Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 december 2016
gepubliceerd op 19 januari 2017

Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017030001
pub.
19/01/2017
prom.
25/12/2016
ELI
eli/wet/2016/12/25/2017030001/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

25 DECEMBER 2016. - Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 1. - Definities

Art. 2.Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 1° de scheepvaartwetten: - wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg; - wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen; - wet van 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd Reglement en zijn Bijlagen, opgemaakt te Londen op 20 oktober 1972; - wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten4 betreffende de vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende de financiering van het Instituut voor het transport langs de binnenwateren; - wet van 20 augustus 1981 houdende goedkeuring van de Internationale Overeenkomst voor veilige containers, en van de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 2 december 1972; - wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting; - wet van 25 januari 1984 tot bescherming van de Belgische koopvaardij; - wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen; - wet van 21 mei 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten0 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk; - wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen; - wet van 20 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België sluiten ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België; - wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee; - wet van 5 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de maritieme beveiliging sluiten betreffende de maritieme beveiliging; - wet van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende uitvoering van het samenwerkings-akkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van het Verdrag type wet prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 sluiten houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van het Verdrag; - wet van 30 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen type wet prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen type wet prom. 30/01/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen sluiten tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen; - wet van 30 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen type wet prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen type wet prom. 30/01/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen sluiten tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen; - wet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten1 houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet; - wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten2 betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water; - wet van 13 juni 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten3 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 (I); - wet van 19 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten5 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG. 2° de bevoegde autoriteit: de overeenkomstig artikel 3, § 2, eerste lid, aangewezen autoriteit. HOOFDSTUK 2. - De administratieve geldboete voor feiten die strafrechtelijk kunnen worden vervolgd

Art. 3.§ 1. Onder de bij deze wet bepaalde voorwaarden kan, voor zover de feiten strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, een administratieve geldboete worden opgelegd voor inbreuken op de scheepvaartwetten en hun uitvoeringsbesluiten die onder de federale bevoegdheid vallen.

De administratieve geldboete wordt toegepast ongeacht andere disciplinaire sancties. § 2. De Koning is bevoegd voor de aanwijzing, de werking en de samenstelling van de autoriteit bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboetes overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid.

De Koning kan de leden van de bevoegde autoriteit aanwijzen als officier van de gerechtelijke politie.

De leden van de bevoegde autoriteit kunnen geen inbreuken behandelen die ze zelf hebben vastgesteld.

Art. 4.De scheepvaartpolitie, het Maritiem Informatiekruispunt, elke overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een inbreuk op de scheepvaartwetten of hun uitvoeringsbesluiten stelt de bevoegde autoriteit, binnen een termijn van 14 dagen, daarvan in kennis.

Een exemplaar van het proces-verbaal waarin de inbreuk op de scheepvaartwetten of hun uitvoeringsbesluiten is vastgesteld, wordt aan de bevoegde autoriteit toegezonden.

Art. 5.§ 1. Het openbaar ministerie beschikt over een termijn van één maand, te rekenen van de dag van ontvangst van het proces-verbaal, om de bevoegde autoriteit schriftelijk of elektronisch in te lichten: 1° dat een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek werd opgestart, of;2° dat vervolging werd ingesteld, of;3° dat er toepassing is gemaakt van de artikelen 216bis of 216ter van het Wetboek van Strafvordering, of;4° dat het dossier geseponeerd werd om redenen die verband houden met de constitutieve bestanddelen van de inbreuk, of;5° dat het dossier geseponeerd werd om redenen die geen verband houden met de constitutieve bestanddelen van de inbreuk. Wanneer het openbaar ministerie de inlichting bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3° of 4° overzendt aan de bevoegde autoriteit, vervalt de administratieve vordering bedoeld in deze wet. § 2. Nadat het openbaar ministerie de inlichting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 5°, heeft overgezonden of, bij ontstentenis van deze inlichting, na de termijn bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, beslist de bevoegde autoriteit om over te gaan tot administratieve vervolging of seponering.

Indien de bevoegde autoriteit niet overgaat tot administratieve vervolging geeft ze de reden van de beslissingen van seponering aan.

Indien de bevoegde autoriteit overgaat tot administratieve vervolging roept de bevoegde autoriteit de betrokkene op bij aangetekende zending, uiterlijk één jaar te rekenen van de dag waarop het feit werd gepleegd. De aangetekende zending bevat ten minste volgende inlichtingen : 1° de feiten waarvoor de procedure van administratieve geldboete is opgestart;2° de dagen en uren waarop de betrokkene het recht heeft om zijn dossier te consulteren;3° het feit dat hij het recht heeft om zich te laten bijstaan door een raadsman;4° het feit dat hij het recht heeft om binnen dertig dagen te rekenen van de eerste werkdag na de oproeping, naar de bevoegde autoriteit een aangetekende zending te sturen met zijn verweermiddelen, en met, in voorkomend geval, het verzoek te worden gehoord. § 3. Indien de bevoegde autoriteit een verzoek ontvangt conform paragraaf 2, 4°, beschikt de bevoegde autoriteit over 45 dagen, volgend op de ontvangst van dit verzoek, om, bij aangetekende zending, de datum van de hoorzitting aan de betrokkene te betekenen.

Deze termijnen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid van de hele procedure van administratieve geldboete.

De betrokkene kan, bij aangetekende zending, gericht aan de bevoegde autoriteit, eenmaal uitstel van zijn hoorzitting aanvragen met vermelding van de reden van uitstel. De bevoegde autoriteit bepaalt in dat geval, bij aangetekende zending, een nieuwe datum.

Art. 6.§ 1. Na afloop van de termijn van dertig dagen bedoeld in artikel 5, § 2, 4°, en, in voorkomend geval, na het horen van de betrokkene, neemt de bevoegde autoriteit een beslissing met betrekking tot de feiten waarvoor de procedure van administratieve geldboete is opgestart. De bevoegde autoriteit meldt deze beslissing aan de betrokkene bij aangetekende zending.

De beslissing die een administratieve geldboete oplegt, is met redenen omkleed en bevat, op straffe van nietigheid, het bedrag van de administratieve geldboete, alsmede de mogelijkheid tot beroep. § 2. In dezelfde beslissing waarin ze een administratieve geldboete oplegt, kan de bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging van de betaling van die geldboete toekennen. De Koning bepaalt de nadere regels voor het uitstel van de tenuitvoerlegging. § 3. De beslissing is uitvoerbaar na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen van de dag van de kennisgeving ervan.

De kennisgeving van de beslissing waarbij het bedrag van de administratieve geldboete wordt vastgesteld, doet de strafvordering vervallen.

De betaling van de administratieve geldboete beëindigt de vordering van de bevoegde autoriteit.

Art. 7.De minimale en maximale bedragen van de administratieve geldboete stemmen overeen met de respectieve minimale en maximale bedragen, verhoogd met de opcentiemen, van de strafrechtelijke geldboete, bepaald in de scheepvaartwetten die hetzelfde feit sanctioneert. Bij het bepalen van het bedrag van de administratieve geldboete, houdt de bevoegde autoriteit rekening met de ernst van de feiten en eventuele herhaling.

Bij herhaling binnen het jaar dat volgt op een beslissing die een administratieve geldboete oplegt, kunnen de bedragen worden verdubbeld.

In geval van samenloop van inbreuken worden de bedragen van de administratieve geldboeten samengevoegd, zonder dat ze het dubbele van het maximumbedrag van de zwaarste geldboete mogen overschrijden.

Indien in de beslissing om een administratieve geldboete op te leggen met verzachtende omstandigheden rekening werd gehouden, kan het bedrag van de administratieve geldboete worden verlaagd beneden het minimum zonder lager te zijn dan zesentwintig euro. HOOFDSTUK 3. - De administratieve geldboete voor gedepenaliseerde inbreuken

Art. 8.Onder de bij deze wet bepaalde voorwaarden kan een administratieve geldboete worden opgelegd door de bevoegde autoriteit voor de in de bijlage opgenomen inbreuken.

De per inbreuk bepaalde bedragen worden in de bijlage opgenomen.

Art. 9.De scheepvaartpolitie, het Maritiem Informatie-kruispunt, iedere overheid, iedere openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van inbreuken bedoeld in artikel 8 stelt de bevoegde autoriteit binnen een termijn van 14 dagen daarvan in kennis.

Art. 10.§ 1. Indien de bevoegde autoriteit niet overgaat tot administratieve vervolging geeft ze de reden aan van de beslissingen van seponering.

Indien de bevoegde autoriteit overgaat tot administratieve vervolging, roept de bevoegde autoriteit de betrokkene op bij aangetekende zending, uiterlijk één jaar te rekenen van de dag waarop het feit werd gepleegd. De aangetekende zending bevat ten minste volgende inlichtingen : 1° de feiten waarvoor de procedure van administratieve geldboete is opgestart;2° de dagen en uren waarop de betrokkene het recht heeft om zijn dossier te consulteren;3° het feit dat hij het recht heeft om zich te laten bijstaan door een raadsman;4° het feit dat hij het recht heeft om binnen dertig dagen te rekenen van de eerste werkdag na de oproeping naar de bevoegde autoriteit een aangetekende zending te sturen met zijn verweermiddelen, en met, in voorkomend geval, het verzoek te worden gehoord. § 2. Indien zij een verzoek ontvangt, conform paragraaf 1, 4°, beschikt de bevoegde autoriteit, over 45 dagen, volgend op de ontvangst van dit verzoek, om, bij aangetekende zending, de datum van de hoorzitting aan de betrokkene te betekenen.

Deze termijnen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid van de hele procedure van administratieve geldboete.

De betrokkene kan, bij aangetekende zending, gericht aan de bevoegde autoriteit, eenmaal uitstel van zijn hoorzitting aanvragen met vermelding van de reden van uitstel. De bevoegde autoriteit, bepaalt in dat geval, bij aangetekende zending, een nieuwe datum.

Art. 11.Na afloop van de termijn van dertig dagen bedoeld in artikel 10, § 1, 4°, en, in voorkomend geval, na het horen van de betrokkene, neemt de bevoegde autoriteit een beslissing met betrekking tot de feiten waarvoor de procedure van administratieve geldboete is opgestart. De bevoegde autoriteit meldt deze beslissing aan de betrokkene bij aangetekende zending.

De beslissing die een administratieve geldboete oplegt, is met redenen omkleed en bevat, op straffe van nietigheid, het bedrag van de administratieve geldboete, alsmede de mogelijkheid tot beroep.

In dezelfde beslissing waarin ze een administratieve geldboete oplegt, kan de bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging van de betaling van die geldboete toekennen. De Koning bepaalt de nadere regels voor het uitstel van de tenuitvoerlegging.

De beslissing is uitvoerbaar na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen van de dag van de kennisgeving ervan.

De betaling van de administratieve geldboete beëindigt de vordering.

Art. 12.Bij het opleggen van de administratieve geldboete houdt de bevoegde autoriteit rekening met eventuele herhaling.

Bij herhaling binnen het jaar dat volgt op een beslissing die een administratieve geldboete oplegt, kunnen de bedragen worden verdubbeld.

In geval van samenloop van inbreuken worden de bedragen van de administratieve geldboeten opgeteld, zonder dat ze het dubbele van het maximumbedrag van de zwaarste geldboete mogen overschrijden.

Indien in de beslissing een administratieve geldboete op te leggen met verzachtende omstandigheden rekening werd gehouden, kan het bedrag van de administratieve geldboete worden verlaagd beneden het minimum zonder lager te zijn dan zesentwintig euro. HOOFDSTUK 4. - Algemene bepalingen

Art. 13.De Koning wijst de ambtenaren en overheidspersonen aan die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de scheepvaartwetten, hun uitvoeringsbesluiten en de inbreuken opgenomen in de bijlage.

Art. 14.Geen enkele administratieve geldboete kan door de bevoegde autoriteit worden opgelegd : - indien de strafvordering met betrekking tot dezelfde inbreuk vervallen is, of; - tegen een persoon die minderjarig was op het moment van de feiten, of; - meer dan twee jaar na de dag waarop de administratieve vervolging is ingesteld.

Art. 15.De Koning bepaalt de wijze van inning en invordering van de administratieve geldboetes.

Art. 16.De betrokkene die de in artikel 6 of 11 bedoelde beslissing betwist, kan op straffe van verval, binnen een termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de beslissing, bij verzoekschrift schorsend beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg.

Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg is geen hoger beroep mogelijk.

Onverminderd de bepalingen in het eerste en het tweede lid zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij de rechtbank van eerste aanleg.

De rechtbank van Brussel is bevoegd ten aanzien van de personen die niet in België verblijven met betrekking tot inbreuken op de binnenvaart- en pleziervaartwetgeving.

De rechtbank van Antwerpen is bevoegd ten aanzien van de personen die niet in België verblijven met betrekking tot inbreuken op de zeevaartwetgeving.

In geval van beroep tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit beschikt de rechtbank van eerste aanleg over dezelfde bevoegdheden als de bevoegde autoriteit.

Art. 17.Bij ernstige vermoedens van inbreuken als bedoeld in de artikelen 3 en 8 kunnen de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren die daartoe zijn aangesteld de kapitein verbieden om met zijn schip de Belgische havens te verlaten, tenzij als bankgarantie een som wordt gestort gelijk aan het maximum voor de inbreuken, verhoogd met de opdeciemen. De bankgarantie moet worden verleend door een in België gevestigde bank.

De geldboete die is opgelegd door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde of door een minnelijke schikking wordt, naar gelang van het geval, op de bankgarantie verhaald.

Art. 18.Er kan een protocolakkoord worden gesloten tussen de bevoegde procureur des Konings en de bevoegde autoriteit met betrekking tot de in artikel 3 bedoelde inbreuken.

Dat protocolakkoord leeft alle wettelijke bepalingen na die met name betrekking hebben op de procedures voorgeschreven voor de overtreders en kan hun rechten niet schenden.

Dat protocolakkoord wordt bekendgemaakt door middel van een bericht in het Nederlands en in het Frans in het Belgisch Staatsblad.

Art. 19.Artikel 53 tot 55 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing op de termijnen bedoeld in deze wet. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingsbepalingen

Art. 20.In artikel 19 van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen en van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart sluiten, worden de woorden "geldboete van 50 tot 5000 euro" vervangen door de woorden "geldboete van 200 tot 1 000 000 euro".

Art. 21.In artikel 21 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen en van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart sluiten, worden de woorden "geldboeten van 26 tot 300 (euro)" vervangen door de woorden "geldboete van 200 tot 1 000 000 euro".

Art. 22.Artikel 15 van de wet van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor de toepassing van de termijn bedoeld in het zesde lid, vormt het geven van een waarschuwing of van een termijn om zijn verplichtingen na te komen, geen vaststelling van de overtreding.".

Art. 23.In artikel 8 van de wet van 22 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten6 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "bedoeld in artikel 9" opgeheven;2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "de bevoegde overheidsinstantie" vervangen door de woorden "de bevoegde autoriteit aangewezen in de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten". HOOFDSTUK 6. - Opheffingsbepalingen

Art. 24.In artikel 19 van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen en van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart sluiten, worden de woorden "Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en" opgeheven.

Art. 25.In artikel 21 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen en van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart sluiten, worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° de woorden "met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en" worden opgeheven;2° de woorden "of met één van die straffen alleen" worden opgeheven.

Art. 26.In artikel 25 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen en van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "Met gevangenisstraf van een tot zeven dagen en" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maand en" opgeheven.

Art. 27.In artikel 3 van de wet van 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd Reglement en zijn Bijlagen, opgemaakt te Londen op 20 oktober 1972, worden de volgende wijzingen aangebracht : 1° de woorden "met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en" opgeheven;2° de woorden "of met een van die straffen alleen" worden opgeheven.

Art. 28.In artikel 5 van de wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten4 betreffende de vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende de financiering van het Instituut voor het transport langs de binnenwateren, gewijzigd bij de wetten van 29 december 2010 en 8 mei 2014, worden de woorden "met een gevangenisstraf van één maand tot twee jaar en" en de woorden "of met slechts één van beide straffen" opgeheven.

Art. 29.De artikelen 6 en 7 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, worden opgeheven.

Art. 30.In artikel 4 van de wet van 20 augustus 1981 houdende goedkeuring van de Internationale Overeenkomst voor veilige containers, en van de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 2 december 1972, worden de woorden "Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en" en de woorden "of met één van die straffen alleen" opgeheven.

Art. 31.In artikel 13 van de wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting, gewijzigd bij de wet van 8 maart 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht; 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Met gevangenisstraf van één maand tot één jaar en" en de woorden "of met één van die straffen alleen" opgeheven;2° in paragraaf 2 worden de woorden "Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en" en de woorden "of met een van die straffen alleen" opgeheven;3° in paragraaf 3 worden de woorden "Met gevangenisstraf van één tot zeven dagen en" opgeheven.

Art. 32.In artikel 14, § 3, van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen worden de woorden "Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en" en de woorden "of met een van die straffen alleen" opgeheven.

Art. 33.De artikelen 9 tot 16 van de wet van 22 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten6 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 worden opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Slotbepaling

Art. 34.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2017.

Gegeven te Brussel, 25 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Sociale Zaken en volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT De Staatssecretaris voor Noordzee, Ph. DE BACKER Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken: 54-2206.

Integraal verslag: 21 en 22 december 2016.

Bijlage bij de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten DE GEDEPENALISEERDE INBREUKEN EN DE BIJHORENDE BEDRAGEN A Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004

Inbreuk op artikel

Bedrag in EURO

4, eerste paragraaf

500

4, tweede paragraaf

10.000

6

1.250

7, eerste paragraaf

2.500

7, tweede paragraaf

10.000

8

1.250

9

5.000

10

5.000

11

5.000

12

500

13

5.000

14

10.000

15

1.250

16

1.250

17

1.250

18

1.250

19

1.250

22

2.000

23

5.000

24

10.000


Gezien om gevoegd te worden bij onze wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten.

Gegeven te Brussel, 25 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie K. GEENS De Minister van Sociale Zaken en volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT De Staatssecretaris voor Noordzee, Ph. DE BACKER

^