Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003453 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003477 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003473 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003478 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van pensioenen type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016007510 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2016 type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009653 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot houdende diverse bepalingen inzake energie type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 25/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van eg-beroepskwalificaties type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk type wet prom. 25/12/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017010128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens type wet prom. 25/12/2016 pub. 26/04/2017 numac 2017011217 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, gedaan te Parijs op 12 december 2015 (2)(3) type wet prom. 25/12/2016 pub. 26/05/2017 numac 2017012142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van pensioenen. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 03/11/2017 numac 2017013849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten type wet prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030017 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017030062 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 25/12/2016 pub. 05/05/2017 numac 2017040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 05/05/2017 numac 2017040296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200031 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van SHAPE type wet prom. 25/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2017200033 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 25/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2017200034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/02/2018 numac 2018010617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 11/07/2018 numac 2018031385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 17/07/2018 numac 2018031501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/04/2018 numac 2018040083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/12/2016 pub. 31/07/2018 numac 2018040428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 26/03/2019 numac 2019040796 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/12/2016 pub. 05/03/2021 numac 2021020306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/12/2016 pub. 19/04/2021 numac 2021020652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van eg-beroepskwalificaties. - Duitse vertaling

programmawet

type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 09/10/2017 numac 2017013420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 13/09/2017 numac 2017040629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 03/07/2018 numac 2018012923 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016000834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van de wijze van toekenning van deze subsidies voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2016000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2016 om het **** in de **** te stimuleren type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016003487 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 "tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas en voor de teruggave van die effecten" type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016009629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaalde uitzonderlijke sociale begeleidingsmaatregelen toepasselijk op de personeelsleden van de federale politie die direct betrokken zijn bij de optimalisatie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009647 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016010008 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2017 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de versoepeling van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koekjesfabrieken en de ondernemingen van speculaas, jodenpaasbrood en peperkoek type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016012249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de cichoreibranderijen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016012306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016014390 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2017 type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016014395 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014400 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016014399 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur die de gewesten vertegenwoordigen en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS die de gewesten vertegenwoordigen en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016018435 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016020012 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 "tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vaststelling van de berekening van de boete" type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016204985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009 tot vaststelling van de verblijfs- en ARAB-vergoedingen voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden (1) type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en bepaling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen en voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 111 en 112 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003 betreffende de functieclassificatie in de ondernemingen die toeleveren aan de automobielnijverheid type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016206029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016206031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016206048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het personeel van inrichtingen en diensten van de sector voor de "Centres de planning et de consultation familiale et conjugale" die afhangen van het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017010005 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017010047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1837 tot oprichting als wetenschappelijk instelling van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening van percelen te Hachy met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 151 van de spoorlijn 162 type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017010175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit over de maximale begrotingsgrens en over de dekking van de werkingskosten voor het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/03/2017 numac 2017011099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitzonderlijke sociale begeleidings-maatregelen toepasselijk op de personeelsleden van de federale politie die direct betrokken zijn bij de optimalisatie van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010422 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017020008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de bezoldiging van de voorzitter van het Comité van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren en betreffende het presentiegeld van het lid, dat niet de voorzitter is, van het Comité van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren als bedoeld in artikel 35, eerste lid, 3° of 4° van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020027 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030068 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030076 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 31/03/2017 numac 2017030172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2014 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 03/01/2018 numac 2017031930 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot overdracht van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel voor een symbolische euro aan de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium van Brussel type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017200037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 11/10/2018 numac 2018013514 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaalde uitzonderlijke sociale begeleidingsmaatregelen toepasselijk op de personeelsleden van de federale politie die direct betrokken zijn bij de optimalisatie van de federale politie. - Erratum
^