Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/09/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022033978 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022034148 bron ministerie van landsverdediging Personeel Burgerpersoneel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 4112 van 15 september 2022, wordt mijnheer Pascal Barbary, stagedoend attaché, op 31 mei 2022 's avonds op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen. Burger Bij koninklijk besluit nr. 4113 van 15 september 2022, wordt mevrouw Charlotte Bourgoin, houder van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022034077 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 4142 van 20 oktober 2022: Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde Rijksambtenaar die behoort tot het Ministerie van Landsverdediging, 1° Om meer dan 35 jaar dienst: a) Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan: De heren : (...) type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022034524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit van 30 november 2022 ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden behoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042736 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Burgerlijk onderwijzend personeel. - Toelating tot de stage Bij koninklijk besluit nr. 4098 van 6 september 2022, wordt mevrouw Gwenaëlle Belpaire, houder van het diploma Master in Sociologie, als repetitor aan de Koninklijke Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 4099 van 6 september 2022, wordt mevrouw Malaïka Landuy(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042852 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 september 2022 wordt mevrouw Laura ANDRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022043113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2022 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2023 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 21 DECEMBER 2022 - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 22/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2022 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022034356 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Justitie en aanduiding van hun voorzitters type ministerieel besluit prom. 14/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022043100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 14/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022043101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022043365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - UCM GUICHET D'ENTREPRISES ASBL type ministerieel besluit prom. 28/01/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023200057 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 028 van organisatieafdeling 10 en programma 093 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 type ministerieel besluit prom. 07/02/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023200058 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 056 van organisatieafdeling 15 en programma 120 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 type ministerieel besluit prom. 18/02/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023200059 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 120 van organisatieafdeling 34 en programma 056 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022206528 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 86/2022 van 23 juni 2022 Rolnummer 7619 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht, gesteld door de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge. H samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters T. Giet, J. Moerman, M. Pâ(...) type arrest prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022206552 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 88/2022 van 30 juni 2022 Rolnummer 7551 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 458bis van het Strafwetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Luik. Het Grondwettelijk Hof, samenges wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022206554 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 90/2022 van 30 juni 2022 Rolnummer 7640 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel L1523-10, § 3, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, ingevoegd bij artikel 20 van het Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200031 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 255.109 van 25 november 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 december 2022, heeft de Raad van State de volgende prejud « - Schendt artikel 16, § 2, van het decreet van 27 april 2018 ' betreffende de leerlingenbege(...)

decreet

type decreet prom. 23/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030121 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 juli 2021 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting van 28 oktober 2022 tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het toekennen van een huurtoelage De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de wet van 29 oktobe Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003, houdende de Brusselse Huisvestingscode, artikelen 166 en (...) type beschikking prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting van 28 oktober 2022 tot subdelegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de wet van 29 oktober 1846 Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zi(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022034183 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042617 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting van 28 oktober 2022 houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de Ordonnantie va Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 2019 tot aanstelling van d(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022042792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200081 bron waalse overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Department Natuur en Bossen. - Directie Jacht en Visvangst. - Jachtexamen 2023 Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 houdende organisatie van het jach Theoretische proef : Eerste zitting zaterdag 25 februari 2023; Tweede zitting zaterdag 18 ma(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200033 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectieverantwoordelijken (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectie-nummer : ANG22532 Solliciteren kan tot 30/01/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200035 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Payroll Officers (niveau C) voor FOD BOSA. - Selectienummer : ANG23003 Solliciteren kan tot en met 30/01/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200043 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal - Directeurs van het Fonds voor de Medische ongevallen (niveau A4) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG23004 Solliciteren kan tot en met 06/02/2023 via www.werkenvoor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 17/11/2022, wordt het besluit van 21/11/2018 tot vernie De woorden `aan Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw' worden vervangen door de woorden: `aa(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023030279 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 190 van 2 augustus 2022, blz. 60517, [C - 2022/32873], moet volgende verbetering aangebracht worden: In de Nederlandstalige versie, in plaats van: « Bij beschikking van het parket moet gelezen worden: « Bij koninklijk besluit van 4 september 2022, de aanwijzing van de heer Va(...) type erratum prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200135 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige administratief medewerker (niveau B) voor huisvesting.brussels. - Selectie-nummer : req181. - Erratum Solliciteren kan tot en met 16/01/2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042745 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2022, wordt de heer Sean NOEL benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen met ingang van 1 september 2022. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Ra Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschaps(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042785 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt de heer Robin WILLEMS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042746 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2022, wordt de heer Enric CASANELLES SABATER benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen met ingang van 1 september 2022. Overeenkomstig de gecoördineerde Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschaps(...) type benoemingen prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042747 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2022, wordt de heer Joshua DERAECK benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 juli 2022. Ove Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschaps(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042853 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022, wordt mevrouw Pauline VERMAUT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 au Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022042847 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 9 november 2022, wordt de heer James DEMAN benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 oktober 2022. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022034573 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Bevorderingen. - Bekendmaking van vacante betrekkingen. - Oproep tot kandidaturen voor 20 betrekkingen in de klasse A4 van de buitenlandse carrière Het gebruik van de mannelijke vorm in deze oproep tot kandidaturen is ge De minister van Buitenlandse Zaken heeft op datum van 2 december 2022 beslist om 20 betrekkingen va(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023030144 bron brussels hoofdstedelijk gewest ****. - Aanwerving via **** of externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor 1 betrekking van Manager van de juridische dienst niveau **** in de **** of **** **** **** selectie, via **** of externe(...) **** aantal geslaagden bedraagt 0.

document

type document prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022043103 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de Directeur-generaal van 1 december 2022, wordt de heer SERRA Davide bevorderd door overgang naar het hogere niveau op 1 december 2022 in de hoeda type document prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2022207242 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren-inspecteurs Chemicals en Productbeleid (niveau A2) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG22548 Solliciteren kan tot en met(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023030145 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar ACTIRIS Een functie als eerste attaché « Manager van de juridische dienst » (M/V/X - rang A2) voor het Franse of Nederlandse taalkader werd bij ACTIRIS vacant ver(...) De intraregionale mobiliteit is gericht op vastbenoemde medewerkers, m.u.v. medewerkers die een man(...) type document prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200044 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor het BIPT. - Selectienummer: ANG22415 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2022. Er zijn 2. laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd(...) type document prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200049 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Financieel analysten gezondheidsbeleid (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer : AFG22177 Deze selectie werd afgesloten op 23/11/2022. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 j(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200102 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor FOD BOSA. - Selectienummer: ANG22477 Deze selectie werd afgesloten op 05/01/2022. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er(...) type document prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor aanwijzing in een mandaatfunctie voor de Rechtelijke Orde : Hoofdsecretarissen voor het parket Oost-Vlaanderen (m/v/x). - BNG22233 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd (...) type document prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200118 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundig-controleurs (niveau B) voor RIZIV. - Selectienummer: AFG22232 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2022. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200198 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundigen penitentiaire (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer: AFG22242 Deze selectie werd afgesloten op 15/12/2022. Er zijn 12 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 16/01/2023 numac 2023200107 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs tabak en e-sigaret (niveau A1) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: MFG22055 Deze selectie werd afgesloten op 12(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van(...)
^