Etaamb.openjustice.be
Wet van 17 december 2017
gepubliceerd op 09 januari 2018

Wet tot wijziging van de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017014385
pub.
09/01/2018
prom.
17/12/2017
ELI
eli/wet/2017/12/17/2017014385/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten sluiten tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 7, eerste lid, van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten sluiten tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten wordt het woord "opcentiemen" vervangen door het woord "opdeciemen".

Art. 3.De bijlage bij dezelfde wet wordt aangevuld met een B., luidende: "B. Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG

Inbreuk op artikel

Bedrag in EURO

Infraction à l'article

Montant en EUROS

8

20 000

8

20 000

9

20 000

9

20 000

10

20 000

10

20 000

11, eerste paragraaf

20 000

11, paragraphe 1er

20 000

11, tweede paragraaf

20 000

11, paragraphe 2

20 000

11, derde paragraaf

20 000

11, paragraphe 3

20 000

12

20 000

12

20 000

18

20 000

18

20 000


".

Art. 4.Deze wet treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en volksgezondheid, M. DE BLOCK De Staatssecretaris voor Noordzee, Ph. DE BACKER Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54-2701 Integraal verslag : 23 november 2017

^