in combinatie met de andere delen van het prospectus, niet de kerngegevens verstrekt om de beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te beleggen.».

Art. 16.In artikel 26 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « De minimuminformatie die in het prospectus moet worden opgenomen, wordt vastgesteld bij Verordening nr.809/2004 of bij elke andere gedelegeerde handeling vastgesteld door de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG. »; 2° in paragraaf 2, 2°, worden de woorden « of van elke andere gedelegeerde handeling vastgesteld door de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG » in fine toegevoegd.

Art. 17.In artikel 27 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden « bij deze wet of krachtens Verordening nr.809/2004 » vervangen door de woorden « bij deze wet, krachtens Verordening nr. 809/2004 of bij elke andere gedelegeerde handeling vastgesteld door de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG »; 2° in paragraaf 3 worden de woorden « krachtens Verordening nr. 809/2004 » vervangen door de woorden « krachtens Verordening nr. 809/2004 of elke andere gedelegeerde handeling vastgesteld door de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG »; 3° er wordt een paragraaf 4 ingevoegd, luidende : « § 4.De informatie over de garant mag worden weggelaten als een prospectus wordt opgesteld met toepassing van artikel 16, § 2, in het kader van een verrichting op effecten die onvoorwaardelijk en onherroepelijk door een lidstaat zijn gegarandeerd. ».

Art. 18.In artikel 28 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « De uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling kan het prospectus opstellen in de vorm van één enkel document of in de vorm van verschillende afzonderlijke documenten »;2° Paragraaf 3, tweede lid, wordt vervangen als volgt : « Wanneer er zich sinds de goedkeuring van het meest recentelijk geactualiseerde registratiedocument, een verandering of recente ontwikkeling van betekenis heeft voorgedaan die de beoordeling door de beleggers zou kunnen beïnvloeden, bevat de verrichtingsnota de gegevens die normaliter in het registratiedocument worden vermeld, behalve wanneer die gegevens in een conform artikel 34 opgestelde aanvulling op het prospectus worden verstrekt.».

Art. 19.In artikel 29 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt : « § 2. Indien de definitieve voorwaarden van de aanbieding niet in het basisprospectus of in een aanvulling hierop worden vermeld, worden zij bij de FSMA gedeponeerd, en, wanneer de verrichting op het Belgisch grondgebied plaatsvindt, gepubliceerd conform artikel 21, §§ 2, 3 en 5, en dit zo spoedig mogelijk, bij elke openbare aanbieding, en, indien mogelijk, zelfs vóór het uitbrengen van de openbare aanbieding of de toelating tot de verhandeling.

Om te voldoen aan de verplichting om de kerngegevens te verstrekken als bedoeld in artikel 24, § 2, tweede lid, wordt de samenvatting van het basisprospectus bij de vaststelling van de definitieve voorwaarden van de aanbieding aangevuld conform de ter zake door de Europese Commissie bepaalde modaliteiten in een ter uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG vastgestelde gedelegeerde handeling. De aldus aangevulde samenvatting moet niet opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd.

De definitieve voorwaarden van de aanbieding bevatten uitsluitend gegevens die betrekking hebben op de effecten en mogen niet als aanvulling op het basisprospectus worden gebruikt.

Het prospectus moet hetzij de criteria of voorwaarden waarvan zal worden uitgegaan bij de vaststelling van de definitieve prijs waartegen de effecten zullen worden aangeboden, en van het definitieve aantal effecten dat aan het publiek zal worden aangeboden, hetzij de maximumprijs van de aanbieding vermelden. ».

Art. 20.In artikel 30 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt paragraaf 1, eerste lid vervangen als volgt : « In het prospectus kan informatie worden opgenomen door middel van verwijzing naar één of meer eerder of gelijktijdig gepubliceerde documenten die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit of zijn gedeponeerd overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG of Richtlijn 2004/109/EG. De betrokken informatie is de recentste waarover de uitgevende instelling beschikt. ».

Art. 21.In artikel 32 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.Binnen tien werkdagen na de indiening van een volledig dossier, stelt de FSMA de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, naar gelang het geval, alsook de ESMA en de eventueel betrokken marktondernemingen in kennis van haar beslissing om het prospectus goed te keuren of om de goedkeuring van het prospectus te weigeren. Aan de ESMA wordt, samen met deze kennisgeving, een kopie van het prospectus bezorgd. »; 2° paragraaf 7 wordt vervangen als volgt : « § 7.De definitieve tekst van het goedgekeurde prospectus moet bij de FSMA worden gedeponeerd vóór die wordt gepubliceerd. De FSMA stelt deze tekst ter beschikking van de ESMA. ».

Art. 22.Artikel 33 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt vervangen als volgt : «

Art. 33.Binnen drie werkdagen na ontvangst van de in artikel 32, § 1, bedoelde kennisgeving, kan de FSMA beslissen om de goedkeuring van een prospectus aan de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte over te dragen, op voorwaarde dat die autoriteit daarmee instemt en mits zij de ESMA daar vooraf van in kennis heeft gesteld. De FSMA stelt de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling onmiddellijk in kennis van deze overdracht, en legt het dossier over aan de bevoegde autoriteit waaraan zij de goedkeuring van het prospectus heeft overgedragen. De geldende termijnen voor het toezicht op en de goedkeuring van het prospectus beginnen pas te lopen vanaf die kennisgeving. De verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van het prospectus wordt beheerst door de regels die gelden voor de bevoegde autoriteit waaraan de goedkeuring van het prospectus wordt overgedragen. ».

Art. 23.In artikel 34 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « indien dit tijdstip na de afsluiting van het bod is gesitueerd, » ingevoegd tussen de woorden « het tijdstip waarop de verhandeling op een gereglementeerde markt aanvangt, » en de woorden « wordt vermeld »;2° in paragraaf 2 worden de woorden « en ten minste conform dezelfde regelingen gepubliceerd » opgeheven;3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.In geval van een openbare aanbieding van effecten hebben de beleggers die hebben aanvaard om al vóór de publicatie van de aanvulling op het prospectus de effecten te kopen of erop in te schrijven, het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na de publicatie van die aanvulling in te trekken, op voorwaarde dat de in § 1 bedoelde nieuwe ontwikkeling, vergissing of onjuistheid zich heeft voorgedaan vóór de definitieve afsluiting van de openbare aanbieding en vóór de levering van de effecten. Deze termijn kan worden verlengd door de uitgevende instelling of door de aanbieder. De uiterste datum voor het recht tot intrekking wordt vermeld in de aanvulling op het prospectus. ».

Art. 24.In artikel 35 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.Een prospectus blijft na goedkeuring twaalf maanden geldig voor openbare aanbiedingen of toelatingen tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, op voorwaarde dat het wordt geactualiseerd overeenkomstig artikel 34. »; 2° in paragraaf 2 worden de woorden « na publicatie » vervangen door de woorden « na goedkeuring ».

Art. 25.In artikel 36 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de inleidende zin vervangen als volgt : « Wanneer een prospectus ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de FSMA of is goedgekeurd door de FSMA, kan de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling die de in het prospectus bedoelde effecten aan het publiek wenst aan te bieden op het grondgebied van één of meer andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte, of die de toelating van die effecten wil vragen tot de verhandeling op één of meer gereglementeerde markten op het grondgebied van één of meer andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte, de FSMA vragen om een dossier ter kennis te brengen van de ESMA en de bevoegde autoriteiten van die lidstaten met daarin : »;2° in paragraaf 1, eerste lid, (iii), worden de woorden « van het prospectus of » ingevoegd tussen de woorden « een vertaling » en de woorden « van de samenvatting van het prospectus »;3° paragraaf 1 wordt aangevuld met een vierde lid, luidende : « Samen met deze kennisgeving bezorgt de FSMA de aanvrager de goedkeuringsverklaring van het prospectus.»; 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : « § 4.Indien de definitieve voorwaarden van de aanbieding noch in het basisprospectus, noch in een aanvulling op het prospectus worden vermeld, deelt de uitgevende instelling deze voor elke openbare aanbieding mee aan de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte waar de verrichting plaatsvindt, zodra dit realiseerbaar is en zo mogelijk voordat de openbare aanbieding of de toelating tot de handel aanvangt. ».

Art. 26.In artikel 37 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de paragrafen 1 en 2 wordt het bedrag van 2 500 000 euro vervangen door een bedrag van 5 000 000 euro;2° in paragraaf 2 worden de woorden « of van enige andere gedelegeerde handeling die is gesteld door de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG » ingevoegd tussen de woorden « Verordening nr. 809/2004 » en de woorden « , door de bevoegde autoriteit ».

Art. 27.In artikel 38 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, 4° wordt de inleidende zin vervangen als volgt : « de FSMA en de ESMA hebben een kennisgeving ontvangen waarbij een dossier is gevoegd met daarin : »;2° in paragraaf 1, eerste lid, 4°, (iii), worden de woorden « van het prospectus of » ingevoegd tussen de woorden « de vertaling » en de woorden « van de samenvatting van het prospectus »;3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.Indien er zich sinds de goedkeuring van het prospectus belangrijke nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan of belangrijke materiële vergissingen of onjuistheden aan het licht zijn gekomen in de zin van artikel 34, mogen de FSMA en de ESMA de voor de goedkeuring van het prospectus bevoegde autoriteit erop attenderen dat de in het prospectus opgenomen informatie moet worden geactualiseerd. Als bij het prospectus een aanvulling is gevoegd, komt die aanvulling in aanmerking voor het paspoort als de in § 1 vastgestelde voorwaarden zijn nageleefd. »; 4° paragraaf 3 wordt aangevuld met de woorden « en door de uitgevende instelling, voor elke openbare aanbieding, ter kennis gebracht van de FSMA zodra dit realiseerbaar is en zo mogelijk voordat de openbare aanbieding of de toelating tot de handel aanvangt.»; 5° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : « § 4.De FSMA publiceert op haar website de lijst van de goedkeuringsverklaringen van de prospectussen en aanvullingen op prospectussen die haar ter kennis zijn gebracht conform § 1, door in voorkomend geval te voorzien in een hyperlink naar de publicatie van deze documenten op de website van de autoriteit die het prospectus heeft goedgekeurd, naar de website van de uitgevende instelling of naar de website van de betrokken gereglementeerde markt. ».

Art. 28.Artikel 39 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt vervangen als volgt : «

Art. 39.Wanneer de FSMA tot de bevinding komt dat onregelmatigheden zijn begaan door de uitgevende instelling, de aanbieder of de financiële instellingen die met de procedures voor de openbare aanbieding zijn belast, stelt zij de ESMA en de voor de goedkeuring van het prospectus bevoegde autoriteit in kennis van die bevindingen.

Wanneer de uitgevende instelling, de aanbieder of de financiële instellingen die met de procedures voor de openbare aanbieding zijn belast, in weerwil van de maatregelen die de voor de goedkeuring van het prospectus bevoegde autoriteit heeft getroffen, of omdat die maatregelen ontoereikend zijn, inbreuk blijven plegen op de desbetreffende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, neemt de FSMA, na de ESMA en de voor de goedkeuring van het prospectus bevoegde autoriteit daarvan in kennis te hebben gesteld, alle passende maatregelen om de beleggers te beschermen. De FSMA brengt de Europese Commissie en de ESMA zo spoedig mogelijk op de hoogte van die maatregelen. ».

Art. 29.In artikel 42 van dezelfde wet wordt het bedrag van 2 500 000 euro vervangen door een bedrag van 5 000 000 euro.

Art. 30.In artikel 44 van dezelfde wet wordt paragraaf 2 vervangen als volgt : « § 2. Het prospectus bevat een samenvatting waarin op beknopte wijze en in niet-technische bewoordingen de kerngegevens worden verstrekt teneinde de beleggers te helpen die een investering in de betrokken beleggingsinstrumenten overwegen. De samenvatting wordt opgesteld in een gestandaardiseerd formaat, zodat zij makkelijk vergeleken kan worden met de samenvattingen betreffende soortgelijke beleggingsinstrumenten.

De kerngegevens zijn de essentiële en naar behoren gestructureerde gegevens die aan de belegger moeten worden verstrekt om hem in staat te stellen de aard en de risico's van de hem aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten beleggingsinstrumenten te begrijpen en, onverminderd het vierde lid, punt b), te beslissen welke aanbiedingen hij nader in beschouwing zal nemen.

De met betrekking tot de betrokken aanbieding en bewuste beleggingsinstrumenten te verstrekken kerngegevens bevatten de volgende elementen : a) een korte beschrijving van de risico's die verbonden zijn aan en de essentiële kenmerken van de uitgevende instelling of van een eventuele garant, daaronder begrepen hun activa, passiva en financiële positie;b) een korte beschrijving van de risico's die verbonden zijn aan en de essentiële kenmerken van de betrokken belegging, daaronder begrepen alle aan de beleggingsinstrumenten verbonden rechten;c) de algemene voorwaarden van de aanbieding, daaronder begrepen een raming van de uitgaven die de uitgevende instelling of de aanbieder aan de belegger in rekening zullen brengen;d) de bijzonderheden over de toelating tot de handel;e) de redenen voor de aanbieding en de bestemming van de opbrengsten. De samenvatting bevat de waarschuwing : a) dat zij als een inleiding op het prospectus moet worden gelezen, en b) dat iedere beslissing om in de betrokken beleggingsinstrumenten te beleggen, gebaseerd moet zijn op de bestudering van het volledige prospectus, en c) dat niemand burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld louter op basis van de samenvatting of de vertaling ervan, tenzij deze misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen of tenzij zij, in combinatie met de andere delen van het prospectus, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die beleggingsinstrumenten te investeren.».

Art. 31.In artikel 48 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « Onverminderd artikel 49, » opgeheven en worden de woorden « kan de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling » vervangen door de woorden « De uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling kan »;2° paragraaf 3, tweede lid wordt vervangen als volgt : « Wanneer er zich sinds de goedkeuring van het meest recentelijk geactualiseerde registratiedocument, een verandering of recente ontwikkeling van betekenis heeft voorgedaan die de beoordeling door de beleggers zou kunnen beïnvloeden, bevat de verrichtingsnota de gegevens die normaliter in het registratiedocument worden vermeld, tenzij deze informatie wordt verstrekt in een aanvulling op het prospectus die is opgesteld conform artikel 53.».

Art. 32.In artikel 49 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt : « § 2. Indien de definitieve voorwaarden van de aanbieding niet in het basisprospectus of in een aanvulling hierop worden vermeld, worden zij voor elke openbare aanbieding zo spoedig mogelijk en zo mogelijk voordat de openbare aanbieding of de toelating tot de handel aanvangt, gepubliceerd conform artikel 21, §§ 2, 3 en 5 en gedeponeerd bij de FSMA. Teneinde te voldoen aan de verplichting om de kerngegevens te verstrekken als bedoeld in artikel 44, § 2, tweede lid, wordt de samenvatting van het basisprospectus aangevuld wanneer de definitieve voorwaarden van het bod worden vastgesteld. De aldus vervolledigde samenvatting hoeft niet opnieuw ter goedkeuring te worden voorgelegd.

De definitieve voorwaarden van de aanbieding bevatten uitsluitend gegevens die betrekking hebben op de beleggingsinstrumenten en worden niet gebruikt om het basisprospectus aan te vullen. Het prospectus vermeldt hetzij de criteria of voorwaarden waarvan zal worden uitgegaan bij de vaststelling van de definitieve prijs waartegen de beleggingsinstrumenten zullen worden aangeboden en van het totale aantal beleggingsinstrumenten dat aan het publiek zal worden aangeboden, hetzij de maximumprijs van de aanbieding. ».

Art. 33.Artikel 50, § 1, eerste lid van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt vervangen als volgt : « In het prospectus mag informatie worden opgenomen door middel van verwijzing naar een of meer eerder of gelijktijdig gepubliceerde documenten die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst dan wel door de FSMA in het kader van dit hoofdstuk, of zijn gedeponeerd overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG of Richtlijn 2004/109/EG. De betrokken informatie is de recentste waarover de uitgevende instelling beschikt. ».

Art. 34.In artikel 53 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « indien dit tijdstip na de afsluiting van het bod is gesitueerd, » ingevoegd tussen de woorden « het tijdstip waarop de verhandeling op een gereglementeerde markt aanvangt, » en de woorden « wordt vermeld »;2° in paragraaf 2 worden de woorden « en ten minste conform dezelfde regelingen gepubliceerd » opgeheven;3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.In geval van een openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten hebben de beleggers die hebben aanvaard om al vóór de publicatie van de aanvulling op het prospectus de beleggingsinstrumenten te kopen of erop in te schrijven, het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na de publicatie van die aanvulling in te trekken, op voorwaarde dat de in § 1 bedoelde nieuwe ontwikkeling, vergissing of onjuistheid zich heeft voorgedaan vóór de definitieve afsluiting van de openbare aanbieding en vóór de levering van de beleggingsinstrumenten. Deze termijn kan worden verlengd door de uitgevende instelling of door de aanbieder. De uiterste datum voor het recht tot intrekking wordt vermeld in de aanvulling op het prospectus. ».

Art. 35.In artikel 54 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.Een prospectus blijft na goedkeuring twaalf maanden geldig voor in dit hoofdstuk bedoelde openbare aanbiedingen of toelatingen tot de verhandeling, op voorwaarde dat het wordt aangevuld met de krachtens artikel 53 vereiste gegevens. »; 2° in paragraaf 2 worden de woorden « na publicatie » vervangen door de woorden « na goedkeuring ».

Art. 36.Artikel 55 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 55.§ 1. Deze titel is van toepassing op elke plaatsing van beleggingsinstrumenten op het Belgisch grondgebied. § 2. In afwijking van paragraaf 1 is deze titel niet van toepassing op : 1° de plaatsing van beleggingsinstrumenten uitgegeven door instellingen voor collectieve belegging;2° de in artikel 3, § 2, a), b) of e), bedoelde aanbiedingen die geen openbaar karakter hebben.».

Art. 37.In artikel 56 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « in het kader van de in deze titel bedoelde openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten » geschrapt;2° in het eerste lid wordt de bepaling onder e) vervangen als volgt : « e) de beursvennootschappen bedoeld in boek II, titel II, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen;» 3° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « Het eerste lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de aanbieder of de uitgevende instelling : a) om zelf de instrumenten te plaatsen die hij of zij uitgeeft, b) om tussenpersonen in bank- of beleggingsdiensten die zijn ingeschreven op de lijst als bedoeld in artikel 7, § 3, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, hiermee te gelasten, ingeval de uitgevende instelling of de aanbieder een gereglementeerde onderneming in de zin van die wet is, of c) om een met de uitgevende instelling of de aanbieder verbonden onderneming hiermee te gelasten, ingeval de aanbieding tot de personeelsleden van die verbonden onderneming gericht is.».

Art. 38.Artikel 57, § 2, tweede lid, van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 39.Artikel 57/1 van dezelfde wet, als ingevoegd door artikel 28 van de wet van 7 juli 2010, wordt vervangen als volgt : «

Art. 57/1.De Koning kan, onder de voorwaarden en rekening houdend met de aanpassingen die Hij bepaalt, alle of een deel van de bepalingen van deze titel en van de titels VII, XI en XIII van toepassing verklaren op aanbiedingen van beleggingsinstrumenten die plaatsvinden op het Belgische grondgebied en niet onder artikel 57 vallen, waaronder aanbiedingen als bedoeld in artikel 16. ».

Art. 40.Artikel 60, § 2, van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Als de in § 1 bedoelde reclame en andere documenten en berichten informatie bevatten waarvan de FSMA enkel kan nagaan of die overeenstemt met de informatie die vervat is in het prospectus als zij over de goedgekeurde versie van het prospectus beschikt, begint de in § 2 vastgestelde termijn van vijf werkdagen te lopen, naargelang het geval, op het ogenblik dat de FSMA het prospectus goedkeurt conform artikel 32, 41 of 52, of op het ogenblik dat de kennisgeving is verricht als bedoeld in artikel 38, § 1, 4°. ».

Art. 41.In artikel 61 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden « , door de andere gedelegeerde handelingen vastgesteld door de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG, » ingevoegd tussen de woorden « door Verordening nr.809/2004 » en de woorden « of door de met toepassing van deze wet genomen besluiten »; 2° in paragraaf 3 worden de woorden « , of tenzij die, in combinatie met de andere delen van het prospectus, niet de kerngegevens verstrekt om de beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te beleggen » in fine toegevoegd.

Art. 42.In artikel 64, eerste lid van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden « 100 natuurlijke of rechtspersonen » vervangen door de woorden « 150 natuurlijke of rechtspersonen »;2° in het derde streepje worden de woorden « een voorafgaande aanvraag tot inschrijving overeenkomstig artikel 28 van de wet van 20 juli 2004 of, naargelang het geval, artikel 127 van deze zelfde wet bij de FSMA is ingediend, of » vervangen door de woorden « ofwel een voorafgaande aanvraag tot inschrijving overeenkomstig artikel 30 of artikel 162 van de wet van 3 augustus 2012, bij de FSMA is ingediend, ofwel de kennisgeving bedoeld in artikel 93, lid 3, van Richtlijn 2009/65/EG aan de FSMA is overgelegd, of »;3° in het vierde streepje worden de woorden « de lijst bedoeld in artikel 31 van de wet van 20 juli 2004 of, naargelang het geval, artikel 129 van deze zelfde wet » vervangen door de woorden « de lijst bedoeld in artikel 33 van de wet van 3 augustus 2012 of, naargelang het geval, artikel 149 van deze zelfde wet ».

Art. 43.Titel X van dezelfde wet getiteld « Jaarlijkse informatie » wordt opgeheven.

Art. 44.In artikel 67 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, b), worden de woorden « bij de openbare aanbieding » vervangen door de woorden « bij een al dan niet openbare aanbieding »;2° in paragraaf 1, e), f), g), h) en o), worden de woorden « of van andere gedelegeerde handelingen vastgesteld door de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG » ingevoegd na de woorden « Verordening nr.809/2004 »; 3° in paragraaf 1, c), worden de woorden « de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling » vervangen door de woorden « de uitgevende instelling, de aanbieder, de aanvrager van de toelating tot de verhandeling of de door hen aangestelde tussenpersonen »;4° in paragraaf 1, k), worden de woorden « de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling » vervangen door de woorden « de uitgevende instelling, de aanbieder, de aanvrager van de toelating tot de verhandeling of de door hen aangestelde tussenpersonen »;5° in paragraaf 1, n), worden de woorden « de uitgevende instelling » vervangen door de woorden « de uitgevende instelling, de aanbieder, de aanvrager van de toelating tot de verhandeling of de door hen aangestelde tussenpersonen » en worden de woorden « haar verplichtingen voldoet » vervangen door de woorden « hun verplichtingen voldoen »;6° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende : « De ESMA is gemachtigd om deel te nemen aan de in de bepaling onder o) bedoelde inspecties ter plaatse als die gezamenlijk worden uitgevoerd met één of meer bevoegde autoriteiten van andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Als de beslissing betrekking heeft op reclame of andere documenten en berichten bedoeld in artikel 58 en diegene die het initiatief heeft genomen geen woonplaats heeft in België en geen verantwoordelijke persoon met woonplaats in België heeft aangewezen, kan de beslissing eveneens worden gericht aan : 1° de uitgever van de geschreven reclame of het geschreven document of bericht of de producent van de audiovisuele reclame of het audiovisuele bericht;2° de drukker of de maker, indien de uitgever of de producent geen woonplaats in België hebben en geen verantwoordelijke persoon met woonplaats in België hebben aangewezen;3° de verdeler, alsmede elke persoon die er bewust toe bijdraagt dat de reclame, het document of het bericht uitwerking heeft, indien de drukker of de maker geen woonplaats in België hebben en geen verantwoordelijke persoon met woonplaats in België hebben aangewezen. »; 7° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De beslissingen bedoeld in paragraaf 1 worden met een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs ter kennis gebracht van, naar gelang het geval, de uitgevende instelling, de aanbieder, de aanvrager van de toelating tot de verhandeling of de door hen aangestelde tussenpersonen, alsook aan de betrokken marktondernemingen en desgevallend aan de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde personen ».

Art. 45.In artikel 68 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de ESMA en » ingevoegd tussen het woord « met » en de woorden « de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte »;2° aan het eerste lid wordt een bepaling onder 6° toegevoegd, luidende : « 6° met de ESMA, met name om haar alle nodige informatie ter beschikking te stellen die nuttig is voor het vervullen van haar taken »;3° er wordt een derde lid toegevoegd, luidende : « De FSMA kan situaties waarin een verzoek om samenwerking, met name een verzoek om uitwisseling van informatie, is afgewezen of niet binnen een redelijke termijn is gehonoreerd, naar de ESMA verwijzen. ».

Art. 46.In artikel 68bis van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 254 van het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en gewijzigd bij wet van 27 november 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de aanhef van het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Alleen de volgende personen en instellingen mogen in België een beroep doen op het publiek teneinde gelddeposito's of andere terugbetaalbare gelden op zicht, op termijn of met opzegging in te zamelen of in België dergelijke gelddeposito's of terugbetaalbare gelden van het publiek in ontvangst nemen : »;2° in het eerste lid wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt : « 1° de kredietinstellingen die opgenomen zijn in de lijst als bedoeld in artikel 13, artikel 65 of artikel 66 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen « ;3° het derde lid wordt vervangen als volgt : « Het eerste lid is ook van toepassing wanneer personen of ondernemingen die in België zijn gevestigd, vanop Belgisch grondgebied buiten België een beroep doen op het publiek of bij dit publiek terugbetaalbare gelden inzamelen.».

Art. 47.In artikel 71 van dezelfde wet, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de woorden « of Verordening nr. 809/2004 » vervangen door de woorden « , Verordening nr. 809/2004 of gedelegeerde handelingen vastgesteld door de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG ».

Art. 48.In titel XIV van dezelfde wet wordt hoofdstuk I, dat artikel 73 bevat, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, opgeheven.

TITEL III. - Wijzigingen in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 49.In artikel 10 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, vervangen bij artikel 42 van de wet van 2 mei 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden « in § 1 en » ingevoegd tussen de woorden « als bedoeld » en de woorden « in § 3 »;2° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden « 50 000 euro » vervangen door de woorden « 100 000 euro »;3° in paragraaf 2 wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende : « De in het vorige lid bedoelde afwijking is ook van toepassing op schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van ten minste 50 000 euro en die al vóór 31 december 2010 tot de verhandeling op een gereglementeerde markt waren toegelaten, zulks voor de looptijd van deze schuldinstrumenten »;4° in paragraaf 3, 1°, wordt de bepaling onder b) vervangen als volgt : « b) emittenten waarvan de statutaire zetel gelegen is in een staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte en die overeenkomstig artikel 7, § 1, eerste lid, iii), van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, België als lidstaat van herkomst hebben gekozen;»; 5° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden « 50 000 euro » vervangen door de woorden « 100 000 euro »;6° in paragraaf 4 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende : « Voor de toepassing van § 2, vijfde lid, worden schuldinstrumenten in een andere munteenheid dan de euro gelijkgesteld met schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van tenminste 50 000 euro wanneer de tegenwaarde van de nominale waarde per eenheid op die uitgiftedatum gelijk is aan ten minste 50 000 euro. ».

TITEL IV. - Wijzigingen in de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen

Art. 50.In artikel 5 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Dit hoofdstuk is van toepassing op deelnemingen in emittenten die hun statutaire zetel in België hebben, of waarvan de statutaire zetel gelegen is in een staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte en die overeenkomstig artikel 7, § 1, eerste lid, iii), van de wet van 16 juni 2006 België als lidstaat van herkomst hebben gekozen. ».

Art. 51.In artikel 16 van dezelfde wet wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende : « De FSMA brengt vervolgens de ESMA op de hoogte van de verleende ontheffing. ».

Art. 52.In artikel 21, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « en de ESMA » ingevoegd tussen de woorden « de Europese Commissie » en de woorden « zo spoedig mogelijk ».

TITEL V. - Wijziging in de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

Art. 53.§ 1. In artikel 6, § 3 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 2° wordt het getal « 100 » vervangen door het getal « 150 »;2° in de bepaling onder 3° wordt het getal « 50 000 » vervangen door het getal « 100 000 »; § 2. Artikel 6 wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : « In afwijking van paragraaf 1 en onverminderd de eventuele verplichting voor de bieder om zijn overnamebod in België te openen, worden niet als openbare overnamebiedingen op het Belgisch grondgebied beschouwd : 1° de mededeling door een in België gevestigde gekwalificeerde tussenpersoon aan zijn cliënten die hem hun effecten in bewaring hebben gegeven, dat er buiten het Belgisch grondgebied een openbaar overnamebod op die effecten plaatsvindt, om hen, in voorkomend geval, in staat te stellen hun effecten in dat bod in te brengen;2° de aanvaarding door de bieder van de in de bepaling onder 1° bedoelde effecten, wanneer ze door Belgische ingezetenen in het bod worden ingebracht. TITEL VI. - Wijzigingen in de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles

Art. 54.In artikel 3, 3° van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, worden de woorden « institutionele of professionele beleggers » vervangen door de woorden « in aanmerking komende beleggers ».

Art. 55.§ 1. In artikel 5, § 1, eerste lid van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 2° wordt het getal « 100 » vervangen door het getal « 150 »;2° in de bepaling onder 3° en de bepaling onder 5° wordt het getal « 50 000 » telkens vervangen door het getal « 100 000 »;3° in de bepaling onder 6° worden de woorden « in de Europese Economische Ruimte » ingevoegd tussen de woorden « totale tegenwaarde » en de woorden « van minder dan ». § 2. In artikel 5 wordt § 3 vervangen als volgt : « § 3. Voor de toepassing van deze wet worden onder « institutionele of professionele beleggers » verstaan : 1° de professionele cliënten als bedoeld in bijlage A bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten;2° de in aanmerking komende tegenpartijen in de zin van artikel 3, § 1, van voornoemd koninklijk besluit van 3 juni 2007. De beleggingsondernemingen en de kredietinstellingen delen hun classificatie van de professionele cliënten en de in aanmerking komende tegenpartijen mee aan de instellingen voor collectieve belegging die daarom verzoeken, onverminderd de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. » § 3. In ditzelfde artikel wordt een § 3/1 ingevoegd, luidende : « Voor de toepassing van deze wet dient onder « in aanmerking komende beleggers » de beleggers te worden verstaan als bedoeld in het tweede lid en de beleggers als aangeduid door de Koning krachtens het derde lid, 1°, met uitsluiting van de in het derde lid, 2° bedoelde beleggers.

Institutionele of professionele beleggers worden beschouwd als in aanmerking komende beleggers.

De Koning kan evenwel, bij koninklijk besluit genomen op advies van de FSMA, 1° het begrip « in aanmerking komende belegger » uitbreiden, daarbij in voorkomend geval een onderscheid makend naargelang het type of de categorie van alternatieve instelling voor collectieve belegging, tot alle of bepaalde rechtspersonen die niet worden beschouwd als institutionele of professionele belegger en die om een inschrijving in het register van de in aanmerking komende beleggers hebben verzocht;2° het begrip « in aanmerking komende belegger » beperken door in voorkomend geval een onderscheid te maken naargelang het type of de categorie van alternatieve instelling voor collectieve belegging. De FSMA houdt het register bij van de in het derde lid, 1°, bedoelde in aanmerking komende beleggers. De Koning bepaalt de procedure voor de inschrijving in dat register en de modaliteiten voor de toegang van derden tot dat register. ».

Art. 56.§ 1. Het opschrift van deel 2, boek 2, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 3, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Prospectus en essentiële beleggersinformatie over het openbaar aanbod van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, andere stukken met betrekking tot het openbaar aanbod van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en bemiddeling bij openbare aanbieding van effecten van instellingen voor collectieve belegging ». § 2. Het opschrift van deel 2, boek 2, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 3, onderafdeling 1 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Prospectus en essentiële beleggersinformatie over het openbaar aanbod van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en andere stukken met betrekking tot het openbaar aanbod van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ».

Art. 57.In de artikelen 56, 60, § 3, eerste lid, 64, § 1, 1°, 3°, 5° en § 2, 66, 67, 68, 69, tweede lid, 70, tweede en derde lid en 287, 2° tot 5° van dezelfde wet, worden de woorden « de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van effecten van een instelling voor collectieve belegging » telkens vervangen door de woorden « de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ».

Art. 58.In de artikelen 61, eerste lid, 152, eerste lid, 154, § 4, tweede lid, en 163, tweede lid van dezelfde wet, wordt het woord « 100 » telkens vervangen door het woord « 150 ».

Art. 59.In artikel 65 wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 60.In de artikelen 117, § 3, 119, § 4, 120, § 3, 122, § 4, 123, § 3, eerste, tweede en derde lid en 126, § 4, worden de woorden » institutionele of professionele beleggers » of « institutionele of professionele belegger » telkens respectievelijk vervangen door de woorden « in aanmerking komende beleggers » of « in aanmerking komende belegger ».

Art. 61.In artikel 123, § 3, vierde lid van dezelfde wet, worden de woorden « bij één enkele institutionele of professionele belegger, voor zover het een institutionele of professionele belegger is als bedoeld in artikel 5, § 3, 5° » vervangen door de woorden « bij één enkele in aanmerking komende belegger voor zover het een professionele belegger is als bedoeld in punt (4) van deel I, eerste lid, van bijlage A bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ».

TITEL VII. - Overgangsbepalingen

Art. 62.Behalve wat de informatie-uitwisseling en de samenwerkingsmechanismen met de ESMA betreft, zijn de artikelen 1 tot 48, 53, 55 tot 59 niet van toepassing op de verrichtingen die lopen op de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Art. 63.De instellingen voor collectieve belegging en, in voorkomend geval, hun compartimenten die bestaan op de datum van inwerkingtreding van deze wet, behouden hun kwalificatie ondanks de door artikel 54 aangebrachte wijzigingen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Parlementaire werkzaamheden : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53 2852/(2012/2013) : 001 : Wetsontwerp. 002 : Amendementen. 003 : Verslag namens de Commissie. 004 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 27 juni 2013.

Stukken van de Senaat : 5-2175 - 2012/2013 : 001 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat. 002 : Amendementen. 003 : Verslag namens de commissie. 004 : Bijlage. 005 : Beslissing om niet te amenderen.

Handelingen van de Senaat : 10 juli 2013.

^