Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/01/2018 numac 2017014347 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 december 2017, zijn machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** **** ****-****, jonkheer, geboren te **** op 18 mei type wet prom. 17/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014385 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017040967 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van steun aan het Integrated Technical Cooperation Programme van de "International Maritime Organization" type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2018 numac 2017040980 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 3 van de "Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering" gedateerd op 11/10/2017 werd op 5/12/2017 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontro Synagra vzw Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel, Tel: 02/512 15 50 info@synagra.be Krachte(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen

arrest

type arrest prom. 13/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014341 bron rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2018 van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type arrest prom. -- pub. 09/01/2018 numac 2017205254 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 108/2017 van 5 oktober 2017 Rolnummer 6444 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 8 tot 17, 123 en 126 van de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, ingesteld d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 09/01/2018 numac 2017205646 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 125/2017 van 19 oktober 2017 Rolnummer 6715 In zake : het beroep tot activering van btw-nummers, ingesteld door Karel Vansant. Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter E. De Groot en wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoe(...) type arrest prom. -- pub. 09/01/2018 numac 2017205833 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2017 van 19 oktober 2017 Rolnummer 6721 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers, of, in ondergeschikte orde Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters-(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017032066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, voor het schooljaar 2018-2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017032196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Vlaamse Landmaatschappij

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende het administratief statuut en bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/01/2018 numac 2017207046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0424.909.884 SOFIGEST intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 17/11/(...)

erratum

type erratum prom. 09/03/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014352 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Bogota op 25 augustus 2015 . - Erratum type erratum prom. -- pub. 09/01/2018 numac 2017014370 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het gespecialiseerd wetenschappelijk comité van het Cegesoma in het Rijksarchief . - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/01/2018 numac 2018030020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel In de loop van het eerste semester 2018, zal SELOR te Brussel een vergel Om aangewezen te worden in de vermelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger(...) type document prom. -- pub. 09/01/2018 numac 2018030019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing van in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen In de loop van het eerste semester 2018, zal S Om aangewezen te worden in de vermelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger(...) type document prom. -- pub. 09/01/2018 numac 2018200021 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Stralingsdeskundigen (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17225 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2017. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2018 numac 2017013851 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij Koninklijk besluit van 3 september 2017 wordt mevrouw Evelien VAN DE PERRE, geboren op 1 januari 1987, met ingang van 30 mei 2017, in vast dienstverband benoemd, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkade
^