Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen type wet prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012009089 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012, in werking tredend op 31 augustus 2012 's avonds, is Mevr. Franckx, L., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van de politierechtbank te Mechelen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betr Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012, in werking tredend op 30 juni 2012 's avonds, is d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de bevoegde instantie belast met de toepassing van Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012, wordt Mevr. Cathérine DE GEYTER, klasse A1 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A2, met de titel van attaché, in het Nederla Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012, wordt de heer Frankie DECKERS, klasse A1 met de ti(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012018081 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV - Noorderlaan 87 G-032 "Gids autocontrole vissector" G-038 "Autocontrolegids voor de handel in gran(...) type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012200788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012200794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012200868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201347 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, dat in werking treedt op 31 maart 2012, is de heer Piryns, W., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brussel, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten g Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, dat in werking treedt op 31 maart 2012, is de heer (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201346 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 november 2011 is de heer Dewulf, L., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012024091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012024092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct-medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 05/12/2011 pub. 02/03/2012 numac 2012201116 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/12/2011 pub. 02/03/2012 numac 2012201115 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 21 van organisatieafdelingen 15 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/12/2011 pub. 02/03/2012 numac 2012201119 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/12/2011 pub. 02/03/2012 numac 2012201117 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/12/2011 pub. 02/03/2012 numac 2012201118 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201175 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 2 februari 2012, dat in werking treedt op 2 februari 2012, wordt de vennootschap "Dauvister SA" als zonneboilerinstallateur erkend. (...) Bij ministerieel besluit van 2 februari 2012, dat in werking treedt op 2 februari 2012, wordt d(...)

decreet

type decreet prom. 20/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012035191 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012035161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012035205 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201171 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 januari 2012 in zake Catherine Navez tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 januari 2012, heeft « Schenden de artikelen 2, § 1, 4, § 2, en 10, § 1 [lees : 10, eerste lid], van de w(...) type bericht prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201262 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 februari 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 februari 2012, hebben Thierry V Die zaak is ingeschreven onder nummer 5302 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201279 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 januari 2012 in zake A.H. en K.R. tegen de nv « Axa Belgium » en anderen, in aanwezigheid van Mr. Eric Herinne, schuldbemiddelaar, waarvan de exped « 1) Schendt artikel 1675/13, § 3, tweede streepje, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen (...) type bericht prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201294 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 januari 2012 in zake de bvba « Baufix » tegen de cvba « La Carolorégienne », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 februar 1. « Is artikel 573 van het Gerechtelijk Wetboek in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwe(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012014043 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenning van de rijsch(...) type erkenning prom. 09/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012018079 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 2 december 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012031085 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 8 december 2011, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA ROOSE & PARTNERS ARCHITECTS, met maatschappelijke zetel te Jean-Baptiste Meunierstraat 7, te 1050 Brussel, me De erkenning draagt het nummer PEBPM-1071323. type erkenning prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012031084 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 24 november 2011, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer Marteen OOMS, gedomicilieerd Helmstraat 50, te 3581 Beringen, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke perso De erkenning draagt het nummer PEBPP-1068367. Bij beslissing van 24 november 2011, van de le(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012003078 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie Het Directiecomité van de Nationale B Deze overdracht werd door de Deense toezichthouder, Finanstilsynet, toegestaan op 20 december 2011.(...)

erratum

type erratum prom. 06/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012201302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 13, § 3, 2°, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 7 en 9 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201336 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs luchtvaart (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG12033) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201337 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige procedurebeheerders octrooien en certificaten (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12018) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die t(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201342 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten in de archivistiek (niveau C) voor het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën (ANG11090) Na de selectie wordt een lijst met maximum 36 geslaagden aangelegd, die twe(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor het Fonds voor arbeidsongevallen (ANG11094) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijz(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2011024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 wordt Mevr. Langerock, Stephanie, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2011, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federa Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 wordt Mevr. Martin, Anne, in vast dienstverband ben(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/03/2012 numac 2012201333 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** apothekers De vergelijkende selectie van **** apothekers (niveau ****) voor het **** voor ziekte- en **** (****11822) werd afgesloten op 8 ****(...) Er zijn 7 geslaagden.
^