Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/04/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 (2) type wet prom. 06/07/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013015218 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen te Parijs op 2 november 2001 (2) type wet prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2014 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 143,69/185,9 x 0,51362 x 0,736756 Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met de bedragen die op 1 (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013018430 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2011 tot benoeming van de effectieve leden en van de plaatsvervangers van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013018431 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013024356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan VZW Idaho type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013024373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205847 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013, dat uitwerking heeft met ingang op 30 september 2013, is aan de heer De Lange, D., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredeger Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is aan de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205849 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 oktober 2013 zijn benoemd tot Officier in de Kroonorde : - de heer Van den Borne, G., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - de heer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013003335 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013003348 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Rechtszekerheid. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2013 wordt de heer WALRAVENS, Luc E.P., adviseur van de gew(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013031829 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 25 september 2013, werd de NV ANTEA BELGIUM erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de (...) De erkenning draagt het nummer : AGR/EA/001228805. type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013031830 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeurs voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 11/03/2013, werd de BVBA SOCOTEC BELGIUM erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het De erkenning draagt het nummer AGR/EA/001199973. Bij ministerieel besluit van 17/05/2013, we(...) type ministerieel besluit prom. 27/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen en het ministerieel besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205848 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2013 is het verzoek tot associatie van Mevr. Heiremans, C., notaris ter standplaats Zele, en van de heer Vandersnickt, S., kandidaat-notaris, om de associatie "Caroline De heer Vandersnickt, S., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Zele. Het beroe(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205714 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 224.656 van 16 september 2013 in zake Felix Willems tegen de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant, waarvan de expeditie ter griffie van h « Uit artikel 4.2.24 VCRO volgt dat een regularisatievergunning mogelijk is voor vergunningsplichti(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013031831 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Ouderghem. - Bijzonder bestemmingsplan « Delta Partim 13 ». - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 12 september 2013 keurt het bijzonder bestemmingsplan « Delta Partim 13 » van de gemeente Oudergem, beg Het bijzonder bestemmingsplan omvat een locatieplan, een plan van de bestaande feitelijke toestand,(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205743 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205816 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van elektriciteits- en gasdistributienetbeheerders

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/03/2009 pub. 25/10/2013 numac 2013000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief NPU-3 betreffende de goedkeuring van de provinciale nood- en interventieplannen. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205705 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 september 2013 in zake Wilfried Staes en Agnes Van Den Hende tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Schendt artikel 30, § 1, vierde lid van de wet van 30 december 1970 [betreffende de economis(...) type bericht prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205788 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 september 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 oktober 2013, heeft Steven De Die zaak is ingeschreven onder nummer 5720 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013031676 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 26 maart 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BELLEMANS Jan, gedomicilieerd Wallestraat 5, te 9506 WAARBEKE, erkend als erkend verwarmingsketelt De erkenning draagt het nummer TCAG2-1119547. Bij beslissing van 29 maart 2012, van de leid(...) type erkenning prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013031810 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 29 maart 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer HOSTE Jon, gedomicilieerd Veeweidestraat 17, te 3040 SINT-AGATHA-RODE, erkend als erkend verwarmin De erkenning draagt het nummer TCAG1-1120662. Bij beslissing van 5 maart 2012, van de leiden(...) type erkenning prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013031832 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2013 wordt, voor een periode van vijf jaar, de er type erkenning prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013031833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2013 wordt de erkenning van de heer Olivier CHENU als ontwerper van bijzondere bestemmingsplann

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Centrale Dienst Springstoffen Lijst der erkende springstoffen Randnummer B5-2 Slagkoord waarvan het gebruik door de Belgische Dienst der Springstoffen is toegelaten. De lijst die gevoegd is bij het ministeriee - in randnummer B5-2, cijfer 8, 7, toevoegen : Seicord 6 . . . . . 6 g/m Seicord 70 . . . . .(...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205806 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205807 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205809 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205808 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205811 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205810 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205812 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205813 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205814 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205817 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205815 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205818 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205820 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205821 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205825 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociale inspecteurs (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (AFG13165) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die een jaar geldig bli(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205845 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bio-ingenieurs (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG13164) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? lan(...)

erratum

type erratum prom. 18/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 25 mei 2014. - Erratum type erratum prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013011534 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Benoeming van een attaché in een functie van de klasse A3 bij het B.I.R.B. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2013, bladzijde 69162, moet de volgende correctie worden aangebracht : In de Nederlandse tekst, lees "Mevr. Fri In de Franse tekst, lees "Mme Frieda BLOCKX" in plaats van "Mme Frieda BLOCX". type erratum prom. 20/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013018432 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering bij ministerieel besluit van 17 juli 2013. - Errata

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013031755 bron brussels hoofdstedelijk gewest Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de Nationale Klimaatcommissie Overeenkomstig artikel 4 van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Brussel, 5 september 2013.

registratie

type registratie prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013031779 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 25/09/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd TRANSPORTFACTORY V.O.F. gelegen Begijnhof 5, te 3740 Bilzen, geregistr(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001236123. Bij de beslissing van 19/09/2013 van(...) type registratie prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013031783 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 20/09/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BIOTERRA NV gelegen Nijverheidslaan 1527, te 3660 Opglabbeek, geregistree(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001235516. Bij de beslissing van 19/09/2013 van (...)

document

type document prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205827 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinatoren management van de organisatie (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (AFG13163) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd,(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205854 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Directeur-generaal "Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid" voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG13726). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 11 oktober 2013. De uiterste inschrijvingsdatum (...)

document

type document prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205880 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technici (niveau B) voor het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (ANG13152) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013009456 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 september 2013, wordt Mevrouw Sabina SEBASTIANO, met ingang van 6 juli 2013, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Di Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013022542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BRONSELAER, Rafaël, benoemd in de hoedanigheid van plaatsverva(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013022543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. PATRAKAIS, Nicole, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervange(...)

document

type document prom. -- pub. 25/10/2013 numac 2013205229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de warenhuizen Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 september 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de warenhuizen : 1. als vertegenwoordiger(...)
^