Etaamb.openjustice.be
Wet van 29 juni 2022
gepubliceerd op 19 juli 2022

Wet betreffende visserij en verscheidene wijzigingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2022015277
pub.
19/07/2022
prom.
29/06/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


29 JUNI 2022. - Wet betreffende visserij en verscheidene wijzigingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2 In artikel 1.1.1.1. van het Belgisch Scheepvaartboek, gewijzigd bij de wet van 16 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het eerste lid van paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 67°, luidende: "67° MRV-Verordening: Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van richtlijn 2009/16/EG.". b) paragraaf 2 wordt aangevuld met de bepalingen onder 3°, luidende: "3° internationale en Unierechtelijke verdragen en akten betreffende de scheepvaart: de bronnen van een scheepvaartrecht opgenomen in paragraaf 1, bepalingen 6°, 9°, 10°, 12°, 15°, 16°, 18° ;19°, 20°, 27°, 28°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 40°, 41°, 42°, 43°, 45°, 46°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 61°, 62°, 63°, 65°, 66° en 67".

Art. 3 In artikel 1.1.1.3. van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wetten van 16 juni 2020, 18 juni 2020 en 16 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 11° aangevuld met de woorden "en schepen die bestemd of gewoonlijk gebruikt worden voor bedrijfs- of beroepsmatige visserij"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 26°, luidend: "26° vissersvaartuig: een zeeschip dat bestemd of gewoonlijk bedrijfs- of beroepsmatige gebruikt wordt voor het vangen van vis of andere levende rijkdommen van de zee.".

Art. 4 In artikel 2.1.1.3., eerste lid, 2°, van hetzelfde wetboek worden de woorden "visserij of" opgeheven.

Art. 5 Artikel 2.2.6.20. van hetzelfde wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende: "De borgtocht of zekerheid bedoeld in het eerste lid kan worden gesteld door middel van: 1° het storten van een geldsom die geconsigneerd wordt bij de Deposito- en Consignatiekas overeenkomstig de bepalingen van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 bron federale overheidsdienst financien Wet op de Deposito- en Consignatiekas sluiten op de Deposito- en Consignatiekas;2° een bankgarantie verleend door een in België gevestigde bank; 3° een getekende garantie verleend door een lid van de "International Group of Protection and Indemnity Clubs" en die aanvaard wordt door de beslaglegger.".

Art. 6 In artikel 2.3.1.22., § 1, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 16 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van de bepaling onder 2° worden de woorden "de cognossementen die worden uitgegeven" vervangen door de woorden "de verbintenissen die worden aangegaan";2° in de bepaling onder 2° worden in de punten b) en c) de woorden "het betrokken cognossement" vervangen door de woorden "de betrokken verbintenis". Art. 7 In artikel 2.4.5.3. van hetzelfde wetboek wordt de bepaling onder 5° opgeheven.

Art. 8 Artikel 2.4.5.4. van hetzelfde wetboek wordt opgeheven.

Art. 9 In artikel 2.6.2.25., § 3, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 16 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek sluiten, wordt het woord "cognossement" vervangen door het woord "vervoersovereenkomst".

Art. 10 In artikel 2.6.2.30., § 1, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 16 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek sluiten, wordt de zin "Vertraging ontstaat wanneer de goederen niet afgeleverd worden op de plaats van bestemming aangeduid in het vervoersdocument binnen de afgesproken tijd." opgeheven.

Art. 11 In artikel 2.7.7.11. van het hetzelfde wetboek worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° in paragraaf 5 wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is belast met de inning van de bijdragen bedoeld in de paragrafen 2 en 3.Bij de inning boekt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deze bedragen onmiddellijk op het begrotingsfonds "Fonds betreffende de werking van de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen" zoals bedoeld in rubriek 33 van de tabel bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen."; 2° in paragraaf 5 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zendt de aanslagen voor de inning van de bijdrage bedoeld in paragraaf 2 aan de bijdrageplichtigen toe vanaf 1 februari van het kalenderjaar waarin de bijdrage verschuldigd is.De bijdrage is uitvoerbaar binnen dertig dagen na het verzenden van de aanslag door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer."; 3° in paragraaf 5 wordt tussen het tweede en derde lid een lid ingevoegd, luidende: "De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zendt de aanslagen voor de inning van de bijdrage bedoeld in paragraaf 3 aan de bijdrageplichtigen toe vanaf 1 oktober van het kalenderjaar waarin de bijdrage verschuldigd is."; 4° er wordt een paragraaf 5/1 ingevoegd, luidende: " § 5/1.Beroep tegen de aanslag kan worden ingediend binnen de 30 dagen na het verzenden van de aanslag via aangetekend schrijven bij de FOSO. Het beroep schorst de betaling van de dat gedeelte van de aanslag waar er beroep voor aangetekend is. De FOSO stelt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer hiervan onmiddellijk in kennis.

De FOSO beslist binnen de 30 dagen na ontvangst van het beroep en deelt deze mee aan de betrokkene en aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.".

Art. 12 In afdeling 3, Hoofdstuk 1, Titel I van Boek 4, van hetzelfde wetboek wordt een artikel 4.1.1.8. ingevoegd, luidende: "Art. 4.1.1.8. Administratieve maatregel Het bestraffen van feiten die bestraft kunnen worden met het verval van het recht tot besturen, het recht om een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing of het recht om actief dienst te doen op een schip moet gebeuren overeenkomstig de procedure vastgelegd in hoofdstuk 2 van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten sluiten tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten.".

Art. 13 In artikel 4.1.2.6. van hetzelfde wetboek wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende: " § 1/1. In afwijking van paragraaf 1 wordt bestraft met sanctie van niveau 3 de kapitein of de scheepseigenaar die het artikel 2.2.3.9., 1°, f) of de desbetreffende uitvoeringsbesluiten overtreedt.".

Art. 14 In artikel 4.1.2.8/2. van hetzelfde wetboek, ingevoegd door de wet 16 juni 2021, worden de woorden "met inbegrip van de op deze verdragen betrekking hebben protocollen, wijzigingen en voorschriften met dwingend karakter, in de versie die van kracht is, het LL-Verdrag, SOLAS-Verdrag, MARPOL-Verdrag, BWM-verdrag STCW-verdrag, TMC-Verdrag, MLC-Verdrag en AFS-Verdrag" vervangen door de woorden "internationale en Unierechtelijke verdragen en akten betreffende de scheepvaart".

Art. 15 In hetzelfde wetboek wordt een artikel 4.1.2.8/3. ingevoegd, luidende: "Art. 4.1.2.8/3. Drugs en Alcohol § 1. Onderstaande sancties zijn van toepassing op: 1° Belgische zeeschepen, met uitzondering van Belgische zeeschepen die zich bevinden in de Belgische binnenwateren; 2° pleziervaartuigen die ingeschreven zijn overeenkomstig artikel 5.2.1.2., met uitzondering van pleziervaartuigen die zich bevinden in de Belgisch binnenwateren; 3° zeeschepen en pleziervaartuigen die opereren in Belgische maritieme zones;4° zeeschepen en pleziervaartuigen die vertrekken vanuit België naar de Belgische maritieme zones;5° zeeschepen en pleziervaartuigen die vanuit maritieme zones aankomen in België. § 2. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft 1° iedereen die vaart, een bestuurder begeleidt met het oog op scholing of actief dienst doet op een schip;2° iedereen die op het punt staat te varen, een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing of actief dienst te doen op een schip; wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie meet van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft. § 3. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft 1° iedereen die vaart, een bestuurder begeleidt met het oog op scholing of actief dienst doet op een schip;2° iedereen die op het punt staat te varen, een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing of actief dienst te doen op een schip; wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft, wanneer de speekselanalyse de aanwezigheid aantoont van de hieronder vermelde stoffen en waarvan het gehalte gelijk is aan of hoger is dan de hieronder vermelde gehaltes: Stof Gehalte (ng/ml) Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 10 Amfetamine 25 Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) 25 Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine 5 Cocaïne of Benzoylecgonine 10 Of wanneer de bloedanalyse de aanwezigheid aantoont van de hieronder vermelde stoffen en waarvan het gehalte gelijk is aan of hoger is dan de hieronder vermelde gehaltes: Stof Gehalte (ng/ml) Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 1 Amfetamine 25 Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) 25 Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine 10 Cocaïne of Benzoylecgonine 10 3° iedereen die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, of, zonder wettige reden, geweigerd heeft de bloedproef te laten nemen;4° iedereen die het brevet, vaarbevoegdheidsbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan die houder is, niet heeft afgegeven, of het schip heeft bestuurd, een bestuurder begeleidt met het oog op scholing of actief dienst doet op een schip wanneer dit verboden is. § 4. De personen die door de Koning zijn belast met het toezicht kunnen het brevet, vaarbevoegdheidsbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan de betrokkene houder is inhouden overeenkomstig de door de Koning bepaalde duur waarvoor het verboden is om het schip te besturen, een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing of actief dienst te doen op een schip. De Koning bepaalt de wijze waarop de vaststellingen moeten gebeuren. § 5. De voorgaande sancties kunnen worden aangevuld met het verval van het recht tot besturen, het recht om een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing of het recht om actief dienst te doen op een schip voor een duur van een maand en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Het brevet, vaarbevoegdheidsbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan de betrokkene houder is, moet gedurende die periode worden afgegeven bij de scheepvaartpolitie.

De voorgaande sancties kunnen worden aangevuld met de vereiste dat er een medisch certificaat wordt voorgelegd om de geschiktheid aan te tonen om een schip te besturen, een persoon te begeleiden met het oog op scholing of actief dienst te doen op een schip. § 6. Het verval van het recht tot besturen, het recht om een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing of het recht om actief dienst te doen op een schip wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid wordt opgelegd als de schuldige lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt bevonden om een vaartuig te besturen naar aanleiding van een veroordeling wegens overtreding van dit artikel.

De duur van het verval van het recht tot sturen is afhankelijk van het bewijs dat de betrokkene niet meer ongeschikt is om een schip te besturen. § 7. Behalve dan bij samenloop wordt er voor bovenstaande inbreuken geen gevangenisstraf opgelegd.

Art. 16 Artikel 4.1.2.16. van hetzelfde wetboek wordt opgeheven.

Art. 17 In artikel 4.2.1.2. van hetzelfde wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 1° aangevuld met de woorden "en desbetreffende uitvoeringsbesluiten";2° in paragraaf 1 wordt in de bepaling onder 3° de woorden "het stellen van alle andere handelingen van bestuursrechtelijke aard met het oog op de handhaving van de op de scheepvaart betrekking hebbende regels, met uitzondering van de politiemaatregelen bedoeld in artikel 3, 1°, van de wet van 5 augustus 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten op het politieambt, en" opgeheven. Art. 18 Artikel 5.2.1.1., 2°, van hetzelfde wetboek, ingevoegd door de wet van 16 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek sluiten, wordt aangevuld met de woorden "tenzij de overheid van dat ander land het gebruik ervan beperkt tot zijn eigen nationale wateren".

Art. 19 In rubriek 33-12 van de tabel bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen, ingevoegd bij de wet van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen sluiten en gewijzigd door de wetten van 11 augustus 2017 en 8 mei 2019, worden bij het "Fonds betreffende de werking van de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen" de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "De jaarlijkse bijdrage die door de exploitanten van de Belgische schepen en de exploitanten van de schepen onder vreemde vlag diede havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge verschuldigd is als deelneming in de oprichtings-, personeels- en werkingskosten van allerhande aard van de federale instantie voor onderzoek van scheepvaart-ongevallen, zoals bedoeld in artikel 7 van de wet van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen sluiten betreffende de federale instantie voor het onderzoek van scheepvaartongevallen." worden vervangen door de woorden: "1° De jaarlijkse bijdragen zoals bedoeld in artikel 2.7.7.11. van het Belgisch Scheepvaartwetboek; 2° de terugbetalingen van kosten gemaakt door de FOSO of de personeelsleden van de FOSO; 3° de vergoeding van de kosten bedoeld in artikel 2.7.7.9., § 5, van het Belgisch Scheepvaartwetboek."; b) de woorden "de oprichtings-, personeels- en werkingskosten van allerhande aard met betrekking tot de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, zoals bedoeld in artikel 7 van de wet van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen sluiten betreffende de federale instantie voor het onderzoek van scheepvaartongevallen." worden vervangen door de woorden "de oprichtings-, personeels- en werkingskosten van allerhande aard met betrekking tot de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, zoals bedoeld in Hoofdstuk 7 van Titel 7 van Boek 2 van het Belgisch Scheepvaartwetboek.".

Art. 20 In hoofdstuk 2 van de wet van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, wordt het opschrift van het hoofdstuk aangevuld met de woorden: "en bij de vereniging zonder winstoogmerk Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie (OVIS vzw)".

Art. 21 In artikel 112 van de wet van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen worden de woorden "opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 1986, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, Zeevissersfonds genaamd, en tot vaststelling van zijn statuten" vervangen als volgt: "zoals opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2011 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het Zeevissersfonds met als nummer 108594/CO/143 en zoals gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2017 tot wijziging van de statuten van het Zeevissersfonds met als nummer 139632/CO/143".

Art. 22 In artikel 112 van dezelfde wet wordt een tweede lid ingevoegd, luidende: "Een regeringscommissaris en een plaatsvervangend regeringscommissaris worden aangesteld bij de vereniging zonder winstoogmerk Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie (OVIS vzw), opgericht bij akte op 12 oktober 2017. Deze regeringscommissaris oefent controle uit op het beheer en de aanwending van de federale overheidsmiddelen die de werkgevers krachtens artikel 275.4 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen via het hierboven vermelde Zeevissersfonds aan deze vzw storten. De Koning bepaalt de opdracht, de bevoegdheid, het statuut en de werkingsmodaliteiten van de regeringscommissaris.".

Art. 23 Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2022.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit G. GILKINET De Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee V. VAN QUICKENBORNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken: 55-2566 Integraal verslag: 16 juni 2022

^