Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 juli 2018
gepubliceerd op 20 juli 2018

Wet op de Deposito- en Consignatiekas

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018040362
pub.
20/07/2018
prom.
11/07/2018
ELI
eli/wet/2018/07/11/2018040362/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

11 JULI 2018. - Wet op de Deposito- en Consignatiekas (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Voorwerp

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Definities

Art. 2.Voor de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder: "consigneren": het krachtens een wet, decreet, ordonnantie of besluit, of een rechterlijke of administratieve beslissing, of op vrijwillige basis, overmaken van roerende goederen aan de Deposito- en Consignatiekas overeenkomstig de bepalingen van deze wet opdat deze laatste ze bewaart en ter beschikking houdt van degene die van zijn recht op uitkering doet blijken. HOOFDSTUK 3. - Inrichting en opdracht

Art. 3.Binnen de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën bestaat er een Deposito- en Consignatiekas.

De Deposito- en Consignatiekas maakt een afzonderlijke dienst uit en staat onder het gezag van de minister van Financiën.

Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen, worden de geconsigneerde goederen niet met het vermogen van de Schatkist vermengd.

Art. 4.De Deposito- en Consignatiekas is, behoudens andersluidende bepalingen, als enige belast met de ontvangst, de bewaring en de teruggave van geconsigneerde goederen voor rekening van de Staat.

De Koning bepaalt de categorieën van consigneerbare goederen en kan bepaalde goederen of categorieën van goederen uitsluiten of beperken.

Art. 5.De leidende ambtenaar van de Deposito- en Consignatiekas is rekenplichtig voor de aan de Deposito- en Consignatiekas toevertrouwde goederen. HOOFDSTUK 4. - Werking en digitalisering van de relatie tussen de Deposito- en Consignatiekas en de burgers en rechtspersonen

Art. 6.De Deposito- en Consignatiekas stelt een elektronische toepassing ter beschikking van haar gebruikers die toelaat goederen te consigneren en de teruggave ervan te vragen. De elektronische aangifte van consignatie of opvraging van consignatie via deze toepassing, die werden ingevuld en overgezonden overeenkomstig de daarin voorkomende aanduidingen, worden gelijkgesteld met een gewaarmerkte, gedagtekende en ondertekende aangifte of opvraging van consignatie.

De Koning bepaalt de wijze van toegang tot, de werking en het gebruik van deze elektronische toepassing.

Voor natuurlijke personen die in het kader van hun beroepswerkzaamheid handelen, zoals notarissen, advocaten, curatoren, gerechtsdeurwaarders, alsook de rechtspersonen, is het gebruik van deze elektronische toepassing verplicht.

Art. 7.§ 1. Elke uitwisseling van informatie tussen de Deposito- en Consignatiekas en de burgers en rechtspersonen die rechtsgevolgen teweegbrengt wordt ingediend langs elektronische weg. Daartoe stelt de Deposito- en Consignatiekas, via een beveiligd elektronisch platform de nodige elektronische diensten ter beschikking van de burgers en rechtspersonen.

In afwijking van het eerste lid, zijn de natuurlijke personen vrijgesteld van de verplichting om een elektronische dienst te gebruiken voor het vervullen van de in deze wet en haar uitvoeringsbesluiten opgenomen verplichtingen, alsook de verplichtingen die voortvloeien uit andere wetgeving die verband houden met de Deposito- en Consignatiekas, zolang zij niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan deze verplichtingen te voldoen. In dit geval geschieden de voormelde verplichtingen op papier. Deze vrijstelling is niet van toepassing op de personen die gemachtigd zijn om deze verplichtingen te voldoen.

De in het buitenland gevestigde natuurlijke en rechtspersonen zijn vrijgesteld van de verplichting om een elektronische dienst te gebruiken voor het vervullen van de in deze wet en haar uitvoeringsbesluiten opgenomen verplichtingen voor zover zij aantonen dat zij niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan deze verplichtingen te voldoen. Een machtiging tot vrijstelling zal hen dan worden toegekend. In dit geval moet het verrichten van deze verplichtingen geschieden op papier. Deze vrijstelling is niet van toepassing op de personen die gemachtigd zijn om deze verplichtingen te voldoen. § 2. Wanneer een burger of rechtspersoon, langs elektronische weg en met naleving van de gebruiksregels, één van de in deze wet en haar uitvoeringsbesluiten opgenomen verplichtingen vervult, dan wordt de elektronische uitvoering ervan geacht dezelfde rechtsgevolgen te hebben als diegene die door de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen voor de uitwisseling van gegevens op papieren drager zijn voorzien.

Een handtekening geplaatst met de elektronische identiteitskaart (e-ID) wordt gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening.

Art. 8.Elke uitwisseling van informatie tussen de Deposito- en Consignatiekas en de burgers of rechtspersonen die rechtsgevolgen teweegbrengt maakt het voorwerp uit van een elektronische ontvangstbevestiging.

Wanneer informatie gericht wordt tot de Deposito- en Consignatiekas overeenkomstig het eerste lid, komt de datum van de betaling, de vraag, het document of informatie overeen met de datum van de ontvangstbevestiging bedoeld in het eerste lid.

Art. 9.De Deposito- en Consignatiekas stelt aan de burgers en rechtspersonen elektronische diensten ter beschikking die de oorsprong en de integriteit van de inhoud van de zending door middel van aangepaste beveiligingstechnieken garanderen.

Art. 10.Met als doel de Deposito- en Consignatiekas toe te laten haar gebruikers op unieke wijze te identificeren, wordt iedere partij die bij een dossier van de Deposito- en Consignatiekas betrokken is, geïdentificeerd op basis van haar nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen of haar rijksregisternummer of, voor buitenlanders, hun equivalente officiële identificatienummer. HOOFDSTUK 5. - Ontvangst van geconsigneerde goederen

Art. 11.De consignatiegever vermeldt voor elk type van consignatie alle relevante gegevens zoals gevraagd door de Deposito- en Consignatiekas. De Koning bepaalt deze gegevens.

De Deposito- en Consignatiekas weigert het te consigneren goed in één of meer van de volgende gevallen: 1° de consignatiegever geeft haar niet alle gevraagde inlichtingen;2° de consignatiegever geeft inlichtingen die onjuist of niet waarheidsgetrouw zijn;3° de consignatie gebeurt niet overeenkomstig deze wet of haar uitvoeringsbesluiten;4° voor de toepassing van haar verplichtingen overeenkomstig de artikelen 33, § 1 en 34, § 3, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Art. 12.Wanneer de Deposito- en Consignatiekas een consignatie ontvangt, zendt zij een ontvangstbewijs aan de consignatiegever.

Dit ontvangstbewijs geldt als rechtstitel tegenover de Deposito- en Consignatiekas.

Art. 13.De Deposito- en Consignatiekas houdt een register bij van alle geconsigneerde goederen met de vermelding van de beschikbare relevante gegevens van iedere consignatie. Alle partijen die bij een dossier betrokken zijn, hebben elektronisch toegang tot de gegevens uit dit register die op hen betrekking hebben.

De Deposito- en Consignatiekas wordt aangesteld als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van het register in de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Deposito- en Consignatiekas gebruikt de gegevens die zij ontvangt alleen voor het beheer van de geconsigneerde goederen. HOOFDSTUK 6. - Bewaring van de geconsigneerde goederen

Art. 14.De Deposito- en Consignatiekas bewaart de geconsigneerde goederen met het oog op de teruggave ervan aan de rechthebbenden.

Art. 15.De Deposito- en Consignatiekas kan voor de bewaring van de geconsigneerde goederen externe bewaarders aanstellen overeenkomstig de wettelijke bepalingen op de overheidsopdrachten.

Art. 16.De Deposito- en Consignatiekas kan voor de consignatie dossierkosten aanrekenen aan de consignatiegever of de rechthebbende of aan een andere betrokken partij.

De Deposito- en Consignatiekas kan de geconsigneerde goederen te gelde maken als deze kosten onbetaald blijven.

De Koning bepaalt de regels over het bedrag, de berekening, de aanrekening en de inning van deze kosten, alsook de wijze waarop geconsigneerde goederen te gelde gemaakt worden.

Art. 17.De Deposito- en Consignatiekas stelt de geconsigneerde sommen ter beschikking van de Schatkist.

Art. 18.De met toepassing van hoofdstuk 8 verjaarde consignaties en de dossierkosten bedoeld in artikel 16 worden in de Schatkist gestort.

De Schatkist betaalt aan de Deposito- en Consignatiekas de interest terug die zij overeenkomstig artikel 20 heeft uitbetaald.

De sommen die de Schatkist overeenkomstig het eerste lid ontvangt, worden jaarlijks op de middelenbegroting gebracht.

De aan derden uit te betalen interesten en kosten, alsook de kosten van externe bewaarders worden jaarlijks op de algemene uitgavenbegroting geboekt. HOOFDSTUK 7. - Teruggave van geconsigneerde goederen en interesten

Art. 19.De Deposito- en Consignatiekas geeft de geconsigneerde goederen af aan de rechthebbende als deze zijn hoedanigheid van rechthebbende bewijst aan de hand van stukken die wettelijk, reglementair, rechterlijk, administratief of conventioneel vereist zijn, of als hij op afdoende wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende aantoont.

In voorkomend geval kan de Koning bepalen welke bewijsstukken de rechthebbende aan de Deposito- en Consignatiekas moet voorleggen voor de vrijgave van de geconsigneerde goederen.

Art. 20.De Deposito- en Consignatiekas berekent jaarlijks interesten over de geconsigneerde bedragen.

De interesten beginnen te lopen op de eerste dag van de maand na die van de consignatie en houden op te lopen de laatste dag van de maand vóór de terugbetaling.

De maand wordt gerekend naar rato van dertig dagen.

Deze interesten worden niet gekapitaliseerd.

De Deposito- en Consignatiekas kent geen interest toe op: 1° sommen die minder dan één jaar geconsigneerd blijven;2° sommen in deviezen;3° vruchten van geconsigneerde effecten;4° uitbetalingen door de Deposito- en Consignatiekas aan de rechthebbenden die haar teruggezonden worden. De Deposito- en Consignatiekas betaalt de interesten uit bij de terugbetaling van de geconsigneerde sommen, of jaarlijks op vraag van de rechthebbende.

Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek vindt geen toepassing op de interesten die de Deposito- en Consignatiekas betaalt.

De Koning bepaalt nadere regels over de berekening, de aanrekening en de storting van deze interesten, alsook de rentevoet.

Art. 21.De Deposito- en Consignatiekas geeft de geconsigneerde goederen alleen terug nadat de consignatiegever, de rechthebbende of een andere aangeduide betrokken partij alle met de consignatie verband houdende kosten bedoeld in artikel 16 heeft terugbetaald.

In voorkomend geval geeft de Deposito- en Consignatiekas de geconsigneerde goederen enkel terug na afhouding van de kosten die verband houden met de consignatie. HOOFDSTUK 8. - Verjaring

Art. 22.De om eender welke reden geconsigneerde goederen vervallen aan de Schatkist na een termijn van dertig jaar die begint te lopen vanaf de ontvangst van deze goederen.

In afwijking van het eerste lid gaat de verjaringstermijn niet in zolang de rechthebbende geen rechtsgeldige aanvraag tot teruggave kan doen omdat de wet, het decreet, de ordonnantie of het besluit dit verhindert.

De termijn bedoeld in het eerste lid wordt gestuit door één van de volgende stuitingsdaden: 1° een ontvangst of teruggave in verband met de geconsigneerde goederen;2° één van de daden bedoeld in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek. Het toekennen of storten van interesten door de Deposito- en Consignatiekas overeenkomstig artikel 20 is geen stuitingsdaad in de zin van het derde lid, 1°.

Art. 23.Ieder jaar vóór 30 juni brengt de Deposito- en Consignatiekas via een gewone of een elektronische brief de gekende rechthebbenden op de hoogte van de verjaring van de geconsigneerde goederen die zij het daaropvolgende jaar zullen oplopen. HOOFDSTUK 9. - Gerechtelijke beslissingen

Art. 24.Als de Deposito- en Consignatiekas geen partij bij het geschil is worden in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissingen over de identiteit van de rechthebbende aan wie de Deposito- en Consignatiekas de geconsigneerde goederen moet vrijgeven, rechtsgeldig ten uitvoer gelegd door het overmaken van een kopie van de gerechtelijke beslissing. HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingsbepalingen

Art. 25.In het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, worden volgende artikelen opgeheven: 1° de artikelen 1 tot 3;2° artikel 4, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 december 2009 en 26 november 2012;3° artikel 6;4° artikel 7, vervangen bij de wet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten;5° de artikelen 8 tot 11;6° artikel 12, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffingvan diverse bepalingen ter zake sluiten;7° artikel 13;8° artikel 14, gewijzigd bij de wet van 6 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 148 betreffende de bescherming van de werknemers tegen beroepsrisico's op de werkplaatsen als gevolg van luchtverontreiniging, lawaai en trillingen, aangenomen te Genève op 20 juni 1977 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar drieënzestigste zitting type wet prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag ter oprichting van een internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Brussel op 18 december 1971, en houdende uitvoering van de Protocollen bij dit Verdrag, opgemaakt te Londen op 27 november 1992 en 16 mei 2003. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten;9° de artikelen 21 tot 22;10° artikel 23, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 10/02/2010 numac 2010003042 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, en het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten;11° de artikelen 24 tot 31;12° artikel 32, vervangen bij de wet van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten sluiten;13° de artikelen 33 tot 34;14° artikel 35, gewijzigd bij de wet van 29 maart 1949 en de wet van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten sluiten;15° artikel 36, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten sluiten;16° artikel 37, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007003234 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toepassing van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder sluiten;17° artikel 39;18° artikel 41;19° artikel 42bis, ingevoegd bij de wet van 6 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 148 betreffende de bescherming van de werknemers tegen beroepsrisico's op de werkplaatsen als gevolg van luchtverontreiniging, lawaai en trillingen, aangenomen te Genève op 20 juni 1977 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar drieënzestigste zitting type wet prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag ter oprichting van een internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Brussel op 18 december 1971, en houdende uitvoering van de Protocollen bij dit Verdrag, opgemaakt te Londen op 27 november 1992 en 16 mei 2003. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten;20° artikel 44. HOOFDSTUK 1 1. - Opheffingbepalingen

Art. 26.Worden opgeheven: 1° Het koninklijk besluit nr.150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, gewijzigd bij de wetten van 29 maart 1949, 6 augustus 1993, 20 juli 2000, 26 april 2007, 8 juni 2008, 22 juni 2012, 11 juli 2013, 31 juli 2017 en bij de koninklijke besluiten van 30 november 1939, 26 juni 1947 en 17 december 2009; 2° Het koninklijk besluit van 12 december 1934 tot wijziging der inrichting der Deposito- en Consignatiekas. HOOFDSTUK 1 2. - Overgangsbepalingen

Art. 27.Deze wet is van toepassing op alle dossiers die bij de Deposito- en Consignatiekas openstonden op het ogenblik van inwerkingtreding van deze wet.

Aan verworven rechten wordt geen afbreuk gedaan.

Art. 28.In afwijking van artikel 22 vervallen de geconsigneerde goederen waarvan de waarde op het moment van de inwerkingtreding van deze wet kleiner dan of gelijk is aan twintig euro en waarvoor sinds 5 jaar geen inkomende of uitgaande verrichting gebeurd is, onmiddellijk aan de Schatkist.

Art. 29.In afwijking van artikel 23, beschikt de rechthebbende, voor de dossiers waarvan de dertigjarige verjaringstermijn al verstreken is op de datum van inwerkingtreding van dit artikel maar voor dewelke er nog geen overdracht aan de Schatkist is gebeurd, over een bijkomende termijn van 6 maanden vanaf de datum van verzending van de brief die hen op de hoogte brengt van het verval van hun rechten op de geconsigneerde goederen, om hen toe te laten de verjaring te stuiten en de teruggave van hun goederen te vragen.

Art. 30.De besluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, blijven van kracht voor zover ze niet strijdig zijn met de bepalingen van deze wet. HOOFDSTUK 1 3. - Inwerkingtreding

Art. 31.Deze wet treedt in werking op 1 september 2018, met uitzondering van de artikelen 20 en 26, 1°, die in werking treden op 1 januari 2019 en van hoofdstuk 4, dat in werking treedt op 1 januari 2020.

De Koning kan voor hoofdstuk 4 een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-3100 Integraal verslag: 5 juli 2018.

^