Etaamb.openjustice.be
Wet van 30 januari 2012
gepubliceerd op 02 maart 2012

Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014052
pub.
02/03/2012
prom.
30/01/2012
ELI
eli/wet/2012/01/30/2012014052/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

30 JANUARI 2012. - Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 9 van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van eenen onderzoeksraad voor de scheepvaart, gewijzigd bij de wetten van 5 juni 1972 en 22 januari 2007, wordt aangevuld met een lid luidende « De Onderzoeksraad neemt bovendien kennis van de beroepen tegen de beslissingen van de bevoegde overheid ingesteld overeenkomstig artikel 6, vierde lid en artikel 9, vijfde lid van de wet van 30 januari 2012 tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 30 januari 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 53-1800/001. - Verslag, nr. 53-1800/002. -Tekst verbeterd door de Commissie, nr. 53-1800/003.

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 53-1800/004.

Integraal verslag : 15 december 2011.

Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 5-1401/1. - Verslag, nr. 5-1401/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 5-1401/3.

Handelingen : 22 december 2011.

^