Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 (2) type wet prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 03/04/2013 pub. 17/02/2014 numac 2014000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2012206294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende pensioenkas" genaamd type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2012206327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2012206356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verbindingsofficieren type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verbindingsofficieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013003053 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013003096 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013007115 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie en de sociale promotie naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013007116 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1991 tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de karakteriële hoedanigheden van de kandidaten van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013011182 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013011186 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013011185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 februari 2000 betreffende een driemaandelijkse steekproefenquête naar de ontwikkeling van de lonen in de nijverheid uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013011184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars en CANARA type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden voor de ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothese type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het in rekening nemen van de ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013012052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het raamakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013012054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2008 betreffende het verloningssysteem type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het bijstandscontract voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden, tijdens hun professionele verplaatsingen met een bedrijfsvoertuig type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de schadevergoeding bij verlies van de medische schifting type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Fonds 2e pijler PSC 102.01" genoemd en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de doelgroepwerknemers tewerkgesteld in het kader van de lokale diensteneconomie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag na ontslag vanaf 60, 58 en 56 jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2007 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013012110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag voor de gezins- en bejaardenhulp, de huishoudhulp en het arbeiderspersoneel (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden in de opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis-Vlaanderen - Humanitaire diensten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de lonen van het garagepersoneel in de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de koopkracht in 2011 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector dat afhangt van de Franstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid « Fonds voor sociale vrede in de porseleinaarde- en zandgroeven in het zuiden van België » genoemd type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de sociale programmatie 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zagerijen en aanverwante nijverheden" type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de syndicale premie voor langdurige werklozen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge werkgebrek type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende het besparingsplan 2012 - garanties en werkwijzen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comit voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2011-2012; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comit voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot vaststelling van de minimumleeftijd waarop de oudere werknemers kunnen genieten van een bijkomende uitkering in geval van afdanking krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van ontslag in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide arbeiders en voor arbeiders met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratie arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige ontslagen oudere werknemers in geval van nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de bewakingsdiensten » type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het voorlopig rijbewijs type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een aandeelhoudersovereenkomst krachtens artikel 304 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013018198 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, die een beroepsverleden van minstens 35 jaar als loontrekkende hebben en die een zwaar beroep hebben uitgeoefend type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren en tot wijziging van de koninklijke besluiten tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van 29 september 2010, 25 februari 2011 en 31 maart 2011 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013018196 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne en het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong met het oog op de wijziging van de temperatuurvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Plantentuin van België type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013021053 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013022195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1994 tot bepaling van de taken van de Kas voor betaalde verlofdagen in het Belgisch voedingsbedrijf type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de heer Joseph Servotte als directeur-generaal van het departement Gezinnen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake ergonomische interventie, teneinde verergering van rugziekten te voorkomen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013024144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013024147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en de programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het milieu type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013200123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013200140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de toekenning van een anciënniteitspremie in de subsector voor ondernemingen van verhuizen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013200349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van artikel 14, § 2 van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013200644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013200952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het artikel 6, § 3, van het nationaal akkoord 1995-1996 van 16 september 1995 (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013200953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013200348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013200951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor werknemers in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013200960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013200963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013200962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het belang van vorming type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de toekenning van ecocheques vanaf 2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013201222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de Regeringscommissarissen bij de Fondsen Sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013201322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden wat betreft de werkgevers die onder het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest ressorteren type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013200994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die welke tot de sector van de ondernemingen der metaalverwerking behoren (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot bepaling van de modaliteiten inzake verlof voor syndicaal werk voor de leden van de ondernemingsraden, de comités voor preventie en bescherming op het werk en de leden van de vakbondsafvaardiging in de sector beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013201253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2012 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013201337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013201256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van het reglement van de groepsverzekering die het sectorale pensioenstelsel uitvoert en van de sectorale technische nota type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013201464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van het bedrag van de door de werkgevers te betalen bijdrage tot financiering van outplacement van bepaalde oudere werknemers in 2012 en 2013 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, ter bepaling voor 2012 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de kredieturen voor syndicale vorming en externe syndicale activiteiten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap" en tot vaststelling van de statuten ervan, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 15 december 2000, 4 september 2007 en 19 maart 2009 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013201467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 betreffende het aanvullend pensioen voor notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013201486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vormingsinspanningen voor 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2012, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013201488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2012 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning ten voordele van de risicogroepen voor 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de loonprogrammatie 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het kort verzuim (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2000 houdende oprichting van een "Fonds voor voortgezette vorming voor de werknemers van de Brusselse socioprofessionele inschakeling", vaststelling van zijn statuten en invoering van een recht op voortgezette vorming voor de werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de werkgelegenheid, de vorming en het loonbeleid voor 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013201534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv" type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1993 betreffende de sociale vrede, de syndicale premie en het syndicaal vormingsfonds type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2010 betreffende de invoering van een pensioenfonds voor de arbeiders/arbeidsters van de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2011-2012 voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vormingsinspanningen in 2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013201655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de uitsluitingsvoorwaarden van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de kredieturen voor syndicale vorming en externe syndicale activiteiten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013201696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2011-2012 voor de arbeiders uit de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen" type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013201698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2000 betreffende de minimale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur van het deeltijds bediendepersoneel in het gesubsidieerd vrij onderwijs (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2006 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013202149 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013202277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 03/12/2015 numac 2015014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het voorlopig rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 11/01/2022 numac 2021022822 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van 3 april 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013007113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april-mei 2013

erratum

type erratum prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het voorlopig rijbewijs. - Erratum type erratum prom. 03/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013022243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de Regeringscommissarissen bij de Fondsen Sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Erratum type erratum prom. 03/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. - Erratum type erratum prom. 03/04/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. - Erratum type erratum prom. 03/04/2013 pub. 05/09/2014 numac 2014012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen". - Erratum type erratum prom. 03/04/2013 pub. 12/03/2015 numac 2015000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling. - Erratum type erratum prom. 03/04/2013 pub. 16/02/2015 numac 2015011017 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht. - Errata type erratum prom. 03/04/2013 pub. 16/02/2015 numac 2015011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Errata

document

type document prom. 03/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013035414 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden. - Intrekkingen type document prom. 03/04/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013202405 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 03/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013203579 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^