Etaamb.openjustice.be
Wet van 03 april 2013
gepubliceerd op 25 oktober 2013

Wet houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 (2)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015115
pub.
25/10/2013
prom.
03/04/2013
ELI
eli/wet/2013/04/03/2013015115/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

3 APRIL 2013. - Wet houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 (1) (2)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2005.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Financiën, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota's (1) Zitting 2012-2013. Senaat Documenten : Ontwerp van wet ingediend op 10/10/2012, nr. 5-1801/1.

Verslag namens de Commissie nr. 5-1801/2.

Parlementaire Handelingen : Bespreking, vergadering van 6/12/2012.

Stemming, vergadering van 6/12/2012.

Kamer Documenten : Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 53-2548/1.

Verslag namens de commissie nr. 53-2548/2.

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd nr. 53-2548/3.

Parlementaire Handelingen : Bespreking, vergadering van 24/01/2013.

Stemming, vergadering van 24/01/2013. (2) Dit Protocol treedt in werking op 23 oktober 2013. Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling HET KONINKRIJK BELGI", hierna genoemd « België » en DE INTERNATIONALE BANK VOOR WEDEROPBOUW EN ONTWIKKELING, hierna genoemd « de BIRD » Gezien het akkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, ondertekend op 26 april 1999;

Wensende het stelsel van voorrechten en immuniteiten die nodig zijn voor de uitoefening van de taken van het Verbindingsbureau van de BIRD nader te omschrijven, Zijn het volgende overeen gekomen : Artikel 1 1. Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de bepalingen van de verdragen betreffende de Europese Unie en uit de toepassing van de wetten en voorschriften, hebben de ambtenaren van de BIRD, aangesteld bij het Verbindingsbureau, het recht, binnen de twaalf maanden volgend op het tijdstip waarop zij hun functie in België voor het eerst opnemen, meubelen en een motorvoertuig voor persoonlijk gebruik vrij van rechten bij invoer en van belasting over de toegevoegde waarde in te voeren of aan te kopen.2. De minister van Financiën van de Belgische regering bepaalt de perken en de voorwaarden voor de toepassing van dit artikel.3. België is er niet toe gehouden de in § 1 van dit artikel vermelde voordelen aan eigen onderdanen of permanente verblijfshouders toe te kennen. Artikel 2 Elke Partij brengt de andere Partij ervan in kennis dat is voldaan aan de vereiste procedures voor de inwerkingtreding van dit Protocol.

TEN BLIJKE WAARVAN, de gevolmachtigden van de Partijen dit Protocol hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel, op 28 februari 2005, in tweevoud, in de Franse en de Nederlandse taal, zijnde de twee teksten gelijkelijk rechtsgeldig.

^