Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/02/1976 pub. 03/03/2011 numac 2011000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van sommige bepalingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen. - Duitse vertaling type wet prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 type wet prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende uitvoering van het samenwerkings-akkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van het Verdrag

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 03/03/2011 numac 2010204037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, haven van Antwerpen" type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011003062 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - 2e erratum type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2011 numac 2011009155 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 september 2010 is de heer Van der Bracht, J., notaris ter standplaats Lede, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2011 numac 2011009156 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vangoetsenhoven, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 27(...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de griffier van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 25/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2009 tot benoeming van de leden van het Technisch comité voor de pensioenen van de overheidssector type ministerieel besluit prom. 17/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011200799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/03/2011 numac 2011200923 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 209.859 van 20 december 2010 in zake Patrick Van Alphen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 janu « - Schendt artikel 17 van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/03/2011 numac 2011200933 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 januari 2011 in zake het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Verviers tegen Sara Dos Santos Pedro, waarvan de expeditie ter griffie v « 1. Schendt artikel 14, § 1, 1°, tweede lid, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht(...)

beschikking

type beschikking prom. 24/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011031111 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 november 2007 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid die kunnen opgenomen worden in de laatste wilsbeschikking

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2008 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de sporttakken en de leeftijdscategorieën met het oog op de erkenning van de topsporters, sportbeloften en trainingspartners en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011031110 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011035206 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 februari 2004 houdende regeling van de procedure voor het voorzien van ICT-nascholing door REN Vlaanderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/03/2011 numac 2011018066 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 august 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Walter Lammens, Wilfried Lammens, Esther De Cooman, Willy G Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 198.930/X-14.661. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 03/03/2011 numac 2011200921 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 december 2010 in zake Samuel Denis en anderen tegen de vzw « Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces », waarvan de expeditie ter gr « Voert artikel 58, § 1, b), van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het stat(...) type bericht prom. -- pub. 03/03/2011 numac 2011200924 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 januari 2011 in zake Jan Vandeweert en de bvba « Dokter Stijn Boenders » tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter grif « Schendt het toenmalige artikel 353ter van de programmawet (I) van 24 december 2002, zoals ingevo(...)

erratum

type erratum prom. 21/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011003086 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aftrek van uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen en de erkenning van instellingen die in aanmerking komen om giften te ontvangen. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/03/2011 numac 2011031087 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Niveau A - Directeur-generaal Bij beslissing van de raad van bestuur van 28 januari 2011 wordt de heer Gert VAN der EEKEN, met ingang van 1 februari 2011, vast benoemd in de graad van directeur-generaal - ni(...) Niveau A (rang A3) - Directeur Bij beslissing van de raad van bestuur van 28 januari 2011 wo(...)

document

type document prom. -- pub. 03/03/2011 numac 2011031112 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen. - Annulatie In het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2011, bladzijde 11782, nr. 31088, het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 30 juli 2010, betreffende de heer Reeners, Vincent, wordt als ongeldig type document prom. -- pub. 03/03/2011 numac 2011201030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Doornik Op 18 februari 2011 werd de heer Michiels, Luc, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Doornik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaat
^