Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 december 2012
gepubliceerd op 19 december 2012

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014552
pub.
19/12/2012
prom.
04/12/2012
ELI
eli/besluit/2012/12/04/2012014552/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten3 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 108;

Gelet op de wet van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie, artikel 15, eerste zin;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten1 houdende aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten3 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 mei 2012;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 14 september 2012;

Gelet op het voorafgaande onderzoek met betrekking tot de noodzakelijkheid van de uitvoering van een effectbeoordeling waaruit blijkt dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op advies 51.605/2/V van de Raad van State, gegeven op 18 juli 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Noordzee, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° DGMV : het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;2° de directeur-generaal : de directeur-generaal van het DGMV.

Art. 2.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 24 maart 1804 houdende het burgerlijk wetboek en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 3.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de territoriale zee en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 4.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 5.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 23 september 1931 op de aanwerving van het personeel der zeevisserij en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 6.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 7.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 5 mei 1936Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de binnenbevrachting sluiten tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 8.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het reglement van 3 mei 1939 over de militaire opeischingen en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 9.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het ministerieel besluit van 20 oktober 1945 dat den tekst en het model vaststelt van het logboek voor visschersvaartuigen zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 10.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het akkoord van 28 mei 1954 tussen België en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende wederzijdse administratieve hulp bij de aan- en afmonstering van zeelieden en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 11.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 12.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit van 12 december 1957 betreffende de levensmiddelen aan boord van Belgische koopvaardijschepen en vissersvaartuigen zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 13.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de gecoördineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962 en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 14.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit van 18 augustus 1964 tot vaststelling van de voorwaarden onder welke kinderen van minder dan vijftien jaar arbeid aan boord van vissersvaartuigen mogen verrichten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 15.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool van de zeelieden ter koopvaardij zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 16.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 10 oktober 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het Gerechtelijk Wetboek - Duitse vertaling van de artikelen 728 en 1017 sluiten houdende het Gerechtelijk Wetboek zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 17.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit van 29 november 1967 betreffende de verontreiniging van de zee door olie zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 18.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het ministerieel besluit van 30 november 1967 vastgesteld voor de toepassing van de artikelen 4 en 6 van de wet van 4 juli 1962 op de verontreiniging van de zee door olie zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 19.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de uitvoeringsbesluiten van de wet van 9 juli 1970 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de uitoefening van de visserij op de Noord-Atlantische Oceaan, en de Bijlagen, opgemaakt te Londen op 1 juni 1967 zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 20.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de Arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 21.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 22.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de uitvoeringsbesluiten van de wet van 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd Reglement en zijn Bijlagen, opgemaakt te Londen op 20 oktober 1972 zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 23.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 24.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 20 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten0 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, en van de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969 en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 25.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 26.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit van 4 juni 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten7 betreffende de veiligheid van containers zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 27.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het ministerieel besluit van 8 november 1985 tot vaststelling van het bedrag en de modaliteiten inzake uitbetaling van een beëindigingspremie voor de vaartuigen die onttrokken worden aan de zeevisserijactiviteit zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 28.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 29.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 30.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het ministerieel besluit van 30 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten8 tot verlening, voor het vervoer van springstoffen aan bepaalde kaaien van de haven van Antwerpen, van een afwijking op de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 31.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 20 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België sluiten ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 32.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 33.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 34.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten2 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 35.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 36.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit van 5 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten4 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 37.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit van 24 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten5 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 38.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse arbeidsbepalingen sluiten houdende diverse arbeidsbepalingen en in haar uitvoeringsbesluiten zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 39.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten6 tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 40.De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren bedoeld in de wet van 30 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen type wet prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen sluiten tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen zijn de directeur-generaal en de hiertoe door de directeur-generaal aangewezen ambtenaren van het DGMV.

Art. 41.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten3 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt, worden de woorden « koninklijk besluit van 3 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten1 houdende aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart » vervangen door de woorden « koninklijk besluit van 4 december 2012 houdende aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten3 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt ».

Art. 42.Artikel 2, enig lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende zin : « De geldigheidstermijn van de legitimatiekaart is maximaal vijf jaar en de uiterste geldigheidsdatum staat vermeld op de legitimatiekaart. ».

Art. 43.In hetzelfde besluit wordt de bijlage I van het koninklijk besluit van 4 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten3 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt, vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 44.Het koninklijk besluit van 3 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten1 houdende aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart, wordt opgeheven.

Art. 45.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 46.De minister bevoegd voor de maritieme mobiliteit en de minister bevoegd voor de binnenvaart zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, M. WATHELET Bijlage bij het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten3 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt MODEL VAN EEN LEGILIMATIEKAART De kaart moet voldoen aan ISO-norm 7810 Voorzijde :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Achterzijde :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 december 2012 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie sluiten3 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnelandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, M. WATHELET

^