Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 januari 2011
gepubliceerd op 03 maart 2011

Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014034
pub.
03/03/2011
prom.
20/01/2011
ELI
eli/wet/2011/01/20/2011014034/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

20 JANUARI 2011. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 sluiten tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt verleend aan het samenwerkingsakkoord.

Art. 3.Deze wet treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK ____ Nota Zitting 2010-2011 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken. - Wetsontwerp, 53-518/1. - Verslag namens de Commissie, 53-518/2. - Tekst aangenomen door de Commissie, 53-518/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-518/5.

Senaat Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer, 5-614/1. - Verslag namens de Commissie, 5-614/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 5-614/3.

^