Etaamb.openjustice.be
Wet van 05 juli 2022
gepubliceerd op 19 juli 2022

Wet houdende diverse financiële bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022032713
pub.
19/07/2022
prom.
05/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JULI 2022. - Wet houdende diverse financiële bepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1 - INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1.§ 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. § 2. Hoofdstukken 5 en 6 van deze wet zorgen voor de omzetting van richtlijn (EU) 2021/2261 van het Europees Parlement en de Raad van 15 décember 2021 tot wijziging van richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's).

TITEL 2 - FINANCIELE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - Wijzigingen van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België

Art. 2.In artikel 19 van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten7, wordt punt 7 vervangen als volgt: "7. Het kan beslissen via een schriftelijke procedure of door middel van telecommunicatietechnieken die een interactieve beraadslaging mogelijk maken, volgens de nadere regels bepaald in het huishoudelijk reglement van de Bank.".

Art. 3.In artikel 20 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten7, wordt punt 6 vervangen als volgt: "6. De Regentenraad kan beslissen via een schriftelijke procedure of door middel van telecommunicatietechnieken die een interactieve beraadslaging mogelijk maken, volgens de nadere regels bepaald in het huishoudelijk reglement van de Bank.". HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 4.In artikel 2 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° een bepaling onder 40° /1 wordt ingevoerd, luidende: "40° /1 "virtuele munt": een digitale weergave van waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of ge-garandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld heeft, maar die door natuurlijke of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld;"; 2° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 80°, luidende: "80° "CDZ": Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen als bedoeld in artikel 49 van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.".

Art. 5.In artikel 22bis, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten0 en gewijzigd bij de wetten van 25 december 2016 en 30 juli 2018, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden ", of van de CDZ krachtens de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.".

Art. 6.In artikel 30bis van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder sluiten1, worden de volgende wijzi-gingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden ", of van virtuele munten" ingevoegd na de woorden "van financiële producten of diensten"; 2° in het eerste lid wordt een bepaling onder 1° /1 ingevoegd, luidende: "1° /1 beperkende voorwaarden opleggen op de commercialisering of bepaalde vormen van commercialisering, aan niet-professionele cliënten, van virtuele munten of van bepaalde categorieën van virtuele munten;"; 3° in het tweede lid worden de woorden "of van de munt" telkens ingevoegd na het woord "product".

Art. 7.Artikel 33 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten5, wordt aangevuld met de woorden "en aan de CDZ bij de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.".

Art. 8.Artikel 36bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten6, wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende: " § 7. Dit artikel is ook van toepassing wanneer een verzekeringstussenpersoon als bedoeld in artikel 68 van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) de regels als bedoeld in artikel 45, § 1, eerste lid, 3°, of § 2, waarop de FSMA-toezicht houdt, ernstig overtreedt en zo de ordelijke werking van de financiële markten schaadt. In dat geval worden de verwijzingen naar de herroeping van de vergunning in § 2, 3°, en in § 5, geacht te verwijzen naar de schrapping van de inschrijving.

Voor de toepassing van dit artikel op de maatschappijen van onderlinge bijstand als bedoeld in de artikelen 43bis, § 5, en 70, §§ 6 en 7, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, en op de verzekerings-tussenpersonen als bedoeld in het vorige lid, dient "CDZ" te worden gelezen in plaats van "Bank"."

Art. 9.In artikel 45 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid, 2°, e), worden de woorden ", met uitzondering van de verzekeringstussenpersonen als bedoeld in artikel 68 van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I)" ingevoegd na de woorden "de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen";b) in het eerste lid, 3°, worden de woorden "en de depositobanken" vervangen door de woorden "de depositobanken en de verze-keringstussenpersonen als bedoeld in artikel 68 van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I)";c) in het eerste lid, 4°, wordt de bepaling onder e) opgeheven;d) in het eerste lid, wordt de bepaling onder 4° aangevuld met een bepaling onder f), luidende: "f.artikel 12 van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, in de mate dat artikel 32 van die wet voorziet in de bevoegdheid van de FSMA, en artikel 12 van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sluiten ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, in de mate dat artikel 38 van die wet voorziet in de bevoegdheid van de FSMA."; e) het derde lid wordt vervangen als volgt: "In afwijking van het eerste lid, behoort het toezicht op de naleving van de regels als bedoeld in het eerste lid, 3°, en in § 2, door de maatschappijen van onderlinge bijstand als bedoeld in de artikelen 43bis, § 5, en 70, §§ 6 en 7, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, en door de verzekeringstussenpersonen als bedoeld in artikel 68 van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), tot de bevoegdheid van de CDZ, wanneer de betrokken bepalingen verband houden met hun statuut van maatschappij van onderlinge bijstand of van verzekeringstussenpersoon, naargelang het geval."; 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Naast de in het eerste lid voorgeschreven adviezen, worden de ter uitvoering van het eerste lid genomen bepalingen door de Koning ook vastgesteld op advies van de CDZ, voor zover zij van toepassing zijn op de maatschappijen van onderlinge bijstand als bedoeld in de artikelen 43bis, § 5, en 70, §§ 6 en 7, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, en/of op de verzekeringstussenpersonen als bedoeld in artikel 68 van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I).In dat geval wordt het advies van de CDZ uitsluitend uitgebracht vanuit het oogpunt van de naleving van de betrokken bepalingen door voornoemde maatschappijen van onderlinge bijstand en verzekeringstussenpersonen.".

Art. 10.Artikel 60 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten7, wordt vervangen als volgt: "

Art. 60.Het directiecomité kan beslissen via een schriftelijk procedure of door middel van een telecommunicatiemiddel dat geza-menlijke beraadslaging toelaat, volgens de nadere regels bepaald in het inrichtingsreglement van de FSMA.".

Art. 11.In artikel 69bis, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten3, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "waarop zij toezicht houdt".

Art. 12.In artikel 75, § 1, van dezelfde wet wordt de bepaling onder 19°, ingevoegd bij de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten, vervangen als volgt: "19° aan de CDZ in zijn hoedanigheid van toezichthouder op de maatschappijen van onderlinge bijstand als bedoeld in de artikelen 43bis, § 5, en 70, §§ 6 en 7, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, en op de verzekeringstussenpersonen als bedoeld in artikel 68 van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), alsook op hun activiteiten;".

Art. 13.In artikel 77quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020, wordt de eerste zin vervangen door de zin: "Onverminderd de artikelen 74 tot 76 en de bepalingen in bijzondere wetten, kunnen de FSMA en de CDZ modaliteiten van samenwerking afspreken in de domeinen die zij bepalen.".

Art. 14.In artikel 81 van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2014 en 31 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "en mits de voorafgaandelijke toestemming van een onderzoeksrechter" ingevoegd tussen de woorden "Voor de in artikel 35, § 1, eerste lid, bedoelde doeleinden" en de woorden ", kan de auditeur";b) in paragraaf 1, eerste lid, worden in de bepaling onder 1° de woorden "van een in het tweede lid bedoelde dienst of netwerk" vervangen door de woorden "van een in het tweede lid, 2°, bedoelde dienst, of van het gebruikte elektronische communicatiemiddel";c) in paragraaf 1, eerste lid, worden in de bepaling onder 2° de woorden "de in het tweede lid bedoelde diensten of netwerken" vervangen door de woorden "de in het tweede lid, 2°, bedoelde diensten";d) er wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, luidende: " § 1bis.Voor inbreuken op de artikelen 14 of 15 van de Verordening 596/2014, of de bepalingen genomen op basis of in uitvoering ervan, kan de auditeur, of, in zijn afwezigheid, de adjunct-auditeur, de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde actoren bevelen om de gegevens bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, die riskeren te worden verwijderd of anoniem gemaakt, te bewaren totdat hij de toestemming van een onderzoeksrechter heeft bekomen om de mededeling van deze gegevens te vorderen.

Paragrafen 1, derde lid, en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op het in het eerste lid bedoelde bevel.

De in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde actoren zorgen ervoor dat de integriteit, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de gegevens gewaarborgd is en dat de gegevens op een veilige manier bewaard worden.

De auditeur, of, in zijn afwezigheid, de adjunct-auditeur, verzoekt onverwijld de voorafgaande toestemming van een onderzoeksrechter om de mededeling te vorderen van de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde gegevens die het voorwerp uitmaken van een in het eerste lid bedoeld bevel tot bewaring en bezorgt dit bevel aan de onderzoeksrechter.

Wanneer de onderzoeksrechter de toestemming weigert om de mededeling te vorderen van de gegevens waarop het bevel tot bewaring betrekking heeft of oordeelt dat dit bevel niet wettig of niet gerechtvaardigd was, vervalt het bevel. In dat geval brengt de auditeur, of, in zijn afwezigheid, de adjunct-auditeur, de bestemmeling van het bevel tot bewaring er onverwijld van op de hoogte dat het vervallen is.".

Art. 15.In artikel 87bis, § 5, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "als bedoeld in de artikelen 43bis, § 5, en 70, §§ 6, 7 en 8 van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten" vervangen door de woorden "als bedoeld in de artikelen 43bis, § 5, en 70, §§ 6 en 7, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten";en 2° de woorden "Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen" worden telkens vervangen door het woord "CDZ". HOOFDSTUK 3 - Wijzigingen van de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten

Art. 16.In artikel 4 van de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financi-ele instrumenten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten omvat ook de activiteiten van verbonden agent in de zin van richtlijn 2014/65."; b) het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 16°, luidende: "16° "verbonden agent in de zin van richtlijn 2014/65": een natuurlijke of rechtspersoon die, onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van slechts één beleggingsonderneming voor rekening waarvan hij optreedt, de beleggings- en/of nevendiensten bij cliënten of potentiële cliënten aanbeveelt, instructies of orders van cliënten met betrekking tot beleggingsdiensten of financiële instrumenten ontvangt en doorgeeft, financiële instrumenten plaatst of advies verstrekt aan cliënten of potentiële cliënten met betrekking tot deze financiële instrumenten of diensten.". HOOFDSTUK 4 - Wijzigingen van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I)

Art. 17.In artikel 23 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten7, worden de volgende wijzigingen gebracht: a) In de bepaling onder 17° worden de woorden "artikel 1 van het koninklijk besluit nr.150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934" vervangen door de woorden "artikel 3 van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten4 op de Deposito- en Consignatiekas"; b) het artikel 23 wordt aangevuld met een bepaling onder 22°, luidende: "22° effectenbeheerder: de externe bewaarders die overeenkomstig artikel 15 van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten4 op de Deposito- en Consignatiekas, door de Kas is aangesteld voor de bewaring van effecten."

Art. 18.In artikel 26, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 juli 2018, worden de woorden "door middel van een beveiligde elektronische platform" ingevoegd tussen de woorden "de informatie" en "mee te delen".

Art. 19.In artikel 28, § 1, tweede lid van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten5 en gewijzigd bjj de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten7, worden de woorden "en 31 december 2021" vervangen door de woorden "en 31 december 2023".

Art. 20.In artikel 32/1, § 1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten5 en gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten7, wordt de derde lid vervangen als volgt: "Wanneer de effecten bedoeld in de wet van 14 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder sluiten houdende afschaffing van de effecten aan toonder, in de geleverde verzegelde omslagen zitten, levert de bevoegde federale overheidsdienst ze aan de effectenbeheerder van de Kas. De Kas bewaart de effecten voor rekening van de huurder, via de effectenbeheerder, tot op de datum bedoeld in artikel 12/1, § 1, van de wet van 14 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder sluiten. Op die datum geeft de Kas de effectenbeheerder opdracht de door hem aangehouden effecten te vernietigen zonder verdere formaliteit.".

Art. 21.In artikel 36, § 3, van dezelfde wet worden de woorden "door middel van een beveiligde elektronische platform" ingevoegd tussen de woorden "aan de Kas" en "informatie'. HOOFDSTUK 5 - Wijzigingen van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten2 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen

Art. 22.In artikel 3 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten2 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder sluiten0, wordt een bepaling ingevoegd onder 61° /2, luidende: "61° /2 "Verordening 1286/2014": Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiele-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's);".

Art. 23.Artikel 57 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten1, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid, hoeft er geen document met essentiële beleggersinformatie te worden gepubliceerd als er een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014 is opgesteld, gepubliceerd en, in voorkomend geval, verstrekt aan de FSMA conform artikel 37sexies, § 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten.".

Art. 24.Artikel 61, eerste lid, 2°, van dezelfde wet wordt aangevuld met de woorden: ", of een essentiële-informatiedocument is opgesteld en gepubliceerd conform Verordening 1286/2014 en, in voorkomend geval, verstrekt aan de FSMA conform artikel 37sexies, § 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten".

Art. 25.In artikel 63 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Deze paragraaf slaat eveneens op de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar van het verpakte retailbeleggingsproduct als er een essentiële-informatiedocument is opgesteld en gepubliceerd conform Verordening 1286/2014."; 2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "of het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de integrale essentiële beleggersinformatie" en de woorden "en hun bijwerkingen";3° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "of het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de essentiële beleggersinformatie" en de woorden "in overeenstemming zijn met de werkelijkheid";4° in paragraaf 4, eerste en tweede lid, worden de woorden ", het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de essentiële beleggersinformatie" en de woorden "of hun bijwerkingen".

Art. 26.In artikel 64, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "of een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "een document met essentiële beleggersinformatie" en de woorden "is, wordt of zal worden gepubliceerd";2° in de bepaling onder 3° worden de woorden "of een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de essentiële beleggersinformatie" en de woorden "en hun bijwerkingen".

Art. 27.Artikel 65, § 2, 1°, van dezelfde wet wordt aangevuld met de woorden "en, in voorkomend geval, het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014".

Art. 28.In artikel 85, § 2, eerste lid, 1° en 4°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder sluiten0, worden de woorden "of het essentiele-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de essentiële beleggersinformatie" en de woorden ", de jaarverslagen".

Art. 29.In artikel 150, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten1, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid inge-voegd, luidende: "In afwijking van het eerste lid, hoeft er in België geen document met essentiële beleggersinformatie te worden verspreid als er een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014 is opgesteld, gepubliceerd en, in voorkomend geval, ver-strekt aan de FSMA conform artikel 37sexies, § 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten.".

Art. 30.In artikel 154, § 2, eerste lid, 1° en 4°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder sluiten0, worden de woorden "of het essentiele-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de essentiële beleggersinformatie" en de woorden ", de jaarverslagen".

Art. 31.In artikel 155, § 2, tweede lid van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "of een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "een document met essentiële beleggersinformatie" en de woorden "is, wordt of zal worden gepubliceerd";2° in de bepaling onder 3° worden de woorden "of het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de essentiële beleggersinformatie" en de woorden "en hun bijwerkingen".

Art. 32.In artikel 156/1, § 2, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder sluiten0, worden de woorden "of het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de essentiële beleggersinformatie" en de woorden ", de jaarverslagen".

Art. 33.In artikel 262, § 3, 8°, van dezelfde wet, worden de woorden "en het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de essentiële beleggersinformatie" en de woorden "en de periodieke verslagen".

Art. 34.In artikel 287, 3°, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden ", een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" worden ingevoegd tussen de woorden "de publicatie van een prospectus, een document met essentiële beleggersinformatie" en de woorden "of een bijwerking";2° de woorden "of van het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" worden ingevoegd tussen de woorden "of een bijwerking van het prospectus of van de essentiële beleggersinformatie" en de woorden ", of van de berichten, reclame en andere stukken".

Art. 35.Artikel 295/1, § 1, 3°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen sluiten en hernummerd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten1, wordt aangevuld met de woorden "of, in voorkomend geval, een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014 niet is opgesteld, gepubliceerd en verstrekt aan de FSMA conform artikel 37sexies, § 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten". HOOFDSTUK 6 - Wijzigingen van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten1 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Art. 36.In artikel 89/1, § 1, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten1 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, vervangen door de wet van 4 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder sluiten0, wordt de bepaling onder 4° aangevuld met de woorden "alsook, in voorkomend geval, het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014".

Art. 37.Artikel 222, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende zin: "Er hoeft evenwel geen document met essentiële beleggersinformatie te worden gepubliceerd als er een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014 is opgesteld, gepubliceerd en, in voorkomend geval, verstrekt aan de FSMA conform artikel 37sexies, § 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten.".

Art. 38.Artikel 226, eerste lid, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten4, wordt aangevuld met de woorden ", dan wel een essentiële-informatiedocument werd opgesteld en gepubliceerd overeenkomstig Verordening 1286/2014 en, in voorkomend geval, verstrekt aan de FSMA conform artikel 37sexies, § 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten".

Art. 39.In artikel 228 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Deze paragraaf is eveneens van toepassing wat de verantwoordelijkheid betreft van de PRIIP-ontwikkelaar als er een essentiële-informatiedocument is opgesteld en gepubliceerd conform Verordening 1286/2014.". 2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "of het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de integrale essentiële beleggersinformatie" en de woorden "en hun bijwerkingen".3° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "of het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014," ingevoegd respectievelijk tussen de woorden "en de essentiële beleggersinformatie" en de woorden "in overeenstemming zijn met de werkelijkheid" en tussen de woorden "de essentiële beleggingsinformatie" en de woorden "zou wijzigen".4° in paragraaf 4, eerste en tweede lid, worden de woorden ", het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de essentiële beleggersinformatie" en de woorden "of hun bijwerkingen".

Art. 40.In artikel 229, § 2, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "of een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "een document met essentiële beleggersinformatie" en de woorden "is, wordt of zal worden gepubliceerd";2° in de bepaling onder 3° worden de woorden "of het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014" ingevoegd tussen de woorden "de essentiële beleggersinformatie" en de woorden "en hun bijwerkingen".

Art. 41.Artikel 230, § 2, 1°, van dezelfde wet wordt aangevuld met de woorden ", of, in voorkomend geval, het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014".

Art. 42.Artikel 261, eerste lid, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten4, wordt vervangen als volgt: "2° de FSMA de AICB of het compartiment heeft ingeschreven conform artikel 259, en, in voorkomend geval, een prospectus over een openbaar aanbod en een document met essentiële beleggersinformatie naar behoren zijn goedgekeurd door de FSMA, of een essentiële-informatiedocument is opgesteld en gepubliceerd conform Verordening 1286/2014 en, in voorkomend geval, verstrekt aan de FSMA conform artikel 37sexies, § 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten, of een informatienota werd gepubliceerd.".

Art. 43.Artikel 267, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten5, wordt vervangen als volgt: "In afwijking van het eerste lid zijn de bepalingen opgenomen in de artikelen 221 tot 235, voor zover ze betrekking hebben op de essentiële beleggersinformatie, niet van toepassing indien de AICB een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014 heeft opgesteld, gepubliceerd en, in voorkomend geval, verstrekt aan de FSMA conform artikel 37sexies, § 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten.".

Art. 44.Artikel 268, § 1, vierde lid, van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten5, wordt vervangen als volgt: "Het eerste, tweede en derde lid zijn, voor zover ze betrekking hebben op de essentiële beleggersinformatie, niet van toepassing indien de AICB een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening 1286/2014 heeft opgesteld, gepubliceerd en, in voorkomend geval, verstrekt aan de FSMA conform artikel 37sexies, § 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten.".

Art. 45.In artikel 369, 3°, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden ", een essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening (EU) 1286/2014" worden ingevoegd tussen de woorden "een document met essentiële beleggersinformatie" en de woorden "of een bijwerking van het prospectus";2° de woorden "of van het essentiële-informatiedocument als bedoeld in Verordening (EU) 1286/2014," worden ingevoegd tussen de woorden "of van de essentiële beleggersinformatie," en de woorden "of van berichten, reclame of andere stukken". HOOFDSTUK 7 - Wijziging van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten0 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

Art. 46.In artikel 150/1, § 3, van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten0 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten9, worden de woorden "artikel 143, § 1, 11° " vervangen door de woorden "artikel 143, § 1, 12° ". HOOFDSTUK 8 - Wijzigingen van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten4 op de Deposito- en Consignatiekas

Art. 47.In artikel 6 van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten4 op de Deposito- en Consignatiekas worden het tweede en het derde lid opgeheven.

Art. 48.Artikel 7 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 7.Elke uitwisseling van informatie met de Deposito- en Consignatiekas uitgevoerd in toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, gebeurt overeenkomstig hoofdstuk 11 van de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten8 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten.".

Art. 49.Artikelen 8 en 9 van dezelfde wet worden opgeheven.

Art. 50.In artikel 11 van dezelfde wet, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden ", onverminderd artikel 13, paragraaf 1.".

Art. 51.In artikel 12 van dezelfde wet, worden de woorden "zendt zij een ontvangstbewijs aan de consignatiegever" vervangen door de woorden "stelt zij een ontvangstbewijs ter beschikking van de consignatiegever".

Art. 52.Artikel 13 van dezelfde wet, wordt vervangen als volgt: "Art 13. § 1. De Deposito- en Consignatiekas houdt een register van alle geconsigneerde goederen met de vermelding van de beschikbare relevante gegevens van iedere consignatie. Deze gegevens bevatten persoonsgegevens met betrekking de identificatie van de rechthebbende op deze geconsigneerde goederen, met name: 1° de naam;2° de voornaam;3° het identificatienummer bij het Rijksregister of voor buitenlanders, een gelijkwaardig officieel identificatienummer;4° het identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of voor buitenlanders, een gelijkwaardig officieel identificatienummer;5° de geboortedatum;6° het bankrekeningnummer;7° het adres van elektronische post;8° het telefoonnummer. Wanneer de Deposito- en Consignatiekas niet over het identificatienummer bij het Rijksregister beschikt, omvatten de in lid 1 bedoelde persoonsgegevens ook het geslacht, het adres, de geboorteplaats en de verblijfplaats. § 2. Alle partijen die bij een dossier betrokken zijn, hebben elektronisch toegang tot de gegevens uit dit register die op hen betrekking hebben.

De Algemene Administratie van Inning en Invordering en de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën alsmede de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hebben eveneens toegang tot de gegevens van het register met betrekking tot een consignatie maar alleen in het kader van de uitvoering van hun respectievelijke taken. § 3. De Federale Overheidsdienst Financiën vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG en van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten5 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zij krachtens deze wet en haar uitvoeringsbesluiten verzamelt, verwerkt en opslaat voor de doeleinden van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. § 4. De Deposito- en Consignatiekas verwerkt de persoonsgegevens die zij ontvangt alleen voor het beheer van de geconsigneerde goederen. § 5. Deze persoonsgegevens worden bewaard tot tien jaar na de sluiting van het dossier.

Art. 53.In dezelfde wet wordt een artikel 13/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 13/1.Elke betaling verricht ten bate van een derde door middel van een consignatie bedoeld in artikel 11, eerste lid bevrijdt de consignatiegever van alle verplichtingen ten aanzien van deze derde tot beloop van het geconsigneerde bedrag. Deze overdracht moet uitgevoerd worden overeenkomstig de modaliteiten weerhouden in huidige wet.

De Deposito- en Consignatiekas treedt niet in de rechten en verplichtingen van de consignatiegever, met uitzondering van de verplichting tot teruggave van de goederen. De Deposito- en Consignatiekas is enkel verplicht tot teruggave van de tegoeden ten belope van het geconsigneerd bedrag.

Dit artikel is niet van toepassing in geval van vergissing of fout in hoofde van de consignatiegever of in geval er een andere wettelijke bepaling van toepassing is.".

Art. 54.In artikel 16 van dezelfde wet wordt tussen het eerste en tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "De Deposito- en Consignatiekas kan iedere nieuwe consignaties weigeren, indien de kosten, voorzien in het eerste lid niet voldaan zijn.".

Art. 55.In artikel 21/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten6, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 56.Artikel 23 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 57.Artikel 29 van dezelfde wet wordt opgeheven. HOOFDSTUK 9 - Wijzigingen van de wet van 11 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten9 tot omzetting van richtlijn 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van richtlijn 2019/879 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019, van richtlijn 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2019, van richtlijn 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 en houdende diverse bepalingen

Art. 58.In artikel 312 van de wet van 11 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten9 tot omzetting van richtlijn 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van richtlijn 2019/879 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019, van richtlijn 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2019, van richtlijn 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 en houdende diverse bepalingen worden de woorden "artikelen 19, 28, 29, 42 en 261" vervangen door de woorden "artikelen 18, 19°, 28, 29, 42 en 261".

Art. 59.In artikel 315 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vierde lid worden de woorden "artikelen 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 1°, en 62" vervangen door de woorden "artikelen 48, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 1°, en 63";2° in het vijfde lid worden de woorden "artikelen 270 en 271" vervangen door de woorden "artikelen 271 en 272". TITEL 3 - INWERKINGTREDING

Art. 60.De bepalingen van de hoofdstukken 5 et 6 treden in werking op 1 januari 2023.

Art. 61.Artikelen 47, 48 en 49 treden in werking op de datum van inwerkingtreding van de gehele hoofdstuk 11 van de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten8 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, zoals bepaald in artikel 219 van deze wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2732 Integraal verslag: 30 juni 2022.

^