Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 september 2022
gepubliceerd op 16 januari 2023

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022033978
pub.
16/01/2023
prom.
25/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake economie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

Art. 2.In artikel I.9, 53/1°, tweede lid, b), van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2019, worden de woorden "schip zoals bedoeld in het Belgisch Scheepvaartwetboek" vervangen door de woorden "schip dat als woonboot is ingericht of zal worden ingericht. Een woonboot is een schip of een drijvend vast tuig dat voor bewoning is ingericht en dat permanent is aangemeerd met een vergunning of concessie voor het gebruik van een aanmeerplaats".

Art. 3.In artikel III.25 van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen type wet prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht sluiten en gewijzigd bij de wetten van 25 oktober 2016 en 15 april 2018, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één betaalrekening waarvan de inschrijvingsplichtige onderneming houdster is bij een kredietinstelling gevestigd in de Europese Economische Ruimte en waarop de Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG van toepassing is.".

Art. 4.Artikel III.40 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen type wet prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht sluiten en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018, wordt vervangen als volgt: "Art. III.40. § 1. Wanneer het onjuiste of ontbrekende gegeven het gevolg is van het niet vervullen door een geregistreerde entiteit van de formaliteiten waartoe ze gehouden is door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, verzoekt de beheersdienst de geregistreerde entiteit, door middel van een schrijven, om over te gaan tot de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van haar gegeven bij de dienst die door de beheersdienst werd aangewezen in de brief.

De geregistreerde entiteit beschikt over een periode van dertig dagen na het versturen van het schrijven om bij de erin aangewezen dienst over te gaan tot de gevraagde inschrijving, de wijziging, of doorhaling. § 2. Indien de geregistreerde entiteit de formaliteiten niet heeft vervuld na het verstrijken van de termijn zoals bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, gaat de beheersdienst over tot de doorhaling van ambtswege van de onjuiste gegevens.

Die doorhaling gebeurt op basis van een vonnis, een arrest, een onderzoeksverslag of een proces-verbaal opgemaakt door een politieambtenaar of door een ambtenaar gemandateerd door een dienst, een overheid of een bestuur, die de onjuistheid van het gegeven vaststelt. Indien het onjuiste gegeven een adres betreft, kan de ambtshalve doorhaling eveneens plaatsvinden op basis van de informatie overgemaakt door een authentieke bron van adressen.

Indien de beheersdienst niet beschikt over de informatie of de stukken, zoals bedoeld in het tweede lid, verzoekt hij de geregistreerde entiteit opnieuw, door middel van een schrijven, om over te gaan tot het vervullen van de formaliteiten binnen een termijn van dertig dagen. Na het verstrijken van deze termijn, gaat de beheersdienst over tot de ambtshalve doorhaling van de desbetreffende gegevens. § 3. De beheersdienst verstuurt het schrijven, zoals bedoeld in paragrafen 1, eerste lid, en 2, derde lid, naar het adres van de zetel van de entiteit, of, in geval van een buitenlandse entiteit, naar het adres van één van haar bijkantoren.

Indien de procedure van doorhaling een adres betreft, wordt de brief verstuurd naar een adres, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, dat verschilt van het adres dat het onderwerp uitmaakt van de procedure van doorhaling. Bij gebrek aan een verschillend adres wordt het schrijven verstuurd naar het domicilieadres van een mandataris van de entiteit. § 4. Indien het onmogelijk blijkt om de geregistreerde entiteit te contacteren, zoals bepaald in paragraaf 3, gaat de beheersdienst over tot de ambtshalve doorhaling van het onjuiste gegeven dat is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tenzij het hier gaat over het adres van een geregistreerde entiteit natuurlijke persoon. Die doorhaling gebeurt op basis van een vonnis, een arrest, een onderzoeksverslag of een proces-verbaal opgemaakt door een politieambtenaar of door een ambtenaar gemandateerd door een dienst, een overheid of een bestuur, die de onjuistheid van het gegeven vaststelt.

Indien het onjuiste gegeven een adres betreft, kan de ambtshalve doorhaling eveneens plaatsvinden op basis van de informatie overgemaakt door een authentieke bron van adressen. § 5. Wanneer de beheersdienst in de Kruispuntbank van Ondernemingen een gegeven doorhaalt dat in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt, wordt de doorhaling op verzoek van de beheersdienst gratis in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. § 6. De procedure van ambtshalve doorhaling van gegevens stelt de geregistreerde entiteit geenszins vrij van het vervullen van de wettelijke formaliteiten waartoe zij gehouden is.

De beheersdienst kan geen verantwoordelijkheid dragen voor schade veroorzaakt aan derden wegens het niet vervullen door de geregistreerde entiteit van de wettelijke formaliteiten waartoe deze laatste gehouden is. § 7. Teneinde de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen te waarborgen en te verbeteren, kan de Koning de lijst van stukken en informatie die kunnen worden gebruikt in het kader van de ambtshalve doorhaling uitbreiden. Hij kan eveneens de voorwaarden en nadere regels van ambtshalve inschrijving en wijziging bepalen.".

Art. 5.Artikel III.41 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen type wet prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht sluiten en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018, wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel IV.16 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 (2) sluiten, vervangen bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 28 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7, wordt aangevuld met een paragraaf 9, luidende: " § 9. De Belgische Mededingingsautoriteit is een administratieve overheid belast met het vrijwaren van een belangrijk economisch belang van de Europese Unie of van België bedoeld in artikel 127/1, § 2, 7°, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de elektronische communicatie".

Art. 7.In artikel IV.40 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 (2) sluiten en vervangen bij de wet van 28 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7, wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende: " § 1/1. Onverminderd paragraaf 1, met het oog op de vervulling door de Belgische Mededingingsautoriteit van haar opdrachten om inbreuken op de artikelen 101 en 102 VWEU en op de artikelen IV.1, IV.2 en IV.2/1, te vervolgen en het concentratietoezicht uit te oefenen, die strekken tot het vrijwaren van een belangrijk economisch belang van de Europese Unie of van België, kan de auditeur de verkeersgegevens, de locatiegegevens, de identificatiegegevens en documenten en de IP-adressen bedoeld in artikel 127/1, §§ 2 en 3, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de elektronische communicatie vragen, aan de operator bedoeld in artikel 2, 11°, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de elektronische communicatie. Deze verschillende gegevens hebben betrekking op een onderneming, een ondernemingsvereniging of een natuurlijke persoon tegen wie een onderzoek krachtens artikel IV.39 loopt, of op een natuurlijke persoon die is opgetreden in het kader van de activiteiten van een onderneming of ondernemingsvereniging tegen wie een dergelijk onderzoek loopt.

De toegang tot deze gegevens kan slechts worden verkregen op een met redenen omkleed verzoek en met voorafgaande machtiging van een onderzoeksrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel of een onderzoeksrechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die voor de toepassing van dit lid ook bevoegd is buiten zijn arrondissement.

Overeenkomstig artikel IV.16, § 8, bewaart de Belgische Mededingingsautoriteit deze gegevens voor de duur die vereist is voor haar onderzoeken en procedures of is opgelegd door de algemene archiveringsregels van de Staat.

De Belgische Mededingingsautoriteit maakt, in haar jaarlijks activiteitenverslag bedoeld in artikel IV.25, 5°, het aantal toegangen tot gegevens dat haar werd verleend, het aantal metagegevens waartoe zij toegang heeft gehad, het aantal personen waarop deze toegangen betrekking hadden, en de impact van deze toegangen op de uitvoering van haar opdrachten, bekend.".

Art. 8.In artikel IV.40/2, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7, worden de woorden "of indien de machtiging bedoeld in artikel IV.40, § 1/1, tweede lid," ingevoegd tussen de woorden "paragraaf 1" en de woorden "wordt geweigerd".

Art. 9.In artikel IV.75 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 (2) sluiten, vervangen bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 28 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt: " § 1. Op initiatief van de auditeur-generaal wordt de aanmelding van een concentratie bij uittreksel bekendgemaakt op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit. Het uittreksel vermeldt de namen van de ondernemingen die betrokken zijn bij de concentratie en de economische sectoren die mogelijk betrokken zijn. De bekendmaking geeft aan of de toepassing van de vereenvoudigde procedure wordt gevraagd.".

Art. 10.Artikel VI.2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015, 2 mei 2019, 20 maart 2022 en 8 mei 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De Koning kan voor de producten die Hij aanwijst, nader bepalen welke aanvullende informatie de onderneming aan de consument verstrekt en op welke wijze deze informatie verstrekt wordt vooraleer deze gebonden is door een overeenkomst zoals bedoeld in het eerste lid. Hij kan ook het gebruik van een gestandaardiseerd informatiedocument opleggen.".

Art. 11.In artikel VII.2, § 1, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten1 en vervangen bij de wet van 19 juli 2018, wordt het woord "VII.55/2," opgeheven.

Art. 12.In boek VII, titel 3, hoofdstuk 8, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij wet van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, wordt het opschrift van de afdeling 2 aangevuld met de woorden "en diplomatieke zendingen".

Art. 13.In artikel VII.59/4 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt tussen het eerste en tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "Naast ondernemingen, zoals bedoeld in het eerste lid, is deze afdeling van toepassing op diplomatieke zendingen zoals bedoeld in artikel 3 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961, gevestigd op het Belgische grondgebied."; 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "en diplomatieke zendingen" ingevoegd tussen de woorden "basisbankdienst voor ondernemingen" en de woorden "bevat minimaal de betalingsdiensten"; 3° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De basisbankdienst wordt, voor de diensten bedoeld in artikel I.9, 1°, a), b) en c), door middel van een betaalrekening in euro, of, voor de diensten bedoeld in artikel I.9, 1°, c), en op verzoek van de onderneming of de diplomatieke zending, door middel van een betaalrekening in Amerikaanse dollar aangeboden."; 4° in paragraaf 2, derde lid, wordt het woord "kredietinstelling" vervangen door de woorden "basisbankdienst-aanbieder, aangewezen overeenkomstig paragraaf 3, vijfde lid,";5° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "en de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "biedt ze de onderneming" en de woorden "de mogelijkheid tot het uitvoeren";6° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "of diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "bedoelde onderneming" en de woorden "wordt uitdrukkelijk";7° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "op vraag van de onderneming of de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "voldoende gemotiveerd" en de woorden "onverwijld";8° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "en de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "de onderneming" en de woorden "openstaan ter betwisting";9° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "voor de onderneming" ingevoegd tussen de woorden "en in het bijzonder" en de woorden "de volledige naam"; 10° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "het bevoegde orgaan, bedoeld in artikel VII.216" vervangen door de woorden "de ombudsdienst voor financiële diensten"; 11° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "of diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "De onderneming" en de woorden "aan wie de in het eerste lid";12° paragraaf 3, vierde lid, wordt aangevuld met de woorden "of de diplomatieke zending";13° paragraaf 3, vijfde lid, wordt aangevuld met de woorden "of de diplomatieke zending";14° in paragraaf 3, zesde lid, worden de woorden "De aanvragende onderneming levert de vereiste" vervangen door de woorden "De aanvragende onderneming en de diplomatieke zending leveren de vereiste";15° in paragraaf 3, zevende lid, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "en diplomatieke zendingen";16° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De basisbankdienst-kamer kan deskundigen horen, of er een beroep op doen.De Koning stelt de nadere regels vast."; 17° in paragraaf 5 worden tussen het eerste en tweede lid twee leden ingevoegd, luidende: "Voor diplomatieke zendingen kan de Koning specifieke bijkomende risicobeperkende maatregelen vaststellen of een gedragscode tussen de betrokken sector en de representatieve beroepsvereniging voor de financiële sector bekrachtigen. Een gedragscode bekrachtigd door de Koning bevat minstens richtlijnen over goede praktijken binnen de sector, bijkomende waarborgen ten aanzien van personen die blootgesteld worden aan een verhoogd risico inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en voorwaarden of beperkingen die nodig zijn om de risico's verbonden aan het gebruik van contanten te beperken.".

Art. 14.In artikel VII.59/5 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden "die een aanvraag tot opening van minimaal de betalingsdiensten bedoeld in artikel I.9, 1°, a), b) of c), heeft geweigerd"; 2° in het tweede lid worden de woorden "of de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "van de onderneming" en de woorden "dat ze niet reeds beschikt";3° in het derde lid worden de woorden "of de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "de onderneming" en de woorden "ten minste driemaal".

Art. 15.In artikel VII.59/6 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "De kredietinstelling weigert de aanvraag tot opening van minimaal de betalingsdiensten bedoeld in artikel VII.59/4, § 1, indien ten minste een van de volgende voorwaarden is vervuld: 1° de weigering is in overeenstemming met de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten6 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;2° een lid van het wettelijk bestuursorgaan van de onderneming of een persoon belast met de effectieve leiding, of in voorkomend geval, een lid van het directiecomité, is veroordeeld voor oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk of valsheid in geschrifte; 3° de onderneming of de diplomatieke zending heeft onjuiste informatie verstrekt in antwoord op de vragen van de kredietinstelling in het kader van haar waakzaamheidsplicht krachtens de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten6 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten."; 2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "of de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "de onderneming" en de woorden "in België";3° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "of de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "de onderneming" en de woorden "aan de hand van";4° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "of de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "de onderneming" en de woorden "haar betaalrekeningen";5° in paragraaf 2, eerste lid, 3°, worden de woorden "of de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "de onderneming" en de woorden "heeft onjuiste informatie";6° in paragraaf 2, eerste lid, 4°, worden de woorden "of de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "de onderneming" en de woorden "heeft in België"; 7° in de Nederlandse tekst van paragraaf 2, eerste lid, 4°, worden de woorden "artikel 59/4, § 1" vervangen door de woorden "artikel VII.59/4, § 1"; 8° in paragraaf 2, eerste lid, 4°, worden de woorden "of de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "De onderneming" en de woorden "brengt de kredietinstelling";9° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "artikel 55 van" ingevoegd tussen de woorden "of openbare orde, of met" en de woorden "de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten6";10° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "of de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "de onderneming" en de woorden "heeft na haar aanvraag";11° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "of de diplomatieke zending" ingevoegd tussen de woorden "De onderneming" en de woorden "brengt de kredietinstelling";12° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "artikel 55 van" ingevoegd tussen de woorden "of openbare orde, of met" en de woorden "de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten6".

Art. 16.In artikel VII.59/7, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Het orgaan bedoeld in artikel VII.216" vervangen door de woorden "De ombudsdienst voor financiële diensten"; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "en de diplomatieke zendingen" ingevoegd tussen de woorden "voor ondernemingen" en de woorden "geopende rekeningen".

Art. 17.In boek VII, titel 3, hoofdstuk 8, afdeling 2, van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, wordt een artikel VII.59/9 ingevoegd, luidende: "Art. VII.59/9. § 1. In het kader van hun opdrachten, als bedoeld in artikel VII.59/10, §§ 1, 2 en 3, verwerken de basisbankdienst-kamer en de basisbankdienst-aanbieder persoonsgegevens over de volgende categorieën van betrokken personen: 1° de aandeelhouders, medewerkers en bestuurders van aanvragende ondernemingen in België;2° de vertegenwoordigers van de aanvragende ondernemingen;3° de cliënten en/of leveranciers van de aanvragende ondernemingen;4° de uiteindelijke begunstigden, zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, 27°, tweede lid, a) en c), van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten6 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;5° de medewerkers en vertegenwoordigers van diplomatieke zendingen. § 2. Naast de gevraagde gegevens vermeld in artikel VII.59/5, tweede en derde lid, verwerken de basisbankdienst-kamer en de basisbankdienst-aanbieder in het kader van het aanvraagformulier, de volgende categorieën persoonsgegevens van de betrokkene bedoeld in paragraaf 1, 1° en 2° : 1° de persoonlijke identificatiegegevens;2° de huidige betrekking;3° de attesten en bewijsstukken, en;4° alle persoonsgegevens die de betrokken persoon uit eigen beweging wenst te delen. In het kader van de specifieke bijkomende risicobeperkende maatregelen of een gedragscode, verwerken de basisbankdienst-kamer en de basisbankdienst-aanbieder de volgende categorieën persoonsgegevens van de betrokkenen bedoeld in paragraaf 1: 1° de persoonlijke identificatiegegevens, met inbegrip van het rijksregisternummer;2° huidige betrekking;3° de financiële identificatiegegevens;4° de financiële transacties;5° de beroepsactiviteiten;6° het registratiebewijs;7° de bijzonderheden betreffende de verzekeringen;8° de beroepsbekwaamheid;9° het lidmaatschap van of de deelname in beroepsorganisaties; 10° de attesten en bewijsstukken, waaronder een uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de veroordelingen overeenkomstig artikel VII.59/6, § 3, eerste lid, 1°, en; 11° alle persoonsgegevens die de betrokken persoon uit eigen beweging wenst te delen. § 3. De Koning kan de lijst met gegevenscategorieën en persoonscategorieën die zijn vastgelegd in de paragrafen 1 en 2, verduidelijken, mits die gegevens-categorieën en persoonscategorieën noodzakelijk, relevant en in verhouding zijn met het volbrengen van de wettelijke verplichting van de basisbankdienst-kamer en de basisbankdienst-aanbieder tot het verwerken van persoonsgegevens. § 4. De basisbankdienst-kamer heeft de taak om de gegevens die hem worden verstrekt in het kader van zijn wettelijke verplichting, te verzamelen en in een elektronische databank op te slaan. § 5. Behoudens andersluidende bepaling, zijn de in de paragraaf 2 bedoelde persoonsgegevens toegankelijk voor de basisbankdienst-kamer en de basisbankdienst-aanbieder.

De basisbankdienst-kamer kan deze persoonsgegevens uitwisselen met de volgende derde instanties: 1° de Cel voor Financiële Informatieverwerking;2° de deskundigen waarop de basisbankdienst-kamer een beroep doet of die zij hoort. De Cel voor Financiële Informatieverwerking, in het kader van de uitoefening van haar wettelijke opdracht, ontvangt de gegevens noodzakelijk om het vertrouwelijk advies bedoeld in artikel VII.59/4, § 3, vierde lid, uit te brengen.

De uitwisseling van persoonsgegevens met deskundigen is beperkt tot de persoonsgegevens noodzakelijk voor het verlenen van een advies in het kader van hun wettelijke opdracht als bedoeld in artikel VII.59/4, § 3, zevende lid. § 6. De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, mogen de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan voor een periode van twee jaar door de basisbankdienst-kamer vanaf de beslissing van de basisbankdienst-kamer.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, mogen de persoonsgegevens niet langer bewaard worden door de basisbankdienst-aanbieder dan voor een periode van tien jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie met hun cliënt.

In geval van gerechtelijke procedure kunnen deze termijnen worden verlengd tot het moment dat de uitspraak in kracht van gewijsde is getreden.".

Art. 18.In boek VII, titel 3, hoofdstuk 8, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, wordt een artikel VII.59/10 ingevoegd, luidende: "Art. VII.59/10. § 1. De gegevens verwerkt door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, waarbinnen de basisbankdienst-kamer zetelt, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van de categorieën persoonsgegevens bedoeld in artikel VII.59/9, § 2, worden verwerkt met het oog op het vervullen van een wettelijke verplichting, en in het bijzonder: 1° het beheer van de procedure bij de basisbankdienst-kamer bedoeld in dit hoofdstuk;2° het opstellen van rapporten en statistieken aan de hand waarvan de basisbankdienst-kamer zijn activiteiten kan optimaliseren en zijn werking kan verbeteren. Voor het vervullen van deze doeleinden houdt de basisbankdienst-kamer een elektronische databank. Deze elektronische databank is slechts toegankelijk voor de basisbankdienst-kamer, die tevens instaat voor het beheer ervan. § 2. Onverminderd de verplichtingen van de basisbankdienst-aanbieder in het kader van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten6 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verwerkt de basisbankdienst-aanbieder in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens bedoeld in artikel VII.59/9, § 2, met het oog op het vervullen van een wettelijke verplichting, zijnde het al dan niet verlenen van de basisbankdienst. § 3. Onverminderd de verplichtingen van de basisbankdienst-aanbieder in het kader van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten6 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verwerken de basisbankdienst-aanbieder en de basisbankdienst-kamer als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken de persoonsgegevens bedoeld in artikel VII.59/9, § 2, die als doel hebben de naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de specifieke bijkomende risicobeperkende maatregelen of een gedragscode bedoeld in artikel VII.59/4, § 5, eerste tot derde lid, te controleren. De basisbankdienst-kamer verwerkt deze persoonsgegevens met het doel een controle op volledigheid van de aanvraag uit te voeren. De basisbankdienst-aanbieder voert een inhoudelijke controle uit. § 4. Het is verboden de gegevens te verwerken voor andere doeleinden dan deze bepaald in dit artikel, in het bijzonder de verwerking voor commerciële doeleinden.".

Art. 19.In boek VII, titel 3, hoofdstuk 8, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, wordt een artikel VII.59/11 ingevoegd, luidende: "Art. VII.59/11. De kredietinstellingen dragen jaarlijks bij in de werkingskosten van de basisbankdienst-kamer.

Het bedrag van de bijdrage bedoeld in het eerste lid is gelijk aan het totale bedrag van de geraamde jaarlijkse werkingskosten van de basisbankdienst-kamer. De bijdrage is eenmalig en ondeelbaar verschuldigd.

De Koning bepaalt de berekeningswijze van de in het eerste lid bedoelde bijdrage, alsook de voorwaarden waaronder de kredietinstellingen deze bijdrage moeten betalen.

De Nationale Bank van België levert de basisbankdienst-kamer de juiste en volledige informatie die de basisbankdienst-kamer nodig heeft voor het bepalen van de berekeningswijze van de bijdrage bedoeld in het eerste lid.

De bijdrageplichtigen zijn ertoe gehouden op verzoek van de Federale Overheidsdienst Economie, de verschuldigde bijdrage over te schrijven op de ontvangstenrekening van de Federale Overheidsdienst Economie.

Het verzoek gebeurt schriftelijk. De bijdrageplichtigen maken de bijdrage over ten laatste binnen de maand vanaf de dag die volgt op de afgifte van de aangetekende zending.

De onbetaald gebleven bijdragen worden ingevorderd door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de domaniale wet van 22 december 1949.".

Art. 20.Artikel VIII.2 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende: "De Staat en alle andere publiekrechtelijke personen kunnen de toepassing van een door het Bureau voor Normalisatie gepubliceerde norm of deel van een norm verplichten. Zij brengen het Bureau voor Normalisatie hiervan vooraf op de hoogte. De specifiek Belgische normen die verplicht worden gesteld, worden op de website van het Bureau voor Normalisatie raadpleegbaar gesteld volgens de door de Koning vastgestelde nadere regels, zonder de mogelijkheid om deze te downloaden of af te drukken. De andere normen die verplicht worden gesteld, worden kosteloos ter beschikking gesteld door de auteur van de reglementering op zodanige wijze dat de auteursrechten op die normen nageleefd worden. Als er een vertaling nodig is, kan het Bureau voor Normalisatie de kosten voor de vertaling van deze norm door een derde partij aan de regelgevende overheid factureren.".

Art. 21.In artikel VIII.10, § 2, van hetzelfde Wetboek, wordt de bepaling onder 1° aangevuld met de woorden "waarvan het gebruik wordt geregeld door een overeenkomst tussen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en het Bureau, die de opdrachten van algemeen belang preciseert die door het Bureau uitgevoerd worden met deze dotatie evenals de nadere regels, de voorwaarden, de rapportering en de financieringswijze met betrekking tot de uitvoering van deze opdrachten door het Bureau".

Art. 22.In artikel VIII.12 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "het Directiecomité" vervangen door de woorden "de directeur".

Art. 23.Artikel VIII.14 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Art. VIII.14. De directeur staat in voor het dagelijkse bestuur van het Bureau en stelt alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten. Hij wordt benoemd door de Koning voor een termijn van zes jaar op voordracht van de minister na raadpleging van de Raad van Bestuur. Zijn mandaat is hernieuwbaar en wordt voltijds uitgeoefend. De directeur wordt gekozen op basis van zijn competenties in de materie die hij zal beheren. De Koning bepaalt in een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de contractuele voorwaarden en het geldelijk statuut waaraan de directeur onderworpen is.

De directeur wordt periodiek geëvalueerd door de Raad van Bestuur, volgens de regels vastgelegd door de Raad van Bestuur. De evaluatie van de directeur geldt onder voorbehoud van bekrachtiging door de bevoegde minister.

Als de bepaalde duur van de functie van directeur verstrijkt en als de houder van de functie zich kandidaat stelt voor een hernieuwing van de duur, wordt hem de functie voor een nieuwe periode van zes jaar toegekend, voor zover hij op de eindevaluatie de vermelding "uitstekend" heeft gekregen. In dit geval wordt er niet overgegaan tot een nieuwe selectieprocedure.

Het derde lid is alleen van toepassing als de functiebeschrijving niet grondig werd gewijzigd.".

Art. 24.Artikel VIII.15 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Art. VIII.15. De directeur staat onder toezicht van de Raad van Bestuur die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de federale overheden, van de representatieve ondernemingsorganisaties en van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake maatschappelijke belangen.

In een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad stelt de Koning het aantal leden en de samenstelling van de Raad van Bestuur vast en bepaalt Hij het bedrag van de vergoedingen die aan de voorzitter en leden van de Raad van Bestuur door het Bureau kunnen toegekend worden.

De Koning benoemt de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur.

De voorstellen tot aanstelling van de vertegenwoordigers die niet tot de openbare sector behoren worden opgesteld op basis van door de betrokken organisaties voorgelegde lijsten.".

Art. 25.In artikel VIII.16 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt: "5° het goedkeuren van de publicatie van de normen door het Bureau;"; b) in de bepaling onder 6° worden de woorden "het Directiecomité" telkens vervangen door de woorden "de directeur".

Art. 26.In artikel VIII.21 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt: "3° vijf effectieve leden en vijf plaatsvervangende leden die de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake maatschappelijke belangen vertegenwoordigen;"; b) de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt: "4° zeven effectieve leden en zeven plaatsvervangende leden die de federale en regionale overheden vertegenwoordigen;"; c) de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt: "5° een effectief lid en een plaatsvervangend lid die de conformiteitsbeoordelingsinstellingen vertegenwoordigen.".

Art. 27.Artikel IX.10 van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht sluiten, wordt opgeheven.

Art. 28.In artikel XV.3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 5° /1 wordt aangevuld met vijf leden, luidende: "Voor wat de identificatie betreft van natuurlijke of rechtspersonen aan de hand van het telefoonnummer van de betrokkene of het IP-adres, kunnen zij, op een met redenen omkleed verzoek en in overeenstemming met het artikel 127/1 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de elektronische communicatie, de verstrekking van de identificatiedocumenten en -gegevens vorderen van de operator bedoeld in artikel 2, 11°, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de elektronische communicatie. De leidinggevende ambtenaar van de ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 wijst de personen aan die gemachtigd zijn om de in het tweede lid bedoelde informatie op te vragen en te verwerken. Elk verzoek tot het opvragen van informatie wordt gevalideerd door de leidinggevende ambtenaar of diens vertegenwoordiger.

Het opvragen van de in het tweede lid bedoelde informatie gebeurt na een toetsing van de noodzakelijkheid en proportionaliteit van het verzoek, door andere dan de in het derde lid bedoelde ambtenaren. Deze ambtenaren mogen in geen enkele andere hoedanigheid optreden in het dossier waarvoor de informatie wordt opgevraagd. De door deze ambtenaren uitgevoerde toetsing dient met redenen te worden omkleed en is dwingend.

Verkeersgegevens, locatiegegevens en IP-adressen, bedoeld in en overeenkomstig artikel 127/1 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de elektronische communicatie, kunnen slechts opgevraagd worden op een met redenen omkleed verzoek en met voorafgaande machtiging van een onderzoeksrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel of een onderzoeksrechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die voor de toepassing van dit lid ook bevoegd is buiten zijn arrondissement. De verkeersgegevens, locatiegegevens en IP-adressen kunnen slechts opgevraagd worden voor het opsporen en vaststellen van inbreuken van niveau 5 of 6.

De ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 van de FOD Economie, zorgen voor de publicatie op de website van hun overheidsdienst van het jaarlijks aantal verleende en geweigerde verzoeken om toegang tot de gegevens bedoeld in het tweede en vijfde lid, het aantal metagegevens waartoe zij toegang heeft gehad, het aantal personen waarop deze toegangen betrekking hadden en of er al dan niet inbreuken zijn vastgesteld op basis van die gegevens."; 2° in de bepaling onder 5° /2 wordt het woord "kosteloos" ingevoegd tussen de woorden "Meer bepaald kunnen ze" en de woorden "alle noodzakelijke informatie";3° een bepaling onder 5° /3 wordt ingevoegd, luidende: "5° /3.met het oog op het uitoefenen van de bevoegdheden bedoeld in de bepalingen onder 5° /1, eerste lid, en 5° /2, door middel van een met redenen omkleed verzoek, alle noodzakelijke informatie opvragen bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België, overeenkomstig de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van de algemene verordening gegevensbescherming, worden de persoonsgegevens die voortkomen uit de in het eerste lid bedoelde opvraging niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn van vijf jaar: 1° na de definitieve vaststelling dat er geen inbreuken werden begaan door de betrokken persoon; 2° indien is vastgesteld dat de waarschuwing bedoeld in artikel XV.31 werd nageleefd, vanaf het ogenblik van de vaststelling van de regularisatie; 3° vanaf het ogenblik dat een toezegging werd verkregen of aanvaard, zoals bedoeld in artikel XV.31/2, en er geen verdere administratieve of strafrechtelijke vervolging is voorzien; 4° vanaf het ogenblik van de vaststelling van de betaling van de transactie bedoeld in de artikelen XV.61 of XV.62; 5° vanaf het ogenblik dat een definitieve administratieve beslissing is genomen, in het bijzonder deze bedoeld in artikel XV.60/2; 6° vanaf het ogenblik dat toepassing is gemaakt van de minnelijke schikking bedoeld in artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering of de bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216ter van hetzelfde Wetboek of enige andere rechterlijke procedure;7° vanaf het ogenblik van de definitieve rechterlijke beslissing. De ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 van de FOD Economie, zorgen voor de publicatie op de website van hun overheidsdienst van het jaarlijks aantal aan hen verleende en geweigerde verzoeken om toegang tot het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België, het aantal personen waarop deze toegangen betrekking hadden en of er al dan niet inbreuken zijn vastgesteld op basis van die gegevens.".

Art. 29.In artikel XV.10/3, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0, wordt het woord "informatieverstrekking" vervangen door het woord "inzage".

Art. 30.In artikel XV.10/4, § 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 worden de woorden "de inzage" vervangen door de woorden "zijn recht op rectificatie".

Art. 31.In artikel XV.10/5, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "betreffende de in paragraaf 2, derde lid, bedoelde informatieverstrekking" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "de inzage" vervangen door de woorden "zijn recht op beperking van de verwerking van hem aangaande persoonsgegevens".

Art. 32.In artikel XV.31 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 september 2020, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. Wanneer aan de waarschuwing, bedoeld in paragraaf 1, geen gevolg is gegeven binnen de in paragraaf 1, vierde lid, 2°, bedoelde termijn, wordt een in artikel XV.60/1, § 2, bedoeld proces-verbaal opgemaakt.".

Art. 33.In artikel XV.83, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2022, wordt de bepaling onder 1° /3 aangevuld met de woorden "en van de besluiten tot uitvoering van artikel VI.2".

Art. 34.In artikel XV.87 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten1 en gewijzigd bij de wetten van 22 april 2016, 22 december 2017 en 2 mei 2019, wordt een bepaling onder 1° /1 ingevoegd, luidende: "1° /1 van de artikelen VII.59/4 tot VII.59/6 en de uitvoeringsbesluiten ervan betreffende de basisbankdienst voor ondernemingen;".

Art. 35.In artikel XV.102, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de Franse tekst van de bepaling onder 1° worden de woorden "à l'article XI.2" vervangen door de woorden "à l'article IX.2"; b) de paragraaf wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende: "6° de tussenkomende organismen die de bepalingen niet respecteren van een besluit genomen in uitvoering van artikel IX.11.".

Art. 36.In boek XV, titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 11/3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten8, wordt een artikel XV.125/4/1 ingevoegd, luidende: "Art. XV.125/4/1. Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft zij die de bepalingen van Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten overtreden.".

Art. 37.In boek XV, titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 11/3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten8, wordt een artikel XV.125/4/2 ingevoegd, luidende: "Art. XV.125/4/2. Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft zij die artikel 7 van Verordening (EU) 2018/644 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten overtreden.".

Hoofdstuk 3. - Wijzigingen van de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek

Art. 38.In artikel 1 van de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten en gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) een bepaling onder 2° /1 wordt ingevoegd, luidende: "2° /1 "algemene verordening gegevensbescherming": Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;"; b) de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt: "5° "persoonsgegevens": persoonsgegevens in de zin van artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;"; c) de bepaling onder 11° wordt vervangen als volgt: "11° "gepseudonimiseerde gegevens": het verwerken van gegevens op zodanige wijze dat de gegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.Rekening houdend met de opdrachten van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, wordt deze pseudonimiseringstechniek bij uitbreiding toegepast op alle individuele gegevens die het instituut verwerkt;"; d) de bepaling onder 13° wordt vervangen als volgt: "13° "directe identificatiegegevens": gegevens die een directe identificatie van een statistische eenheid met een naam, een identificatienummer of een adres mogelijk maken;"; e) de bepaling onder 14° wordt vervangen als volgt: "14° "indirecte identificatiegegevens": gegevens die een indirecte identificatie van een statistische eenheid met een of meer elementen die specifiek zijn voor zijn identiteit of locatie mogelijk maken;"; f) de bepaling onder 15° wordt vervangen als volgt: "15° "vertrouwelijke gegevens": individuele of geaggregeerde gegevens waarmee individuele situaties kunnen worden vrijgegeven.Om vast te stellen of een statistische eenheid identificeerbaar is, wordt er rekening gehouden met alle gepaste middelen die redelijkerwijs door een derde partij kunnen worden gebruikt om een statistische eenheid te identificeren;"; g) het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 19°, luidende: "19° "Nationaal Instituut voor de Statistiek": de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, in de zin van artikel 1, 7°, van het koninklijk besluit van 20 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten8 tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheden van de Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en nationale instantie voor de statistiek (NIS) in de zin van de Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen.".

Art. 39.In artikel 1bis, 1°, a), van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, worden de woorden "in de zin van artikel 1, § 8, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "in de zin van artikel 4, 11), van de algemene verordening gegevensbescherming".

Art. 40.Artikel 1quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 1quater.Het Nationaal Instituut voor de Statistiek is enerzijds belast met de productie en verspreiding van voor het publiek toegankelijke statistieken met het oog op de ontwikkeling, uitvoering, opvolging en evaluatie van het overheidsbeleid over de demografische, economische, sociale, ecologische en technologische situatie van het land en anderzijds met de verstrekking van geanonimiseerde studiegegevens of gepseudonimiseerde gegevens met het oog op het opstellen van voorbereidende verslagen voor overheidsprojecten, voor statistische doeleinden of voor wetenschappelijk onderzoek.

In dit kader treedt het Nationaal Instituut voor de Statistiek op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.".

Art. 41.In artikel 15 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, wordt de zin "Onverminderd de regels die de mededeling bepalen van gegevens aan instellingen waarop het statistisch geheim van rechtswege van toepassing is krachtens een wetsbepaling, moet het Nationaal Instituut voor de Statistiek, na toestemming van het Statistisch Toezichtscomité en mits een vertrouwelijkheidscontract goedgekeurd is door datzelfde comité, gecodeerde studiegegevens meedelen:" vervangen als volgt: "Onverminderd de regels die de mededeling bepalen van gegevens aan instellingen waarop het statistisch geheim van rechtswege van toepassing is krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling, kan het Nationaal Instituut voor de Statistiek, na het advies van de functionaris voor gegevensbescherming en mits een vertrouwelijkheidscontract, gepseudonimiseerde gegevens meedelen:";2° in het eerste lid, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt: "4° aan natuurlijke en rechtspersonen die een wetenschappelijk onderzoeksdoel nastreven en erkend zijn als onderzoeksinstelling, wanneer een daartoe strekkende aanvraag wordt ingediend, samen met een welomschreven onderzoeksproject dat aan de geldende wetenschappelijke normen beantwoordt, een voldoende gedetailleerde opsomming van de te raadplegen gegevens omvat, de analysemethodes beschrijft en een schatting geeft van de vereiste tijd.Voor de erkenning van onderzoeksinstellingen baseert het Nationaal Instituut voor de Statistiek zich met name op de criteria die zijn vastgesteld in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 557/2013 van de Europese Commissie van 17 juni 2013 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad, wat de toegang tot vertrouwelijke gegevens voor wetenschappelijke doeleinden betreft, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 831/2002;"; 3° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 5°, luidende: "5° aan multilaterale organisaties waarvan de Belgische Staat lid is, voor zover deze gegevens uitsluitend worden verwerkt voor statistische of wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden."; 4° in het tweede lid worden de woorden "De studiegegevens" vervangen door de woorden "De gepseudonimiseerde gegevens";5° het derde lid wordt opgeheven;6° het vierde lid wordt opgeheven;7° het artikel wordt aangevuld met zes leden, luidende: "Het Nationaal Instituut voor de Statistiek verstrekt de in het eerste lid bedoelde ontvangers alleen gepseudonimiseerde gegevens die strikt relevant en noodzakelijk zijn voor de behoeften van het door hen uitgevoerde statistische onderzoek en indien aan deze behoeften niet kan worden voldaan met geanonimiseerde gegevens. De statistische diensten van de in het eerste lid bedoelde ontvangers die aan een statistisch programma gebonden zijn, mogen enkel de gegevens ontvangen die voor de uitvoering van dat statistisch programma noodzakelijk zijn.

De gepseudonimiseerde gegevens die het Nationaal Instituut voor de Statistiek meegedeeld heeft aan de ontvangers bedoeld in het eerste lid, 1° tot 3°, mogen enkel voor statistische doeleinden of met het oog op wetenschappelijk onderzoek meegedeeld worden om beleidsvoorbereidende studies uit te voeren op basis van statistisch onderzoek om de reikwijdte van mogelijke initiatieven te bepalen.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek publiceert op zijn website de lijst van de erkende onderzoeksinstellingen bedoeld in het eerste lid, 4°.

De in het eerste lid bedoelde ontvangers van gegevens zijn gebonden aan de beginselen die in artikel 1bis zijn vastgelegd.

Voordat gepseudonimiseerde gegevens worden meegedeeld, gaat het Nationaal Instituut voor de Statistiek na of de ontvanger van de gegevens redelijkerwijs de statistische eenheden niet indirect opnieuw kan identificeren aan de hand van de directe identificatiegegevens waartoe het al toegang heeft.".

Art. 42.In artikel 15bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt: "4° de elementen opgenomen in artikel 20, § 1, tweede lid, van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens."; 2° in het tweede lid wordt de bepaling onder 5° opgeheven; 3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het Nationaal Instituut voor de Statistiek maakt de vertrouwelijkheidscontracten die het ondertekent op zijn website bekend.".

Art. 43.Artikel 17 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 17.Wanneer de verzameling van individuele persoonsgegevens of niet-persoonsgebonden gegevens nodig blijkt, wordt de bescherming ervan verwezenlijkt door de directe identificatiegegevens van de studiegegevens, die gebruikt worden om de statistiek op te maken, gescheiden te bewaren.

Deze scheiding gebeurt in het statistische productieproces, uiterlijk na de controle- of koppelingsverrichtingen, indien deze het gebruik van directe identificatiegegevens vereisen.

Enkel medewerkers die belast zijn met het verzamelen van gegevens en medewerkers die belast zijn met de kwaliteitscontroles en, indien van toepassing, met de koppelingen, mogen toegang hebben tot persoonsgegevens met directe identificatiegegevens.".

Art. 44.Artikel 17bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 17bis.Het Nationaal Instituut voor de Statistiek zorgt ervoor dat de concordantiesleutel waarmee de studiegegevens terug aan de directe identificatiegegevens kunnen worden gekoppeld enkel voor statistische doeleinden of met het oog op wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt.".

Art. 45.In artikel 17ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Individuele gegevens over niet-respondenten mogen niet langer worden bewaard dan tot het einde van de controle van de statistische enquête waarvoor ze werden gevraagd en de periode die nodig is voor de weging van de resultaten van die enquête. Indien van toepassing, kan de periode verlengd worden tot de periode die nodig is om ervoor te zorgen dat de samenstelling van de steekproeven van opeenvolgende enquêtes in de tijd varieert.".

Art. 46.In artikel 17quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden ", na advies van het Statistisch Toezichtscomité," opgeheven;2° in paragraaf 2 worden de woorden ", na advies van het Statistisch Toezichtscomité," opgeheven;3° in paragraaf 2 worden de woorden "bij de codering van individuele gegevens die aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek worden verstrekt" opgeheven.

Art. 47.Artikel 17quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 17quinquies.De leidinggevende ambtenaar van het Nationaal Instituut voor de Statistiek wijst, onder de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, een functionaris voor gegevensbescherming, in de zin van artikel 37 van de algemene verordening gegevensbescherming, aan.".

Art. 48.Artikel 17sexies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 17sexies.De taken van de functionaris voor gegevensbescherming van het Nationaal Instituut voor de Statistiek zijn bepaald in de algemene verordening gegevensbescherming, in de bepalingen van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals in de bepalingen van deze wet. De functionaris voor gegevensbescherming adviseert ook de leidende ambtenaar van het Nationaal Instituut voor de Statistiek over de maatregelen die moeten worden getroffen om de bescherming van het statistisch geheim te waarborgen.".

Art. 49.In artikel 17septies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, worden de woorden "de identificatiegegevens en de bijkomende gegevens die nog niet vernietigd zijn krachtens artikel 17ter alsook de concordantiesleutel van de identificatiegegevens en de studiegegevens bedoeld in artikel 17bis," vervangen door de woorden "alle gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare statistische eenheden".

Art. 50.In artikel 24quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° vóór het enig lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "In het kader van de verwerkingen van individuele gegevens, georganiseerd door of krachtens de bepalingen van hoofdstukken Ibis, III en IV, of reglementaire bepalingen als nationale instantie voor de statistiek, kan het Nationaal Instituut voor de Statistiek statistische onderzoeken en studies met de betrokkenen laten uitvoeren betreffende de demografische, economische, sociale, ecologische en technologische toestand van het land."; 2° in het vroegere enige lid, dat het tweede lid wordt, worden de woorden "de persoonlijke levenssfeer, onder meer op" opgeheven.

Art. 51.In hoofdstuk VIIbis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, wordt een artikel 24sexies ingevoegd, luidende: "

Art. 24sexies.Onverminderd het recht om gegevens krachtens de bepalingen van deze wet te verkrijgen en in het kader van de opdrachten die het bij deze wet zijn toevertrouwd of uit hoofde van zijn hoedanigheid van nationale instantie voor de statistiek in de zin van Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen, is het Nationaal Instituut voor de Statistiek gemachtigd om, overeenkomstig artikel 127/1, § 2, 10°, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de elektronische communicatie, voor statistische doeleinden door de operatoren bewaarde gegevens te verwerken en te onderzoeken.

Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het opmaken van statistieken over de toegang, het gebruik en de betaalbaarheid van telecommunicatiediensten.

De toegang tot gegevens van de operatoren is beperkt tot twee mededelingen per jaar (situatie op 1 januari en 1 juli). De categorieën van gegevens zijn voor vast internet beperkt tot het adres van een aansluiting, de identiteit van de persoon (naam, voornaam en adres of het rijksregisternummer) of onderneming (naam en adres of KBO-nummer of btw-nummer) die het contract heeft gesloten en informatie over het type verbinding op het vlak van de potentiële snelheid.

De toegang tot gegevens van mobiel internet is beperkt tot de identiteit van de persoon (naam- adres of het rijksregisternummer) of onderneming (naam en adres of KBO-nummer of btw-nummer) die het contract heeft gesloten.

Voor alle telecomdiensten wordt voorzien in een mededeling van informatie over de facturatie aan klanten: de identiteit van de persoon of de onderneming aan wie de factuur gericht is, het bedrag van de factuur, de periode waarop de gefactureerde diensten betrekking hebben en de opdeling van de kostprijs per dienst (vast internet, mobiel internet, vaste telefoon, mobiele telefoon en digitale tv).

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek voert elk jaar, met de medewerking van de functionaris voor gegevensbescherming, een onderzoek uit naar de evenredigheid en de noodzaak van de toegang tot de gegevens door de operatoren.

Zoals bepaald in artikel 1quinquies, komt het de Koning toe om bijkomende statistische doeleinden te bepalen. In dat geval komt het ook de Koning toe om bijkomende categorieën van gegevens te definiëren die noodzakelijk zijn om deze bijkomende statistische doeleinden te kunnen realiseren, met uitzondering van gegevens over concrete conversaties of connecties via internet.".

Art. 52.Hoofdstuk VIIter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, dat de artikelen 24sexies, 24septies en 24octies omvat, wordt opgeheven.

Hoofdstuk 4. - Wijziging van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat

Art. 53.Artikel 10 van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, ingevoegd bij de wet van 22 april 1999, wordt vervangen als volgt: "

Art. 10.§ 1. Voor wat deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan betreft, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en met geldboete van 200 euro tot 2.000.000 euro of met een van die straffen alleen: 1° hij die zonder vergunning of concessie een activiteit uitoefent die onderworpen is aan een vergunning of ondergeschikt aan een concessie;2° hij die de voorwaarden of nadere regels niet naleeft waaraan de hem verleende vergunning of concessie zijn verbonden;3° hij die bij het uitoefenen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan de regelmatig uitgevoerde opdrachten van controle, toezicht en opsporing verhindert of de ontvangen instructies manifest weigert, of de instructies of de coördinatie door de overheid manifest negeert;4° hij die bij uitvoering van de voorschriften bepaald door en krachtens artikel 3, §§ 2 en 3, aan de overheid met bedrieglijk opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt. § 2. Voor wat deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan betreft, wordt gestraft met een administratieve geldboete van 26 euro tot 100 000 euro, hij die de veiligheidszones en -maatregelen niet naleeft vastgesteld ter uitvoering van artikel 6 van deze wet.

Het bestraffen van feiten, die uitsluitend kunnen worden bestraft met een administratieve geldboete, gebeurt overeenkomstig de procedure voor gedepenaliseerde inbreuken vastgelegd in de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten7 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten. § 3. Indien de overtreding wordt begaan tussen zonsondergang en zonsopgang of bij herhaling binnen vijf jaar na een veroordeling wegens een der misdrijven bedoeld in paragraaf 1 of een administratieve geldboete bedoeld in paragraaf 2, kunnen de straffen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 tot het dubbele van het maximum worden gebracht. § 4. De rechtspersonen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de schadevergoedingen, geldboetes en kosten, voortspruitend uit veroordelingen uitgesproken tegen hun organen of aangestelden wegens inbreuken op de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.".

Hoofdstuk 5. - Wijzigingen van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Art. 54.Artikel 19bis-6 van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten en gewijzigd bij de wetten van 31 mei 2017 en 2 februari 2021, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4. Het Fonds is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, 7), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn opdrachten en verplichtingen krachtens de wet.".

Art. 55.In artikel 19bis-8 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten en gewijzigd bij de wet van 2 februari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "16bis-6" vervangen door de woorden "19bis-6";2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3.Hebben op basis van het register toegang tot de bevestiging of het Fonds al dan niet in het bezit is van gegevens die het bestaan van de verzekeringsovereenkomst van een voertuig van het Belgische repertorium van de voertuigen bewijzen: 1° de benadeelde en de personen die namens hem kunnen optreden om vergoeding van de geleden schade te verkrijgen;2° de eigenaar, bestuurder en houder van het motorrijtuig en de personen die namens hen kunnen optreden om vast te stellen of het voertuig in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in goede staat van verzekering verkeert;3° met uitzondering van de personen bedoeld in paragraaf 2, elke natuurlijke of rechtspersoon die krachtens een Belgische wetsbepaling en met het oog op het door die bepaling nagestreefde doel de raadpleging van een internationale verzekeringskaart voor motorrijtuigen kan eisen. De raadpleging is toegelaten in real time, permanent, op afstand en elektronisch. De raadpleging is beperkt tot het bekomen van de bevestiging dat het Fonds al dan niet in het bezit is van gegevens tot bewijs van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst.

De Koning bepaalt de vorm en de inhoud van de aanvraag tot het bekomen van de informatie.".

Art. 56.Artikel 23 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 7 februari 2003 en 2 februari 2021, wordt opgeheven.

Hoofdstuk 6. - Wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

Art. 57.In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, in de rubriek 32 - 16 Fonds voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling op het vlak van metrologie, ingevoegd bij de programmawet van 26 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de tekst onder de vermelding "Aard van de toegewezen ontvangsten" wordt vervangen als volgt: "a) ontvangsten voortvloeiend uit de deelname aan Europese metrologische onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, meer bepaald subsidies of ontvangsten afkomstig uit die projecten;b) ontvangsten voortvloeiend uit de deelname aan andere metrologische onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;c) ontvangsten voortvloeiend uit de organisatie van seminaries, internationale vergaderingen en opleidingen;d) ontvangsten voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van metrologische expertise ten behoeve van derden, met uitzondering van de kalibratielonen; e) schenkingen en legaten."; 2° de tekst onder de vermelding "Aard van de toegestane uitgaven" wordt vervangen als volgt: "Kosten verbonden aan de deelname aan metrologische onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, meer bepaald: a) personeelskosten;b) investeringen in materiaal en onderhoud en herstellingen van dit materiaal;c) onkosten voor verplaatsingen en opleidingen;d) deelname in de beheerskosten;e) kosten verbonden aan de organisatie van seminaries, vergaderingen en opleidingen; f) technische verbruiksgoederen.".

Hoofdstuk 7. - Wijziging van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten2 betreffende de verzekeringen

Art. 58.In artikel 321, § 2, tweede, derde en vierde lid, van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten2 betreffende de verzekeringen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 2017 en de wetten van 6 december 2018 en 2 mei 2019, worden de woorden "op een dubbele lijst" telkens opgeheven.

Hoofdstuk 8. - Wijzigingen van de wet van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten5 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Art. 59.In artikel 9 van de wet van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten5 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 juni 2022, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. In afwijking van artikel 41, § 1, eerste lid, 1°, kan het College zich in het geval bedoeld in paragraaf 1, 2°, binnen een termijn van dertig dagen verzetten tegen de intrekking van de hoedanigheid van de bedrijfsrevisor van zodra een in artikel 56 bedoeld onderzoek werd geopend tot aan de eindbeslissing van de sanctiecommissie. Het College stelt de betrokken bedrijfsrevisor en het Instituut in kennis van zijn beslissing om zich tegen die intrekking te verzetten. Tegen deze beslissing kan geen beroep worden ingesteld.".

Art. 60.In artikel 30, § 3, van dezelfde wet, worden de woorden "en artikel 29, § 1," ingevoegd tussen de woorden "die uit afdeling III" en het woord "voortvloeien".

Art. 61.Artikel 34 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 34.Het College is samengesteld uit een Comité en een secretaris-generaal.".

Art. 62.In artikel 35 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de bepaling onder 3° opgeheven;2° in het eerste lid wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt: "4° twee leden met passende deskundigheid op het vlak van de wettelijke controle van de jaarrekening, benoemd door de Koning op voordracht van de minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Financiën voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.Als geen andere deskundigen tot lid van het Comité worden aangesteld, blijven de voormalige deskundigen in functie tot het Comité voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling vergadert."; 3° in het zevende lid worden de woorden "aan de andere onder 3° en 4° van het eerste lid bedoelde lid van het Comité dan de voorzitter" vervangen door de woorden "aan de leden bedoeld in het eerste lid, 4°, ".

Art. 63.In artikel 36, § 2, derde lid, van dezelfde wet worden de woorden "artikel 35, eerste lid, 3° en 4°, " vervangen door de woorden "artikel 35, eerste lid, 4°, ".

Art. 64.In artikel 37 van dezelfde wet wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De voorzitter van het Comité wordt door zijn leden uit hun midden verkozen. De voorzitter is een voormalig bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon. De in artikel 35, eerste lid, 1° en 2°, vermelde personen mogen enkel tot voorzitter van het Comité worden verkozen als zij de hoedanigheid hebben van lid van het directiecomité van de Bank of van de FSMA.".

Art. 65.In dezelfde wet wordt een artikel 37/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 37/1.In afwijking van de artikelen 35, zevende lid, en 37, vierde lid, worden de mandaten van de leden bedoeld in artikel 35, eerste lid, 1° en 2°, onbezoldigd uitgeoefend, zelfs als die leden tot voorzitter worden verkozen.".

Art. 66.In artikel 38 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten6, wordt het vijfde lid vervangen als volgt: "Het Comité kan beslissen door een schriftelijke procedure of door middel van elk telecommunicatiemiddel dat een gezamenlijke beraadslaging toelaat, volgens de nadere regels bepaald in het huishoudelijk reglement van het Comité.".

Art. 67.In artikel 39 van dezelfde wet wordt het derde lid opgeheven.

Art. 68.In artikel 40, 3°, van dezelfde wet worden de woorden "en, in voorkomend geval, één van haar personeelsleden tot adjunct-secretaris-generaal van het College" opgeheven.

Art. 69.In artikel 42, derde lid, van dezelfde wet worden de woorden "en, bij zijn afwezigheid, aan de adjunct-secretaris-generaal" opgeheven.

Art. 70.In artikel 43, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2, worden de woorden ", de adjunct-secretaris-generaal" opgeheven.

Art. 71.In artikel 51 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2, wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende: " § 3/1. Voor de samenwerking met de bevoegde autoriteiten van een derde land beschikt het College inzonderheid over de ter zake door deze wet verleende bevoegdheden, zelfs indien de betreffende handelingen of praktijken geen schending van de Belgische regelgeving inhouden. Het College kan gezamenlijk met de bevoegde autoriteiten van derde landen werkzaamheden verrichten, waarbij de personeelsleden van de autoriteiten van een derde land de personeelsleden van het College kunnen vergezellen.".

Art. 72.In artikel 56 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1/1 worden de woorden ", en in zijn afwezigheid de adjunct-secretaris-generaal," opgeheven;2° in paragraaf 1/2 worden de woorden ", of in zijn afwezigheid de adjunct-secretaris-generaal," telkens opgeheven.

Art. 73.In artikel 59, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, worden de woorden ", auditors of auditorganisaties van een derde land" ingevoegd tussen de woorden "ten aanzien van de bedrijfsrevisoren" en het woord "en".

Hoofdstuk 9. - Wijziging van de wet van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten9 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect

Art. 74.Artikel 10, § 3, van de wet van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten9 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De voorzitter en de leden van het Tariferingsbureau, alsook de personen die voor het Tariferingsbureau taken uitoefenen zijn niet aansprakelijk voor hun beslissingen, handelingen of gedragingen in de uitoefening van hun wettelijke opdrachten behalve in geval van bedrog of zware fout.".

Hoofdstuk 10. - Wijziging van de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek

Art. 75.In het artikel 3, § 1, eerste lid, van de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek, wordt het woord "kunnen" ingevoegd tussen de woorden "van hun processen-verbaal gebruik" en de woorden "maken van de daartoe ontworpen informaticatoepassing".

Hoofdstuk 11. - Opheffingsbepalingen

Art. 76.Opgeheven worden: 1° het koninklijk besluit van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 28/09/2015 numac 2015000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten9 tot oprichting van een systeem dat gegevens inzamelt over ongevallen waarbij producten of diensten kunnen betrokken zijn;2° het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten0 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;3° het koninklijk besluit van 22 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten1 tot aanstelling van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming bij de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. Hoofdstuk 12. - Inwerkingtreding

Art. 77.De artikelen 22 tot 24, 25, b), en 26 treden in werking op de datum bepaald door de Koning en uiterlijk op 31 december 2023.

Artikel 56 treedt in werking op de datum bepaald door de Koning en uiterlijk op 31 december 2025.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, D. CLARINVAL De Minister van Financiën, VINCENT VAN PETEGHEM De Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, P. DE SUTTER De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, E. DE BLEEKER Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 55-2742 (2021/2022) Integraal Verslag : 20 juli 2022

^